doorgaans


doorgaans 1.0

zoals meestal het geval is; in de regel; gewoonlijk; meestal

Algemene voorbeelden


Een migrainepatiënt wenst doorgaans bedrust in een tegen licht en lawaai beschutte omgeving, want scherp licht en herrie verhevigen alleen maar de pijn.

http://www.chiropractie-vanbeest.nl/

Het probleem met slechte mensen is dat ze doorgaans van hun slechtheid gebruikmaken om nog slechter te worden dan ze van nature al waren.

Mank, Herman Brusselmans,

Op de sluitingsdag van het café gaat Johnny met zijn vrouw naar het restaurant, waar hij doorgaans [...] een biefstuk van één kilogram verhapstukt.

Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

Als er een grotere hoeveelheid vloeistof moet worden ingespoten gebruikt met doorgaans een infuus.

http://www.uwapotheker.be/apokrant/apokrant01/pagina1.html#tekst1_1_1,

Textiel is doorgaans geweven of gebreid.

http://www.forensischinstituut.nl/

"Doorgaans kent de klant noch de verkoper de preciese werking van het apparaat waarover ze het hebben."

De Standaard,

Doorgaans kunnen ernstig ondervoede mensen vrij snel weer oraal voedsel tot zich nemen, soms reeds na een paar dagen.

http://www.johannes-wier.nl/,

Het bezoekende inspectieteam bestaat doorgaans uit twee inspecteurs.

http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/rapporten_VO/brochureVO2001_2002.pdf,

Combinatiemogelijkheden


met substantief erachter


(In toepassing op personen)
 • doorgaans advocaten
 • doorgaans concurrenten

De kandidaten richtten hun verzoek doorgaans tot de partijvoorzitter, die het dossier doorspeelde aan partijgenoten - doorgaans advocaten - die in de interne adviesgroepen zitting hebben.

De Standaard,

"Benchmarking" is een techniek die afkomstig is uit de managementwereld, en verwijst naar een proces waarbij organisaties door vergelijking met anderen - doorgaans concurrenten - de eigen sterke en zwakke punten identificeren, en zo inzicht verwerven om de eigen concurrentiepositie te verstevigen.

http://www.vig.be/

 • doorgaans een advocaat
 • doorgaans de burgemeester
 • doorgaans de huisarts
 • doorgaans de man
 • doorgaans de vrouw
 • doorgaans een vrouw

Als de vreemdeling zich laat vertegenwoordigen (dat is meestal wel het geval), dan zal zijn vertegenwoordiger (doorgaans een advocaat) de zienswijze versturen.

http://ruljis.leidenuniv.nl/group/jfsa/www/migrecht/vernieuwing/nl%20versie/teksten_online.htm,

'Er moet één persoon zijn die de centrale regie voert, stimuleert en over de verschillende belangen heen kan kijken. Dat is doorgaans de burgemeester.'

Meppeler Courant,

De kaart vermeldt doorgaans de huisarts (soms ook kinesist, ziekenhuis,…) op de medische kaart en de apotheker op de farmaceutische kaart.

http://users.skynet.be/bwr/publicaties/ocmw/rapport%20OCMW's%20-%20Nl.htm,

Er moet tevens, zo vinden de senatoren en senatrices "een proces op gang worden gebracht dat moet leiden, na een lange overgangsperiode, tot individuele sociale-zekerheidsrechten waarbij de verworven afgeleide rechten geleidelijk worden omgevormd tot eigen rechten waarvoor een bijdrage is verschuldigd". Dat betekent dat men - zij het in een biezonder voorzichtige en afgezwakte formulering - de keuze maakt voor de geleidelijke afschaffing van de "afgeleide rechten", de sociale- zekerheidsrechten van niet-werkenden (doorgaans vrouwen) die stoelen op de betaling van sociale bijdragen van hun werkende partner (doorgaans de man).

De Standaard,

Een situatie waarin bijvoorbeeld partners in een huwelijk op gelijke voet staan lijkt me beter dan vroegere situaties waarin iemand (doorgaans de vrouw) zich in een onderdrukte positie bevond.

http://www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?boek,

Slechts heel af en toe een voorbijganger, doorgaans een vrouw, die een glimlach kan missen voor dat onsterfelijke koppel dat wij vormen.

Orion, Joost van Goinga,

 • doorgaans de criticasters

De CVP-Jongeren, doorgaans de criticasters in eigen gelederen, geven toe "dat er in de uitgangspunten verscherping" is te zien.

De Standaard,

(In toepassing op zaken)
 • doorgaans een bank
 • doorgaans aardolie
 • doorgaans de voorzijde

Die coupon moet worden beschouwd als een vergoeding voor de mogelijkheid die de emittent (doorgaans een bank) zich voorbehoudt om de schuldtitels op de vervaldag terug te betalen, in baar geld tegen de nominale waarde van die schuldtitels of in een bepaald aantal aandelen of in hun tegenwaarde in baar geld.

http://www.abb-bvb.be/gen/downloads/ADbeleggingsinstrumenten.pdf,

Terwijl het zo genoemde cost plus principe algemeen is in de traditionele nutssectoren, wordt de prijs van aardgas bepaald op basis van de opportunity cost (de kosten van het alternatief, doorgaans aardolie).

http://www.rmno.nl/,

De vroegste munten werden slechts met één stempel geslagen en hebben dus enkel een afbeelding op de voorkant. Maar al vrij vroeg wordt het gebruikelijk om een afbeelding op voor- en keerzijde te zetten. Dit houdt in dat één stempel vast zit in het aanbeeld (doorgaans de voorzijde) en één stempel los in de hand gehouden wordt.

http://www.flwi.ugent.be/AAHE/AncientHistory/metho_numismatiek.pdf,

met adjectief erachter


 • doorgaans aangenaam
 • doorgaans Amerikaans
 • doorgaans arm
 • doorgaans betrouwbaar
 • doorgaans blank
 • doorgaans cruciaal
 • doorgaans druk
 • doorgaans duur
 • doorgaans gekleurd
 • doorgaans goed
 • doorgaans hoog
 • doorgaans jong
 • doorgaans rijk
 • doorgaans rustig
 • doorgaans vriendelijk
 • doorgaans zwart
 • doorgaans zwijgzaam

Journalistiek en wetenschap hebben één doel gemeen: het verzamelen van kennis. Dat is doorgaans aangenaam werk, en wat daarna komt - schiften, analyseren, interpreteren - is zeker even opwindend.

NRC,

De VPRO zal [...] moeten proberen deals te sluiten met de afzonderlijke labels. Dit zal nog erg lastig worden omdat de grote beslissingen niet door de Nederlandse bazen worden genomen, maar in de doorgaans Amerikaanse hoofdkwartieren.

http://www.webwereld.nl/

Bij nader inzien zou ik mij als witte, rijke onderzoeker in een doorgaans arm ontwikkelingsland niet geheel op mijn plaats voelen.

http://www.fss.uu.nl/ca/cases/1999/case9907.htm,

E-mail is een snelle en doorgaans betrouwbare manier om iemand ergens van op de hoogte te stellen.

http://www.cbpweb.nl/downloads_av/AV21.pdf

Er werd geen vervanger-onderzoeksrechter aangeduid. De zaak kwam daardoor in handen van de dienstdoende magistraten die elkaar wekelijks opvolgden.Hierdoor ging kostbare tijd verloren tijdens de eerste - doorgaans cruciale - weken van het onderzoek.

De Standaard,

Er reden geen auto's op de doorgaans drukke weg tussen talud, lyceum en Kijkshop.

Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

De doorgaans dure investeringen vereist voor opleidingen in de sectoren bakkerij en hotel, dienen zowel voor de avond- als voor de dagschool.

http://www.digitaalbrussel.be/webpages/thema/overheden/vgc/openbaarheid/college/98_99/0122/beleidsbrief_17.html

In de kantine van de remise Lekstraat zitten de, doorgaans gekleurde, conducteurs veelal aan de ene tafel en de, doorgaans blanke, bestuurders aan de andere.

http://www.groene.nl/1998/7/jvc_gvb.html,

Elk jaar komt er weer een massa mensen naar het park om te genieten van de doorgaans goede staaltjes van muziek.

Meppeler Courant,

In tegenstelling tot gewone aandelen, waarop het dividend schommelt met het fortuin van het bedrijf, wordt op prefs een vast en doorgaans hoog dividend uitgekeerd.

NRC,

De sportevenementen worden met name bezocht door per trein en bus reizende (doorgaans jonge) dagjesreizigers en door tienduizenden niet-Noren.

NRC,

Na elke verkiezing maken de flaminganten - Vlaams nationalisten - zich drukker over de toenemende 'verfransing' van de Brusselse randgemeenten door de vestiging van niet-Nederlands sprekende, doorgaans rijke gezinnen.

NRC,

Zelfs het doorgaans rustige Luxemburg, dat moeiteloos de fameuze begrotingsnormen van Maastricht haalt, ontsnapt niet aan sociale onrust.

De Standaard,

Ik weet dat planologen doorgaans vriendelijke mensen zijn en het moeilijk vinden om het pertinent met elkaar oneens te zijn.

http://www.plandag.org/site2000/SuppPlandag.pdf,

Het doorgaans zwarte water was bedekt met een flinterdun laagje ijs dat het schrale zonlicht weerkaatste, waardoor de donkere stammen van de bomen langs de oever oplichtten.

Pandora, Pieter Aspe,

Ozawa is geen Gorbatsjov, die wist wat hij niet wou, niet wat hij wilde. Maar de doorgaans zwijgzame Ozawa weet zelf precies wat hij wil.

NRC,

 • doorgaans armer
 • doorgaans duurder
 • doorgaans hoger
 • doorgaans jonger
 • doorgaans zwakker

Vakbonden, werkgeversorganisaties en landbouwcorporaties in de Verenigde Staten en Europa pleiten voor meer importheffingen, productiesubsidies, exportsubsidies en andere steunmaatregelen, terwijl die juist de ontwikkeling in andere, doorgaans armere landen verhinderen.

Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

In een liberale elektriciteitsmarkt zullen weinig bedrijven vrijwillig financiële risico's nemen om de doorgaans duurdere duurzame elektriciteit te produceren of in te kopen, zonder de verwachting deze ook tegen hogere prijzen af te kunnen zetten.

http://www.energie.nl/dossier/4306-beleid-duurzame-elektriciteit.pdf,

Als reden om geen gebruik te maken van hun recht vermelden mannen dat het bedrijf het ouderschapsverlof niet toelaat, dat hun vrouw alle weken voor zich wil, of dat het gezin het (doorgaans hogere) inkomen van de man niet kan missen.

De Standaard,

Viktor Kortsjnoi is 64, maar jaagt in het schaakspel nog altijd met veel enthousiasme zijn doorgaans jongere tegenstanders over het bord.

Meppeler Courant,

Toch zal bij het ontbreken van een specifiek nationale of internationale ipr-regeling de rechter moeten bepalen met welk recht de elektronisch tot stand gekomen overeenkomst de nauwste band heeft en moeten bezien of er reden is de consument-koper de bescherming te geven die hem als doorgaans zwakkere partij toekomt.

http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

overig


(Met een voegwoord ervoor)
 • althans doorgaans

Levende wezens moeten [...] zuinig zijn. Wat ze doen en wat ze hebben moet nuttig zijn, althans doorgaans.

http://utopia.knoware.nl/users/voorzang/darwin.html,