actiegericht


actiegericht 1.0

gericht op actie; afgestemd op, aanzettend tot het ondernemen van actie

Algemene voorbeelden


Niemand kan nog vertrouwen op een levenslang dienstverband bij een grote onderneming. In deze actiegerichte tijd wil men bovendien meer dan alleen maar een salaris: men wil zijn leven en zijn werk op zijn eigen manier invullen.

De Standaard,

De bnSP is actiegericht. Om de bnSP herkenbaar en aantrekkelijk te houden worden voor én door leden diverse activiteiten verricht.

http://www.bnsp.nl/

De gemiddelde clickrate van banners ligt met 0,4% precies op het wereldwijde niveau (0,41%). Opmerkelijk is wel dat sommige banners clickrates halen van 5 tot 7%. Het betreft dan vooral actiegerichte banners.

De Financieel-Economische Tijd,

De experts geven duidelijk aan dat de folder met name geschikt is voor prijsaanbiedingen, en dat het effect van de folder hoger is als het actiegerichte imago van de folder overeenkomt met het imago van de desbetreffende keten.

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2002/drogist_samenv.htm,

De noodzaak aan ambtelijke deskundigheid wordt nog dringender omwille van de verschuiving van een ad-hoc- en passieve benadering van de ruimtelijke ordening naar een samenhangende, actiegerichte ruimtelijke ordening en omwille van de doorwerking van deze benadering op alle bestuursniveaus.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

De nadruk komt in plaats van op registratieve en calculerende informatiesystemen te liggen op actiegerichte communicatiesystemen.

http://www.demo.nl/documents/1998-AG16.pdf,

Tijdens deze conferentie van internationale onderzoekers op het gebied van kunst- en mediamanagement is mijn voorstel een actiegerichte onderzoekspraktijk te ontwikkelen voor studenten om strategievormingsprocessen te ondersteunen gunstig onthaald.

http://www.hku.nl/pub/hku_onderzoek/pdf/strategievorming.pdf

Om in zo'n situatie te komen tot een enigszins samenhangend WT-beleid op nationaal - of nog ambitieuzer internationaal - niveau zijn instrumenten nodig die kansen voor de verschillende partijen zichtbaar en bespreekbaar maken, die sterktes en zwaktes zichtbaar en bespreekbaar maken, en die potentiële acties zichtbaar en bespreekbaar maken. Kortom: toekomstverkenningen, sterkte/zwakteanalyses en actiegerichte bijeenkomsten zijn dan kerninstrumenten.

http://www.agro.nl/nrlo/verkenningen/nr010201.shtml,

Terwijl NGO's onderzoek deden en lijvige rapporten publiceerden over de gevolgen van neoliberale globalisering introduceerden de anarchisten, binnen de ontluikende beweging, hun op decentralisme gebaseerde en actiegerichte organisatievormen zoals netwerken en affiniteitsgroepen.

http://eurodusnie.nl/2003/11/765.shtml,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een actiegerichte aanpak
 • een actiegerichte benadering

Onder invloed van de radicalere groepen, en de eigen progressievere figuren, was de FWH dus geëvolueerd tot een meer actiegerichte aanpak.

http://www.holebifederatie.be/downloads/d_holebisinbeweging.pdf,

Omdat ik geloof in leerpunten aangebracht vanuit concrete realisaties, kies ik voor een actiegerichte benadering met een sterke regionale component.

http://www.miekevogels.be/alg_info/beleidsbrief_welzijn.html#welzijnswerk,

De persoonsgerichte benadering staat naast de actiegerichte, de taakgerichte en de prestatiegerichte benadering.

http://www.nlp.be/bedrijfscoach.html

 • actiegericht onderzoek

Onderhevig evaluatieonderzoek wordt dan ook omschreven als een participatief actiegericht onderzoek. In participatief of coöperatief onderzoek is de onderzoeker betrokken bij en in interactie met de sociale realiteit die men wil bestuderen.

http://www.belspo.be/belspo/home/pers/soceco/MSOC_antwerpen_genk.pdf,

Het platform heeft in 1996 het initiatief genomen door een opdracht te verlenen aan adviesbureau Route IV voor het uitvoeren van een actiegericht onderzoek om het proces van regionale belangenbehartiging te analyseren, te stimuleren en/of te initiëren.

