aio


aio 1.0

((vooral) in Nederland; verouderend)

iemand die tijdelijk is aangesteld om zich verder te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper door de vervaardiging van een proefschrift of proefontwerp of door deelname aan een onderzoeksproject, en het volgen van onderwijs; assistent in opleiding

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een aio…

is een assistent; is een persoon

  • [Organisatie of instelling] wordt gefinancierd vanuit de kennisinstelling of onderwijsinstelling zoals een universiteit waar hij is aangesteld, of ook vanuit een extern fonds, in tegenstelling tot de onderzoeker in opleiding die door een niet-commerciële stichting zoals NWO wordt gefinancierd
  • [Duur] heeft meestal een dienstverband van vier en voor kortere onderzoeksprojecten soms van twee jaar
  • [Deskundigheid of vaardigheid] heeft een volledige opleiding op academisch niveau of op HBO-niveau voltooid
  • [Activiteit of handeling] verricht wetenschappelijk onderzoek, meestal voor een proefschrift of in het kader van een onderzoeksproject, en volgt en geeft onderwijs
  • [Onderscheid of tegenstelling] wordt op grond van een andere financieringswijze onderscheiden van een onderzoeker in opleiding of oio

Algemene voorbeelden


In 1986 werd het AIO stelsel ingevoerd, waarmee een duidelijk juridisch en formeel kader voor assistenten en onderzoekers in opleiding (AIO/OIO) werd vastgelegd [...]. Met de invoering van de UFO (Universitaire Functie Ordening) in 2003 werd de term AIO en OIO vervangen door de term promovendus. De opvolger van het AIO-stelsel was hierdoor ook gekomen (al was dat formeel pas in 2005 door de CAO NU): het promovendistelsel.

http://www.hetpnn.nl/index.php?id=76a5c&s=pnnbiz&lang=nl,

De financiering van een AIO- of OIO-plaats kan op verschillende manieren plaatsvinden. In de eerste plaats is er eerste geldstroom onderzoek. Iedere universiteit heeft een vast aantal AIO's dat aangesteld mag worden. Deze AIO's worden gefinancieerd via de "eerste geldstroom" (geld van de universiteit). Er zijn ook AIO's die vanuit een fonds van buiten de universiteit - derde geldstroom - zijn aangesteld. Ook deze AIO's zijn in dienst van de VU. OIO's daarentegen worden gefinancieerd via de tweede geldstroom, geld van niet-commerciële stichtingen, zoals NWO (de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

http://www-old.vu.nl/aios/Brochure/3_AIO.htm

Afgestudeerden die de initiële opleiding hebben afgerond kunnen solliciteren naar de functie van assistent-in-opleiding (aio), onderzoeker-in-opleiding (oio) of bursaal. Aio's worden tijdelijk bij de universiteit aangesteld en oio's bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Beide krijgen een ambtelijke aanstelling met bijbehorende rechten (wachtgeld, vakantietoeslag, pensioenopbouw enz.) en plichten (werkovereenkomst). Aio's en oio's ontwikkelen zich tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper door het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het volgen van onderwijs. Bursalen zijn beurspromovendi, die vier jaar lang een beurs krijgen.

http://eacea.ec.europa.eu/eurydice/portal/page/portal/Eurydice/EuryPage?country=NL&lang=NL&fragment=177,

De taken van AIO's zijn te verdelen in drie groepen: 1) het verrichten van onderzoek (dat uiteindelijk uitmondt in een proefschrift) 2) het volgen van onderwijs (opleidingen/cursussen) 3) andere taken, waaronder meestal het geven van onderwijs.

http://www.vu.nl/aios/Brochure/Inhoud.htm

De ervaring van promovendi is dat contracten van aio's en oio's nogal eens verschillen qua omvang van de onderwijstaak. De directeur legt uit dat het enige verschil de werkgever is: bij aio's is dat de UU, bij oio's zijn dat anderen (o.a. FOM & NWO). Hoewel er natuurlijk verschillen bestaan tussen werkgevers, probeert de faculteit aio's en oio's gelijk te behandelen, dus ook qua onderwijstaak.

http://www.phys.uu.nl/~fop/archief/best030325.html,

Voordat medio jaren tachtig het aio-stelsel werd ingevoerd, was de buitenpromovendus een relatief bekend verschijnsel. Naast de wetenschappers die, jong én oud, promoveerden terwijl ze een dienstverband hadden aan de universiteit, waren er de nodige externe promovendi. Na de introductie van de assistent in opleiding (aio), gingen de buitenpromovendi meer en meer tot de universitaire exotica behoren. De bulk van de promovendi kwam geleidelijk aan voort uit de onderzoeksscholen, proefschriftfabrieken waarin aio's met een tijdelijk dienstverband intensief worden opgeleid en begeleid.

http://www.uvt.nl/univers/nieuws/0001/23/promo.html,

Het aanvangssalaris van de AIO was met 1800 gulden bruto per maand nog lager dan een bijstandsuitkering, zijn academische status marginaal. Inmiddels blijkt de AIO toch nog te duur. Eind deze maand komt een commissie uit de wetenschappelijke wereld met een voorstel om het AIO-stelsel maar weer af te schaffen. De postmoderne promovendus wordt weer beursstudent.

NRC,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen