dienovereenkomstig


dienovereenkomstig 1.0

overeenkomstig die zaak; in overeenstemming met die zaak; in overeenstemming daarmee; wat die zaak betreft; over het genoemde; daarover; daaromtrent

Algemene voorbeelden


Het zweet brak hem uit terwijl hij probeerde zijn pas te regelen naar die van zijn broer. Wijnand, die slungel, was zeker een kop groter dan hij en zijn benen waren dienovereenkomstig langer.

De hangende man, Koos van Zomeren,

Wanneer een goedgekeurd strafpuntensysteem van toepassing is, moet de scheidsrechter dienovereenkomstig straffen opleggen.

http://www.vtv.be/reglementen/pdf/02REG_p16_tennisspelregels.PDF

Wanneer een persoon zijn eigen gedrag interpreteert, verplaatst hij zichzelf kortstondig in de rol van de ander waarmee hij omgaat. Hij vraagt zich af, wat mag ik in deze situatie doen en wat niet, en neemt dienovereenkomstig een beslissing over het eigen gedrag.

http://www.fsw.leidenuniv.nl/~shadid/Publicaties/publicaties.html,

Bemiddelende instanties doen aan kwaliteitsbeheer voor zover het gaat om de betrouwbare overdracht van het kennisaanbod. Ze wijden zich dienovereenkomstig aan de maximale ontsluiting van het reeds geselecteerde materiaal.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

De meeste vrijpoezen bleken vrouwen van over de veertig te zijn die een duidelijk te grote verzameling relaties als permanente bagage meezeulden en dienovereenkomstig waren gefrustreerd.

Russendisco, Wladimir Kaminer,

Het behoeft geen betoog dat wanneer iemand een ander graag mag en met hem of haar met plezier een conversatie voert de communicatie vlotter zal verlopen. Dienovereenkomstig zal een negatieve houding jegens de gesprekspartner of de groep waartoe deze behoort het beoogde communicatiedoel in gevaar brengen: de ontvangen boodschap zal waarschijnlijk op een manier worden geïnterpreteerd die overeenkomt met de betreffende houding.

http://www.fsw.leidenuniv.nl/~shadid/Publicaties/publicaties.html,

Mannen denken [...] dat bij vrouwen seks sneller tot emotionele ontrouw leidt, en zijn dienovereenkomstig jaloers, stelden beide psychologen vast bij ondervraging van 114 van hun studenten.

De Standaard,

Om te kunnen functioneren ontwikkelt ons verstand onderscheidingen, categoriën, mentale constructies, waarmee ervaringen begrepen en dienovereenkomstig verwerkt kunnen worden.

http://www.obod.dds.nl

Recht is niet het tegengestelde van onrecht. Het is georganiseerd onrecht, niets meer en niets minder. De staat is dienovereenkomstig de organisatie van het onrecht.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Articles/Fisonr.htm,

Veel meer stoelt de aanspraak van Trianel op de wetgeving ten aanzien van concurrentievervalsing welke de doctrine van essential facilities tot uitdrukking brengt. Dienovereenkomstig is een marktdominerende onderneming verplicht tegen een redelijke vergoeding een andere onderneming toegang tot haar infrastructuur te verlenen, als deze andere onderneming volledig afhankelijk is van de benutting van voornoemde infrastructuur om met de marktdominerende onderneming in concurrentie te kunnen treden.

http://www.trianel.nl/nl/pres/pres1/n004/n004_t.html

De sfeer in deze 'woonkamer' van Zuid is hier licht tot matig bohémien, uitmonstering en meubilering zijn dienovereenkomstig aftands.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


( Frequent aangetroffen.)
 • iets dienovereenkomstig aanpassen

Het beleid van het Melanchthon College is erop gericht de hoofddoelen van de basisvorming - meer toepassingsgericht onderwijs, het ontwikkelen van algemene vaardigheden en meer samenhang tussen vakken en vakgebieden - fasegewijs te bereiken. De vakwerkplannen zijn dienovereenkomstig aangepast.

http://www.melcol.nl/algemeen/schoolgids/Sg2000.doc

In de jurisprudentie is [...] uitgemaakt dat de uitsluiting van niet-inwoners in strijdt is met het recht van vrije vestiging zoals deze voortvloeit uit de deelname aan de Europese Unie en de meeste door Nederland afgesloten belastingverdragen. De Nederlandse belastingdienst heeft haar beleid dienovereenkomstig moeten aanpassen.

http://www.taxci.nl/read/belastingverdragenbuitelandbet,

Hoewel de discussie geanimeerd en op een behoorlijk niveau verliep, bestond onder de aanwezige leden de behoefte om het format van twee niet noodzakelijk met elkaar samenhangende papers per sessie te verruilen voor een meer thematische aanpak. De opzet van de werkgroep is dienovereenkomstig aangepast.

http://www.xs4all.nl/~ozse/annual_reports.htm,

Als de BTW-heffingen wijzigen in de periode die de reizen in dit programma betreft, worden de reissommen dienovereenkomstig aangepast.

http://www.cirkel.nl/

Onder het regime van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 kunnen belastingplichtigen, door de werking van het arbeidskostenforfait, tot een bedrag van 100/88 x f 8523 = f 9685 (€ 4395) aan inkomsten uit arbeid verdienen en toch de basisaftrek overdragen. Voorgesteld wordt het grensbedrag in het derde lid dienovereenkomstig aan te passen.

http://www.cbhome.nl/index.php,

 • iemand, een groep personen, een dier dienovereenkomstig behandelen

Zelfs marxisties-leninistiese klassiekers ontbreken, zoals Marx' 'Zur Judenfrage' (!) of Mao's 'Over de korrekte behandeling van tegenstellingen binnen het volk'. En dat terwijl Mao's uitspraak 'Wanneer jullie je snel tot de waarheid bekeren vergeven we jullie, zo niet dan zullen jullie tot klassevijanden worden uitgeroepen en dienovereenkomstig behandeld worden' [...] toch aardig de strekking die de brochure weergeeft...

http://www.human.nl/constandse/dossier/index.htm

De gans speelt een vooraanstaande rol in het feest en wordt dienovereenkomstig met alle respect behandeld.

http://www.beeg.demon.nl/gawstrekkers/gtindex.html

 • dienovereenkomstig besluiten

VB/DT adviseert mondeling de medewerker in de nieuwe afdeling VROM te plaatsen. Op 2 februari 1999 besluit het college dienovereenkomstig en wordt tevens besloten de vacature open te stellen.

http://www.edam-volendam.nl/

 • dienovereenkomstig dalen
 • dienovereenkomstig stijgen
 • dienovereenkomstig teruglopen
 • dienovereenkomstig verminderen

Aldus dient een dynamische ontwikkeling op gang te worden gebracht waarbij particulier kapitaal wordt aangetrokken, de vraag naar installaties voor duurzame stroomopwekking stijgt, de vervaardiging van installaties in serieproductie mogelijk wordt, de prijzen dienovereenkomstig dalen, het concurrentievermogen van duurzame energie toeneemt en er een sterkere marktpenetratie van duurzame energie ontstaat.

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/ envi/20000222/387897_nl.doc,

Naarmate de WAO leegstroomt (door herstel, doordat WAO'ers 65 jaar worden) daalt de uniforme omslagpremie dienovereenkomstig.

NRC,

Het voetbal had al zijn eigen heldendom, maar dat waren amateurhelden. Door de professionalisering werden de spelers tot carrièrehelden. Ze bereikten een status vergelijkbaar met die van de filmhelden in de Amerikaanse cultuur. Hun beloning is dienovereenkomstig gestegen.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Magazine/juni2000.html,

Het vervoer van steenkool verminderde met 20 procent en dat van aardolie met 12 procent omdat de oliewinning te Schoonbeek dienovereenkomstig terugloopt.

NRC,

Indien de afmetingen van het schip een belemmering vormen de lichten en dagmerken te voeren als voorzien in § 2 en § 3 mogen kleinere dagmerken, passend bij de afmetingen van het schip, worden gebruikt en mogen de onderlinge afstanden tussen lichten of dagmerken dienovereenkomstig worden verminderd.

http://vici.fgov.be/data/aqua/NL_REGL_BZSCHV.pdf,

( Frequent aangetroffen.)
 • zich dienovereenkomstig gedragen

Duitsers die in Nederland wonen, worden - via de media en via persoonlijke contacten - geconfronteerd met het historische verleden van Nazi-Duitsland en worden vaak overeenkomstig daarmee als 'Duitsers' geïdentificeerd en gedefinieerd. De vraag rijst in hoeverre in Nederland woonachtige Duitsers dergelijke 'definities' überhaupt (bewust) ervaren, in hoeverre zij dergelijke definities aanvaarden en in hoeverre zij zich dienovereenkomstig gedragen.

http://webdoc.ubn.kun.nl/anon/n/nedeendu.pdf,

Het gaat niet om de vraag: hoe en in hoeverre is het dier vergelijkbaar met de mens? Evenmin als het erom gaat, of een dier al of niet een ziel heeft. Het gaat erom dat de mens er een heeft en zich dienovereenkomstig gedraagt.

http://www.animalfreedom.org/paginas/informatie/contactbladjuli2000.html#vissen,

Een arts moet praktijkervaring hebben en alle medische technieken beheersen. [...].Hij behoort ook de gebruiken en gewoonten van eenvoudige mensen te kennen en zich dienovereenkomstig te gedragen.

http://home.wxs.nl/~nstg/ned/artikel.html

"Brinkman is eigenlijk de jongste van de klas en gedraagt zich ook dienovereenkomstig", zo luidt het in Indonesië.

NRC,

 • dienovereenkomstig goedkeuren

Ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de statuten bieden wij u hierbij het jaarverslag aan, alsmede de balans per 31 december 2000 en de winst- en verliesrekening over 2000 met de daarbij door de directie gegeven toelichtingen. Wij hebben de jaarrekening dienovereenkomstig goedgekeurd.

http://www.strukton.com/,

( Frequent aangetroffen.)
 • dienovereenkomstig handelen

Wanneer blijkt dat uw hond drager of lijder is aan de Von Willebrands Disease, wat kunt u er dan aan doen? Het hangt er vanaf of de hond lijder is (een bloeder). Alhoewel het ongetwijfeld veiliger is ervan uit te gaan dat ieder dier dat bij een test onder de 50% uitkomt een lijder kan zijn en u dienovereenkomstig dient te handelen.

http://www.bernersennenhond.nl/Medisch/Bibliotheek/VWD.htm

Voor bepaalde reklamejongens is geen truuk te link om in de kakofonie van schreeuwerige publiciteit hun boodschap onder het oog of in het oor van de argeloze konsument te wringen. Erotiek, dialekt, scherts, schuine praat, het is àl goed, als de brave burger het maar hoort of ziet en dienovereenkomstig handelt.

De Standaard,

Een zodanige situatie wordt geacht te bestaan wanneer een schip een ander dusdanig recht of bijna recht vooruit ziet dat het, bij nacht, de toplichten daarvan in één lijn of nagenoeg in één lijn en/of de beide zijlichten zou kunnen zien. Wanneer een schip in twijfel verkeert of een zodanige situatie bestaat, moet het aannemen dat dit het geval is en dienovereenkomstig handelen.

http://vici.fgov.be/data/aqua/NL_REGL_BZSCHV.pdf,

 • iemand of iets dienovereenkomstig informeren

Ondanks een daarop volgende mededeling van verzoeksters partner dat de verpleegkundige nog steeds toenadering zocht tot verzoekster, ging de leiding van het APZ ervan uit dat de verpleegkundige geen contact meer had met verzoekster. Zij informeerde de inspectie dienovereenkomstig. Twee maanden na de eerste melding van de partner van verzoekster erkende de verpleegkundige alsnog dat hij een langdurige en vérgaande seksuele relatie onderhield met verzoekster.

http://www.ombudsman.nl/jaarverslag2001/jv2001.pdf,

 • zich dienovereenkomstig ontwikkelen

Mensen ontwikkelen zoiets als 'liefde voor het geloof' [...]. Ze zijn niet meer tevreden met de oppervlakkige en uiterlijke wijze waarop ze hun moslim-zijn vroeger op het platteland beleefden, maar proberen betere moslims te worden en ze ontwikkelen dienovereenkomstig een 'meer methodische levensstijl'.

http://casnws.scw.vu.nl/publicaties/tennekes-islamned.html,

 • dienovereenkomstig oordelen

Stadium 3: oordelen met het oog op de goed- en afkeuring door gezagsdragers uit de eigen kring; ge- en verboden van gezagsdragers uit eigen kring krijgen voorrang omdat iemand de mooie rol van brave jongen of lief meisje wil spelen; het kind vraagt (onderdanig of zelfs kruiperig) naar de bedoelingen van morele gezagsdragers en oordeelt dienovereenkomstig.

http://www.efa.nl/opleidingen/pabo/ontwpsy.doc

 • zich dienovereenkomstig opstellen

Onderzoekscommissies zoals onder meer die welke naar aanleiding van de rampen van Enschede en Volendam zijn ingesteld, missen de legitimatie en waarborgen die te vinden zijn in de wetboeken van strafvordering en burgerlijke rechtsvordering en omliggende wetgeving en daarop gebaseerde jurisprudentie. Daarom moeten die commissies zich niet inlaten met oordelen over schuld, strafbaarheid en onrechtmatige daad. Zij moeten die overlaten aan de daarvoor aangewezen en tot oordelen bevoegde rechterlijke colleges. Terecht heeft de commissie-Oosting zich dienovereenkomstig opgesteld en aldus gerapporteerd.

http://www.edam-volendam.nl/

 • iets dienovereenkomstig wijzigen

Als bij U vragen mochten rijzen of de belastingverdragen in Uw geval juist zijn toegepast, kunt U altijd Uw Inspecteur aanschrijven met het verzoek ernaar te kijken. Blijkt dat het gelijk aan Uw zijde ligt, dan zal hij de aanslag(en) dienovereenkomstig wijzigen.

http://www.kosterinfo.nl/?mode=link=http://www.kosterinfo.nl/ShowDoc.asp?DocId=1377,

dienovereenkomstig 2.0

met het genoemde in overeenstemming zijnde; daarmee overeenstemmend

Algemene voorbeelden


De ondernemingsactiviteit moet in concreto leiden tot: het bieden van uitdagend werk, met dienovereenkomstige arbeidsvoorwaarden en zekerheden, aan de medewerkers; handhaving en bij voorkeur verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de ruimste zin van het woord.

http://www.grolsch.nl/

Alle apparatuur waarvan we de constructie nu nog niet kunnen voorzien, zal dienovereenkomstige architectuur eisen. Vorm en inhoud dienen telkens weer met elkaar in harmonie te worden gebracht.

http://www.google.nl/search?q=cache:TpsVrhV_wvoJ:www.architectuurcentrumtwente.nl/verslagen_2000/column_130300.doc+distractie+site:.nl=nl=lang_nl,

Wij weten niet welke ogenschijnlijk alledaagse dingen onoverkomelijke problemen kunnen zijn voor mensen met deze of gene handicap. Die onwetendheid is het gevolg van een jarenlang aan de kant, in de marge, laten staan van mensen met een handicap, van een mentaliteit en een dienovereenkomstig beleid van aparte voorzieningen, aparte instellingen, aparte uitkeringen, aparte werelden.

http://aivpc41.vub.ac.be/persknipsels/artikel/GreetvanGool.,

'Help, zal ik u even helpen', heet onze cursus, die in de eerste instantie bestemd is voor niet-Nederlandstaligen die in Nederland een opleiding op middelbaar of hoger beroepsniveau, of op universitair niveau willen volgen, dan wel een dienovereenkomstig beroep willen uitoefenen.

http://www.angelfire.com/ab/talenpraktikum/

Dynalaw valt heel effectief te combineren met de gewone advocatuur. Treedt een advocaat van een ander kantoor reeds voor de cliënt op in een zaak dan raden wij deze cliënt aan iedere voorgenomen 'Dynalaw-stap' vooraf aan zijn advocaat voor te leggen. Dit leidt doorgaans tot een uitstekende afstemming en dienovereenkomstig resultaat.

http://www.dslaw.nl/

Hij oordeelde en besliste dat het volstrekt vereist was te reageren om iedereen erover in te lichten wat de zware en noodzakelijke beslissingen van de bevoegde rechtscolleges en hun dienovereenkomstige verantwoordelijkheden werkelijk waren geweest.

De Standaard,

Teneinde met name ontwikkelingslanden in staat te stellen hun eigen capaciteit te vergroten en hun bossen beter te beheren, te behouden en te ontwikkelen, dient in voorkomende gevallen tegen gunstige voorwaarden de toegang tot en overdracht van milieuverantwoorde technologieën en dienovereenkomstige know-how te worden bevorderd, vergemakkelijkt en gefinancierd.

http://www.ddh.nl/agenda21/rioverklaring/bossen.html,

Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van in HR-toestellen toegepaste componenten. Dit resulteert in hoogwaardige kwaliteit met dienovereenkomstige betrouwbaarheid en een gunstige prijs/kwaliteitverhouding.

http://www.agpo.nl/consument/home/doc/l_urs.pdf

Ofschoon dit alles de trekken draagt van een oosters sprookje, en de vertelling een dienovereenkomstig, traag tempo kent, hanteert Tlatli een neo-realistische stijl. Prachtig wordt getoond hoe de familie van de Bey als het ware in twee werelden leeft: die van het Westers kostuum en van de boernoes, die van de Amerikaanse auto en de seksuele slavernij tegelijkertijd.

NRC,

We weten allemaal dat er geen algemeen geaccepteerde definitie van filosofie bestaat, maar als we ermee kunnen instemmen dat de belangrijkste gebieden epistemologie en metafysica zijn, kunnen we vervolgens over al die andere vormen van betwijfelbaar filosofisch belang (religie, wetenschap, moraal, enzovoort) tenminste zeggen dat elk van deze gebieden beschikt over een dienovereenkomstige epistemologie (over de typen kennis die specifiek zijn voor het onderwerp) en een metafysica (over de onderliggende vooronderstellingen van dit kennissysteem).

http://www.google.nl/search?q=cache:n51vL0M69UEJ:www.knaw.nl/publicaties/pdf/20031101.pdf+contigu+site:.nl=nl=lang_nl

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • dienovereenkomstig zijn

En waarom waren de wapens eigenlijk niet vernietigd? Nog afgezien van de vraag waarom ze zo dicht bij de Iraakse grens werden bewaard, kennelijk zonder afdoende bewaking. De reactie van de Veiligheidsraad was dienovereenkomstig. In een niet-bindende verklaring werd de Iraakse activiteit veroordeeld, teruggave van de wapens geëist en met niet gespecificeerde consequenties gedreigd.

NRC,

Herben schuifelde rond op persconferenties en ging wel eens mee op reisjes, bijvoorbeeld naar het Noord-Italiaanse Villa Franca, thuisbasis van Nederlandse F-16's. Herben dook dan even de keuken in om de kok te interviewen voor de Defensiekrant. Dat is een intern blaadje dat in journalistieke kringen niet al te veel prestige geniet. De status van Herben in het journalistieke gevolg was dienovereenkomstig.

Reformatorisch Dagblad,