http://www.paardensport.nl/algemeenNHS/algemeenNHS.htm

In een actiegericht kwalitatief onderzoek wordt het perspectief van de betrokkenen centraal gesteld en wordt het onderzoek op normatieve gronden in dienst gesteld van de behoeften en prioriteiten die in de betrokken praktijk aangetroffen worden.

http://www.belspo.be/belspo/home/pers/soceco/MSOC_antwerpen_genk.pdf,

 • een actiegerichte organisatie

Kostenbewust zijn, slagvaardigheid en klantgerichtheid stellen ons in staat telkens opnieuw een kwaliteitsproduct tegen een redelijke prijs aan te bieden. Essentieel hiervoor is een innovatieve, actiegerichte en betrokken organisatie waar mensen met plezier kunnen en willen werken.

http://www.martinair.com/

Intussen is het eens zo populaire Greenpeace wel ernstig beschadigd. "Onverdiend", meent Drieman, "want ook de afgelopen maanden hebben we als actiegerichte organisatie effectief aan de weg getimmerd."

NRC,

Het Nederlandse Rode Kruis is een actiegerichte organisatie die opkomt voor mensen in nood, waar ook ter wereld.

http://www.rodekruis.nl/htdocs/index.html

met bijwoord


 • (heel) erg actiegericht
 • meer actiegericht
 • (te) weinig actiegericht
 • vooral actiegericht

Leerlingen in het type 2-onderwijs worden vaak gekenmerkt door een gebrek of tekort aan zelfrealisatiedrang [...]. Deze leerlingen vertonen vaak apathie en een passieve onderworpenheid aan de situatie. Bovendien komen het doelgericht handelen, de exploratiedrang en de zin voor initiatief bij hen weinig voor. De meesten zijn te weinig actiegericht.

http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/ontwikkelingsdoelen/bubaotype2/uitg_bubaot2_ll.htm

Ram is bijvoorbeeld heel erg actiegericht, Stier soms wat traag en behoudend, Tweelingen daarentegen (te) flexibel enz.

http://www.dirah.demon.nl/tibet.htm

SZR is vooral actiegericht. Het moet dus niet bij praten alleen blijven. Bel voor goede ideeën naar SZR, ADB's, NBK of naar Provinciale Steunpunten voor Minderheden.

http://members.lycos.nl/astrada/szr/wat.html

We spreken dan inmiddels over de vijfde generatie gereedschappen die bedrijfsproces- en componentgericht is. Bij het nieuwe type (vierde generatie) toepassingen gaat het erom de acties en informatie-uitwisseling tussen verschillende en wisselende partijen te coördineren. Met andere woorden de toepassingen zijn niet meer alleen functie-, maar vooral actiegericht.

http://www.demo.nl/documents/1998-AG16.pdf,

Met dit nieuwe verhaal kon men uit de catacomben treden en de poten onder de troon van het antiracisme wegzagen! Extreemrechtse politieke partijen konden nu een meer actiegericht verhaal brengen.

http://www.wereldwijd.be/archief/0102-009.htm,

Onder invloed van de radicalere groepen, en de eigen progressievere figuren, was de FWH dus geëvolueerd tot een meer actiegerichte aanpak.

http://www.holebifederatie.be/downloads/d_holebisinbeweging.pdf,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • actiegericht, taakgericht en prestatiegericht
 • handelingsgericht en actiegericht
 • resultaatgericht en actiegericht

De persoonsgerichte benadering staat naast de actiegerichte, de taakgerichte en de prestatiegerichte benadering.

http://www.nlp.be/bedrijfscoach.html

Ook is het belangrijk het onderscheid te maken tussen een 'wetenschapsgerichte' invulling van kwalitatief onderzoek [...] en handelings- of actiegerichte vormen van kwalitatief onderzoek.

http://www.belspo.be/belspo/home/pers/soceco/MSOC_antwerpen_genk.pdf,

"Nu en hier in het proces van verandering hebben we bij uitstek integrale denkers nodig. Mensen die voortdurend vragen stellen, maar wel resultaat- en actiegericht zijn."

http://www.milieumagazine.nl/,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding