addendum


addendum 1.0

deel van een boek of document dat een aanvulling of een toelichting vormt op de tekst die daaraan voorafgaat; appendix; bijlage; bijvoegsel; toevoegsel; supplement

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een addendum…

is een bijvoegsel

 • [Functie] dient als aanvulling of als toelichting op een tekst
 • [Onstoffelijke inhoud] bevat aanvullende, actuele of nieuwe informatie

  Algemene voorbeelden


  Naar aanleiding van de reactie in juli 2010 van de commissie van deskundigen [...], is dit plan op een aantal onderdelen aangevuld. Het betreft die onderdelen waar de commissie opmerkingen over heeft gemaakt. In het hierna volgende wordt ingegaan op het commentaar van de commissie. De reactie op de opmerkingen en daarmee de wijzigingen van het oorspronkelijk plan zijn in dit addendum opgenomen.

  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:b2nOWTr0TswJ:www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/09/02/plan-van-aanpak-gevangeniswezen-sint-maarten/bijlage-6b-addendum-van-plan-van-aanpak-gevangeniswezen-sint-maarten.pdf+%22addendum+op%22&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEESh-_Q7OTfyR7vpXz6vzXsnMTC8tJEsdQWNkIUHOnaEqR3m2Wirc5IexQmPRJW8q0xxcbPpemZTR2YjmKYYtSJYIzi0VKWSpSzeFORezPssrE_yzEdZSzdBmC9hUA3XNlIhZz1YE&sig=AHIEtbRvctaAAZR0ZCmYsuYrViNQSqvkZg

  Ten aanzien van de exploitatie van de fysieke modelfaciliteiten is op te merken dat er sprake is van een structureel jaarlijks tekort. In een afzonderlijk addendum zal het belang van fysisch modelonderzoek en de positie van de unieke faciliteiten van GeoDelft (in relatie tot het exploitatietekort) worden toegelicht. Dit addendum zal uiterlijk 1 juli 2000 naar de directeur Kennis van Rijkswaterstaat worden gezonden.

  http://www.delftgeot.nl/,

  Op deze pagina staan addenda vermeld die behoren bij richtlijnen maar niet de status hebben van een richtlijn. Bij ieder item zal aandacht worden geschonken aan de specifieke status ervan.

  http://www.wip.nl/addenda.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een digitaal addendum

  Vooral onder druk van de Verenigde Staten [...] is de Berner Conventie in 1996 [...] aangevuld met een 'WIPO Auteursrechtverdrag' (WAV), dat het internationale auteursrecht 'Internet-bestendig' beoogt te maken. Ook de Conventie van Rome inzake de naburige rechten (1960) verkreeg een digitaal addendum in de vorm van een afzonderlijk WIPO-verdrag.

  http://www. ivir. nl/publicaties/hugenholtz/wpnr. html,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: op

  • een addendum op de bibliografie
  • addenda op de schoolgids 2010-2011

  De bibliografie is a.h.w. compleet bij het verschijnen, maar veroudert snel - lopend of periodiek en eventueel cumulatief: elke week, maand, jaar ... verschijnt een addendum op de bibliografie. De bibliografie wordt cumulatief geheten, indien de vorige afleveringen steeds met de nieuwe gecumuleerd worden.

  http://www.lib.rug.ac.be/execl/fulltxt/cursus/cursusBBdeel1.pdf

  Addendum. Na overleg met de inspectie van het onderwijs hebben wij besloten tot een addendum op de schoolgids 2010-2011, omdat mogelijk niet alle informatie met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage en/of de gratis schoolboeken voldoende duidelijk of op de juiste plaats met de ouders is gecommuniceerd. Voor het volgend jaar zullen wij er voor zorgen dat de juiste tekst integraal onderdeel vormt van de schoolgids.

  https://chrlyceumdelft.mwp.nl/Portals/0/documenten/Actueel/Publicaties/Addendum%20schoolgids%202010-2011.pdf

  Vaste verbindingen