bewering


bewering 1.0

dat wat beweerd wordt, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk; uitspraak die een mening of standpunt tot uiting brengt en al dan niet waar is; dat wat, al dan niet terecht, als waarheid wordt voorgesteld of staande gehouden wordt; uitspraak

Semagram


Een bewering…

is een taaluiting; is een uiting; is een handeling

 • [Functie] dient om een mening of standpunt tot uiting te brengen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is waar of onwaar
 • [Medium] is mondeling of schriftelijk

  Algemene voorbeelden


  'Globalisering' is de nieuwste kreet in economenland. In het Engels noemt men dit een buzzword, een technisch woord, vaak zonder werkelijke inhoud of praktisch nut, dat vooral door politici gebruikt wordt voor een bewering waarvoor de nodige bewijskracht en/of de nodige bewijsgronden ontbreken.

  http://www.ethische-perspectieven.be/page.php?LAN=N=ep_book=241=0,

  Ze stelden de vraag welk voordeel de voetbalclub, een vzw, uit de vermeende zwendel kon halen. Volgens procureur Wolles werd het geld gebruikt om de zwarte lonen van de voetballers te betalen. Een bewering waarvoor geen enkele aanwijzing is, zeggen de verdedigers.

  De Standaard,

  Vanzelfsprekend bestaan er geen absolute normen, maar die bewering wordt te vaak gebruikt als dooddoener.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • bedenkelijk zijn
  • juist zijn
  • (niet) kloppen (met)
  • onjuist zijn
  • onterecht zijn
  • opgaan voor
  • (niet) stroken (met)
  • (geenszins) met de werkelijkheid stroken
  • waar zijn

  Kuijken meent dat de meerderheid van de Bergeykse gemeenschap er onderhand schoon genoeg van heeft dat de burgemeester doelwit is van kwaadsprekerij op grond van wat hij noemt "publiciteit die gebaseerd is op beweringen die pertinent onjuist of bedenkelijk zijn."

  NRC,

  Vaak wordt beweerd dat als je deeltje 1 en 2 van "Van Start tot Finish" [VStF] goed beheerst, je dan in staat bent op 60% van de spellen in het juiste eindcontract te geraken. Die bewering is vermoedelijk juist.

  http://home.wxs.nl/~jddyk/stayman.htm

  Omdat het een forse lastenverlaging gunt aan één specifieke sektor, wat beslist niet op gejuich zal worden onthaald in alle andere bedrijfstakken. Omdat het op geen enkele wijze al die cafés en restaurants veroordeelt die het al jaren met zwartwerkers doen, en dus de fiskus en de sociale zekerheid oplichten. En ook omdat het uitgaat van de schatting dat het zwartwerk in de horeca "50 tot 70 procent van de omzet vertegenwoordigt". Ofwel klopt de bewering van Weyts. En dan stelt zich de huizenhoge vraag naar (het gebrek aan) kontrole op zwartwerk in dit land.

  De Standaard,

  Recent is er ook nog de botte weigering van de Waalse minister-president Collignon een televisiedebat over de staatshervorming met zijn Vlaamse kollega Van den Brande aan te gaan omdat de hier besproken Vlaamse diskussienota Brussel als derde gewest links zou laten liggen. Die bewering is totaal onterecht.

  De Standaard,

  Het individu kan slechts zeggen: Een groot deel van de beweringen kloppen niet of stroken niet met andere feiten.

  http://home.pi.be/~penninc/3gel/us-eu-vasal.html,

  Doordat lezen en spellen een vorm van taal is, wordt vaak gesteld dat bij stoornissen in de verwerving daarvan het euvel met name gezocht moet worden in de linker hersenhelft, die betrokken is bij het gebruik van geschreven taal. Het staat vast dat deze bewering zonder meer opgaat voor het gevorderde lezen en spellen, met andere woorden voor mensen die deze vaardigheden al geleerd hebben.

  http://www.leeskliniek.nl/leeskliniek_index.html

  Volgens verscheidene parlementsleden zouden magistraten slecht worden betaald. Die bewering strookt geenszins met de werkelijkheid.

  De Standaard,

  Herinner wat eerder over waarheidscondities is gezegd, namelijk dat algemeen gesproken de waarheidscondities van een bewering die zaken in de wereld zijn die het geval moeten zijn opdat een bewering waar is.

  http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

  als object bij een werkwoord


  • beweringen aannemen
  • een bewering aanvechten
  • zijn beweringen afzwakken
  • beweringen bewijzen
  • beweringen doen
  • een bewering hard maken
  • beweringen onderbouwen
  • iemands beweringen onderschrijven
  • een bewering ondersteunen
  • beweringen onderzoeken
  • iemands beweringen ontkennen
  • iemands beweringen ontkrachten
  • iemand beweringen ontzenuwen
  • een bewering staven
  • een, iemands bewering tegenspreken
  • beweringen uiten
  • beweringen weerleggen

  De argeloze lezers, die al die beweringen voetstoots aannemen en zich de moeite niet getroosten om de publiciteitsboodschappen te decoderen, zullen in de praktijk erg ontgoocheld worden.

  http://www.ing-ondernemingmagazine.be/PCA/H/13br2919.pdf,

  Hannelore knikte. Het zou stom zijn die bewering aan te vechten alleen maar om het cliché te bevestigen dat vrouwen altijd hun gelijk willen halen.

  Pandora, Pieter Aspe,

  Bij eerdere gelegenheden de voorbije dagen had hij de indruk gegeven wat water in zijn wijn te willen doen en zijn beweringen af te zwakken.

  De Standaard,

  Ik ben een beminnelijk mens, maar als ik kwaad word polemiseer ik op een hardvochtige, niets ontziende wijze. Maar: nooit liegen, verkeerd citeren, roddelen over het privé-leven van je opponent en altijd beweringen bewijzen.

  NRC,

  De krant citeert ook dr. Robin Gorna, woordvoerdster van de Britse aidsorganisatie Owen Wiggins Trust, die zegt dat de formule van het middel niet afwijkt van andere die ze reeds zag, en dat het onverantwoord is om zulke overhaaste beweringen te doen, nog voor andere wetenschappers de kans hebben gehad om de waarde van de gegevens te onderzoeken.

  De Standaard,

  Wel hield eigenaar Jean-Pierre A. lange tijd vol dat zijn firma in Rusland waardevolle investeringen had in houtvoorraden. Maar hij kon die bewering nooit hard maken.

  De Standaard,

  Zodra de fabrikant beweert dat er een bepaalde voedingsstof juist niet of juist wel in zit, is hij verplicht deze beweringen te onderbouwen met getallen.

  http://www.ronvanhal.nl/

  Franklin Versteeg, hoofd onderzoek en ontwikkeling bij ISA, onderschrijft de beweringen van Desso, maar signaleert "geen spectaculaire verschillen" ten opzichte van de twee andere goedgekeurde producten, van Grontmij en FieldTurf.

  NRC,

  De interesse van de schrijver, die geregeld met het notitieboekje in de hand rondgelopen moet hebben, gaat uit naar het dat, hoe en wat. Bijna nooit naar het waarom, naar de politieke relevantie of maatschappelijke actualiteit van wat er allemaal beschreven wordt. Ik wil twee argumenten aanvoeren, om deze krasse bewering te ondersteunen.

  NRC,

  Het parket onderzoekt beweringen dat de vice-premier seksuele contacten had met minderjarige jongens.

  De Standaard,

  Hij ontkende beweringen van de rebellen van vorige week dat er in één botsing 150 regeringssoldaten waren gesneuveld.

  De Standaard,

  Van Oijen had, in plaats van kwaad te worden, beter wat zakelijke argumenten paraat kunnen hebben om de beweringen van Sykes te ontkrachten.

  NRC,

  Ze was gehuwd met een loodgieter die in de gemeenteraad zat en die ze verafgoodde. Ze zei alleen maar dingen die ze haar echtgenoot had horen uitspreken. "Udo Willebrands staat aan mijn kant," poogde Renier haar beweringen te ontzenuwen. "De burgemeester heeft me persoonlijk aangeraden dit initiatief te nemen."

  Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

  De zogeheten haaienvinnenbadpakken zijn ontwikkeld om soepeler door het water te klieven. Hun makers beweren dat de nieuwsoortige materialen, waarvan de samenstelling zorgvuldig geheim wordt gehouden, de tijden met drie procent kunnen naar beneden halen. Ze staven die bewering door te wijzen op een reeks wereldrecords, die werden gevestigd door zwemmers die erin gekleed gingen.

  De Standaard,

  De officier van justitie sprak de bewering van de advocaat tegen. De informant was beslist niet een journalist van de krant geweest. Wie het wel geweest was, wilde de officier niet zeggen.

  NRC,

  Op grond van een onderzoek naar de leefgebieden van de zeer zeldzame slakkensoort in midden-Limburg meent hij dat de aanleg van de rijksweg geen bedreiging vormt voor de slak, omdat de weg de leefgebieden van het diertje niet doorsnijdt. Das en Boom spreekt deze bewering tegen.

  Algemeen Dagblad,

  Er wordt in groep nagedacht en telkens wanneer er beweringen worden geuit wordt die persoon uitgenodigd tot het geven van redenen voor zijn of haar uitspraak.

  http://www.zenopraktischefilosofie.be/index.html

  VDAB-baas Yvan Bostyn en Vlaams minister van Tewerkstelling Theo Kelchtermans ontkennen dat er bij de VDAB 500 banen zouden verloren gaan na een "optimalisatie" van de VDAB-werking. Ze weerleggen eensgezind beweringen daarover door de socialistische ambtenarenbond ACOD.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • een andere bewering
  • andere beweringen
  • een absurde bewering
  • een boude bewering
  • boude beweringen
  • de eigen bewering
  • extreme beweringen
  • feitelijke beweringen
  • gratuite beweringen
  • interessante beweringen
  • krachtige beweringen
  • een krasse bewering
  • krasse beweringen
  • deze, die laatste bewering
  • een loze bewering
  • loze beweringen
  • de officiële bewering
  • onbewezen beweringen
  • een onhoudbare bewering
  • een onjuiste bewering
  • onjuiste beweringen
  • onterechte beweringen
  • onwaarschijnlijke beweringen
  • onzinnige beweringen
  • pertinente beweringen
  • publieke beweringen
  • stellige beweringen
  • vroegere beweringen
  • wiskundige beweringen

  Een andere bewering is dat bloemen, en vooral rozen "openspringen", wanneer ze de koelruimte verlaten en in contact komen met de omgevingstemperatuur. Dit is alleen het geval wanneer de bewaringsperiode te lang heeft geduurd.

  De Standaard,

  Het vanzelfsprekende gemak waarmee Van Stokkom [...] in zijn aanval op het artikel van Knapen stelt: "dat de sociaal-democratische methode - het zoeken naar compromissen tussen kapitaal en arbeid - minder authentiek zou zijn dan de liberale ontgaat mij ten ene male" doet het ergste vrezen voor het werkelijkheidsgehalte van zijn andere beweringen.

  NRC,

  Het zwakke antwoord waarmee de Rabbijnen op de proppen komen is de absurde bewering dat wanneer twee Rabbijnen recht tegenover elkaar staande interpretaties van de Thora hebben, beide interpretaties in feite door God op de berg Sinaï zijn gegeven.

  http://www.karaite-korner.org/ned/wat.htm

  Het is geen boude bewering dat de begroting voor 30 tot 40 miljard dreigt te ontsporen.

  De Standaard,

  Knights Beria-biografie voldoet ruimschoots aan de standaarden. Het doen van boude beweringen is niet haar stijl, maar een enkele keer wijkt zij daarvan af.

  NRC,

  Praten over zijn werk gaat hij niet uit de weg, zolang het praten maar geen onderwijzen wordt, want ook dát talent is hem niet gegeven. Het moet een beetje valse bescheidenheid zijn, want in weerwil van deze eigen bewering, laat zijn biografie een lange lijst zien van gastdocentschappen en lezingen in Europa, de Verenigde Staten en Japan.

  NRC,

  Extreme beweringen vereisen extreem goede bewijzen. Als ik beweer dat telekinese mogelijk is, dan moet ik ook in staat zijn om die extreem goede bewijzen daarvoor te leveren.

  http://www.human.nl/constandse/lezingen/index.htm,

  Volgens Wittgenstein zijn enkel feitelijke beweringen betekenisvolle beweringen.

  http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

  Het artikel verschenen in De Standaard van dinsdag 21 januari [...] onder de titel "Spoorloze Agusta-verdachte opgepakt" bevat tal van onjuistheden en gratuite beweringen die ik bij onderhavig recht op antwoord wil rechtzetten.

  De Standaard,

  Die pretentie, dat gewichtig doen, dat streven naar erkenning gaat samen, zoals dat gewoonlijk gaat, met juist een grote schamelheid als het op resultaten, op interessante beweringen aankomt.

  Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

  Hij moet het meer hebben van zijn subtiele stijl dan van krachtige beweringen en meer van zijn dromerige oogopslag dan van een helder omlijnde visie op het leven en de wereld.

  NRC,

  In de tweede plaats maak ik bezwaar tegen Bomhoffs laatste zin: "Daarom: eerst hogere kwaliteit, daarna een navenante prijs". Dit advies suggereert dat de kwaliteit van het onderwijs die nu geboden wordt een verhoging van het collegegeld niet rechtvaardigt. Argumenten voor deze toch krasse bewering tref ik echter niet aan in zijn bijdrage.

  NRC,

  De acteurs zijn bovendien verwend door het scenario en de dialogen van Guido van Meir, die een feilloos oor heeft voor de gekkigheden, de stoplappen, de krasse beweringen en de gemeenplaatsen waarmee gewone mensen elkaar in goede en in slechte tijden aan de praat houden, tegen het meedogenloze woeden van de tijd in.

  Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

  De warmte levert het vermogen, verdwijnt, en het universum komt tot stilstand. Dit scenario combineert verschillende theorieën, ook het idee van het zwarte gat. Deze laatste bewering is gebaseerd op kennis van de astrofysica en gedeeltelijk op kosmologische veronderstellingen.

  http://users.pandora.be/lode.stevens/dood.htm,

  De federale regering zoekt naar 25 tot 30 miljard frank en de helft van dat bedrag moet komen van de sociale zekerheid, zei minister van Begroting Herman Van Rompuy einde maart. Die laatste bewering volstaat om de socialisten in een egelstelling te duwen.

  De Standaard,

  De Anuga, waarvan de jongste editie van 13 tot 17 oktober jl. te Keulen liep, geldt als de grootste voedingsmiddelen- en drankenvakbeurs ter wereld. Niet zo maar een loze bewering als men bedenkt dat dit jaar 6.205 tentoonstellers uit 95 landen op de beursterreinen aan de Rijn op de afspraak waren, met een gevarieerd internationaal aanbod levensmiddelen en dranken, met er omheen de technologie uit de branche, evenals de gastronomie, de vending en de catering.

  http://www.obcebdbh.be/export/centre-information/publications/revues-ce/2001_nl/bh19/anuga2001_nl.html,

  De Rotterdamse rechtbank besliste donderdag dat het NRC loze beweringen formuleerde die niet kunnen worden gestaafd.

  De Standaard,

  De VLD'er tilt zwaar aan de officiële bewering dat de fiskale en parafiskale druk in ons land niet stijgt.

  De Standaard,

  Politici moeten ook niet met "onbewezen beweringen" een slaatje proberen te slaan uit de opwinding van de afgelopen dagen, aldus Rexrodt gisteren in een regeringsverklaring in de Bondsdag.

  NRC,

  Over Spanje zullen velen echter wat verbaasd lezen dat daar in de jaren 1936/39 met Franco cum suis geen echt fascisme triomfeerde omdat zijn regime niet steunde "op massabewegingen, maar bijna uitsluitend op het leger" - en dat lijkt me een aantoonbaar onhoudbare bewering.

  NRC,

  In de Grievenbus van 30 november 1994 is de brief van 28 oktober jl. gepubliceerd, die de hoofdinspecteur van politie, chef afdeling Meppel aan het bestuur van de ANBO afdeling Meppel heeft gezonden. In deze brief verwijt de hoofdinspecteur het ANBO-bestuur dat zij met een apert onjuiste bewering is gekomen over het niet beschikbaar zijn op het Stadskantoor van het politiebeleidsplan en begroting 1995 voor de behandeling in de commissie algemene zaken van de gemeenteraad.

  Meppeler Courant,

  Peirens zegt "de tolk te zijn van de verbazing en verbijstering van de sociale partners over de opeenstapeling van juridisch onjuiste en politiek onterechte beweringen".

  De Standaard,

  En inderdaad, een paar aanwezigen hadden gelachen om de verbale stunts van de professionele milieu-activist, maar dat is geen excuus voor retorische bombast of – nog kwalijker – onjuiste beweringen.

  http://www.nijenrode.nl/nl/

  De enige band tussen parapsychologie en kwantumfysica zou kunnen zijn dat de intrigerende en moeilijke te begrijpen complicaties van de kwantumfysica gemakkelijk misbruikt kunnen worden om de zeer onwaarschijnlijke beweringen van de parapsychologie achter een gordijn van wetenschappelijk klinkende nonsens te camoufleren.

  http://www.skepp.be:8080/skepp/faqvvv/kwantumkwak/,

  "Zoals ik u reeds eerder schreef ga ik niet meer in op uw onredelijke argumentatie en onzinnige beweringen."

  http://www.projectie.com/vrijheidsln/

  De fabrieken vallen volgens pertinente beweringen van Amerikaanse functionarissen onder hogere machten zoals generaals en topleiders of onder lagere machten, zoals provinciale en gemeentebesturen, die evenzeer ongrijpbaar zijn.

  NRC,

  'Om elke twijfel omtrent uw eenzijdigheid, of misschien moet ik het argeloosheid noemen, de kop in te drukken, wil ik op mijn beurt voorlezing doen van enkele publieke beweringen van mijn kliënt die precies het tegenovergestelde bewijzen.'

  Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

  De stellige beweringen van de homeopaten en daartegenover de volledige afwijzing door de wetenschappers wekten de nieuwsgierigheid van een redacteur van het wetenschappelijke BBC-programma Horizon.

  http://www.skepp.be/thema/bbc.pdf,

  De Belgische verbindingsofficier voor drugszaken in Den Haag, kolonel H. Luijten, eist dat de Nederlandse krant NRC Handelsblad vroegere beweringen over zijn vermeende rol in een Belgisch-Nederlandse drugstrafiek rechtzet, ook in de Belgische kranten.

  De Standaard,

  Wat men ook aan wiskundige beweringen wil doen, ze kunnen alleen waar zijn als ze afleidbaar zijn.

  http://www.christianjongeneel.nl/popups/theorie.htm,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • de volgende bewering
  • de volgende beweringen

  Stel dat ik bijvoorbeeld de volgende bewering uit: "De deur is open." Dan kan ik daar verschillende intenties terzelfdertijd mee uitdrukken.

  http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

  Neem de volgende beweringen: Het verdriet van België is een slecht boek. De acteur gaf een zeer expressieve interpretatie aan zijn rol. Dit is een impressionant gebouw. Wat opvalt aan deze beweringen is dat het lijkt dat er iets over de wereld in wordt gezegd. Men zegt van "Het verdriet van België" dat het een boek is en dat het slecht is; men geeft aan dat de acteur een rol speelt en dat de wijze waarop hij deze rol speelde de eigenschap van expressiviteit had; men beweert dat er een gebouw bestaat en dat het bovendien ook impressionant is... In al deze beweringen lijken we iets over de wereld te zeggen.

  http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • (reeds lang) bekende beweringen
  • een bepaalde bewering
  • zijn gedane bewering
  • de veel gehoorde bewering
  • genoemde beweringen
  • een gewaagde bewering
  • een herhaalde bewering
  • herhaalde beweringen
  • de gereleveerde beweringen

  Het is onbegrijpelijk dat een tot op heden gereputeerd bedrijf als de uitgeverij Flammarion haar reputatie op de helling zet door beschuldigingen geuit door fantasten en sensatiezoekers te publiceren, daar waar deze reeds lang bekende beweringen in België na grondige gerechtelijke, parlementaire en journalistieke onderzoeken totaal ongegrond werden bevonden, laat het paleis weten.

  http://www.gva.be/dossiers/-k/koningshuis/actua2000/actua79.asp,

  Er was op zijn minst één probleem onbeantwoord gebleven en Wittgenstein wist zeer goed wat het probleem was: wat zijn de elementaire feiten en de elementaire beelden? Dat ze nodig zijn, is evident want anders zou een waarheidstafel oneindig kunnen doorgaan, wat ons zou beletten om uit te maken of een bepaalde bewering zinvol is of niet.

  http://www.vub.ac.be/CLWF/semiotiek.pdf,

  Nu kwam de krant in het geweer. Die eiste van de advocaat dat die zijn in de strafzaak gedane bewering zou terugnemen.

  NRC,

  De veel gehoorde bewering dat de gewone Zaïrees eerst de nodige politieke vorming moet krijgen, is voor Minani geen argument om verkiezingen op de lange baan te schuiven.

  De Standaard,

  Wat wordt er nu precies gezegd over reuen en teven? Reuen zijn dominanter dan teven. Reuen trekken naar de vrouw des huizes, teven naar de man des huizes. Reuen lopen dikwijls weg, teven nooit. Teven zijn aanhankelijker dan reuen. Teven zijn verstandiger dan reuen. Reuen zijn moeilijker op te voeden dan teven. Reuen zijn minder trouw dan teven. Genoemde beweringen zijn niet allemaal onwaar of waar.

  http://www.doggy.net/raskeuze-frame.htm

  Een gewaagde bewering zoals het oorzakelijk verband tussen leefbaarheid en de aanwezigheid van studenten in deze studie heeft bij zowel de universiteit als bij de studentenbeweging heel wat kritiek teweeggebracht.

  http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg23/veto2320/huisv.html,

  Dat de bij als bestuiver in de fruitteelt onmisbaar is, is een in imkerskringen steeds herhaalde bewering.

  De Standaard,

  De Tweede-Kamerfracties zijn verder bezorgd over herhaalde beweringen van ambtenaren van Justitie dat het cellentekort in strafinrichtingen ook na 1996 zal voortbestaan.

  NRC,

  Ik wil niet beweren dat bij de procedure rondom onze opvolging alles vlekkeloos is verlopen, maar de gereleveerde beweringen zijn ongefundeerd en beschadigen mensen die zich naar eer en geweten hebben ingezet, c.q. nog moeten bewijzen in de praktijk.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • beweringen in het artikel
  • beweringen in zijn boek
  • beweringen in de campagne
  • beweringen in het essay
  • beweringen in het rapport
  • beweringen in België
  • beweringen in oktober

  Ik wil een aantal beweringen in het artikel van mede-student Neirynck weerleggen.

  De Standaard,

  Eind jaren zeventig veroorzaakte de Amerikaanse journalist David Rorvik opschudding door de bewering in zijn boek In his image The cloning of a man dat hij getuige was geweest van de fabricage van een menselijke kloon. Het werkelijkheidsgehalte van het verhaal van Rorvik werd echter door velen betwijfeld.

  http://www.ub.rug.nl/eldoc/dnpp/pp/vvd/lire/3904/p002.pdf

  Anti-rookgroeperingen en Britse artsenverenigingen hebben al laten weten de beweringen in de campagne "onzin" te vinden.

  De Standaard,

  Bij een zorgvuldige analyse van opbouw en argumentatie van Strauß' essay blijkt dat Strauß weliswaar weliswaar niet zo geheel en al irrationeel argumenteert als sommige critici beweren, maar toch ook dat er zeer veel beweringen in het essay inderdaad uitermate vaag blijven en niet of nauwelijks onderbouwd worden.

  http://www.phil.uu.nl/esthetica/indexx.html,

  Ik beschik over alle dossiers in verband met de verdwenen meisjes en de gegevens uit die dossiers stemmen absoluut niet overeen met de beweringen in het rapport.

  De Standaard,

  Het is onbegrijpelijk dat een tot op heden gereputeerd bedrijf als de uitgeverij Flammarion haar reputatie op de helling zet door beschuldigingen geuit door fantasten en sensatiezoekers te publiceren, daar waar deze reeds lang bekende beweringen in België na grondige gerechtelijke, parlementaire en journalistieke onderzoeken totaal ongegrond werden bevonden, laat het paleis weten.

  http://www.gva.be/dossiers/-k/koningshuis/actua2000/actua79.asp,

  De uitspraak staat haaks op beweringen in oktober van de minister van Justitie Stefaan De Clerck en van zijn collega Erik Derycke van Buitenlandse Zaken dat België al het nodige doet om B. hier te laten vervolgen en van het dossier een testcase te maken.

