achilleshiel


achilleshiel 1.0

kwetsbare of meest kwetsbare plek, plaats; zwak of zwakste punt van iemand of iets; punt waarop iemand of iets kwetsbaar of het kwetsbaarst is
Vernoemd naar de Griekse held Achilles, die door zijn moeder, de zeenimf (nereïde) Thetis, in het water van de rivier de Styx werd ondergedompeld en daarna onkwetsbaar was, met uitzondering van zijn hiel, waaraan zijn moeder hem vasthield. In de Trojaanse Oorlog werd de kwetsbare hiel Achilles fataal toen Paris, zoon van de Trojaanse koning Priamus, die met een giftige pijl doorboorde. Aan dezelfde mythe danken we het woord achillespees.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een achilleshiel…

is een eigenschap

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een punt waarop iemand of iets kwetsbaar of het meest kwetsbaar is
 • [Gevolg of resultaat] kan iemand of iets fataal worden

  Algemene voorbeelden


  De achilleshiel staat [...] symbool voor iemands zwakke plek. Het woord Achilles staat daarentegen juist symbool voor kracht en onoverwinnelijkheid. Dit is ook te merken aan het feit dat veel sportclubs naar de Griekse held zijn vernoemd.

  https://historiek.net/achilleshiel-uitdrukking-en-mythe/82738/

  Jaren achtereen zocht Schoone, gefascineerd door deze achilleshielen, naar meer van zulke fouten in computersystemen. En vond ze, bij de vleet. De virtuoze computerhacker is dan ook de rol die hij vervult op het symposium.

  http://www.delta.tudelft.nl/jaargangen/29/8/hacken.html,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • zich bevinden

  "De achilleshiel bevindt zich vooraan waar alleen José Domingos van alweer Porto de functie van diepe spits aankan. Ik zie geen alternatieven als Domingos wat overkomt."

  De Standaard,

  als object bij een werkwoord


  • de achilleshiel blootleggen (van iets)

  De zestien Bosnische Moslims die zich op 22 december in de "Servische" wijk Ilidza van Sarajevo hadden gewaagd, zijn weer op vrije voeten. Hun arrestatie door de Bosnische Serviërs bedreigde even de uitvoering van de Akkoorden van Dayton. Flinke Amerikaanse druk op president Slobodan Milosevic, de "sterke man" in Belgrado, zorgde voor een goede afloop. Maar de affaire legt wel de achilleshiel van de hele Ifor-operatie bloot. Militair staat de strijdmacht, die onder Navo-bevel opereert, beresterk. Maar het civiele luik van het hele vredesproces hinkt hopeloos achterop. Met alle risico's vandien.

  De Standaard,

  • een achilleshiel hebben

  Iedereen heeft een achilleshiel. Vaak zelfs meerdere. Een onopvallende maar kwetsbare plek die op onverwachte momenten pijnlijk wordt geraakt. En het leiderschap dat je nastreeft in de weg kan staan.

  http://www.leiderschap-met-impact.nl/artikelen/wat-doe-je-aan-de-achilleshiel-in-je-leiderschap/

  Fortuyn heeft wel een achilleshiel. Als er een klein opgezwollen adertje rechts op zijn kale hoofd verschijnt, staat hij op het punt zijn zelfbeheersing te verliezen.

  De Morgen,

  • zijn achilleshiel kennen

  Cantona kent zelf als beste zijn achilleshiel. In de video 'Eric the King' die vorig jaar werd uitgebracht, erkent hij dat "de draadjes" die voor het evenwicht tussen lichaam en geest moeten zorgen, bij hem vaak voor "kortsluiting" zorgen.

  NRC,

  • (iemand) zijn achilleshiel laten zien
  • zijn achilleshiel tonen

  'Kijkt u om u heen... Wat zouden we moeten verbouwen? Alles is klaar.' We hadden Roldanus, juist doordat we dachten ons in te dekken tegen 'Amsterdamse' overlast, onze achilleshiel laten zien.

  Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

  Homoseksuelen willen duidelijk op de voorgrond treden, zich een identiteit aanmeten, een broederschap vormen of een immateriële vakbond, zodat de macht gedwongen wordt zich kenbaar te maken en haar achilleshiel te tonen.

  Averechts, Gerrit Komrij,

  • de achilleshiel ontdekken (van iets)

  Zoals Hamas de achilleshiel van Israël en Al-Qaeda die van Amerika, zo heeft Barajev die van Rusland ontdekt: een land kan militair nog zo superieur zijn, tegen zelfmoordcommando's begint het niets.

  http://web.planet.nl/news/waagmeester/column30.shtml,

  • iemands achilleshiel vinden

  Als je iemands achilleshiel hebt gevonden, ben je erin geslaagd de zwakke plek van een verder sterke tegenstander op te sporen. Deze zegswijze vindt zijn herkomst in de Griekse mythologie.

  https://historiek.net/achilleshiel-uitdrukking-en-mythe/82738/

  • de achilleshiel vormen (van iets)

  Zowel contracten als wetten bouwen er op dat betrokkenen (een van beide partijen of de overheid) juridisch kunnen afdwingen dat de andere partij zich er aan houdt. Dit vormt echter tegelijkertijd de achilleshiel van deze twee instituties. Veel is niet in private contracten vast te leggen of wettelijk niet of alleen met hoge kosten te regelen.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Luc van der Kelen vertelt hoe premier Verhofstadt in volle Sabenacrisis een etentje organiseerde voor hem en VLD-voorzitter Karel de Gucht. "Ik had afgezegd omdat ik niet kon," verklaart van der Kelen. "Maar het bewijst nog maar eens dat het imago van deze regering de achilleshiel vormt van haar beleid. Voortdurend word je als journalist gepaaid met primeurs en verzoeningsdiners, opdat je vriendelijker zou schrijven."

  http://home.planetinternet.be/~ld907264/verhofstadt/verhofstadt_deel_4.htm,

  Het nadeel van deze emulatie is de snelheid die vergelijkbaar is met een middenklasse Macintosh, terwijl het ontbreken van een mathematische co-processor het gebruik van softwarepaketten die hiervan veelvuldig gebruik maken tergend langzaam of zelfs onmogelijk maakt. En dit vormt dan ook de achilleshiel van de PowerPC: zonder speciaal voor deze processor geschreven software is de overstap naar een op PowerPC gebaseerde computer weinig aantrekkelijk.

  NRC,

  Onevenwichtigheid. Dat oordeel verhindert natuurlijk niet nog enige bespiegelingen aan het BWN te wijden. De achilleshiel van zo'n onderneming bijvoorbeeld vormen de auteurs. Niet zozeer die van de opgenomen bijdragen; geen van de door mij gelezen lemmata blijft onder de minimale eisen, die de redactie kennelijk voldoende streng hanteerde. Het gaat om de niet opgenomen personen. In totaal zijn nu 1621 Nederlanders uit de recente geschiedenis beschreven. Tezamen leveren die een heel interessante geschiedenis in portretten op. Maar dat is dan wel een wat onevenwichtige geschiedenis.

  NRC,

  • een achilleshiel zoeken

  Vorig jaar viel bij de verbouwereerde Franstalige inwoners van de faciliteitengemeenten een officieel uitziende brief in de bus. Of ze zich wilden aanmelden voor een taalexamen. [...]. De uilenspiegels van het Taal Aktie Komitee (Tak) hadden weer toegeslagen. Al vijfentwintig jaar leggen ze een ludieke vinger op de zere plekken in de Belgische communautaire verhoudingen. Het begon met enkelen. Vlaamse bewogenen die een andere manier zochten om de Vlaamse grieven aan te kaarten. De beleefde conclaven van de politiek zetten maar weinig zoden aan de dijk, vonden ze. De straat op dus, voor de vernederlandsing van het bedrijfsleven, de toepassing van de taalwetten in de Rand en de taalgrensgemeenten en voor de afschaffing van de faciliteiten. Ze zochten een achilleshiel langs de taalgrens, "waar de Belgische schoen knelde".

  De Standaard,

  met koppelwerkwoord


  • de achilleshiel blijven (van iets)
  • derde achilleshiel blijven

  'Ik weet zeker dat er bij veel spelers in het hoofd speelde dat ze de vorige keer ook een grote voorsprong weggaven. Dat verlamde ze. Dat blijft de achilleshiel van deze ploeg.'

  Meppeler Courant,

  Kashmir blijft de achilleshiel van India. Al jaren is de regering in New Delhi op zoek naar een medicijn voor deze etterende wond maar niet zelden verergeren haar ingrepen de toestand in de overwegend door moslims bewoonde deelstaat alleen maar. Ook het beleg dat regeringstroepen het afgelopen weekeinde sloegen rond de belangrijkste moskee van de hoofdplaats Srinagar lijkt dit lot beschoren.

  NRC,

  Twee "netelige dossiers", bereikbaarheid en properheid, zijn de bevoegdheid van de groene schepen Mieke Vogels. Derde achilleshiel blijft volgens Beysen de veiligheid.

  De Standaard,

  • de achilleshiel worden (van iets)
  • de achilleshiel (van iets) dreigen te worden

  In het rapport wordt geconstateerd dat door een samenspel van factoren de diergezondheidssituatie de achilleshiel van de Nederlandse veehouderij dreigt te worden.

  http://www.agro.nl/nrlo/verkenningen/nr010201.shtml,

  Het zo geprezen personalisme, trouwens moeilijk te bepalen als filozofisch begrip, wordt niet meer ernstig uitgediept en verwerd dan ook tot een slogan. Dit gebrek aan diepgang wordt meer en meer de achilleshiel van de kristen-democratie.

  De Standaard,

  • de achilleshiel zijn (van iets)

  De Nederlandse en Europese bankbazen letten vooral op of er geen geldoverschot ontstaat. Want in dat geval dreigt er inflatie. Dan zullen ze banken verplichten minder kredieten te verstrekken. Maar doordat de geldschepping tegen rente haar eigen tekort in een volgende periode creëert, is de dreiging van inflatie niet het grootste gevaar. Veel eerder zijn de schuldenlasten de achilleshiel van het systeem.

  http://home.pi.be/~penninc/forum/prod/forum4-1.html

  Coördinatie is inderdaad de achilleshiel van elke grotere organisatie. De Raad van Bestuur van de Rijngeest Groep is zich daar goed van bewust en heeft een aantal overlegsituaties geschapen waarin de beleidsverantwoordelijken vanuit de verschillende eenheden de samenhang bewaken.

  http://www.ckp.nl/nbr5.html#indicatie,

  De heisa van de jongste weken over de toelatingsproef voor aspirant-artsen en -tandartsen maakt enkele merkwaardigheden zichtbaar in het denken en handelen van de onderwijswereld. Het dossier toont eens te meer aan dat het studiekeuzeproces de achilleshiel is van ons onderwijsstelsel.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • zijn enige achilleshiel
  • de morele achilleshiel
  • mentale achilleshielen
  • de politieke achilleshiel
  • een ware achilleshiel

  Als schaakprofessional was Bobby Fischer zijn tijd ver vooruit. Als 16-jarige grootmeester had hij al een fenomenale eindspeltechniek en daar vertrouwde hij zo erg op, dat dat op latere leeftijd ook zijn enige achilleshiel was.

  http://home.zon.be/wittebol/Nieuwesite/Evert_Aalten/Html/De%20schaker%20van%20de%20eeuw.htm

  Het marktmechanisme is blind als het lot. Bovendien blijft het persoonlijk winstmotief de morele achilleshiel van het kapitalisme.

  De Standaard,

  In Niet morgen, maar nu toont dr. Wayne Dyer aan dat we allemaal 'mentale achilleshielen' hebben, bewust of onbewust. Hij vertelt in begrijpelijke taal hoe deze zwakheden - waardoor we onszelf vaak ernstig tekortdoen en ongemerkt kwellen - opgespoord kunnen worden en hoe we in het dagelijkse leven kracht en inspiratie kunnen vinden zonder belemmerd te worden door onze kwetsbare plekken.

  http://owas.proxis.be/gate/jabba.sg.stgti?p_link=A019547_mi=2759886,

  Hans Hillen, een van de CDA'ers die zich hebben opgeworpen als de architect van de nieuwe christen-democratie, noemde deze imagokoorts van Paars al de politieke achilleshiel bij de komende verkiezingen.

  http://www.google.nl/search?q=cache:4O3oMPClE0YJ:www.groene.nl/1997/10/rz_stijlpaars.html+gedeconfessionaliseerd=nl=lang_nl,

  Maar tegelijkertijd zadelde het Bosnië-Herzegovina met de oprichting van die Moslim-Kroatische Federatie ook met een ware achilleshiel op. Om te beginnen heeft de Federatie een complexere etnische geografie dan de Servische Republiek, haar "etnische gezuiverde" evenknie waarmee het voortaan Bosnië-Herzegovina moet vormen. Dat maakt de Federatie kwetsbaar, omdat de gevechten en etnische zuiveringen van Moslims en Kroaten nog vers in de respectieve geheugens liggen.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • de achilleshiel in de (nieuwe) constructie

  De stadsprovincie wordt die dirigent, maar.... zonder stokje. Aftikken kan niet. De gemeenten blijven bevoegd te blazen op het moment en op een manier die hen goeddunkt. Daarmee zijn de (vitale) gemeenten de achilleshiel in de nieuwe constructie.

  NRC,

  Voorzetsel: van

  ( Zeer frequent aangetroffen.)
  • de achilleshiel van het akkoord
  • de achilleshiel van de methode
  • de achilleshiel van ons onderwijsstelsel
  • de achilleshiel van het project
  • de achilleshiel van het systeem

  Met nauwelijks een kwart van de aandelen controleert Koramic Wienerberger. Daartoe brengen Creditanstalt en Koramic elk hun 25,1 procent van de aandelen in in Wienerberger Holding, die iets meer dan de helft van Wienerberger Baustoffindustrie in handen heeft. In dat "huwelijk" ligt dan ook de achilleshiel van het akkoord: er is geen echte baas.

  De Standaard,

  De docent kan [...] zonder veel problemen de moeilijkheidsgraad variëren door, vooraf, veel of weinig informatie te geven, door veel of weinig grammaticale en lexicale uitleg aan te bieden en door bij de groepsdiscussie te kiezen voor het gebruik van de moedertaal of de tweede/vreemde taal. Een ander aantrekkelijk punt is bovendien dat de leerlingen er zeer actief bij betrokken zijn, met de pen en met de mond. De achilleshiel van de methode lijkt me ook hier de feedback. 'Commentaar en bespreking van fouten': De auteurs geven veel bruikbare informatie maar de vraag blijft of er bij deze sterk groepsgerichte benadering voldoende aandacht gegeven kan worden aan de fouten en tekortkomingen van het individu.

  http://www.ivnnl.com/

  De heisa van de jongste weken over de toelatingsproef voor aspirant-artsen en -tandartsen maakt enkele merkwaardigheden zichtbaar in het denken en handelen van de onderwijswereld. Het dossier toont eens te meer aan dat het studiekeuzeproces de achilleshiel is van ons onderwijsstelsel.

  De Standaard,

  De verwerving van de bouwvergunningen was de achilleshiel van het project.

  De Standaard,

  De Nederlandse en Europese bankbazen letten vooral op of er geen geldoverschot ontstaat. Want in dat geval dreigt er inflatie. Dan zullen ze banken verplichten minder kredieten te verstrekken. Maar doordat de geldschepping tegen rente haar eigen tekort in een volgende periode creëert, is de dreiging van inflatie niet het grootste gevaar. Veel eerder zijn de schuldenlasten de achilleshiel van het systeem.

  http://home.pi.be/~penninc/forum/prod/forum4-1.html

  • de achilleshiel van het Belgische elftal
  • de achilleshiel van het Nederlandse team
  • de achilleshiel van een ploeg
  • de achilleshiel van de tegenstander
  • de achilleshiel van zijn tegenstanders

  Michel de Wolf wil geen oordeel vellen over de kwaliteiten van Emmers. Zelfs de altijd brave John Bosman had kritiek op zijn ploeggenoot. Bosman noemde de Waalse Brabander de achilleshiel van het Belgische elftal. De Wolf raakt er niet van onder de indruk.

  NRC,

  Het gaat over het opvangen van de service, in vaktermen de pass of de stop genaamd. Het is bij het wereldkampioenschap in Griekenland voor iedereen zichtbaar de achilleshiel van het Nederlandse team. Tegen Cuba maakte dat het verschil tussen winst en verlies.

  NRC,

  'Ik weet zeker dat er bij veel spelers in het hoofd speelde dat ze de vorige keer ook een grote voorsprong weggaven. Dat verlamde ze. Dat blijft de achilleshiel van deze ploeg.'

  Meppeler Courant,

  In de tweede helft hield Snijders Colier aan de klap en verdween Lambrecht (op 3 en 4 persoonlijke fouten) al vlug naar de bank. De duvels vonden met een 1-1-3 zone dan eindelijk toch de achilleshiel van de tegenstander. Aan de andere kant startte de Haslett-show met 5 op 8 bommen en 4 op 5 tweepunters.

  De Standaard,

  Sampras antwoordde met een hoogst merkwaardige winner: de bal zoefde niet hoger dan 20 centimeter boven de baan, passeerde de netpaal aan de buitenkant en landde in de verste Muster-hoek. Ongeloof bij Muster en bij de 15.000 kijkers. Een zeldzaam meesterstuk. "Op training probeer ik dat af en toe. In de wedstrijd lukte het nooit," verzekerde Sampras. Geen redelijk mens die daar tegenop kon. De databank van Muster evenmin, ook al zit die nog zo vol met geheime informatie over de achilleshiel van al zijn tegenstanders. Hoe knap Muster ook speelde, hij ging met computer en al de mist in.

  De Standaard,

  • de achilleshiel van India
  • de achilleshiel van Israël
  • de achilleshiel van Emmen
  • de achilleshiel van LetsBuyIt
  • de achilleshiel van Mobistar
  • de achilleshiel van Renault
  • de achilleshiel van Stompé

  Kashmir, achilleshiel van India.

  NRC,

  Zoals Hamas de achilleshiel van Israël en Al-Qaeda die van Amerika, zo heeft Barajev die van Rusland ontdekt: een land kan militair nog zo superieur zijn, tegen zelfmoordcommando's begint het niets.

  http://web.planet.nl/news/waagmeester/column30.shtml,

  Het TNO/Inro-onderzoek bevestigt dat de huidige eenzijdige economische structuur de 'achilleshiel' van Emmen is.

  http://www.emmen.nl/

  De bezorging en de financiële afhandeling bleken de achilleshiel van LetsBuyIt. De groei van het bedrijf was te snel gegaan. Goederen werden te vaak te laat geleverd of zelfs geheel niet.

  NRC,

  De bouw van goed driehonderd zendmasten is de achilleshiel van Mobistar. Het zou helpen als Mobistar gebruik zou kunnen maken van de zendstations van Belgacom.

  De Standaard,

  Volgens het Franse blad Capital vormt precies de ontwikkeling van nieuwe modellen de achilleshiel van Renault. Niet alleen duurt die ontwikkeling te lang, ze kost ook te veel geld.

  De Standaard,

  De 27-jarige administratief-medewerker, door insiders getipt als grote belofte, maakte onze landgenoot het leven onoverkomelijk zuur door de dubbels bijna continu meteen bij de eerste de beste gelegenheid uit te gooien. En daar zit 'm nou precies de achilleshiel van Stompé: van de vijf kansen in de eerste set om een leg uit te gooien, benutte hij er slechts één.

  De Telegraaf,

  in voorzetselgroep


  • (iets) in zijn achilleshiel treffen
  • (iemand) in zijn achilleshiel grijpen
  • (iemand) in zijn achilleshiel treffen

  Met de sancties willen de Amerikanen Iran treffen in zijn achilleshiel: de oliesector.

  http://www.cidi.nl/html/publijst/online/iran-00.html,

  "Het noodlot grijpt je altijd in je achilleshiel," zegt ze, met het gruizige zelfspotlachje dat haar handelsmerk is geworden.

  NRC,

  Belangwekkender is het rechtstreekse resultaat van de botsing tussen Hergé en Vandersteen, het van 1949 daterende album Het Spaanse spook. De pointe van het verhaal treft Hergé namelijk in zijn achilleshiel: de trots van de Franstalige, die zijn moedertaal, de plat-Brusselse variant van het Nederlands, in zijn kindertijd begraven heeft.

