actieve aandeelhouder


actieve aandeelhouder 1.0

aandeelhouder die zich met de onderneming bemoeit; activistische aandeelhouder

Semagram


Een actieve aandeelhouder…

is een aandeelhouder

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft vaak een groot aantal aandelen in de onderneming; is vaak een meerderheidsaandeelhouder
 • [Activiteit of handeling] bemoeit zich met de vennootschap waar de aandelen van in bezit zijn; voert soms reorganisaties en splitsingen van een ondernemingsconcern door; heeft een actieve inbreng op de algemene vergadering van aandeelhouders
 • [Motief] stelt zich vaak actief op vanuit puur winstbejag, maar soms ook uit idealistische motieven
 • [Waardering] wordt vaak als negatief gezien, omdat er soms reorganisaties voor meer winst doorgevoerd worden
 • [Onderscheid of tegenstelling] wordt soms als iets minder actief dan een activistische aandeelhouder gezien

Algemene voorbeelden


Onder een actieve aandeelhouder wordt in dit onderzoek verstaan: een aandeelhouder die zich actief informeert over de gang van zaken rond een onderneming, deelneemt aan aandeelhoudersvergaderingen en direct of indirect gebruik maakt van zijn aandeelhoudersrechten.

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=128759,

Zoals ik aan het begin al aangaf, hecht PGGM in toenemende mate waarde aan de rol van de institutionele belegger als actieve aandeelhouder, die in gesprek treedt met de leiding van de ondernemingen waarin zij belegt.

http://www.pggm.nl/Over_PGGM/Archief/Seminar.asp#1,

Het aandelenbezit is sterk gefragmenteerd, waardoor het ondernemen van corrigerende acties door deze individuele aandeelhouders kostbaar is in verhouding tot het te bereiken resultaat. Bovendien profiteren ook aandeelhouders die geen actie ondernomen hebben van de inspanningen van actieve aandeelhouders.

https://books.google.nl/books?id=Il__ptAdEvIC&pg=PA129&lpg=PA129&dq=%22actieve+aandeelhouders%22&source=bl&ots=X5s3zC4LMA&sig=kSkbvU3ZZgpFPkDjvo4LT84Lj1Y&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwib35nq-9HLAhVEWxQKHcv2A2g4ChDoAQhCMAk#v=onepage&q=%22actieve%20aandeelhouders%22&f=false,

Actieve aandeelhouders zijn zegen voor bedrijf [...]. Peter Paul de Vries begrijpt niets van de aanzwellende kritiek op buitenlandse beleggers. 'Dankzij hun assertieve houding worden bedrijven die ondermaats presteren eindelijk aangepakt.'

http://www.volkskrant.nl/economie/actieve-aandeelhouders-zijn-zegen-voor-bedrijf~a797056/,

In de tweede generatie zullen er dikwijls meerdere eigenaars zijn die niet allen op dezelfde wijze in de onderneming geïnteresseerd zijn. De minder actieve eigenaars trekken zich dan terug in de raad van bestuur, of zelfs in de algemene vergadering, en de actieve aandeelhouders zorgen voor het management.

http://www.claesen.be/quickscan/UserFiles/files/Code%20Buysse.pdf

Een andere ontwikkeling is dat de perceptie over actieve aandeelhouders, zoals hedge funds en private equity maatschappijen, sterk door incidenten wordt gedreven en niet uitgekristalliseerd is.

http://www.uu.nl/nieuws/laatste-twee-delen-bedrijfsleven-in-nederland-in-de-twintigste-eeuw

Het is voor beide partijen goed als beleggers in private equity fondsen zelf ook actieve aandeelhouders zijn [...]. Minstens zo belangrijk is echter een actieve houding van beleggers gedurende de looptijd van het fonds [...]. Er was een crisis voor nodig om de noodzaak van actief aandeelhouderschap onder beleggers duidelijk te maken.

http://www.nvp.nl/data_files/column1.pdf,

De kritische aandeelhouders maken gebruik van hun principiële rechten als actieve aandeelhouders om vragen te stellen over wat volgens hen lacunes zijn in de informatie die het officieel jaarrapport van het bedrijf vrijgeeft en om aan de Raad van Bestuur te vragen een ethisch verantwoord beleid te voeren.

http://www.vredesactie.be/en/book/export/html/458

Maar die actieve aandeelhouders hebben zich inmiddels ook verenigd in de VBDO om zo als groep hun stem duidelijker te laten horen en meer invloed te krijgen [...]. Die actieve houding leidt tot duidelijke successen. Bijvoorbeeld Heineken heeft op vragen van de VBDO toegezegd van het gebruik van genetische gemodificeerde grondstoffen voorlopig af te zien en Ahold heeft de VBDO toegezegd een corporate milieuverslag te gaan publiceren.

http://www.duurzaam-beleggen.nl/detail_page.phtml?act_id=552&username=guest@DOMAIN.EXT&password=9999&publish=Y&username=guest@DOMAIN.EXT&password=9999&groups=DUBEL&categories=&text02=,

actieve aandeelhouder 2.0

((vooral) in België)

aandeelhouder in een familiebedrijf die daar zelf ook in werkzaam is

Semagram


Een actieve aandeelhouder…

is een aandeelhouder

   Algemene voorbeelden


   Naar de toekomst toe, en met een volgende generatie die zich aandient, moet men uitmaken wie er al dan niet aandeelhouder kan worden van het familiebedrijf [...]. Moet de actieve aandeelhouder lid zijn van het managementteam of volstaat het dat hij werknemer is van het bedrijf?

   http://www.erov.be/praktijkgeval-bedrijfsoverdracht-boomkwekerij-sylva/,

   Schulze et al. (2003) tonen aan dat de verspreiding van eigendom in familiebedrijven voor een kloof zorgt tussen de belangen van familieleden die werkzaam zijn in het familiebedrijf, met name de actieve aandeelhouders, en de familieleden die niet werkzaam zijn in het bedrijf, namelijk de passieve aandeelhouders.

   http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/webform/scriptie/MASTERPROEF_KimBongaerts.pdf,

   De toegenomen complexiteit in het familiebedrijf is te wijten aan een tweesplitsing in aandeelhouderschap. Enerzijds zijn er de actieve aandeelhouders en anderzijds zijn er de passieve aandeelhouders. Actieve aandeelhouders zijn betrokken bij de bedrijfsvoering, passieve aandeelhouders niet.

   http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/165/RUG01-002163165_2014_0001_AC.pdf,