desideratum


desideratum 1.0

wenselijk geachte zaak waarin nog moet worden voorzien; ontbrekend iets wat men begeert; wens; verlangen; vereiste

Semagram


Een desideratum…

is een wens

   Algemene voorbeelden


   Op elk van de bovengenoemde terreinen heeft zich vruchtbaar onderzoek ontwikkeld, maar een integrale benadering waarin de inzichten en verworvenheden van de verschillende groepen onderzoekers worden gecombineerd, is eigenlijk nog steeds een desideratum.

   http://www.let.uu.nl/kunst/osk/Atelierpraktijken%20in%20beeld.htm,

   Voor het nieuwe lokale bestuur moet stadsvernieuwing een prioriteit blijven. Nederlandstalige inwoners hebben trouwens nog een aantal andere desiderata naar het gemeentebestuur. Respect voor onze taal blijft bijvoorbeeld een aandachtspunt.

   http://dekriekelaar.vgc.be/wegwijs.html

   Want wij moeten dit en wij dienen dat en wij behoren zo en wij mogen slechts zus, en zo gaat het maar voort. In feite heeft de commissie niet veel meer gedaan dan een waslijst van desiderata opstellen die voor progressief doorgaan, zonder zich te bekommeren om de vraag hoe dat allemaal te verwezenlijken, en hoe dat allemaal te betalen zou zijn.

   Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

   Zowat iedereen die in Vlaanderen en Nederland op akademisch niveau met Middelnederlandse literatuur bezig was (en is), werd in het kader van dit projekt gemobilizeerd om op verschillende deelterreinen van het vak een stand van zaken op te stellen, desiderata te formuleren en waar mogelijk de grenzen te verleggen.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • bestuurlijke desiderata
   • economische desiderata
   • materiële desiderata
   • politieke desiderata

   Zuiver praktisch geredeneerd verdient òf optie 1. òf optie 2. voor de korte termijn de voorkeur. Zo ontstaat de beleidsruimte die nodig is om - met inachtneming van politieke en bestuurlijke desiderata - zorgvuldig te overwegen of op middellange termijn optie 3. niet (sterk) de voorkeur verdient.

   http://www.coelo.nl/rapporten/rap9401.pdf,

   Nog steeds overheerst economische argumentatie het Europese proces van eenwording. Maar de sociale en democratische kwaliteit van Europa laat zich niet alleen vanuit economische desiderata bepalen. Met de komst van de Euro in 2002 zal de vraag over deze kwaliteit met meer kracht op de agenda verschijnen.

   http://www.democratisch-europa.nl/

   Decennia geleden was het gezin van de éénverdiener "bon ton" en dominant [...]. Dit gezinsmodel is thans omzeggens compleet verlaten, uit emancipatorische maar evenzeer uit financiële overwegingen. Ingegeven door zowel de levensduurte als door de sterk toegenomen materiële desiderata worden in jonge gezinnen tweeverdieners, op gevaar af van sociale marginalizering, als een evidentie ervaren.

   De Standaard,

   De begeleiding van lokale initiatieven gebeurt door het centrale beheer van een ledenbestand, door de aanmaak en verspreiding van promotiemateriaal, door de verspreiding van relevante informatie in het ledenblad [...] en door politieke desiderata van afdelingen die in overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging zijn te coördineren en zo te wegen op de besluitvorming.

   http://www.jongvld.be/opencms/export/projects/jongvld/STATIC/Pdf/Jong_VLD_Beleidsnota_2004-2006.pdf

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de desiderata van de klant
   • de desiderata van de school

   Voor elke opdracht dient een schriftelijke overeenkomst te worden opgesteld met duidelijke vermelding van de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen, welke gebaseerd is op onderhavig reglement. De desiderata van de klant dienen duidelijk te worden vastgesteld.

   http://www.ainb.be/deontologische_norm.htm

   Schoolkosten betalen, de kinderen helpen bij hun huistaak zijn dikwijls de voornaamste eisen van de school aan de ouders. Vele kansarme gezinnen kunnen niet beantwoorden aan wat de school van hen vraagt en de desiderata van de school geven een aantal gezinnen een onbehaaglijk gevoel.

   http://www.welzijn.net/Weldoc/Onderwijs_niet_kosteloos.htm,