exhaustief


exhaustief 1.0

((vooral) in België)

volledig; totaal; uitputtend

Algemene voorbeelden


Het lijkt onwaarschijnlijk dat het verdrag en de protocollen in werking zullen treden. Een communautair wetsbesluit zou het evenwel mogelijk maken binnen een redelijke termijn exhaustieve regels op het gebied van het strafrecht (exhaustiever dan de besluiten in het kader van de "derde pijler") vast te stellen. Maar is een dergelijk wetsbesluit mogelijk?

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/cont/20000110/381448_nl.doc,

Deze fenomenen, waarvan de opsomming als exemplarisch en niet als exhaustief (volledig) bedoeld is, brengen sommigen tot de conclusie, waartoe Max Weber reeds was gekomen, dat onze cultuur wordt gekenmerkt door een verdringing van de dood.

http://leefgemeenschapdbz.telenet.be/omgaanmetverdriet/omgaanmetverdriet.html

Zonder exhaustief te willen zijn, beoogt het vierde deel de Belgische socialezekerheidswetgeving te toetsen aan de Europese mededingingsvoorschriften.

http://www.belspo.be/belspo/fedra/acrobat/se01_n.pdf,

Hoe evolueerde François Mitterrand [...]? Hoe triomfeerde hij over zijn concurrenten? Welke rol speelde hij in de internationale politiek? Welke fouten beging hij [...]? Op al deze vragen en nog andere geeft Vincent Gounod een genuanceerd doch kritisch antwoord. Daarbij luisterde hij naar het getuigenis van naaste medestanders, politieke concurrenten en politieke vijanden van de grote politicus. Een eerlijke en magistrale biografie, die steunt op exhaustief bronnenmateriaal.

http://www.uitgeverijaspekt.nl/boekdetail.php?id=9789059117471

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een exhaustief overzicht
  • een exhaustieve lijst
  • een exhaustieve opsomming

Veeleer dan een exhaustief overzicht willen volgende opgesomde data ter oriëntatie een summiere schets bieden van twee millennia christendom.

http://www.kuleuven.ac.be/rzl/lb/cursus/cursustekst.htm

Het doel van de opsomming is niet om een exhaustieve lijst samen te stellen met mogelijke benamingen van afstudeerrichtingen, maar om aan te tonen dat een leerkracht Nederlands minstens in de bachelorjaren van zijn/haar opleiding het vak Nederlands gevolgd heeft.

http://taalunieversum.org/onderwijs/publicaties/literatuuronderwijs/literatuuronderwijs.pdf

Hieruit volgt dat het weinig of geen zin heeft om te zoeken naar dé betekenis, evenmin om te komen tot een exhaustieve opsomming van alle mogelijkheden.

http://www.vub.ac.be/CLWF/semiotiek.pdf,

met bijwoord


  • niet exhaustief

Hieronder vind je een inventaris van mogelijke kotactiviteiten die georganiseerd kunnen worden op de residentie of in gangverband. Deze lijst is niet exhaustief, maar het kan een hulp zijn bij inspiratieloze momenten.

http://www.kuleuven.ac.be/huisvesting/pdf/depo/profiel_%20gvr.pdf

Enkele zaken moeten [...] zeker aan bod komen: de medebeslissingsprocedure van het Parlement, de pijlerstruktuur van de Unie, het buitenlands en veiligheidsbeleid, de weging van de stemmen bij gekwalificeerde meerderheid en het aantal kommissarissen. Maar die lijst is niet exhaustief.

De Standaard,

Het geheel van de vernoemde voorschriften heeft enkel tot doel om de gebruiker te helpen om zijn verplichtingen bij de aanwending van het product na te komen. Deze opsomming is niet exhaustief. Zij ontheft de gebruiker niet van andere verplichtingen vermeld in andere voorschriften dan deze geciteerd, betreffende het bezit en het gebruik van het product.

http://www.edialux.nl/infopags_veiligheidsinfo_docs/INO%20DA%20vi.pdf

met werkwoord


  • iets exhaustief beantwoorden
  • iets exhaustief beschrijven
  • iets exhaustief bestuderen

In dit referentiekader worden niet alle vaardigheden, kennis en attitudes die aan de grondslag liggen van de onderscheiden taalcompetenties expliciet en exhaustief beschreven. Dat zou de hanteerbaarheid ervan niet ten goede komen.

http://taalunieversum.org/onderwijs/publicaties/taalcompetenties/dertiendoelen.pdf

Ons educatief systeem is gebaseerd op het principe van jarenlange training. Elk vak binnen het lessenpakket wordt exhaustief bestudeerd en herhaald. Dit alles zodat we op het glorieuze moment wanneer we de arbeidsmarkt betreden optimaal voorbereid zijn.

http://drivr.be/2010/05/28/column-autoscholing-jong-geleerd/,

Het vuur kan dan nog wel eens fel oplaaien in gezang en gebed, maar in zijn dagelijkse doen en laten wordt een mens toch vooral geconfronteerd met de vraag: wat vang ik nu met dit alles aan? Hij is er weliswaar vandaag nog niet in geslaagd die vraag exhaustief te beantwoorden, maar hij is toch al een stevig eind opgeschoten, en er komen nog dagen, nietwaar.

Met het oog op de jaren negentig, Luc Vancampenhout,

De voornaamste bedoeling van het artikel is na te gaan waarom Jan van Leeuwen in de middeleeuwen een grote waardering genoot, maar in het literatuuronderzoek nog niet exhaustief is bestudeerd.

http://www.spiegelderletteren.be/2010_1.htm,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen