centraal staan


centraal staan 1.0

het belangrijkste zijn; op de voorgrond staan; draaien om

Algemene voorbeelden


De vraag die in deze studie centraal staan is de volgende: in hoeverre is de menselijke invloed op klimaat nu al meetbaar en wat moet worden verwacht bij een voortgaande stijging van de concentraties van broeikasgassen.

http://www.wnf.nl/informatie/publicaties/pdf/klimaat.pdf,

In 1997 is de tweede fase gestart, waarin systematische invoering van tweetaligheid centraal staat.

http://www.ivd.nl/

De sportclub is de sociale ontmoetingsplaats bij uitstek waar spelbeleving en kwalitatieve sportbegeleiding centraal staan.

http://www.bloso.be/public/infotheek/zet_sport_op_1.asp

De milieuconvenanten betekenen in belangrijke mate een uitwerking van de duurzaamheidsprincipes die ook in het milieubeleidsplan centraal staan.

http://www.leuven.be/servlet/genweb.servlet.MainServlet?toDo=open=4101

De vorming van deze wegen voor de natuur staat centraal in de Campagne IVN NatuurNetwerk.

http://www.nme-limburg.nl/Natuurnetwerk.htm,