actueel


actueel 1.0

op het ogenblik plaatsvindend of bestaande; huidig; tegenwoordig

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een actuele gebeurtenis
 • een actuele ontwikkeling
 • de actuele situatie
 • de actuele stand
 • de actuele stand van zaken
 • de actuele toestand

De student(e) die dit onderdeel heeft afgerond is in staat in beperkte tijd de inhoud van Russische televisieprogramma's in goed Nederlands samen te vatten en gedeelten van de teksten in het Russisch uit te schrijven. Daarnaast is hij/zij in staat de achtergronden bij actuele gebeurtenissen schriftelijk toe te lichten.

http://odur.let.rug.nl/%7Eschaeken/slavnl/

De actuele ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek worden gekenmerkt door een multidisciplinaire benadering van psychopatologie waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne diagnostische technieken, waaronder met name neuro-imaging.

http://www.antenna.nl/sczp/index2.html,

Mikhailov, hoofd van het onderhandelingsteam voor Tsjetsjenië, zou ook op deze conferentie aanwezig zijn, maar vanwege de actuele situatie kon hij niet weg uit Tsjetsjenië.

NRC,

De hervorming van justitie is bezig, maar nog lang niet ten einde. Verdere hervormingen zijn nodig: Bevorderings- en benoemingsprocedures verbeteren [...]. Betere regels uitwerken voor bewijsgaring (die beter aansluiten bij de actuele stand van wetenschap en techniek) bij confrontatie met getuigen en slachtoffers, verhoor van kinderen, vastlegging van verklaringen.

http://www.agalev.be/programma2003/index.html

Tracking (het achterhalen van de actuele toestand van een object) en tracing (het achterhalen van het traject dat een object in het verleden heeft afgelegd) kunnen helpen om het streven naar kwaliteit, zekerheid en efficiëntie te realiseren.

http://www.verpakkingsmanagement.nl/,

De delegatie zou zich, zoals zij maandag in Limburg deed, "op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rond de toestand van de rivierdijken".

NRC,

met bijwoord


 • meer actueel

Deze documentatie betreft zowel historische als meer actuele ontwikkelingen.

http://www.ppsw.rug.nl/~adnp/

actueel 2.0

op het ogenblik algemene belangstelling genietend; aan de orde van de dag; van ogenblikkelijk belang

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • actuele vragen
 • actuele zaken
 • een actueel onderwerp
 • een actueel probleem
 • een actueel thema
 • de actuele discussie

De overgrote meerderheid van de bevolking kan zich niet vinden in de huidige opdeling van het politieke landschap, omdat die geen antwoorden meer biedt op actuele vragen over de huidige wereld.

http://www.meerspirit.be/vragen.php

Onder de aanwezigen bevond zich regiocoördinator M. Matser. Die belichtte enkele actuele zaken als het nieuwe seniorenbeleid bij de gemeenten en de privatisering van het pensioenfonds.

Meppeler Courant,

Het meest actuele onderwerp dat momenteel in de buurt speelt, is de ontsluiting van de wijk naar de binnenstad.

Meppeler Courant,

Pas op, ik vind het niet meer dan normaal dat leerkrachten tijd maken om met hun leerlingen te praten en te werken rond actuele problemen.

De Standaard,

Men kan zich vandaag de dag moeilijk een actueler thema indenken dan dit van de massavernietigingswapens.

http://www.law.kuleuven.ac.be/iir/eng/activities/proceedings/WMD2002/IntroJanWMD.pdf,

Daarnaast houden we onze luisteraars op de hoogte van de actuele gebeurtenissen in de gemeente Gemert-Bakel, via live-reportages, interviews en speciale uitzendingen zoals rechtstreekse verslagen van gemeente-raadsvergaderingen, kerkdiensten, sportwedstrijden en bijeenkomsten.

http://www.omroepcentraal.nl/index2.html

Samenvatting: de actuele discussie over het gewicht van aangeboren en verworven eigenschappen verplicht pedagogische professionals tot kennisname van de biologische basis van de erfelijkheid (DNA en de functie ervan).

http://www.efa.nl/opleidingen/pabo/ontwpsy.doc

met bijwoord


 • bijzonder actueel
 • brandend actueel
 • erg actueel
 • even actueel
 • heel actueel
 • hoogst actueel
 • meer actueel
 • meest actueel
 • niet actueel
 • niet meer actueel
 • nog actueel
 • nog altijd actueel
 • nog steeds actueel
 • opnieuw actueel
 • steeds meer actueel
 • verrassend actueel
 • weer actueel
 • zeer actueel
 • zo actueel

"De steen is weggerold luidt het motto van de bijeenkomst in Ieper. Als de steen is weggerold, zijn niet alleen de muren tussen de mensen gesloopt maar ook de muren in de mens en tussen God en de mens. Kortom, verzoening en opstanding halen het van wraak en lijden." "Het thema is bijzonder actueel na alles wat we de voorbije maanden in eigen land meemaakten."

De Standaard,

Antisemitisme en rassenhaat zijn onderwerpen die - helaas - brandend actueel blijven.

De Standaard,

Kernongevallen en lekkages bij nucleaire industrieën zorgden ervoor dat de discussie over de vraag of we aan kernenergie niet meer aandacht moesten geven, steeds weer oplaaide. Toen de kernreactor van Tsjernobyl een melt down nabij was werd dit onderwerp wel erg actueel.

http://www.antenna.nl/nvmp/

Vijfentwintig jaar geleden al weer stelde de Britse kunstcriticus Lawrence Alloway vast dat de conservator van een museum educatie niet langer als bijzaak maar als hoofdzaak van zijn bezigheden zou moeten zien. Vandaag de dag is dit nog even actueel.

http://www.minocw.nl/cultuur/doc/vdwaal.doc,

De strijd tussen 'goed' en 'kwaad' die nu weer heel actueel is, heeft me ook in boeken altijd bezig gehouden.

De Standaard,

Het blijkt te gaan over de Braziliaanse straatkinderen, een hoogst actueel onderwerp waarover in het vaste bestek van twintig paginaatjes lezenswaardige achtergrondinformatie wordt verstrekt - nog steeds volgens de uitleg die in de ondertitel aan de lettercombinatie AO wordt gegeven: Actuele Onderwerpen.

NRC,

Wanneer de cliënt deze gewelddadige levenservaringen (nog) niet vertelt omdat ze nog zo vers in het geheugen liggen, omdat ze overschaduwd worden door andere, meer actuele problemen, is de hulpverlener toch onderworpen aan de 'overlevingsstrategieën' van de cliënt.

http://www. centrum45. nl/downldnl. htm,

Het meest actuele onderwerp dat momenteel in de buurt speelt is de ontsluiting van de wijk naar de binnenstad.

Meppeler Courant,

'Nee, zeg nog niets,' ging hij voort, 'ik weet wel hoe je je op dit ogenblik voelt en hoe hard je het te verduren hebt en dat je meent nooit een uitkomst te vinden, maar je zult zien, eerst moet je nog dieper zinken, tot op de bodem, eer je weer het purgatorio en het paradiso kunt vinden. Dat is de wet. We hebben er vaak over gesproken, maar het ging aan je voorbij omdat het niet actueel was.'

De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

De kwestie van de ambassade in Tokyo is volgens Buitenlandse Zaken niet meer actueel.

De Standaard,

Op politiek gebied hebben ze allerlei problemen aangesneden, en in zoverre hebben zij de burgerlijke revolutie voorbereid, zij het op een halfslachtige wijze. Anderzijds hebben ze meer dan dat gedaan door veel verderstrekkende problemen, die ook nu nog actueel zijn, te bespreken.

Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

Sommige dieren zijn meer gelijk dan andere. George Orwells 'Animal Farm' na 50 jaar nog altijd actueel.

De Standaard,

Waar het thema van de strijd tussen de seksen nog steeds actueel is, wordt die eeuwige actualiteit juist altijd meer benadrukt door die scherp geprofileerd te situeren in het verleden.

NRC,

Zoals ik al eerder heb vermeld, is er in het verleden nogal eens gediscussieerd over het bestaansrecht van de provincie Flevoland. Deze discussie is echter opnieuw actueel.

http://www.xs4all.nl/~vvdnop/takeninventarisatie.html,

Bij herlezing blijkt immers dat de kern van de inhoud: meer onderwijs op maat en meer aandacht voor de loopbaan van de lerende, nog steeds of steeds meer actueel is.

http://www.rocva.nl/sf/sf.cgi?ac=frameset=37?http://www.rocva.nl/sf/sf.cgi?9515,

We hebben het in de twintigste eeuw nog zien gebeuren - Plato is inderdaad verrassend actueel.

De Standaard,

Het bekende dilemma hoe een grote mogendheid tot de orde te roepen, is weer actueel.

NRC,

In Venetië waren nogal wat films te zien waarin jongeren misbruikt en gemolesteerd werden. Over deze, wat België betreft, wel zeer actuele thematiek, is Dustin Hoffman niet verbaasd.

De Standaard,

Zij legden weliswaar niet een directe relatie tussen houding of opvattingen van Ter Braak en zijn zelfmoord, maar namen wel stelling in de toen zo actuele discussie over 'goed' en 'fout' door te stellen dat althans het puikje van Nederlandse literatoren en schrijvers van de jaren dertig politiek correct had gedacht.

http://www.riod.nl/interbellum/lezing1.html,

met werkwoord


 • actueel blijven
 • actueel maken
 • actueel worden
 • actueel zijn

In Antigone wordt namelijk de onbezonnen heldendaad tegenover de ongeïnspireerde volgzaamheid gesteld. Een thema dat door alle eeuwen heen actueel blijft.

Meppeler Courant,

De plannen voor de bouw van een keersluis bij Ramspol dateren al van jaren her. Het opstuwende water van de afgelopen week heeft het onderwerp echter wel weer actueel gemaakt.

Meppeler Courant,

De publieke opinie kan een zo grote druk uitoefenen dat een onderneming besluit om zich aan te passen. Daarmee is het ook voor bestuurders weer actueel geworden om na te denken over morele en ethische vraagstukken van het ondernemen.

http://www.nice-nyenrode.nl/trainingen/enworkshops/bedrijfsethiek/

De strijd tussen 'goed' en 'kwaad' die nu weer heel actueel is, heeft me ook in boeken altijd bezig gehouden.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • actueel en maatschappelijk relevant
 • actueel en relevant
 • actuele, maatschappelijke en ethische vraagstukken

Ieder jaar bepaalt Polis, podium voor stedenbouwkunde een actueel en maatschappelijk relevant thema dat we onder de aandacht willen brengen van de generatie bouwkunde studenten die dan op dat moment (af)studeert.

http://www.bk.tudelft.nl/verenigingen/polis/nl/

Programma's die ingaan op actuele en relevante maatschappelijke discussies en vraagstukken, bv. rondom de dood, begrafenisrituelen, religieuze educatie, ecologie, medische wetenschap, etc.

http://www.omroep.nl/boeddhistischeomroep/

In elke provincie een documentatiecentrum ter beschikking stellen met relevant materiaal rond actuele, maatschappelijke en ethische vraagstukken.

http://www.ijd.be/

actueel 3.0

tot op het heden bijgewerkt en geldend; up-to-date

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • actueel nieuws
 • actuele gegevens
 • actuele informatie
 • actuele kennis
 • actuele inzichten
 • de actuele waarde
 • een actueel aanbod
 • een actueel beeld
 • een actueel overzicht
 • een actueel voorbeeld

Ik had hem beloofd zijn tekst aan te houden, zolang hij me van actueel nieuws zou voorzien.

Onrust in Transvaal, Harry Bouts,

Bestaande satellieten en ook toekomstige satellieten produceren enorme hoeveelheden meetgegevens. Als die niet efficiënt bewerkt kunnen worden, duurt het veel te lang om actuele gegevens in handen te krijgen.

http://www.fom.nl/nieuws/oznieuws2002/02kortoz8.html

Voor alle actuele informatie kunnen reizigers en op- en afhalers terecht op de website van Schiphol.

ANP,

Daarmee rijst de vraag in hoeverre het mogelijk is de actuele inzichten over de complexiteit van cultuur effectief over te brengen op het brede publiek: hoeveel begrip valt daar te verwachten?

De voorwaarden voor een goed gesprek, Lia van Gemert,

De doelgroep voor het overdragen van actuele kennis over materiaaltechnologie is het industriële midden- en kleinbedrijf.

Meppeler Courant,

Ieder jaar wordt een stuk van de grond geveild, waarbij de gemeente de actuele waarde kan bepalen.

De Telegraaf,

Dit is een selectie van woningen uit ons actuele aanbod.

http://www.stienstra.nl/

Het publieke register van beurstoezichthouder Autoriteit Financiële Markten geeft vanaf september een actueel beeld van het aandelenbezit bij bestuurders en commissarissen.

Het Financieele Dagblad,

Jaarlijks krijgen klanten een actueel overzicht van hun pensioengegevens.

http://www.abp.nl/mx01/content/interface/index_1.htm

"Ik heb dat aan de hand van een actueel voorbeeld uitgelegd", aldus Owen.

NRC,

met bijwoord


 • meer actueel
 • meest actueel
 • niet actueel
 • niet meer actueel
 • nog actueel
 • nog steeds actueel
 • zeer actueel
 • zo actueel mogelijk

Het gaat hier om een meer actuele opvolger van de Rode Lijst uit 1990, onderbouwd met een grotere hoeveelheid kwantitatieve gegevens.

http://www.floron.nl/downloads/FloronJV2000.pdf

Zij bezitten de meest actuele kennis, beschikken over fijnmazige netwerken en communicatieve vaardigheden.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Kenniswerkers/,

Resultaat van de vele (éénmalige) overtredingen is dat de registers niet actueel zijn.

http://www.iex.nl/columns/columns_artikel.asp?colid=16716,

Is er bijvoorbeeld een eindredacteur nodig, moeten er controles zijn op de consistentie van de informatie, wie doet er iets wanneer informatie niet meer actueel is, moeten overal dezelfde vormgevingsprincipes gehanteerd worden of juist niet, enzovoorts.

http://www.rug.nl/rc/pictogram/2000-12/redactioneel.htm#qtop

Met het nieuwe plan wordt onderzocht of de bestaande onderzoeksresultaten nog actueel zijn en hoeveel reconversiegeld er nog ter beschikking is.

De Standaard,

De cijfers van toen zijn nu nog steeds actueel en zijn hoogstens nog iets aangescherpt.

De Telegraaf,

Dankzij de internettechnologie wordt het mogelijk zeer actuele informatie ter beschikking te stellen.

De Standaard,

'Ik probeerde altijd zo actueel mogelijk te blijven', zegt Buiter. Hij pauseert even, doceert dan: 'Als verslaggever of correspondent is het belangrijk zo snel mogelijk het nieuws door te geven'.

Meppeler Courant,

met werkwoord


 • actueel blijven
 • actueel houden

Printing on demand. 'Drukken op verzoek' is de oplossing voor drukwerk dat u telkens moet bijsturen om actueel te blijven. U kan bijvoorbeeld bij elke offerte een op maat gemaakte folder meesturen met producten die enkel die potentiële klant interesseert.

http://www.drukkerijmichiels.be/content/page.asp?keyword=MICHIELS

De Nederlandse Taalunie zet het project "Taaladvies online" op om het corpus met taaladviezen uit de Taaladviesbank verder te verrijken, actueel te houden en gebruiksvriendelijk te ontsluiten via het internet.

http://taaltelefoon.vlaanderen.be/dienst/jaarverslag/jaarverslag2000.pdf,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • actueel en accuraat
 • actueel en betrouwbaar
 • actueel en historisch
 • actueel en relevant

Door middel van actuele en accurate richtlijnen en beleidslijnen schrijft het Commissariaat voor hoe het wettelijk kader in de praktijk moet worden nageleefd.

http://www.cvdm.nl/pages/home.asp?

Zo hebben wij als VNO-NCW behoefte aan actuele en betrouwbare cijfers voor toetsing van het overheidsbeleid.

http://www.cbs.nl/nl/organisatie/corporate-informatie/jaarverslag/CBS-Jaarverslag.pdf,

Er is dus nog een taak weggelegd voor het uitbouwen en beheren van een Vlaamse hydrologische databank met alle actuele en historische kwantitatieve gegevens inzake oppervlaktewater, zoals neerslag, verdamping, bodemvocht, peilen en debieten in waterlopen.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

Actuele en relevante informatie over klanten, toeleveranciers, prospects en concurrenten is een voorwaarde voor verantwoord internationaal zakendoen.

http://www.fenedex.nl/

actueel 4.0

van deze tijd; modern; hedendaags

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • actuele kunst
 • actuele trends

Moderne of actuele kunst, met andere woorden die kunst die zich niet meteen als gekend aanbiedt, wordt vaak vergezeld van uitleg, en is pas na deze uitleg door velen te smaken.

http://allserv.rug.ac.be/~tclaes/tomsplace/Esthetica.htm

Hierbij is er een ruime belangstelling voor actuele trends in de muziek, alsmede de concrete toepassingen van aangeleerde vaardigheden in de musicologische praktijk.

http://www.ipem.ugent.be/musicologie/musicologie.html

met bijwoord


 • erg actueel
 • meest actueel

Sierpleisterwerk: erg actueel tegenwoordig, net als sier- en plafondlijsten.

http://www.uwschilder.nl/

Dat sommigen, die zich bezighouden met de meest actuele kunst, de interesse voor het recente verleden van de kunst verdacht vinden, besefte ik reeds.

NRC,

met werkwoord


 • actueel zijn

De neokoloniale inrichting is actueel, mooi, strak, aangenaam nieuw-chic en niet ongezellig.

http://www.gastronomen.net/CMArticles/ShowArticle123.asp?id=29243,