feil


feil 1.0

(formeel. Wordt vaak in het meervoud gebruikt.)

( Met betrekking tot onstoffelijke eigenschappen en minder vaak ook lichamelijke eigenschappen)
gebrek; fout; tekortkoming

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een feil…

is een eigenschap

   Hoofdsemagram: fout


   Algemene voorbeelden


   Met alle gebreken die er aan de hedendaagse verzorgingsstaat kleven is het immers onloochenbaar dat ook een vrije, ongereguleerde markt tal van feilen kent.

   http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-1/nl/samenvatting.htm,

   Zo goed als iedereen van onze generatie is in een of andere graad zo kaal als de neten. Ook die feil is aan mij voorbijgegaan. Mijn haar is zo dik dat een kam nog maar in de buurt ervan moet komen of z'n tanden breken al af van pure moedeloosheid.

   Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • kleven aan iets

   De bisschop van Haarlem eindigt zijn waarschuwing met: "Al met al moet helaas vastgesteld worden dat bij een vluchtig doornemen van de Willibrordbijbel 1995 er heel wat feilen aan blijken te kleven."

   De Standaard,

   als object bij een werkwoord


   • feilen aan het daglicht brengen
   • feilen blootleggen
   • feilen vertonen

   Sinds wanneer [...] is het bij het Parool gewoonte om de public-relationsman van een organisatie een boek te laten bespreken van een auteur die alle feilen van die organisatie zonneklaar aan het daglicht heeft gebracht? Een rancuneuze, kleinzielige bespreking is het, die men in zo'n geval verwachten kan.

   Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

   Er kwamen affaires aan het licht die aantoonden dat bankbestuurders niet altijd het algemeen of bedrijfsbelang dienden. De snelle internationalisering van de economie legde andere feilen bloot. Financiële kunstgrepen als de technolease bleken in strijd met EU-bepalingen ten aanzien van overheidssteun. Beschermingsconstructies stonden haaks op het streven naar vrij kapitaalverkeer.

   http://www.bintproject.nl/textfiles/financiering_lang.pdf,

   De marktekonomie wordt gecontesteerd en vertoont een aantal feilen ("market failures").

   De Standaard,

   • feilen bedekken met de mantel der liefde

   Het musical-genre is dus ook op het Europese vasteland tot volle wasdom gekomen; de tijd dat iedere sympathieke poging en ieder onvolgroeid kasplantje op musical-gebied werd beschreven als een bemoedigende ontwikkeling - en alle feilen met de mantel der liefde worden bedekt - is voorgoed voorbij.

   NRC,

   met adjectief ervoor


   • de ergste feilen
   • de kleine feilen
   • de onmiskenbare feilen

   Een van de ergste feilen van het serialisme - het organiseren van toonhoogte, toonduur, dynamiek en klanksterkte in reeksen - is het feit dat de puls is verdwenen.

   NRC,

   Sindsdien heeft Akajev de economische en politieke transformatie van Kirgizië vorm gegeven op een wijze die zijn land volgens Westerse waarnemers tot een model voor de regio maakt. Ook al traden bij de verkiezingen de kleine feilen - klein in vergelijking met andere ex-Sovjet-republieken - van de Kirgizische democratie aan het licht in de vorm van klachten van de oppositie over benadeling bij de verkiezingscampagne en de praktijk van het "kopen" van stemmen.

   NRC,

   In vakbladen werd Sams bewering al naar de prullenmand verwezen, maar die diskussie en de onmiskenbare feilen in het stuk zullen Rieks Swarte een zorg zijn.

   De Standaard,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • bestaande feilen

   Het probleem is duidelijk niet de goede bedoelingen, het probleem blijkt telkens weer de combinatie van alomvattende pretenties en mechanische toepassing: een nieuwe systeemaanpak die alle bestaande feilen repareert of met een precisiebombardement verwijdert waar het fout zat, zonder dat men zich nauwkeurig rekenschap geeft van wat er eigenlijk aan de hand is, wat er hoe effectief verbeterd kan worden.

   http://www.aup.nl/pdf/JaarredesUvA2001.pdf,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • de genoemde feilen

   Zelfs afgezien van deze vier hier genoemde feilen, blijken de behaalde resultaten uiterst pover.

   Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

   met voorzetselgroep


   • de feilen in de vertaling

   Misschien dat scherpslijpers à la Nabokov-zelf duidelijk de feilen in de vertaling kunnen aanwijzen, maar ik heb het gedicht gelezen als een werkelijk gedicht, dat in mijn herinnering niet afweek van het origineel.

   Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

   • de feilen van de sovjet-economie
   • de feilen van het bestaande stelsel

   Karel van het Reve, die in 1948 als tolk was opgenomen in de groep die Euwe begeleidde naar het toernooi om het wereldkampioenschap in Moskou, heeft later eens beschreven hoe Cortlever hem de feilen van de sovjet-economie uitlegde.

   NRC,

   Zolang het geschetste morele perspectief overheerst - en er is weinig dat op het tegendeel wijst - wordt de weerstand tegen het basisinkomen eerder groter dan kleiner, naarmate de feilen van het bestaande stelsel scherper worden waargenomen.

   NRC,

   in voorzetselgroep


   • zonder feilen

   Hoewel deze verdeelde recherche-organisatie beslist niet zonder feilen is, bijvoorbeeld waar het gaat om de onderlinge uitwisseling van informatie en om de gelijkmatigheid van het niveau van deskundigheid, ziet zij er natuurlijk heel anders uit dan de overwegend lokale organisatie waar de voormannen van de BOD's en het OM zich in de jaren tachtig tegen afzetten.

   http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/overige/pdf/184-02-bunt.pdf,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • feilen en hiaten
   • fouten en feilen

   Zij vinden het niet acceptabel, als een wet door gebrek aan kwaliteit niet uitvoerbaar of niet handhaafbaar blijkt, of feilen en hiaten vertoont, dan wel het aflegt bij de nationale of Europese rechter.

   http://www.wetgevingsjuristen.nl/frameset3.html,

   In deze casus zijn een aantal belangrijke condities van corporate citizenship niet vervuld. Het is dus een negatief voorbeeld, maar van fouten en feilen leer je het meest.

   http://www.nyenrode.nl/download/lectures/jeurissen.pdf,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen