aanvullend recht


aanvullend recht 1.0

(recht en misdaad)

geheel van rechtsregels die gelden voor zover niets anders door de belanghebbende partijen bedongen is; regelend recht
In het burgerlijk recht in Nederland en België.

Algemene voorbeelden


Een verwarring die al te vaak voorkomt is inderdaad de idee dat "aanvullend recht" minder "afdwingbaar" zou zijn dan "dwingend recht"! Bij aanvullend recht hebben partijen weliswaar de mogelijkheid af te wijken, doch wanneer zij van deze mogelijkheid geen gebruik hebben gemaakt, dan zal de aanvullende regel zijn volle werkingskracht hebben en desgevallend zonder meer "afgedwongen" kunnen worden.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

aanvullend recht 2.0

(recht en misdaad)

de regels in de Algemene wet bestuursrecht die in werking treden als er in de lagere wetgeving op dat gebied niets is geregeld
In het Nederlands bestuursrecht.

Algemene voorbeelden


In het Nederlands bestuursrecht wordt in de Algemene wet bestuursrecht onder regelend recht een rechtsregel verstaan die als de meest wenselijk geachte regels worden voorgeschreven, maar waarvan lagere wetgeving desondanks kan afwijken [...]. In het bestuursrecht is de term niet synoniem aan aanvullend recht. In het bestuursrecht verstaat men onder aanvullend recht de regels in de Algemene wet bestuursrecht die in werking treden als er in de lagere wetgeving op dat gebied niets is geregeld.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Regelend_recht