  De Standaard,

  Voorzetsel: op

  • de bewering op waarheid toetsen

  In Drenthe is lange tijd gedacht dat de boomkikker geheel uit deze provincie was verdwenen. [...]. Het diertje werd in 1993 'herontdekt' door een de in de buurt van de locatie wonende medewerker van de stichting. Toen hij met z'n melding naar het hoofdkwartier in Assen kwam brak daar in positieve zin alarmfase 1 uit. Men rukte uit naar het betreffende gebied om de bewering op waarheid te toetsen. 'Tot onze stomme verbazing hoorden we inderdaad een roepend mannetje', vertelt Zoer.

  Meppeler Courant,

  Voorzetsel: over

  • die, iemands bewering over gelijkenis
  • die, iemands bewering over de weerspiegeling van de volkswil
  • beweringen over misbruik van donorgelden
  • beweringen over het ontstaan van dingen
  • beweringen over zijn vermeende rol

  Heeft iemand ooit het beeld van God gezien? Vanwaar dan die bewering over gelijkenis?

  http://www.tgl.be/discus/reactie45-6.htm,

  Anstadts apodictische bewering over de weerspiegeling van de volkswil is dan ook brutaalweg uit de duim gezogen. Hoe dit ver bij de moderne samenleving achterlopende stelsel zich in de loop der jaren heeft kunnen handhaven, is een van de grootste raadsels van de contemporaine geschiedenis.

  NRC,

  De Belgische verbindingsofficier voor drugszaken in Den Haag, kolonel H. Luijten, eist dat de Nederlandse krant NRC Handelsblad vroegere beweringen over zijn vermeende rol in een Belgisch-Nederlandse drugstrafiek rechtzet, ook in de Belgische kranten.

  De Standaard,

  Mandela riep gisteren een commissie in het leven die de beweringen over misbruik van buitenlandse donorgelden door Boesaks stichting moet onderzoeken.

  NRC,

  Je krijgt de indruk dat als de mens dingen van algemene aard gaat beweren hij begint met beweringen over het ontstaan van dingen, en meer in het bijzonder over het ontstaan van de wereld, van het vasteland, van de seizoenen, van de sterren etc. deze 'mythen', dat wil zeggen deze allereerste ideeën over de wereld hebben het nadeel dat de een niet beter is dan de ander, dat iedere overweegbaarheid ontbreekt.

  Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

  In de Indiase filosofie van het Jaïnisme (ca. 500 v C) worden beweringen over dingen bepaald door vier factoren: substantie, plaats (locatie), tijd en modaliteit (vorm, afmeting).

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Voorzetsel: uit

  • (de) beweringen uit het rapport

  Melkert zelf wilde vandaag in het geheel niet reageren. Maar gisteren koos hij voor het NOS-Journaal een totaal andere tactiek dan zijn partijgenoot, minister Vermeend. Hij ontkende vlakweg alle beweringen uit het rapport. Zijn beleid was "een groot succes" en de komende weken ziet hij "met heel veel vertrouwen" tegemoet.

  NRC,

  Als de beweringen uit het rapport hard gemaakt kunnen worden, wil zij de te veel uitgekeerde bedragen bij de betrokken verzekeraars terugvorderen.

  NRC,

  Voorzetsel: van

  • de bewering van de advocaat
  • de bewering van de burgemeester
  • de bewering van de renner
  • de bewering van de vissers
  • beweringen van de rebellen
  • beweringen van wetenschappers

  De officier van justitie sprak de bewering van de advocaat tegen. De informant was beslist niet een journalist van de krant geweest. Wie het wel geweest was, wilde de officier niet zeggen.

  NRC,

  De bewering van de burgemeester van de Schiphol-gemeente wordt bevestigd door gegevens van de Commissie geluidhinder Schiphol, die in juli dit jaar twee keer zoveel klachten kreeg als in 1993 (3.476 tegen 6.927).

  NRC,

  In navolging van Richard Virenque heeft ook wielrenner Luc Leblanc dinsdag voor de rechtbank in Lille het gebruik van doping toegegeven. De wereldkampioen van 1994 verklaarde een jaar na zijn titel te zijn begonnen met het innemen van ongeoorloofde spierversterkende middelen. Verzorger Willy Voet van Festina bestrijdt de bewering van de renner.

  De Telegraaf,

  De jury oordeelde dat de de visvangst tot en met 1993 heeft geleden onder de gevolgen van de ramp, maar verwierp de bewering van de vissers dat ook de vangsten in 1994 en 1995 tegen zullen vallen door de milieuvervuiling.

  NRC,

  Hij ontkende beweringen van de rebellen van vorige week dat er in één botsing 150 regeringssoldaten waren gesneuveld.

  De Standaard,

  Het waren theoriën die in de Kamer serieus werden genomen, gevoegd bij beweringen van wetenschappers dat de aannames van Rijkswaterstaat gewoon fout waren.

  NRC,

  • de bewering van (minister) Smet
  • de beweringen van (zijn Iraakse collega) Mohammed A. Salman
  • de beweringen van Paula Jones
  • de beweringen van (de Amerikaan) Richard Seed

  De bewering van minister Smet dat er over de invoering van nachtarbeid in de sektoren onderhandeld moet worden, wuiven de textielcentrales weg.

  De Standaard,

  De Vlaamse oogarts Edward de Schutter uit Kortrijk ging in 2001 zelf in Irak kijken om te zien of de beweringen van zijn Iraakse collega Mohammed A. Salman, oogchirurg in Bagdad, klopten. Salman maakte melding van acht kinderen die in twee jaar tijd zonder ogen waren geboren.

  http://www.refdag.nl/website/artikel.php?id=54840,

  Het Hof hield zich niet bezig met de beweringen van Paula Jones, dat Clinton haar in 1991 in een hotelkamer in Little Rock, Arkansas, bepaalde seksuele voorstellen had gedaan en tegen haar uitdrukkelijke wens had betast.

  De Standaard,

  Er is de laatste weken nogal wat geschreven rond het klonen van mensen. Dit heeft enerzijds te maken met het succes van de genetici van het Roslin Instituut in Edinburgh. Het team van Dr. Ian Wilmut slaagde er immers in een nieuw schaap te creëren uit de melkkliercel van een eerste schaap. Anderzijds heeft dit natuurlijk ook alles te maken met de beweringen van de Amerikaan Richard Seed. Seed verkondigt immers onverbloemd zijn plan een kliniek voor het klonen van mensen te gaan openen om aan hardnekkige onvruchtbaarheidsproblemen tegemoet te komen.

  http://www.bio-ned.nl/Schramper_kloneren.htm,

  • de bewering van het Franse bedrijf Clonaid
  • beweringen van het projectbureau
  • de beweringen van de Taliban
  • de beweringen van het Witte Huis

  De premier zei dat hij zich zou schamen als hij in een land zou leven waar het klonen van mensen niet zou worden aangepakt. In zo'n land is volgens CDA-fractieleider Balkenende de ethiek ver te zoeken. Balkenende deed zijn uitlatingen naar aanleiding van de bewering van het Franse bedrijf Clonaid, dat zegt dat er vrijdagavond een kloonbaby is geboren bij een lesbisch stel uit Nederland.

  Trouw,

  Het grondwater rond de Vijzelgracht blijkt sterk gestegen na het aanbrengen van damwanden die juist schade moesten voorkomen. Een groot probleem, want volgens stellige beweringen van het projectbureau zou de NZ-lijn nergens de grondwaterstand beïnvloeden.

  http://www.bovengrondse.nl/nieuws_april04.htm,

  Rumsfeld noemt de beweringen van de Taliban dat circa twintig burgers om het leven zijn gekomen, "typische leugens".

  De Telegraaf,

  Een belangrijke tegenstrijdigheid in de beweringen van het Witte Huis betreft vice-president Cheney. Die stuurde vanaf het begin aan op een militaire ingreep in Irak.

  Provinciale Zeeuwse Courant,

  in voorzetselgroep


  • (geen) geloof hechten aan iemands beweringen
  • twijfelen aan de bewering, de beweringen van iemand of iets

  Cassatie hechtte weinig geloof aan zijn beweringen en pleitte Di Rupo vrij van schuld.

  De Standaard,

  Nog steeds heeft tweederde van de Duitse bevolking schrik voor de euro, hecht drievierde niet het minste geloof aan de bewering van politici dat de nieuwe munt even sterk wordt als de oude en eist een even hoog percentage een volksraadpleging over het plan.

  De Standaard,

  De Iraanse radio twijfelde gisteren openlijk aan de bewering van de Talibaan dat ze volkomen onafhankelijk opereert.