  NRC,

  • zonder achilleshiel

  De bedrijven of andere organisaties die hen hebben gemarginaliseerd om zelf 'gezond' te worden, zijn heus niet onkwetsbaar. Er is geen organisatie, geen chef, zonder achilleshiel.

  NRC,

  met telwoord ervoor


  • één achilleshiel
  • derde achilleshiel
  • twee achilleshielen (van iets)

  Eén achilleshiel is in ieder geval wel gebleven: de omzet van Philips bestaat nog steeds voor 34 procent uit uiterst conjunctuurgevoelige consumentenelektronica.

  NRC,

  Twee "netelige dossiers", bereikbaarheid en properheid, zijn de bevoegdheid van de groene schepen Mieke Vogels. Derde achilleshiel blijft volgens Beysen de veiligheid.

  De Standaard,

  Dit buitensporige geweld is de eerste van de twee achilleshielen van The Passion of the Christ. Christus wordt van meet af aan geen minuut met rust gelaten. Als hij niet door de Joden afgeranseld wordt, zijn het de Romeinen wel die hem een lesje willen leren. Deze afranselingen zijn met een zo ontzettend grafische extreemheid op film gezet dat dit op den duur averechts werkt voor Gibson.

  http://www.moviegids.be/artdet.cfm?tekstnr=92229=5,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • mijn achilleshiel
  • je achilleshiel
  • haar achilleshiel
  • zijn achilleshiel
  • uw achilleshiel
  • onze achilleshiel
  • hun achilleshiel

  Mijn buik, dat is mijn zwakke plek, mijn achilleshiel.

  Morgenster, Jaap Scholten,

  "Het noodlot grijpt je altijd in je achilleshiel," zegt ze, met het gruizige zelfspotlachje dat haar handelsmerk is geworden.

  NRC,

  Van Agt kon de winst aan zetels echter maar net vasthouden. In zijn nadagen zat het CDA al weer op de glijbaan. Lubbers was toen de christen-democratische deus ex machina. We hadden weliswaar - met zeer veel moeite - één partij gevormd, maar de evangelische grondslag was haar achilleshiel.

  NRC,

  Met de sancties willen de Amerikanen Iran treffen in zijn achilleshiel: de oliesector.

  http://www.cidi.nl/html/publijst/online/iran-00.html,

  Uw achilleshiel? - Jaloersheid. De moeder van alle misdaden.

  Mick Mauser bij de head-hunter; Chief-inspector Morse: een apologie, Joris Denoo,

  'Kijkt u om u heen... Wat zouden we moeten verbouwen? Alles is klaar.' We hadden Roldanus, juist doordat we dachten ons in te dekken tegen 'Amsterdamse' overlast, onze achilleshiel laten zien.

  Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

  Ibrahimovic zal voor Oranje wat aan de linkerkant spelen. Hij voetbalt heel aardig, maar levert net als bij Ajax veel ballen in. De kracht van de Zweden is dus ook hun achilleshiel. Larsson verzet wel ontzettend veel werk voor Ibrahimovic.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2004/06/26/achilleshiel-7691932-a323027,

  voorafgegaan door naamvalsgenitief


  • Amerika's achilleshiel
  • Belgiës achilleshiel

  Na een nachtmerrie die de climax van Brian DePalma's The Untouchables vervormt tot een orgie van traptreden, kogels en naar beneden denderende kinderwagens, en een luisterrijke terugblik naar de jaren zeventig, gaat hij aan het werk en verijdelt een aanslag op Amerika's achilleshiel: de uitreiking van de Oscars.

  NRC,

  Volgens Vanparys zijn de hoge loonkosten [...] Belgiës achilleshiel.

  De Standaard,

  voorafgegaan door als


  • als achilleshiel (van iets)

  De toenmalige minister Sorgdrager (Justitie), in haar functie van voorzitter van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NCP), gaf [...] op 9 mei van dat jaar het startsein voor de voorlichtingscampagne 'Bewustwording Kwetsbaarheid Informatiesystemen'. In deze voorlichtingscampagne, vormgegeven door een multimediale cd-rom, stond de computer als achilleshiel van de postmoderne maatschappij centraal.

  Rotterdams Dagblad,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding