ad-hockarakter


ad-hockarakter 1.0

(pejoratief)

karakter, aard van iets wat ad hoc gebeurt, d.w.z. dat het niet structureel maar in speciale gevallen, bij een passende gelegenheid gebeurt; karakter, aard van iets wat niet gestoeld is op vastgestelde regels, plannen en doelstellingen, maar dat gekenmerkt wordt door het nemen van incidentele, voor een bijzonder geval geldende beslissingen of maatregelen; karakter van iets wat niet structureel is, maar dat per geval bepaald wordt
Meestal met een negatieve bijklank, maar ook wel in neutraal gebruik.

Semagram


Een ad-hockarakter…

is een karakter

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is niet structureel van aard, maar heeft een incidenteel karakter

  Algemene voorbeelden


  Onderdeel van de nieuwe aanpak is dat meer personele capaciteit wordt vrijgemaakt voor fondsenwerving. Een van de adviseurs van Transmissie Fundraising vervult daarbij de rol van coach. Het ad-hockarakter heeft plaatsgemaakt voor een planmatige aanpak met weloverwogen keuzes.

  http://www.transmissie.nl/wat-we-doen/fundraising/portfolio/van-eenmalig-succes-tot-strategische-aanpak-fondsenwerving

  Meer dan 10 jaar lang heeft onze dienstverlening zich gekenmerkt door een ad-hockarakter. Deze U-belt-wij-gaan-onmiddellijk-aan-de-slag-instelling heeft een zeer trouwe en nog steeds groeiende groep klanten aangetrokken. Zeker het feit dat deze ad-hocdienstverlening gepaard gaat met een zekere mate van proactiviteit; wij checken af en toe de back-up, voorzien server van kritische update, etc, wordt door veel klanten gewaardeerd.

  http://www.compatible.nl/systeembeheer/adhoc.html

  Bovendien worden procedurele bepalingen van de WHW niet van toepassing verklaard zonder de betekenis daarvan voor andere initiatieven van instellingen in de overwegingen te betrekken. Het ad hoc-karakter komt duidelijk naar voren in het feit dat gekozen is voor een andere aanpak (procedure en actoren) en andere beoordelingscriteria dan indertijd met betrekking tot de technische wo-opleidingen zijn gehanteerd.

  http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/480/documenten/beta01.pdf,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een ad-hockarakter hebben
  • een ad-hockarakter houden
  • een ad-hockarakter kennen
  • een ad-hockarakter krijgen

  Veel vormen zijn zeer ingeburgerd (zoals elektrotechniek/elektrotechnisch); andere combinaties hebben meer een ad-hockarakter (zoals danstechnisch en verzekeringstechnisch).

  http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/777/

  Voor de verdere ontwikkeling van de Brede School is de aanstelling van een coördinator Brede School voor een periode van twee jaar volgens de taakgroep absoluut noodzakelijk. Zonder een vaste aanjager en coördinator is de kans groot dat de prille samenwerking een ad-hockarakter houdt, waardoor we de beoogde effecten van de Brede School niet zullen halen.

  http://www.cromstrijen.nl/cromstrijen/incontact/productie/basis/ic_website_webgen.nsf/(framesets)/vervolg-start?opendocument&Body=http://www.cromstrijen.nl/cromstrijen/incontact/productie/basis/ic_website_webgen.nsf/page?openagent&id=_FABDD4CF14DD0714C12572FE0049F73B

  Nu de rol van buren en familie voor een groot deel is uitgespeeld en sociale contacten steeds meer een ad hoc-karakter hebben, voorzien de hulpverleners in een lacune.

  NRC,

  De KNVB steunt als maatschappelijke organisatie goede doelen via sponsoring en donaties. Meestal hadden die een ad hoc-karakter en vormden ze een spontane reactie op een maatschappelijke situatie buiten de voetbalwereld.

  http://www.knvb.nl/knvb1/yearlyreport20002001/yearlyreport1.sps,

  TIGR coördineerde haar acties in de jaren 1925 en 1926 met de pro-Joegoslavische en op een centralistisch Joegoslavië gerichte Orjuna. Deze samenwerking had een ad-hockarakter. De samenwerking werd eind 1926 door TIGR beëindigd, enerzijds omdat de Orjuna te veel op eigen houtje handelde en anderzijds omdat de Orjuna in 1926 in Slovenië en uiteindelijk in 1929 in geheel Joegoslavië verboden werd.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/TIGR,

  Sommige comités zijn in de verdragen genoemd (zoals het comité van artikel 36 voor Justitie en Binnenlandse Zaken), terwijl andere comités een "ad hoc" karakter hebben.

  http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/cig/g4000.htm

  De besluitvorming met betrekking tot veiligheidsaspecten is veelal verbrokkeld waardoor dit vaak een ad-hockarakter krijgt.

  http://www.enschede.nl/Default.htm

  Onderzoek naar de verhouding tussen publiek en privaat tot nu toe heeft veelal een sterk ad hoc karakter.

  http://www.rmno.nl/,

  Veel onderzoek dat vanuit beleid en praktijk wordt geïnitieerd, heeft een ad hoc karakter en is overwegend volgend op de ontwikkelingen.

  http://www.agro.nl/nrlo/verkenningen/nr010201.shtml,

  De informatiepositie van de brandweer ten aanzien van de verschillende beleidsontwikkelingen in brede zin is onvoldoende structureel en kent dus een sterk ad-hockarakter.

  http://www.enschede.nl/Default.htm

  Beleidsacties die op deze leest geschoeid zijn, hebben bijna steeds een ad-hockarakter.

  http://www.taalunie.org/_/publicaties/taalschrift/ts99_1_1.html,

  met adjectief ervoor


  • een sterk ad-hockarakter

  De informatiepositie van de brandweer ten aanzien van de verschillende beleidsontwikkelingen in brede zin is onvoldoende structureel en kent dus een sterk ad-hockarakter.

  http://www.enschede.nl/Default.htm

  In de tweede plaats is gekozen voor een open norm omdat het alternatief, een opsomming van transacties die onder de regeling vallen, zou leiden tot ontoegankelijke regelgeving met een sterk ad hoc karakter.

  http://www.cbhome.nl/index.php,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • het ad-hockarakter van iets

  Brandweer Flevoland wordt veelvuldig gevraagd door publiek, organisaties en instellingen om voor hen iets te doen. In verband met capaciteit, het ad hoc karakter van verzoeken en prioriteit kan de brandweer niet elk verzoek inwilligen. Daarom heeft Brandweer Flevoland regels opgesteld met betrekking tot het verzorgen van rondleidingen, voorlichtingen en andere brandweergerelateerde activiteiten.

  http://www.brandweer.nl/flevoland/@31650/voorlichtingen/

  Er woedt al lange tijd een stevige discussie rondom de financiering van wetenschappelijk onderzoek, met name de inzet van aardgasbaten via de FES-middelen. Vragen zijn gerezen over het ad-hockarakter van deze investeringen, de openheid en transparantie van de procedure, de toetsing van de wetenschappelijke kwaliteit en de keuze voor deze specifieke vorm van publiek-private samenwerking.

  http://www.knaw.nl/Pages/DEF/28/780.bGFuZz1OTA.html,

  Gedwongen werk ik nu als freelancer, maar daar verdien ik te weinig mee, de onregelmatigheid en het ad hockarakter ervan bevallen me niet.

  http://www.loopbaanadvies.net/vraagenantwoord.php?vraag=617,

  in voorzetselgroep


  • met een ad-hockarakter

  Vanuit de plenaire vergadering worden werkgroepen ingesteld, sommige met een ad hoc karakter bij eenmalige activiteiten, andere met een vaste of terugkerende taak.

  http://www.basisberaad.nl/basisberaad/index.html

  In de tweede plaats is gekozen voor een open norm omdat het alternatief, een opsomming van transacties die onder de regeling vallen, zou leiden tot ontoegankelijke regelgeving met een sterk ad hoc karakter.

  http://www.cbhome.nl/index.php,