  NRC,

  Een regeringswoordvoerder twijfelde openlijk aan de bewering dat Amerikaanse bedrijven een miljard dollar schade is toegebracht door de Chinese piraterij en wees op het geringe aantal aanklachten dat bij Chinese rechtbanken is ingediend.

  NRC,

  • bij zijn bewering blijven

  Hij blijft bij zijn bewering dat de instelling - die de adoptiediensten moet kontroleren - niet of laattijdig heeft ingegrepen ondanks herhaalde meldingen van moeilijkheden.

  De Standaard,

  Blijft de aangeklaagde nog steeds bij zijn bewering dat Satan niet bestaat?

  Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

  • in contrast tot de bewering
  • in tegenstelling tot uw bewering
  • in tegenstelling tot de bewering dat

  Die feiten staan in schril contrast tot de bewering van Boutros-Ghali in de eerste paragraaf op de eerste bladzijde dat de VN steeds bijzondere zorg hebben gehad voor het verlichten van de ellende van de Iraakse bevolking.

  De Standaard,

  In tegenstelling tot uw bewering was ik nooit de secretaris van de socialistische ex-premier van Italië, Bettino Craxi.

  De Standaard,

  Hoe prachtig zou een briljant intellektueel als Wu Li niet gepast hebben in het plan van de jezuïeten om in Europa te tonen dat ze, ten eerste, nog konden bekeren, in tegenstelling tot de bewering dat dit, na het aan de macht komen van de Mandsjoes, zo goed als onmogelijk was geworden.

  De Standaard,

  • met de bewering dat
  • het (niet) eens zijn met iemands bewering, beweringen
  • in strijd zijn met een bewering
  • met beweringen komen
  • (niet) met de beweringen overeenkomen
  • gelijk hebben met zijn bewering

  Willem Langeveld demonstreert in zijn beschouwing "Het verleden ontglipt ons uiteindelijk" zélf een gebrek aan kennis van de recente geschiedenis met de bewering dat jarenlange indoctrinatie van het marxisme in de DDR en de USSR niet tot een socialistische instelling van de meerderheid der bevolking heeft geleid.

  NRC,

  Als bewonderaar van de half-Tauraanse cultuur kan ik het moeilijk eens zijn met de beweringen van professor Zuz.

  Uit het Tijdschrift voor Wetenschappen, Harry Commijs,

  Het ACV is het niet eens met de bewering van de Waalse vakbondsman Urbain Destrée (FGTB) als zou "raar" zijn geteld bij de goedkeuring door het ACV van het Toekomstcontract.

  De Standaard,

  Als een theorie zegt dat a door b veroorzaakt wordt, of zegt dat a niet door b veroorzaakt kan worden, dan is die theorie natuurlijk in strijd met een bewering die die theorie tegenspreekt, maar hij is niet in strijd met enig feit.

  Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

  Von Daniken is een bekende adept van de pseudo-wetenschap. Hij schrijft prachtige boeken [...], want de man schrijft heel goed [...].. Alleen komt hij met beweringen die je op geen enkele manier kunt staven en als je ooit in staat bent om ze te staven, dan blijkt dat zijn beweringen niet juist zijn.

  http://www.human.nl/constandse/lezingen/index.htm,

  Ik beschik over alle dossiers in verband met de verdwenen meisjes en de gegevens uit die dossiers stemmen absoluut niet overeen met de beweringen in het rapport.

  De Standaard,

  Netanyahu heeft gelijk met zijn bewering dat de Israëlisch-Egyptische vrede na het overdragen van de hele Sinaïwoestijn nooit oprecht is geworden.

  De Standaard,

  • ondanks de beweringen

  Iedereen weet toch dat in het hoger onderwijs, ondanks allerlei beweringen, kennen en weten nog steeds voorop staan!

  De Standaard,

  Ondanks de beweringen van Jan Bucquoy dat hij een selectie op zak had, besloot de festivaldirectie, na de visie op tien mei in Cannes, Camping Cosmos niet te programmeren.

  De Standaard,

  • gebaseerd zijn op iemands beweringen
  • haaks staan op iemands bewering
  • (niet) ingaan op de bewering van iemand of iets
  • reageren op iemands bewering

  Kuijken meent dat de meerderheid van de Bergeykse gemeenschap er onderhand schoon genoeg van heeft dat de burgemeester doelwit is van kwaadsprekerij op grond van wat hij noemt "publiciteit die gebaseerd is op beweringen die pertinent onjuist of bedenkelijk zijn."

  NRC,

  Deze conclusie staat haaks op de bewering van de in München woonachtige Zündler dat hij vierhonderd joden voor deportatie heeft behoed.

  NRC,

  Eigenaar J. Dees van Slaapkenner Rademakers in Terneuzen wil niet ingaan op de bewering van woordvoerder Baten, dat Zeeuwse beddenverkopers niet genoeg vakkennis hebben.

  Provinciale Zeeuwse Courant,

  De rijkswacht ging niet in op de bewering van La Libre Belgique als zou de generale staf eveneens antwoorden hebben ingefluisterd.

  De Standaard,

  Stel dat ik zeg dat het gebouw impressionant is, dan kan je op mijn bewering reageren met de bewering "ja, dat is waar" of "neen, dat is niet waar." Het lijkt met andere woorden, wanneer we deze esthetische beweringen bekijken, dat dit soort van beweringen waar of vals kunnen zijn.

  http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/esthetica.htm

  • verbaasd over beweringen
  • verontwaardigd over beweringen
  • woedend over de beweringen

  Na een spoedvergadering van het partijbureau, vrijdagavond, noemde PS-voorzitter Philippe Busquin zich "verbaasd en verontwaardigd" over beweringen hierover van het Brusselse PS-kopstuk Merry Hermanus.

  De Standaard,

  Haar partijgenoot Van Gijzel was ook woedend over de beweringen van Hofstra.

  Het Parool,

  • zich afzetten tegen de bewering dat
  • zich afzetten tegen beweringen als zou
  • bezwaar maken tegen een bewering
  • zich verzetten tegen de bewering dat
  • pleiten tegen iemands beweringen

  Declercq zette zich ook af tegen de bewering dat Telenet pas tegen het einde van de eeuw volledig operationeel zal zijn.

  De Standaard,

  "Het is niet omdat Ceulemans en Vlerick niet langer trainer zijn, dat alles wat zij gedaan hebben, slecht was. Integendeel, we houden nog vele fijne herinneringen over aan die samenwerking. Vandaar dat we de vriendschapsrelatie met Vlerick niet willen afbreken en we ons afzetten tegen beweringen als zou Vlerick geen goed werk hebben geleverd."

  De Standaard,

  Ik maak tegen deze bewering ernstig bezwaar.

  Meppeler Courant,

  Het IAO-rapport verzet zich met kracht tegen de bewering dat de "globalisering van de handel" tot nog meer ontslagen zal leiden.

  De Standaard,

  Ik vind niet dat zoiets tegen mijn beweringen pleit.

  Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

  • een (groot) deel van de beweringen
  • de geldigheid van beweringen
  • de hardheid van de beweringen
  • de juistheid van een bewering
  • de juistheid van beweringen
  • een onderbouwing van de uitspraken
  • de waarheid van beweringen
  • ter staving van de, een bewering
  • niets geloven van iemands bewering
  • de valsheid van beweringen
  • de waarheid van beweringen
  • weerlegging, het weerleggen van de beweringen

  Het individu kan slechts zeggen: Een groot deel van de beweringen kloppen niet of stroken niet met andere feiten.

  http://home.pi.be/~penninc/3gel/us-eu-vasal.html,

  Het doel van deze cursus is de studenten kritisch te leren denken over de aanspraken van de wetenschap op de waarheid, juistheid en geldigheid van beweringen.

  http://onderwijsgids.uva.nl/web/2004-2005/nl/c/1368.html,

  Daarmee zal Justitie niet beginnen voordat een onderzoek van de Ziekenfondsraad meer duidelijkheid heeft gebracht over de hardheid van de beweringen over frauduleuze handelingen van zorgverzekeraars met AWBZ-gelden.

  NRC,

  Natuurmonumenten wil een nadere onderbouwing van de beweringen.

  Meppeler Courant,

  Lezers moeten de juistheid van een bewering kunnen nagaan en het geestelijke eigendom van inzichten en onderzoeksresultaten moet duidelijk zijn.

  http://users.fmg.uva.nl/lleydesdorff/bg/pract02.doc

  De veronderstelling dat deze hoogte zeer vroeg in gebruik werd genomen als gerichtplaats en als sacrale cultus plaats voor de kerstening, werd reeds geopperd door menig vorser, doch argumenten ter staving van deze bewering werden vooralsnog niet gevonden.

  http://www.actagena.org/data/SPR/spr_deelVII.htm

  Geleerden geloven niets van de bewering van de Amerikaanse schrijver John Horgan dat de wetenschap haar grenzen heeft bereikt.

  De Standaard,

  De waar- of valsheid van beweringen hangt er immers van af of er toestanden in de wereld zijn die overeenkomen met wat in de zin wordt gesteld.

  http://allserv.rug.ac.be/~tclaes/tomsplace/Esthetica.htm

  Ook staat tegenover het betoog van de negationist geen sterke weerlegging van zijn beweringen.

  De Standaard,

  De onderzoekers investeerden heel wat tijd in het weerleggen van de beweringen van de rokerslobby als zou tabak enkel een zaak van gewoontevorming en niet van verslaving zijn.

  De Standaard,

  • volgens een bewering
  • volgens beweringen van iemand of iets

  Er is ook aandacht voor de Franse beul Deibler, die het vonnis uitvoerde. Volgens een bewering was de man erg onder de indruk van zijn opdracht.

  De Standaard,

  Het grondwater rond de Vijzelgracht blijkt sterk gestegen na het aanbrengen van damwanden die juist schade moesten voorkomen. Een groot probleem, want volgens stellige beweringen van het projectbureau zou de NZ-lijn nergens de grondwaterstand beïnvloeden.

  http://www.bovengrondse.nl/nieuws_april04.htm,

  De fabrieken vallen volgens pertinente beweringen van Amerikaanse functionarissen onder hogere machten zoals generaals en topleiders of onder lagere machten, zoals provinciale en gemeentebesturen, die evenzeer ongrijpbaar zijn.

  NRC,

  • argumenten voor die beweringen
  • het bewijs voor de, zijn bewering
  • grond voor deze bewering

  Men had er ook bezwaar tegen dat de adressen van bepaalde coffeeshops en growshops vermeld werden omdat dit zou aanzetten tot drugsgebruik. Al deze kritiek is ongefundeerd. Argumenten voor die beweringen worden niet gegeven.

  De Standaard,

  De Aegon Sea kwam in moeilijkheden bij La Coruna, de Braer bij de Shetland-eilanden en de Maersk Navigator verloor tonnen olie voor de kust van Sumatra. Het vormde het tastbare bewijs voor de bewering van de grote scheepsverzekeraars uit Londen dat je met de verouderde vloot de klok gelijk kunt zetten op nieuwe scheeprampen.

  NRC,

  Robert Nozick opent 'Anarchy, State, and Utopia' met de stelling: "Individuen hebben rechten en er zijn dingen die geen persoon of groep ze mag aandoen (zonder hun rechten te schenden)". Hij kreeg de kritiek dat hij niet met het bewijs voor zijn bewering kwam.

  http://www.libertarian.nl/artikelen/rechten.htm

  Met een blik op de publieke tribune zei hij dat zij gerede kans liepen het slachtoffer te worden van represailles van de kant van hun voormalige collega's. Het hof wees het verzoek van de hand omdat noch Van R., noch de ex-douaniers voldoende grond voor deze bewering konden geven.

  NRC,

  • wegens de bewering
  • wegens iemands beweringen

  In het geding waren vier vonnissen uit de voorbije jaren van rechtbanken die Duitse pacifisten hadden veroordeeld wegens de bewering dat soldaten "moordenaars" of "potentiële moordenaars" zijn.

  De Standaard,

  Ik was de medewerker van Ganshof van der Meersch en moet bevestigen, in eer en geweten, dat deze rechtzettingen, die wegens de beweringen van prof. L. Huyse noodzakelijk zijn, volledig met de waarheid stroken.

  De Standaard,

  Vlaams minister van Begroting, Financiën en Gezondheidsbeleid Wivina Demeester heeft gisteren klacht ingediend tegen Panorama-journalist Paul Keysers wegens zijn beweringen in het boek "Moord op een veearts, het testament van Karel Van Noppen".

  De Standaard,

  met substantief ervoor


  • een aantal beweringen

  Zou men kunnen aantonen dat de meeste Nederlanders geen verschil horen tussen bord en boord, dan zou dat in strijd zijn met een aantal beweringen van de fonologie van het Nederlands.

  Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

  De brief van lezer Ros [...] bevat een aantal beweringen over de huurmarkt. Op welk onderzoek of cijfermateriaal steunt hij zich om te beweren dat huurders kieskeuriger zijn geworden, dat de huurprijzen dalen en er een overvloed aan leegstand is?

  De Standaard,

  • dat soort beweringen
  • dit soort beweringen

  Vroeger heb ik wel beweerd dat je alleen maar onontkoombaarheid in het noodlot kunt ontdekken als je een chronisch gebrek aan fantasie hebt, als je je ogen sluit voor alle mogelijkheden die je onbenut hebt gelaten. Ik weet niet of ik dat soort beweringen nu nog zou doen.

  Fantoompijn, Arnon Grunberg,

  'Iedereen die de homeopathie ernstig wil nemen,' oppert hij, 'zou eerst de essentie van dit soort beweringen uit de Materia Medica tot zich moeten laten doordringen, en dan pas beslissen of hij de wetenschappelijke basis voor dit wonderlijke systeem verder wil onderzoeken.'

  http://www.skepp.be/thema/homeopathie_geloof_of_wetenschap.html

  met telwoord ervoor


  • één bewering
  • twee beweringen
  • de eerste bewering
  • de tweede bewering
  • beide beweringen

  Met één bewering van de auteur kan ik spijtig genoeg niet akkoord gaan, met name daar waar hij beweert dat men zijn stelling "zelden of zelfs nooit" uit de mond van priesters hoort verkondigen. Ik kan hem met vreugde en dankbaarheid meedelen dat ik zijn artikel integraal zal voorlezen bij mijn volgende homilie.

  De Standaard,

  De these dat Operatie Barbarossa als een 'preventieve oorlogsdaad' moet worden beschouwd, staat of valt met de geloofwaardigheid van twee beweringen: in de zomer van 1941 stond de Sovjet-Unie op het punt Duitsland binnen te vallen, en: Hitler was werkelijk overtuigd van de onmiddellijke militaire dreiging die van Rusland uitging en zag zich daarom gedwongen tot een verrassingsaanval.

  NRC,

  Het zou al even dwaas zijn te beweren dat een niet hervormde maar Vlaamse magistratuur het beter zou doen dan de huidige als, omgekeerd, te zeggen dat de vandaag noodzakelijke sanering van ons rechtssysteem het hele "communautaire gedoe" overbodig, voorbijgestreefd en zelfs verdacht heeft gemaakt. De eerste bewering heb ik nog nergens door een zinnig mens horen uiten; de tweede is, jammer genoeg, stilaan bon ton aan het worden.

  De Standaard,

  Mannen die twee tot zes glazen alcohol per week achterover slaan, hebben het kleinste risico op sterfte, door welke oorzaak dan ook. De kunst is maat te houden, want de doordrinkers die twee of meer glazen per dag tot zich nemen, hebben het hoogste sterfterisico. Dat staat in het vakblad Archives of Internal Medicine. Het collegablad British Medical Journal meldt dan weer dat uitgaan uw levensverwachting ten goede komt. Beide beweringen zijn met stevige cijfers gestaafd.

  De Standaard,

  met dat-zin


  (frequent aangetroffen)
  • de bewering dat
  • mijn bewering dat
  • haar bewering dat
  • zijn bewering dat
  • beweringen dat

  Uw bewering dat de CVP zich in feite vooral laat gebruiken door de conservatieve krachten, lijkt me volkomen ongegrond.

  http://users.pandora.be/diogenes/vlaanderen2.html,

  De bewering dat het gregoriaans sterk beïnvloed zou zijn door de muziek van Byzantium is moeilijk te staven.

  http://www.latijnseliturgie.nl/

  Nauwelijks was ik eraan begonnen om hongerende doctorandussen veronachtzaamde gerechten voor te schotelen, of mijn bewering dat onze letterkundige faculteiten niet zijn ingesteld op etcetera werd gelogenstraft.

  Averechts, Gerrit Komrij,

  Het was voor het eerst dat hij me aanraakte, en ik kreeg er kippenvel van en hoopte dat mijn moeder gelijk had in haar bewering dat mannen geen oog voor details hadden.

