antropogeen


antropogeen 1.0

door de mens veroorzaakt; door de mens toegevoegd

Algemene voorbeelden


Wereldwijd is ongeveer twee procent van alle door de mens veroorzaakte (antropogene) emissies van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) afkomstig van de luchtvaart.

www.schiphol.nl/media/pdf/jaarverslag/2000_rapport_omgevings_nl.pdf,

Voorts bevinden zich momenteel broeikasgassen in de atmosfeer, die puur antropogeen zijn, d.w.z. die van nature helemaal niet in de atmosfeer voorkomen.

http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html

Inhoudelijk hebben de verliezen te maken met de kwantiteit en de kwaliteit van het water zelf, met de nutriënten en sedimenten, met de kwaliteit van het natuurlijke milieu (fauna, flora), alsook met antropogene waarden, zoals veiligheid, het nutsgebruik van het watersysteem en de ruimtelijke kwaliteit.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

De eindverhandelingen, 'Ruimtelijke en temporele variaties van neerslag en zijn erosiviteit in een tropisch berggebied, Noord-Ethiopië' & 'Ravijnontwikkeling en -erosiecontrolemaatregelen in een tropisch bergrivierbekken, Tigray, Ethiopië', kaderen in het wetenschappelijk onderzoeksproject van verwoestijning en antropogene erosieprocessen.

http://www.kuleuven.ac.be/geografie/schoolverlater/index.htm

Om betrouwbare studies te kunnen maken van de energiehuishouding van de atmosfeer, zodat er duidelijke uitspraken gedaan kunnen worden over klimaatschommelingen en antropogene invloeden op het klimaat (kooidioxide!), is een uiterst betrouwbaar 'algemeen circulatiemodel' nodig.

http://huizen.dto.tudelft.nl/deBruijn/tennekes.htm

Klimaatonderzoekers proberen erachter te komen wat de oorzaken zijn van klimaatveranderingen, zowel de natuurlijke veranderingen als veranderingen veroorzaakt door de mens (antropogeen).

http://www.knmi.nl/voorl/

Desertificatie en antropogeen versterkte erosieprocessen in een tropisch bergrivierbekken: Tigre, Ethipië.

http://www.kuleuven.ac.be/geografie/frg/

In de stedelijk-industriële samenleving heeft de natuurlijke ruimte steeds meer een cultuurlijke, antropogene inhoud gekregen.

http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • antropogene klimaatsbeïnvloeding
  • antropogene klimaatsverandering
  • antropogene klimaatswijziging

De verwachting dat al binnen een decennium een bewijs van een antropogene klimaatsbeïnvloeding zou zijn te leveren is de bodem ingeslagen.

NRC,

Dat wil zeggen eerlijk verdeelde welvaart, veiligheid, voedsel en onderdak, zorg en scholing voor een ieder; maar ook halt aan de schrikbarende afname van de biodiversiteit, aan landdegradatie, aan verontreiniging van het milieu, en halt aan oncontroleerbare antropogene klimaatverandering.

http://www.knmi.nl/voorl/,

Een kunstmatige factor als een antropogene klimaatswijziging erbij zal men in de natuurmonumentjes, die toch al klem zitten tussen gifgasproducerende autowegen en biostallen, wel niet onoverkomelijk achten.

NRC,

  • antropogene chemicaliën
  • antropogene elementen
  • antropogene stoffen

Er is een toenemende bezorgdheid over bepaalde antropogene chemicaliën welke de natuurlijke werking van hormonen kunnen beïnvloeden.

http://www.google.be/search?q=cache:-FlQyaQ2V7QJ:www.belspo.be/belspo/ostc/geninfo/publ/pub_ostc/MNDD2/rMN002s_nl.pdf+milieutoxicologie=nl=lang_nl=UTF-8

Omgerekend naar de activiteit van het meest actieve in het menselijk lichaam aangemaakte 'vrouwelijke' oestrogeen - 17-oestradiol - bedraagt de activiteit van alle hormoonverstorende antropogene stoffen - waaronder de van hormoonverstoring verdachte bestrijdingsmiddelen - 0.0000000025 mg/dag.

http://www.stichting-han.nl/organisatie.html

Ieder landschap wordt daarbij getypeerd door de specifieke ordening van abiotische, biotische en antropogene elementen en componenten die binnen een landschap aanleiding geeft tot een specifiek ecologisch functioneren, een specifiek visuele beleving en een specifiek menselijk ruimtegebruik.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

Endocriene verstoorders kunnen natuurlijke stoffen zijn welke aangemaakt worden door mensen en dieren (natuurlijke hormonen) of planten en schimmels (fyto-oestrogenen) of kunnen antropogene chemische stoffen zijn gebruikt in industriële, huishoudelijke en pharmaceutische producten (xeno-oestrogenen).

http://www.google.be/search?q=cache:-FlQyaQ2V7QJ:www.belspo.be/belspo/ostc/geninfo/publ/pub_ostc/MNDD2/rMN002s_nl.pdf+milieutoxicologie=nl=lang_nl=UTF-8

met ander, nevengeschikt adjectief


  • natuurlijk en antropogeen
  • antropogeen en natuurlijk

De specifieke objectieven waren: [...]; de relatieve bijdragen te bepalen van de drie aërosoltypes (fijn sulfaat, organisch aërosol en mineraal stof), die vooral verantwoordelijk zijn voor de aërosolforcering van het klimaat; de natuurlijke en antropogene bijdragen te onderscheiden voor het fijn sulfaat en het organisch aërosol.

http://www.belspo.be/belspo/ostc/geninfo/publ/pub_ostc/CG0120/CGDD03s_nl.pdf,

In laboratoriumstudies met zoogdieren, vissen, reptielen, amfibieën, vogels en invertebraten is endocriene verstoring na blootstelling aan verschillende antropogene en natuurlijke chemicaliën reeds meermaals aangetoond.

http://www.google.be/search?q=cache:-FlQyaQ2V7QJ:www.belspo.be/belspo/ostc/geninfo/publ/pub_ostc/MNDD2/rMN002s_nl.pdf+milieutoxicologie=nl=lang_nl=UTF-8

Belangrijke thema's zijn natuurlijke en antropogene milieu-omstandigheden, voedingsgewoonten, houtgebruik, nijverheid en agrarische en industriële activiteiten.

http://www.xs4all.nl/~biax/