algemeen


algemeen 1.0

van, bij of voor alle mensen, hetzij alle mensen zonder uitzondering, hetzij alle of de meeste personen binnen een bepaalde groep

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • de algemene mening
 • de algemene overtuiging
 • een algemeen gesprek
 • een algemene opstand
 • algemene voorzieningen
 • het algemeen gevoel
 • het algemeen nut
 • het algemeen welzijn
 • het algemene gevoel
 • het algemene nut
 • het algemene welzijn

De algemene mening is dat door het groeiend aantal aanvragen de werkdruk steeds verder toeneemt.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/

Al sinds de watersnoodramp van 1953 was de algemene overtuiging dat West-Nederland eerder en beter tegen overstromingen moest worden beveiligd dan de rest van het land.

NRC,

De lezing zal op een heldere en bevattelijke manier worden gegeven, met talrijke voorbeelden, zodat het voor iedereen goed te volgen is. Er wordt niet vooraf bepaald, hoever we met het onderwerp geraken. Dit heeft het voordeel dat we niet koortsachtig moeten proberen alles te behandelen. Zodoende kan men ook reeds in het eerste deel vragen stellen indien iets niet wordt begrepen. In het tweede deel zal dan nog ruimschoots de tijd worden gegeven voor een algemeen gesprek over de reeds behandelde materie.

http://users.pandora.be/aura.oasis/gaby.htm

"Het lijkt erop dat de onrust deze herfst ondanks alles niet zo groot is", zegt Joeri Levada, een vooraanstaande Russische opiniepeiler en socioloog. "Ik zie geen gevaar van een algemene opstand."

De Standaard,

Hoe dichter bevolkt de streek waar je woont, hoe lager de kost per inwoner is voor de staat, voor algemene voorzieningen (scholen, ziekenhuizen, riolering, bekabeling, wegen, openbaar vervoer, postbedeling, elektriciteit … ).

http://www.oliviercuvelier.be/programma.pdf

Paralympiërs zouden [...] niet meer moeten worden ingedeeld op verschillende handicapniveaus, maar alle deelnemers aan één sport zouden aan dezelfde eisen moeten voldoen. Het algemene gevoel van Nederland is dat gehandicapten nu wel heel gemakkelijk in hun specifieke categorie de top kunnen bereiken.

De Telegraaf,

De wetenschap is te waardevol om ze omwille van ons persoonlijk eergevoel zomaar af te staan aan de aandeelhouders van uitgeversconcerns. De wetenschap moet het algemene nut dienen en haar resultaten moeten publiek toegankelijk blijven.

http://www.kuleuven.ac.be/vap/redevoeringen/rafdekeyser/doc/rafdk.html,

Ten slotte wordt de aanleg van aardgasleidingen naar Duitsland en Nederland een project van algemeen nut en vindt de Vlaamse overheid dat de aanleg van een dergelijke transportleiding een strategisch belang heeft voor Vlaanderen.

De Standaard,

Eerder is de solidariteit op microniveau – de daadwerkelijke en concrete bereidheid geld, goederen of tijd te schenken aan anderen of voor het algemene welzijn – besproken.

http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

met adjectief erachter


 • algemeen bekend
 • algemeen menselijk

De notelaar kenmerkt zich door grote oneven geveerde bladeren die pas tegen mei of begin juni uitlopen [...]. Algemeen bekend zijn de lekkere noten, volgens de Germanen een symbool van vruchtbaarheid.

http://www.aalst.be/wandeling8.htm,

Het gaat over algemeen menselijke gevoelens. Je moet geen historische hindernissen nemen om een tragedie over jaloersheid te begrijpen. Iedereen krijgt wel eens met een dergelijk gevoel af te rekenen. Daarom is Othello wellicht Shakespeares modernste stuk.

De Standaard,

met bijwoord


 • meer algemeen
 • vrij algemeen

Tijdens een losse babbel bij een kop koffie, net voor de training, vroegen ze zich af of we niet beter in afzondering zouden gaan voor de bekerwedstrijd? Voor mij geen probleem, dus vroeg ik Franky om eens rond te horen in de groep of dat een min of meer algemene wens was.

De Standaard,

Er is een voor ons opvallende ambivalentie in de manier waarop over het team als geheel wordt gesproken. Aan de ene kant is er een vrij algemene waardering voor de onderlinge relaties. Die worden als open, vriendelijk, collegiaal ondersteunend en gezellig gekenschetst. Aan de andere kant lijken een paar professionele aspecten van teamwerk niet goed te gaan.

http://www.dagvandeleraar.nl/,

met werkwoord


 • algemeen zijn

(Meestal in het passief.)
 • algemeen aannemen
 • algemeen beschouwen
 • algemeen erkennen
 • algemeen stellen
 • algemeen zien

Amerika huilde vanavond, niet alleen om de dood van zijn jonge president, maar ook om zichzelf. Het verdriet was algemeen, want op een of andere manier had het slechtste in de natie het gewonnen van het beste.

De Standaard,

Algemeen wordt aangenomen dat de vrederechter naast het vertegenwoordigingssysteem ook kan opteren voor een bijstandsysteem, dat erin bestaat voor bepaalde handelingen in een "bijstand" te voorzien voor de te beschermen persoon.

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/35n3/callens.htm

De hervormingen worden algemeen beschouwd als te weinig vergaand.

http://www.innovatie.vlaanderen.be/pbo/eindrapporten/PBO97-49-162-varkenshouderij.pdf,

De noodzaak van hulpverlening aan verkeersslachtoffers wordt algemeen erkend.

http://www.slachtofferhulp.nl/index.htm,

Algemeen wordt gesteld dat de neurotische stoornis een betere prognose heeft dan de 'conductdisorder', de laatste in de betekenis die Quay en Werry er aan geven.

http://www.humanbeing.demon.nl/humanbeingsweb/Bibliotheek/hommes.htm,

Het hebben van een betaalde baan wordt dan wel algemeen gezien als oplossing voor armoede, maar cliënten van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen lang niet altijd werken gezien hun vaak chronische ziekte.

De Limburger,

met voltooid deelwoord


 • algemeen aanvaard
 • algemeen beschouwd
 • algemeen geaccepteerd

De bevrijding werd een politiek correct herdenken, een dag waarop de algemeen aanvaarde waarden van de rechtsstaat werden gevierd.

NRC,

Chinatown (1974), nu algemeen beschouwd als Polanski's beste film, is een zeer cynische hommage aan de 'film noir', waarin misdaadkoning John Huston minderjarigen seksueel misbruikt.

NRC,

Kerndoelen voor het basisonderwijs richten zich bijvoorbeeld op sociaal gedrag in een groep: 'ze gaan respectvol met de anderen om', 'ze handelen naar algemeen geaccepteerde normen en waarden', 'ze houden rekening met gevoelens en wensen van anderen'.

http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

Vaste verbindingen


Algemeen Beschaafd Nederlands


  Zie: Algemeen Beschaafd Nederlands

algemeen bijzonder onderwijs


  Zie: algemeen bijzonder onderwijs

Algemeen Nederlands


  Zie: Algemeen Nederlands

algemeen enkelvoudig stemrecht


  Zie: algemeen enkelvoudig stemrecht

algemeen kiesrecht


  Zie: algemeen kiesrecht

algemeen pedagogisch studiecentrum


  Zie: algemeen pedagogisch studiecentrum

algemeen stemrecht


  Zie: algemeen stemrecht

algemeen welzijnswerk


  Zie: algemeen welzijnswerk

algemene ledenvergadering


  Zie: algemene ledenvergadering

algemene middelen


  Zie: algemene middelen

algemene stilte


  Zie: algemene stilte

algemene vergadering


  Zie: algemene vergadering

algemene vergadering van aandeelhouders


  Zie: algemene vergadering van aandeelhouders

algemene verkiezing


  Zie: algemene verkiezing

algemeen gebruik


  Zie: algemeen gebruik

algemeen publiek


  Zie: algemeen publiek

het algemeen belang


  Zie: het algemeen belang

het algemeen welzijn


  Zie: het algemeen welzijn

het algemene publiek


  Zie: het algemene publiek

met algemene stemmen


  Zie: met algemene stemmen

ten algemenen nutte


  Zie: ten algemenen nutte

onteigening ten algemenen nutte


  Zie: onteigening ten algemenen nutte

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • niet-algemeen

algemeen 2.0

(Gezegd van dieren, planten en zaken)
overal en/of veel voorkomend; wijdverspreid; wijdverbreid

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een algemene diersoort
 • een algemene plantensoort
 • een algemene soort
 • een algemeen fenomeen
 • een algemeen verschijnsel