  De gelukkige, Mensje van Keulen,

  Had Stiglitz een punt met zijn bewering dat het IMF het eigen gelijk koestert als een religie?

  http://www.groene.nl/2003/0319/pvo_imf.html,

  Het parket onderzoekt beweringen dat de vice-premier seksuele contacten had met minderjarige jongens.

  De Standaard,

  met aanwijzend voornaamwoord


  • (een) dergelijke bewering
  • dergelijke beweringen
  • deze bewering
  • deze beweringen
  • die bewering
  • die beweringen
  • zo'n bewering
  • zulke beweringen

  In het geval van perversie is de prostituee de beste bescherming tegen verkrachting. Dergelijke bewering is volledig gratuit: de verkrachter zoekt weerstand, dwang en geweld. Waarom zouden verkrachters dan hoeren nodig hebben, te meer daar zij instemt met een 'zakelijke transactie'? Dergelijke bewering is volledig gratuit: de verkrachter zoekt weerstand, dwang en geweld.

  http://www.sap-pos.org/rood/2002/april/prostitutie.htm,

  Een auto met ondeugdelijke remmen kan voor veel ellende zorgen. Maar zeggen dat zo'n auto besmet is met het kwaad...? Daar zouden we hartelijk om lachen. En als iemand dergelijke beweringen blijft verspreiden zouden we hem misschien opsluiten in een gesticht.

  De mensheid zij geprezen, Arnon Grunberg,

  De Ajax-ster heeft altijd beweerd dat hij voor het dodelijke ongeval hooguit 75 kilometer per uur reed. Gisteren volhardde hij in deze bewering.

  De Standaard,

  Grafé erkende dat hij T. kent, en dat deze bij hem thuis kwam. Grafé wijst formeel elke beschuldiging van overtredingen van de strafwet af. Hij zegt dat deze beweringen berusten op de fantasie van T. en dat hij L. niet kent.

  De Standaard,

  Vaak wordt beweerd dat als je deeltje 1 en 2 van "Van Start tot Finish" [VStF] goed beheerst, je dan in staat bent op 60% van de spellen in het juiste eindcontract te geraken. Die bewering is vermoedelijk juist.

  http://home.wxs.nl/~jddyk/stayman.htm

  Al deze kritiek is ongefundeerd. Argumenten voor die beweringen worden niet gegeven.

  De Standaard,

  Je kunt van een echte wetenschap spreken als er van tijd tot tijd op een voor alle of bijna alle beoefenaars van dat vak aanvaardbare gronden wordt aangetoond dat zo'n bewering niet juist is.

  Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

  De krant citeert ook dr. Robin Gorna, woordvoerdster van de Britse aidsorganisatie Owen Wiggins Trust, die zegt dat de formule van het middel niet afwijkt van andere die ze reeds zag, en dat het onverantwoord is om zulke overhaaste beweringen te doen, nog voor andere wetenschappers de kans hebben gehad om de waarde van de gegevens te onderzoeken.

  De Standaard,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • mijn bewering
  • mijn beweringen
  • je beweringen
  • haar bewering
  • haar beweringen
  • zijn bewering
  • uw bewering
  • uw beweringen
  • onze beweringen
  • hun bewering
  • hun beweringen

  Stel dat ik zeg dat het gebouw impressionant is, dan kan je op mijn bewering reageren met de bewering "ja, dat is waar" of "neen, dat is niet waar."

  http://allserv.rug.ac.be/~tclaes/tomsplace/Esthetica.htm

  Het drama is dat ik inderdaad afscheid genomen heb van Liliane als geliefde. Hoe kan ik dat bewijzen, nù? Ik heb alleen mijn woorden, mijn beweringen, mijn eed desnoods, maar mijn geloofwaardigheid is totaal verdwenen.

  Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

  Vermitteln betekent 'bewerkstelligen', 'bewerken' en als je het anders vertaalt doe je dat òf in de hoop dat de onzinnigheid van je beweringen niet zo gauw in het oog zal springen, òf omdat je geen Duits kent.

  Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

  Zijn lezing wordt in tweede instantie alsnog bevestigd door de waterpolitie. De afdeling voorlichting van deze dienst in Driebergen was eerder nog stellig in haar bewering dat de Le Di maar één schip op sleep had.

  http://www.schuttevaer.nl/

  De eerste burger voelde zich persoonlijk aangesproken en reageerde fel: 'Het spijt me, maar mevrouw B. dient haar beweringen op feiten te staven. Dat kan ze niet.'

  Meppeler Courant,

  Hoe volledig gelijk heeft Paulus steeds in zijn bewering dat de Kerk vergelijkbaar is met het lichaam waarin het ene het andere aanvult.

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel20/kn2017t.htm,

  Zelfs de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk, die naar eigen zeggen "de oud-premier reeds heel lang kent" schrok van die onthullingen. "Als zijn beweringen juist zijn, moet dat konsekwenties hebben voor onze relatie met Ruanda", zei hij geschrokken.

  De Standaard,

  In tegenstelling tot uw bewering was ik nooit de secretaris van de socialistische ex-premier van Italië, Bettino Craxi. Ik was enkel politiek raadgever van Craxi inzake Europese aangelegenheden gedurende een korte periode in 1991-1992.

  De Standaard,

  Laten we om te beginnen uw beweringen maar eens toetsen aan de eenvoudigste logica.

  Opwaaiende zomerjurken, Oek de Jong,

  Wat is waarheid? Al deze vragen hebben betrekking op de relatie tussen taal en wereld. Zoals gezegd hebben we er belang bij dat onze beweringen over de wereld op een of andere wijze betrouwbaar zijn.

  http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

  De demonstranten zijn fel tegen Amerikaanse kernwapens op Nederlandse bodem, maar hun bewering dat die dingen daar inderdaad liggen, konden ze tot dusver nauwelijks met bewijzen staven.

  http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-nl-0101/msg00030.html,

  Onder het mom van een reportage mochten enige marihuanahandelaars in uw magazine [...] reclame maken voor hun zaak. Hun beweringen dat marihuana ongevaarlijk zou zijn en dat coffeeshops de gebruikers zouden beschermen tegen de criminele wereld van de hard drugs zijn wetenschappelijk gemakkelijk te weerleggen.

  De Standaard,

  met onbepaald voornaamwoord


  • alle beweringen
  • allerlei beweringen
  • elke bewering
  • de ene bewering
  • enkele beweringen
  • veel beweringen
  • de zoveelste bewering

  Hij ontkende vlakweg alle beweringen uit het rapport.

  NRC,

  Iedereen weet toch dat in het hoger onderwijs, ondanks allerlei beweringen, kennen en weten nog steeds voorop staan!

  De Standaard,

  Er werd wat afgelogen, elke bewering bracht zijn eigen onwaarheid mee.

  Het samenzijn, Jan Meyers,

  Heel bekend zijn de vrouwelijke parelduikers in het Verre Oosten, de Ama's, die tijdens hun werkzaamheden aan de oppervlakte door hun echtgenoten worden geassisteerd. Dit voorbeeld van nogal onverwachte superemancipatie wordt op nogal uiteenlopende manieren verklaard. Volgens de ene bewering duiken de vrouwen omdat ze langer onder water kunnen blijven, volgens een andere lezing omdat de druk de mannen steriel zou maken.

  http://www.eddenouden.nl/duiken/vroeger-nu_inlframe.htm

  Enkele beweringen zou ik graag tegenspreken.

  De Standaard,

  Veel beweringen van mijn tegenstanders gaan uit van dingen die ik niet gezegd heb en niet bedoeld heb.

  Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

  Bij een zorgvuldige analyse van opbouw en argumentatie van Strauß' essay blijkt dat Strauß weliswaar weliswaar niet zo geheel en al irrationeel argumenteert als sommige critici beweren, maar toch ook dat er zeer veel beweringen in het essay inderdaad uitermate vaag blijven en niet of nauwelijks onderbouwd worden.

  http://www.phil.uu.nl/esthetica/indexx.html,

  Verscheidene oudere Conservatieven zijn het meer dan beu dat hun pogingen de traditionele stokpaardjes te doen herleven nogmaals overschaduwd worden door de zoveelste bewering als zou een Tory betrokken zijn in een seksschandaal.

  De Standaard,

  voorafgegaan door naamvalsgenitief


  • Glenny's bewering
  • Jeltins bewering

  Prizmi valt over Glenny's bewering dat de gebeurtenissen in Borovo Solo op een Kroatische provocatie berustten.

