gelijkwaardigheid


gelijkwaardigheid 1.0

( Gezegd van zowel personen als zaken)
het gezien zijn kwaliteiten, eigenschappen, prestaties e.d. evenveel waard zijn; het van gelijke waarde zijn; het gelijkwaardig zijn; evenwaardigheid

Semagram (extra betekenisinformatie)


Gelijkwaardigheid…

is een toestand

   Algemene voorbeelden


   Moeten we alle culturen sowieso als gelijkwaardig behandelen? Het eenvoudigste antwoord is natuurlijk een positief antwoord waarbij we ons neerleggen bij de 'evidente gelijkwaardigheid' van alle culturen.

   Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

   Ook het beschikbare spectrum is drastisch uitgebreid, al kan de "gelijkwaardigheid" van publieke en commerciële radio die het kabinet in het vooruitzicht stelt nog wel een kanttekening velen.

   NRC,

   Democratisch denken is een verworvenheid, maar is niet onbegrensd. Waar is niet noodzakelijk wat de publieke opinie voor waar houdt. Gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als gelijkheid. De bisschop van Rome is geen president van een multinationale onderneming die zijn werknemers in onderdrukking knecht, maar de vader van een geloofsgemeenschap die zijn kinderen in strengheid koestert.

   NRC,

   Tijdens je sollicitatiegesprek neem je bewust of onbewust de houding aan alsof je verantwoording moet afleggen aan de werkgever. Nu ben je tijdens een sollicitatiegesprek altijd afhankelijk, maar dat geldt ook omgekeerd. Ga dus altijd uit van gelijkwaardigheid.

   http://home.planetinternet.be/~nvbulck/scand/Definitieve%20versie%20solliciteren.htm

   Het nare van het wóórd gelijkwaardigheid is dat het net lijkt of het iets betekent. In waarde gelijk. Maar godnogantoe, álles is in waarde gelijk, de kwal, de spijker en de baardaap, dat zegt niks over hun onderlinge verhoudingen.

   Het geminachte kind, Guus Kuijer,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • bestaan
   • betekenen

   Een meebewegen op het ritme van de natuur, een weerkaatsing van zon en maan, land en hemel, water en vuur. Hieruit volgt de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Die gelijkwaardigheid bestond al in het zeer oude China.

   De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

   Gelijkwaardigheid betekent naast verdraagzaamheid en respect voor ieders levensstijl ook dat pluriformiteit wordt ervaren als verrijking van het leven en als noodzaak voor creativiteit en productiviteit.

   http://www.d66.nl/

   "De allereerste verordening, in 1958, sloeg op het taalgebruik, en stelde dat alle talen gelijkwaardig zijn", vertelt Euro-parlementslid Marianne Thyssen (CVP), die het Europees taaldossier van heel nabij volgt [...]. Concreet betekent die gelijkwaardigheid dat alle documenten met een algemene draagwijdte in de Raad van ministers, de Commissie, het Europees Parlement (EP), het Hof van Justitie en de Rekenkamer in alle officiële talen gepubliceerd worden.

   De Standaard,

   als object bij een werkwoord


   • (de) gelijkwaardigheid (niet) aantasten
   • (de) gelijkwaardigheid (niet) afdwingen
   • (de) gelijkwaardigheid (niet) bevestigen
   • (de) gelijkwaardigheid (niet) bewaken
   • (de) gelijkwaardigheid (niet) blijken
   • (de) gelijkwaardigheid (niet) erkennen
   • (de) gelijkwaardigheid (niet) nastreven
   • gelijkwaardigheid (niet) bereiken
   • gelijkwaardigheid (niet) realiseren

   Onderscheid maken voor de juridische, fiskale en sociale gevolgen wegens het simpele feit van het geslacht van je partner is discriminerend. Het bevestigt eerder het onderscheid dan de gelijkwaardigheid.

   De Standaard,

   Machtsuitoefening kan immers de openheid teniet doen, de vrijheid en gelijkwaardigheid aantasten, de democratie verzwakken.

   http://www.d66.nl/

   Machtsmisbruik wordt tegengegaan en de gelijkwaardigheid bewaakt.

   http://www.cgso.be/heet/minnaars.htm

   In relaties tussen hulpverleners en patiënten moet wederzijds respect en gelijkwaardigheid blijken.

   http://antonius-binnenweg.verpleeghuis.net/

   Gelijkwaardigheid is nog niet gerealiseerd met het voornemen je gelijkwaardig te gedragen.

   http://www.vredeberg.nl/kinderen.htm

   De economische gelijkwaardigheid is nog steeds niet bereikt. Daarom moet de noordelijke samenwerking tussen de provincies worden versterkt, aldus de provinciaal bestuur.

   Meppeler Courant,

   Als aan het eind van de 19de eeuw de principiële gelijkheid van het Frans en het Nederlands op de politieke agenda staat en het Franstalige establishment obstructie voert, barst een storm van protest los in Vlaanderen die duidelijk maakt dat de V.B. een volksbeweging is geworden. De gelijkheidswet wordt in 1898 goedgekeurd. Het Nederlands is van dat moment af evenwaardig als staatstaal, maar de feitelijke gelijkwaardigheid moet nog worden afgedwongen.

   http://users.pandora.be/frankie.schram/inl/000.html

   De partnerrelatie wordt per definitie beïnvloed door de factor geld, dat afkomstig is van het Noorden. Een reden te meer om bewust gelijkwaardigheid na te streven en dit beginsel te laten fungeren als rode draad in elke relatie met partnerlanden.

   http://www.agalev.be/programma2003/index.html

   "Ik denk aan de samenwerking tussen de universiteiten van Diepenbeek en Maastricht: nu is dat nog niet haalbaar, maar het kan dat wel worden als de commissie-Dillemans vooruitgang maakt. Het is theoretisch in ieder geval een goed idee. Maar er moet nog veel gebeuren. Het curriculum van burgerlijk ingenieur, bijvoorbeeld, is nog altijd verschillend, waarbij ik de gelijkwaardigheid niet erken om inhoudelijke redenen."