De bever staat op het punt om weer een algemene diersoort te worden in Brabant. Nu al komt het enorme knaagdier op veel plekken langs de Maas voor en deskundigen voorspellen dat hij nu ook de kleinere rivieren gaat opzoeken.

http://www.omroepbrabant.nl/?video/77434652/Bever+wordt+algemene+diersoort+in+Brabant.aspx

Meer dan 600 wilde plantensoorten komen er voor op Terschelling, van zeer algemene soorten tot de in ons land vrij zeldzame orchideeën die in mei en juni te bewonderen zijn.

http://www.idk.nl/terschelling.html

De lage werkgelegenheidsgraad van ouderen in België is een algemeen fenomeen: ongeacht het geslacht of het scholingsniveau liggen de Belgische werkgelegenheidsgraden van ouderen ruim onder het Europese gemiddelde.

http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldf29a.pdf,

In de distributie werd vorig jaar ongeveer 4,5 miljoen liter sportdranken omgezet. De markt groeit jaarlijks met ongeveer 15 % in volume terwijl de globale markt met zowat 30 procent toeneemt. De waardestijging is maar half zo groot, omdat een groeiend aantal goedkopere merken en distributiemerken op de prijs drukt, een algemeen verschijnsel in de markt.

De Standaard,

met bijwoord


 • meest algemeen
 • vrij algemeen
 • zeer algemeen

De bosmuis is een van de meest algemene kleine knaagdieren in Europa.

http://www.explorian.com/ned/nature/class/consult/preview_list.asp?ID=872

Een lichaamsbeschermer moet een bepaald deel van het lichaam beschermen tegen de meest algemene soorten van verwondingen of de hevigheid van bepaalde letsels beperken.

http://www.wvc.vlaanderen.be/gezondsporten/preventie/warmingup/index.htm

Er zijn ook een aantal vrij algemene soorten op de nieuwe versie van de Rode Lijst terecht gekomen. De reden hiervan is dat zij een substantiële achteruitgang doorgemaakt hebben. Dit zijn bijvoorbeeld enkele grassen zoals Kamgras (Cynosurus cristatus) en Veldgerst (Hordeum secalinum), die vrijwel uit het agrarisch cultuurland zijn verdwenen.

http://www.floron.nl/downloads/FloronJV2000.pdf

met werkwoord


 • algemeen voorkomen
 • algemeen zijn

Bronsmos is een zuurminnende soort die zeer algemeen voorkomt op strooisel in droge bossen en in heidevelden op de arme zandgronden.

http://www.waddenzee.nl/dutch/ecomare/NED0263.HTM

De vliegen bevonden zich in een holte die mij onmiddellijk deed denken aan de holten waar de loopkever Carabus granulatus in overwintert. Deze soort is hier algemeen en dit soort holten, met en zonder bewoner, zijn dan ook voldoende aanwezig.

http://www.syrphidae.com/Dutch%20Syrphidae%20Project/ newsletters/3.1/3.1.doc,

Plantenwerkgroepen zorgen al decennia voor gegevens over de Vlaamse en Belgische flora. Zo weten we welke planten zeldzaam of algemeen zijn.

http://www.natuurpunt.be/ac.asp?ID=119

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • niet-algemeen

algemeen 3.0

voor alle specifieke gevallen geldig
Heel frequent in namen van wetten en instellingen. Alleen de wetten en instellingen die voorkomen in het corpus worden hier opgenomen.

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een algemeen beginsel
 • een algemeen beleid
 • een algemeen deel
 • een algemeen principe
 • een algemeen rechtsbeginsel
 • een algemeen voorschrift
 • een algemene bepaling
 • een algemene maatregel
 • een algemene regel
 • een algemene wet
 • een algemene zaak

Met gelijke kansen wordt een algemeen beginsel bedoeld waarvan het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit en de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers de essentiële onderdelen vormen.

http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/cig/g4000.htm

De bestuurders verwachten met een regiogebonden aanpak maatwerk te kunnen leveren, dat met een algemeen beleid voor heel Nederland niet haalbaar zou zijn.

Meppeler Courant,

De Sporting Code is het internationale reglementenboek. Het bestaat uit een algemeen deel (voor alle FAI-onderafdelingen) en een specifiek deel voor modelvliegsport.

http://www.modelvliegsport.nl/service/ciam.htm,

Vrijwilligers ontvangen geen loon, dat is immers in strijd met het algemeen principe dat vrijwilligerswerk onbezoldigd moet zijn.

http://www. wvc. vlaanderen. be/minderheden/inburgeringsbeleid/programma/vrijwilligerswerk. htm

Het recht op juridische bijstand en het algemeen rechtsbeginsel van recht op verdediging.

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/37n3/schollen.htm

Algemene voorschriften. 1. Elk slachthuis moet beschikken over passende voorzieningen en installaties voor het uitladen van de dieren uit de vervoermiddelen [...]. 2. De dieren moeten zo spoedig mogelijk na aankomst worden uitgeladen [...]. 4. De dieren moeten worden beschermd tegen slecht weer.

http://cmlag.fgov.be/nl/dos/dg5/Veterinaire_Wetgeving/2-Dierenbescherming/1998-01-16_DV_KB.htm,

De verplichting om melding te maken van het gebonden zijn aan de beroepscode en van het klachtrecht impliceert immers dat niet alleen in elk geval de op de situatie betrekking hebbende specifieke bepalingen duidelijk moeten worden gemaakt, maar ook de meer algemene bepalingen die voor de betrokkene rechtstreeks van belang zijn. Als voorbeeld is dan het recht op inzage, afschrift en correctie van dossiergegevens te noemen.

http://www.psynip.nl/leden/ethiek/nbctoel.htm

De maatregelen, waarvoor een jaarlijks budget van ca. € 5,7 miljoen beschikbaar is, bestaan uit een aantal algemene maatregelen en een aantal maatregelen dat specifiek is gericht op één categorie bedrijven, te weten grootbedrijf of midden- en kleinbedrijf.

http://www.gzp.nl/main/gzp/index.htm

In Nederland geldt officieel de algemene regel dat mensen kunnen blijven werken tot hun 65ste. Maar bij reorganisaties worden 50-plussers vaak het eerste ontslagen en een gunstige financiële regeling via vervroegde uittreding (VUT) heeft het laatste decennium ook gezorgd voor een golf van grijze of grijzende uittreders.

Provinciale Zeeuwse Courant,

De regels die de wet stelt zijn dan ook algemene regels, van toepassing op vele terreinen van het bestuursrecht.

http://ruljis.leidenuniv.nl/group/jfsa/www/migrecht/vernieuwing/nl%20versie/teksten_online.htm,

Het voordeel van de informatie-analysemethode is, dat het een stappenplan heeft waarmee je iemand kunt leren leren en leren lesgeven [...]. De methode behelst: beginnen met voorbeelden uit de praktijk, daaruit de hoofdlijnen destilleren, vervolgens komen tot de algemene wet of formule.

http://www.voorbeeldgestuurdonderwijs.nl/probleem.html

En tenslotte spelen ook algemene zaken als gedragsregels, voetbalafspraken en sportiviteit een belangrijke rol in de coaching.

http://home.planetinternet.be/~willempy/menuH.htm,

met bijwoord


 • meer algemeen

In navolging van hun Britse collega's is het vooral bij de mijnwerkers dat de eis groeit voor een meer algemene toepassing van het betaald verlof.

http://onva-rjv.fgov.be/nl/pdf/ontstaan%20en%20evolutie.pdf,

met werkwoord


(Meestal in het passief.)
 • algemeen invoeren
 • algemeen toepassen

Eind september wordt aan de hand van de ervaringen in de proefgebieden besloten of de pepperspray algemeen wordt ingevoerd.

Algemeen Dagblad,

Een nieuwe therapie voor borstkanker geeft patiënten 30 procent meer overlevingskans dan de methode die nu algemeen wordt toegepast.

Reformatorisch Dagblad,

met tegenwoordig deelwoord


 • algemeen geldend

Godsdienst verleent aan algemeen geldende waarden en normen een sacraal karakter, waardoor het op die manier een voor de samenleving samenbindende functie vervult.

http://www.google.nl/search?q=cache:cm2oJVsK1hoJ:www.library.uu.nl/digiarchief/dip/diss/2003-0715-101054/c2.pdf+digniteit+site:.nl=nl=lang_nl,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • algemeen en bijzonder
 • algemeen en specifiek
 • algemeen en universeel

((vooral) in Nederland)
 • algemene en bestuurlijke zaken

In de overeenkomst staan de algemene en bijzondere bepalingen die gelden tussen de eigenaar van het object en de eigenaar van de antenne-installatie.

http://www.antennebureau.nl/Nota%20NAB.pdf,

Veiligheid en duurzaamheid moeten in de eerste plaats via algemene en specifieke wetgeving worden gegarandeerd.

http://www.raadvenw.nl/inhoud/frame_adviezen.html,

Verklarende wetmatigheden worden in dit denken gekenmerkt door relativiteit. Dat wil zeggen, ze worden beschouwd als situatie- en personeelsgebonden. Ze zijn daardoor beperkt in plaats van algemeen en universeel geldig.

http://users.skynet.be/kern/sysart.html

Hij verklaarde in de commissie algemene en bestuurlijke zaken dat de coördinator van het anti-vandalismeproject adjudant L. Smit is benoemd tot milieucoördinator van de politie in Zuidwest-Drenthe.

Meppeler Courant,

Vaste verbindingen


algemeen bestuur


  Zie: algemeen bestuur

algemeen deken


  Zie: algemeen deken

algemeen directeur


  Zie: algemeen directeur

algemeen gebruik


  Zie: algemeen gebruik

algemeen klassement


  Zie: algemeen klassement

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming


  Zie: Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

Algemeen Rijksarchief


  Zie: Algemeen Rijksarchief

algemeen secretariaat


  Zie: algemeen secretariaat

algemeen secretaris


  Zie: algemeen secretaris

algemeen verbindend verklaren


  Zie: algemeen verbindend verklaren

algemeen ziekenhuis


  Zie: algemeen ziekenhuis

algemene beginselen van behoorlijk bestuur


  Zie: algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Algemene Bijstandswet


  Zie: Algemene Bijstandswet

Algemene Maatregel van Bestuur


  Zie: Algemene Maatregel van Bestuur

Algemene Raad


  Zie: Algemene Raad

Algemene Rekenkamer


  Zie: Algemene Rekenkamer

algemene reserve


  Zie: algemene reserve

algemene staking


  Zie: algemene staking

algemene voorwaarden


  Zie: algemene voorwaarden

algemene wereldbeker


  Zie: algemene wereldbeker

Algemene Wet Bestuursrecht


  Zie: Algemene Wet Bestuursrecht

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten


  Zie: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Algemene Wet Gelijke Behandeling


  Zie: Algemene Wet Gelijke Behandeling

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen


  Zie: Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

Algemene wet op het binnentreden


  Zie: Algemene wet op het binnentreden

Algemene Zaken


  Zie: Algemene Zaken

Ministerie van Algemene Zaken


  Zie: Ministerie van Algemene Zaken

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • niet-algemeen

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


algemeen 4.0

het geheel beschouwend, zonder in bijzonderheden te treden; niet op details ingaand; niet specifiek omschreven; (nog) niet gespecificeerd, gespecialiseerd of geconcretiseerd; globaal

Combinatiemogelijkheden


met substantief


(Een gespecialiseerde betekenis van algemene beschouwing is opgenomen onder de verbindingen in dit artikel.)
 • algemene informatie
 • algemene kennis
 • algemene ontwikkeling
 • een algemeen begrip
 • een algemeen gesprek
 • een algemeen kader
 • een algemene beschouwing
 • een algemene betekenis
 • een algemene doelstelling
 • een algemene indruk
 • een algemene inleiding
 • een algemene term
 • een algemene vraag

Hoewel elke internetgebruiker andere informatiebehoeften heeft, kan je globaal een onderscheid maken tussen exploratieve en gerichte informatiebehoeften. In het eerste geval heeft de gebruiker (nog) geen specifieke vraag maar zoekt hij algemene informatie over een bepaald onderwerp.

http://www.bib.kuleuven.ac.be/mfar/zoekwijzers/ZWInternet.pdf

Destijds waren hier onderwijzers aan het werk die de jonge gedetineerden leerden lezen, schrijven en rekenen en meer algemene kennis bijbrachten.

http://www.psc-hoogstraten.be/Default_2.htm,

De overheid moet een eenvoudig algemeen kader scheppen, en vooral niet alle details willen regelen.

De Standaard,

In dit verband wordt gesproken van 'blokkering'. Dit houdt in dat de schrijver wel achter het bureau zit en probeert te schrijven, maar dat dit niet wil lukken omdat het geschrevene steeds wordt afgekeurd. Ook wordt het algemene begrip faalangst gebruikt ter verklaring van problemen met schrijven.

http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/hinder2.html

Na mijn sollicitatie volgden twee gesprekken. Eerst een algemeen gesprek en daarna meer toegespitst.

http://www.leidenuniv.nl/mare/2004/23/15.html,

Heartz beschrijft dit alles met veel verve en allure. Hij wisselt smakelijke details af met algemene beschouwingen.

De Standaard,

Omdat we zelf pijn (in zijn meest algemene betekenis) kunnen voelen, kunnen we ons ook de pijn van anderen inbeelden en wordt moraliteit mogelijk.

http://www.mariagederaison.be/topics/articles/article2.htm

Een andere bezorgdheid is het blijvend waarborgen van water voor alle noodzakelijke toepassingen, nu en in de toekomst. Dit houdt onmiddellijk een algemene doelstelling in: zowel het watersysteem zelf als het multifunctionele gebruik ervan moeten beschermd en gegarandeerd worden. Deze algemene doelstelling wordt in het decreet vervolgens uitgesplitst in meer concrete doelstellingen zoals: 1. de bescherming, verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en grondwaterlichamen 2. het voorkomen en het verminderen van de verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater 3. het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlakte- en grondwater.

http://www.vvsg.be/Omgeving/Water/documenten/MPLw10.htm

Mevrouw Jansen zei zich verbaasd te hebben dat er die avond door geen enkele fractie op haar uitlatingen gereageerd is. Ze deelde mee dat het om een algemene indruk gaat en dat ze niet specifiek personen of fracties op het oog had.

Meppeler Courant,

Een thesaurus omvat een hiërarchische structuur van termen gaande van algemene termen naar meer specifieke termen.

http://amicus.libis.kuleuven.ac.be/cgi-bin/db2www/firstscreen.d2w/screen

Ik stel voor dat ik 's ochtends een korte, algemene inleiding houd en dat ik daarna met hen de bureaus langsga, zodat jullie stuk voor stuk bij je bureau wat kunt vertellen over je werk.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

Chinese manuele therapie is een algemene term voor diverse therapeutische methodes [...] die aangewend kunnen worden ter behandeling van een welbepaalde pathologie.

http://www.otcg.be/home/tuina.htm

Sinds kort loopt er op de site van de Belastingdienst een proef om via e-mail vragen te stellen aan de belastingdiensteenheid waar de surfende belastingplichtige onder valt. Belastingbetalers kunnen daar terecht met algemene vragen, maar ook met vragen over hun persoonlijke situatie, bijvoorbeeld over de status van hun voorlopige teruggaaf of over hun aangifte.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/At/belastingaangifte17012000.html

met bijwoord


 • meer algemeen
 • meest algemeen
 • te algemeen
 • vrij algemeen
 • zeer algemeen

Daarnaast [...] heeft de term "vluchteling" ook een meer algemene betekenis. In het dagelijks taalgebruik is een vluchteling iemand die op de vlucht is, los van het feit of de redenen van zijn vlucht passen in de criteria van de Konventie van Genève.

De Standaard,

In de meest algemene definitie is universele dienst de waarborg voor alle burgers en instellingen van een betaalbare toegang tot een telefoonverbinding.

De Standaard,

Aan de psychologie heb ik daarbij niet veel. Ze kan nieuwe termen geven, haar classificering blijft tenslotte inhoudsloos. Wat doe ik met begrippen als vaderbinding, oedipuscomplex? Ze zijn te algemeen, te zwaar, je kunt ze even gebruiken en dan vallen ze uit je handen.

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

Indien men zoekt in een vrij grote index, dan zal u honderden of duizenden hits krijgen voor zoekopdrachten van vrij algemene trefwoorden.

http://mailserv.cc.kuleuven.ac.be/se_help_nl.html#zoekmethode

De termen van dat akkoord waren zeer algemeen en vaag.

http://www.pvda.be/doc/ms48/caterpillarnl48.htm

met werkwoord


 • algemeen zijn

De vraag kan algemeen zijn: bv. een overzichtsvraag als 'Welke zijn de opeenvolgende fasen geweest in de historiek van de totstandkoming van het wetsconflictenrecht in West-Europa?' 'Specifiek zijn: bv. 'Welke verwijzingsregels beheersen de erkenning in België van een buitenhuwelijks kind van vreemde bv. Nederlandse ouders?'

http://aiv.vub.ac.be/opaweb/index?page=variantoo=512=TS

met voltooid deelwoord


 • algemeen beschouwd
 • algemeen gesproken
 • algemeen gezien

Algemeen beschouwd is een obligatie een erkenning van de schuld vanwege de emittent en geldt zij als bewijs voor een deelneming in een lening op lange termijn waarvoor de eigenaar van de obligatie intrest krijgt.

http://www.abb-bvb.be/gen/downloads/ADbeleggingsinstrumenten.pdf,

Het doel in de yoga is heel algemeen gesproken een volkomen vrijheid.

http://www.yogaschool.be/brochure%20Heinz.doc

De resultaten van Belfox, de Belgische optie- en futuremarkt, overtroffen in het eerste halfjaar van 1996 de verwachtingen en het budget. Algemeen gezien was ook 1995 een vrij goed jaar.

De Standaard,

met tegenwoordig deelwoord


 • algemeen vormend

Vooral het vak in de tweede graad meet zichzelf uitdrukkelijk een algemeen vormend profiel aan. Het lag daarom in de bedoeling van de leerplanmakers ook via het vak Informatica een aantal maatschappelijke waarden en beschouwingen aan te bieden.

http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

in voorzetselgroep


 • in algemene termen
 • in algemene zin
 • van algemene aard

De gepresenteerde gegevens in hoofdstuk 3 bevestigen dat er eigenlijk niet in algemene termen gesproken kan worden over 'de' integratie van etnische minderheden. Tussen de etnische groepen in ons land bestaan namelijk belangrijke verschillen wat betreft culturele achtergrond, positie op de arbeidsmarkt, sociale afstand tot de autochtone samenleving, organisatiewijze en deelname aan sociale netwerken.

http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

Op basis van de uitspraken die door de jongens werden gedaan lijkt delinquent gedrag als vorm van protest eveneens aannemelijk. Protest bij deze groep moet echter opgevat worden in algemene zin. Van mobilisatie in meer specifieke zin (bijvoorbeeld door middel van actiegroepen) is geen sprake.

http://iaspm.soundscapes.ws/,

Op deze website vindt u alle informatie die nodig is voor een optimale voorbereiding van uw reis naar de tropen. De verstrekte informatie is van algemene aard. Een persoonlijk reisadvies, afgestemd op uw persoonlijke situatie en reisomstandigheden, verdient echter de voorkeur.

http://www.havenziekenhuis.nl/

met ander, nevengeschikt adjectief


 • algemeen en abstract

In zeer algemene en abstracte termen kan dat als volgt worden omschreven: "Psychodiagnostisch testonderzoek is het geheel van middelen, methoden en activiteiten, dat door of vanwege een psycholoog wordt ingezet om een probleemstelling objectief in kaart te brengen, tegen de achtergrond van wetenschappelijke psychologische gegevens en kennis, om daarmee verklaringen te kunnen geven voor een toestand (of voor een verandering van die toestand) van een individu of groep, of een voorspeling te kunnen doen omtrent de toekomst van die toestand."

http://members1.chello.nl/~r.lemmens/psychodi.htm,

Vaste verbindingen


algemeen beeld


  Zie: algemeen beeld

algemeen secundair onderwijs


  Zie: algemeen secundair onderwijs

algemeen vak


  Zie: algemeen vak

algemeen voortgezet onderwijs


  Zie: algemeen voortgezet onderwijs

algemeen vormend onderwijs


  Zie: algemeen vormend onderwijs

algemene beschouwingen


  Zie: algemene beschouwingen

algemene politieke beschouwingen


  Zie: algemene politieke beschouwingen

algemene kennis


  Zie: algemene kennis

algemene ontwikkeling


  Zie: algemene ontwikkeling

algemene vorming


  Zie: algemene vorming

hoger algemeen voortgezet onderwijs


  Zie: hoger algemeen voortgezet onderwijs

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs


  Zie: middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • niet-algemeen

algemeen 5.0

het geheel of de meeste gevallen samen
Alleen in een aantal verbindingen.

Vaste verbindingen


in het algemeen


  Zie: in het algemeen

over het algemeen


  Zie: over het algemeen

algemeen 6.0

alle mensen samen; de maatschappij

Vaste verbindingen


het nut van het algemeen


  Zie: het nut van het algemeen

tot nut van het algemeen


  Zie: tot nut van het algemeen

Maatschappij tot Nut van het Algemeen


  Zie: Maatschappij tot Nut van het Algemeen