  NRC,

  Clinton sprak Jeltsin wel tegen inzake de uitbreidingsplannen van de Navo. Hij ontkende Jeltins bewering dat hij die plannen een tijdje wil bevriezen.

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • definities en beweringen
  • verhalen en beweringen
  • vertellingen of beweringen

  Wanneer men het met een tegenstander oneens is, zal men pogen om de grondslag van die onenigheid te zoeken door eerst uit te maken over welke definities en beweringen men het wel eens is, om, daarvan uitgaande, het eigen standpunt te bewijzen of dit van de tegenstrever te weerleggen.

  http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/hoofdstuk%202_web.htm

  In Nederland schieten de nieuwste kantoorkolossen uit de grond. Varianten op het flexibele kantoor nemen hierbij toe. Maar het overgrote deel volgt het conventionele patroon, ondanks alle verhalen en beweringen over kantoorinnovatie.

  http://www.delftintegraal.tudelft.nl/info/index0694.html?hoofdstuk=Artikel=3588,

  Alle vertellingen of beweringen over wat mensen over de grens van de dood nog kunnen ervaren berusten slechts op onbewezen speculaties.

  http://www.apgen.nl/

  gevolgd door als


  • de bewering als zou

  De bewering als zou het slechts om bits van niet bruikbare informatie gaan is een leugen.

  http://home.pi.be/~penninc/3gel/us-eu-vasal.html,

  Het Parket drukte zijn ontevredenheid uit over de bewering als zou het onvoldoende belangstelling vertonen voor de zedendossiers in het algemeen.

  http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

  "Ik legde deze zomer op oefening vele kilometers af", weerlegt het kersvers lid van het Brusselse Excelsior de bewering als zou hij afgelopen zomer weinig hebben uitgericht.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  bewering 1.1

  (taalfilosofie [filosofie],filosofie, filosofen)

  verklarende zin of uitspraak die waar of onwaar kan zijn; propositie

  Semagram


  Een bewering…

  is een taaluiting; is een uiting; is een handeling

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is waar of onwaar
  • [Toepassingsgebied of bereik] is beperkt tot het domein van de filofosie, de taalfilosofie en de logica

   Algemene voorbeelden


   Een propositie of bewering is in de logica een declaratieve zin die of waar of onwaar kan zijn. Een bewering onderscheidt zich van een zin doordat een zin slechts een formulering van een bewering is, terwijl er vele andere formuleringen kunnen zijn die dezelfde bewering uitdrukken. De term "bewering" kan verwijzen naar een zin of het idee dat door een zin wordt uitgedrukt.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Propositie,

   Voorbeelden van zinnen die beweringen zijn: "Socrates is een man." "Een driehoek heeft drie zijden." "Parijs is de hoofdstad van Spanje." De eerste twee beweringen zijn waar, de derde is onwaar.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Propositie,

   Voorbeelden van zinnen die geen beweringen zijn: "Wie bent u?" "Vlucht!" "Groenheid wandelt rond." "Ik had een grunks over de eiplant daar." De eerste twee voorbeelden zijn geen declaratieve zinnen en daarom ook geen beweringen. Het derde en vierde voorbeeld zijn declaratieve zinnen, maar omdat zij betekenis ontberen, zijn zij noch waar noch onwaar. Om die redenen zijn dit geen beweringen.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Propositie,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • betekenisledige beweringen
   • betekenisloze beweringen
   • betekenisvolle beweringen
   • een ware bewering
   • ware beweringen
   • zinloze beweringen

   In zijn Tractatus probeerde Wittgenstein als het ware de grenzen van de betekenisvolle taal af te bakenen. Maar men mag betekenisvol en betekenisloos niet verwarren met zinvol en zinloos. Veel betekenisvolle beweringen kunnen zinloos zijn, terwijl betekenisloze beweringen niet noodzakelijk zinloze beweringen hoeven te zijn. Het is niet, bijvoorbeeld, dat omdat ethische aansporingen of morele beweringen betekenisledige beweringen zijn, dat ze daarom ook zinloos zouden zijn.

   http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

   Wittgenstein was van mening dat wanneer men het alledaagse spreken tot de logische vorm ervan zou herleiden, veel onduidelijkheden zouden kunnen worden weggewerkt. Dit was zeker het geval in de wijsbegeerte waarin men volgens Wittgenstein vaak betekenisloze beweringen voor betekenisvolle beweringen hield - met alle gevolgen vandien.

   http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

   Wat betekent het wanneer we stellen dat een bewering een ware of gepaste bewering is?

   http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

   De vraag die Aristoteles zich stelde, en die nog steeds de kern van ons vak vormt, was: Wat is de formele structuur van een geldige redenering en wat is geldigheid nu eigenlijk? Dat was een filosofische vraag, omdat alleen een geldige redenering een ware bewering kan opleveren.

   http://ublad.warande.uu.nl/ubladen/31/35/07semantiek.html

   Beweringen waren dan volgens Russell ware beweringen indien de combinatie van de atomaire oordelen correct gebeurde, en indien de atomaire oordelen die in de beweringen of constructies gebruikt werden correspondeerden met atomaire feiten in de wereld.

   http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

   • complexe beweringen
   • esthetische beweringen
   • extensionele beweringen

   In complexe beweringen is de waarheidswaarde van de bewering niet noodzakelijk een functie van de waarheidswaarde van de beweringen die in deze zin worden gebruikt: complexe beweringen kunnen zowel extensioneel als niet extensioneel zijn.

   http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

   Er is geen consensus over het antwoord op de vraag of esthetische beweringen daadwerkelijk waar of vals kunnen zijn. Diegenen die de mogelijke waar- of valsheid van esthetische beweringen ontkennen, stellen dat de functie van esthetische beweringen niet het beschrijven van de wereld is, maar het uiten van een bepaalde voor- of afkeur, of appreciatie of depreciatie ten overstaan van een object of fenomeen. Wanneer we bijvoorbeeld zeggen dat een beeld 'gracieus' is, zeggen we in deze visie niet meer dan dat we positief staan tegenover de vormen van dit beeld.

   http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/esthetica.htm

   Extensionele beweringen, met andere woorden beweringen die dezelfde extensionaliteit hebben en dus verwijzen naar dezelfde groep van fenomenen, hebben [...] een aantal interessante kenmerken. De waarheidswaarde van extensioneel-gelijke beweringen is immers gelijk.

   http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • een gepaste bewering

   Wat betekent het wanneer we stellen dat een bewering een ware of gepaste bewering is? Hoe kan het, zo dit al mogelijkheid is, dat beweringen waar kunnen zijn, of kloppen? Wat garandeert de waarheid of juistheid van een zin? Wat bedoelen we wanneer we stellen dat een bewering waar is? Wat is waarheid? Al deze vragen hebben betrekking op de relatie tussen taal en wereld.

   http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

   met substantief ervoor


   • de term 'bewering'

   In de taalfilosofie bepleitte Peter Strawson om de voorkeur te geven aan het gebruik van de term "bewering" boven de term propositie. Volgens hem kan dezelfde bewering gedaan worden met verschillende proposities. 'Ieder mens is een man', 'Iedereen is een man'.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Propositie,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • beweringen of constructies

   Beweringen waren dan volgens Russell ware beweringen indien de combinatie van de atomaire oordelen correct gebeurde, en indien de atomaire oordelen die in de beweringen of constructies gebruikt werden correspondeerden met atomaire feiten in de wereld.

   http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

   • begrippen en beweringen
   • namen, beschrijvingen en beweringen

   De achterliggende idee is dat de traditionele filosofische problemen best kunnen worden aangepakt door de taal te bestuderen waarin ze worden gesteld. De hoop van de taalfilosofen is dat door een grondige analyse van de betekenis van de relevante begrippen en beweringen we een inzicht kunnen verwerven in het oplossen van deze problemen.

   http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

   Namen, beschrijvingen en beweringen hebben zowel een 'zin' als een 'denotatie'. Frege past zijn analyse dus zowel toe op singuliere termen als op beweringen. De 'zin' van een bewering is de gedachte die er in wordt uitgedrukt. De 'referentie' van een bewering is het object dat er in wordt gerepresenteerd.

   http://www.flwi.ugent.be/philosophy/histowb/taalfilosofie.pdf.

   Vaste verbindingen


   analytische bewering


    Zie: analytische bewering

   synthetische bewering


    Zie: synthetische bewering