   De Standaard,

   met adjectief ervoor


   • economische gelijkwaardigheid
   • fundamentele gelijkwaardigheid
   • menselijke gelijkwaardigheid
   • principiële gelijkwaardigheid
   • sociale gelijkwaardigheid
   • universele gelijkwaardigheid
   • volkomen gelijkwaardigheid
   • volledige gelijkwaardigheid
   • wetgevende gelijkwaardigheid
   • wezenlijke gelijkwaardigheid

   De economische gelijkwaardigheid is nog steeds niet bereikt. Daarom moet de noordelijke samenwerking tussen de provincies worden versterkt, aldus de provinciaal bestuur.

   Meppeler Courant,

   Hun egalitarisme (overtuiging van de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen) steekt schril af tegen de elitaire opvattingen van Plato en Aristoteles.

   http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

   Wij aanvaarden verschil in uitgangspunten niet slechts uit welwillendheid, maar ook omdat wij de fundamentele gelijkwaardigheid van mensen erkennen.

   http://www.d66.nl/

   Ondanks alle weerstand, ondanks de dreigementen, ondanks de terreur zullen vrouwen uiteindelijk hun menselijke gelijkwaardigheid en uniciteit verwerven.

   Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

   Ondanks hun imperialisme en tekortkomingen hebben landen die lid zijn van de Organisation for Economic Cooperation and Development wel de notie van menselijke gelijkwaardigheid, ondanks de internationale 'clash of civilisations', in de internationaal erkende verdragen nagelaten aangezien deze landen de meest machtige van de wereld zijn.

   http://home-1.filternet.nl/~fn005227/Aantekeningen%20Human%20Rights.doc

   Het gelijkwaardigheidssyndroom heeft nóg een schaduwzijde, want hoewel het goed is om de principiële gelijkwaardigheid van planten, dieren en mensen in het achterhoofd te houden, betekent gelijkwaardigheid in de praktijk iets anders.

   Het geminachte kind, Guus Kuijer,

   Ten tweede wordt ervan uitgegaan dat binnen het echtelijke subsysteem sprake is van principiële gelijkwaardigheid.

   http://users.skynet.be/kern/sysart.html

   Dat was de tijd dat 'integratie met behoud van eigen identiteit' het naïeve, misplaatste, weinig doordachte motto van het integratiebeleid luidde [...]. Weinig doordacht omdat we, zonder enige grond, veronderstelden dat die immigrant zich wel zou redden en opwerken tot sociale gelijkwaardigheid met autochtonen, ook al wist hij niets van de omgeving waarin hij dagelijks verkeerde.

   http://www.wi.christenunie.nl/index.php?Hoofd=/nieuws.php=29,

   Gelijkheid, opgevat als universele gelijkwaardigheid in menselijk opzicht, veronderstelt het vermogen om respect te hebben voor de uniciteit van elke medeburger.

   http://www.raadvenw.nl/data/999159024.pdf,

   Onze kerkgemeenschap wordt gekenmerkt door democratie en volkomen gelijkwaardigheid van vrouw en man.

   http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be/gemeente.htm

   Wel was hij een patriot, die de belangen van zijn vaderland Indonesië het best gewaarborgd achtte door een samengaan met Nederland op basis van volledige gelijkwaardigheid.

   NRC,

   Meer demokratie houdt voor haar ook de wetgevende gelijkwaardigheid in van het Europees Parlement en de ministerraad.

   De Standaard,

   De toen vergaderde jezuïeten gaven enkele voorbeelden in een apart document (decreet) hierover: "Op scholen en aan universiteiten moeten we uitdrukkelijk wijzen op de wezenlijke gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen in het jezuïtisch dienstwerk."

   http://www.jezuieten.org/lowlands.htm

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: aan

   • gelijkwaardigheid aan iets

   'Gaullistisch' georiënteerde lidstaten ontwaken uit hun droom van Europese gelijkwaardigheid aan de hyperpuissance Amerika.

   http://www.nrc.nl/dossiers/irak/artikel/1045203332384.html,

   Voorzetsel: in

   • gelijkwaardigheid in iets

   De Regenboog in het Stadskantoor te Meppel wakkert de discussie aan en draagt argumenten aan die zowel vóór als tegen de stelling pleiten dat er sprake is van gelijkwaardigheid in de artistieke begaafdheid van geestelijk gehandicapten en niet gehandicapte collega-kunstenaars.

   Meppeler Courant,

   Heeft iemand een hoge uitwisselingsoriëntatie dan is hij sterk gericht op gelijkwaardigheid in de relatie.

   http://home.wanadoo.nl/nijhofflaan/media/ou_info/Socialepsychologie.pdf

   Voorzetsel: met

   • gelijkwaardigheid met iets
   • gelijkwaardigheid met iemand

   Dat was de tijd dat 'integratie met behoud van eigen identiteit' het naïeve, misplaatste, weinig doordachte motto van het integratiebeleid luidde [...]. Weinig doordacht omdat we, zonder enige grond, veronderstelden dat die immigrant zich wel zou redden en opwerken tot sociale gelijkwaardigheid met autochtonen, ook al wist hij niets van de omgeving waarin hij dagelijks verkeerde.

   http://www.wi.christenunie.nl/index.php?Hoofd=/nieuws.php=29,

   De wet strekt ertoe om de rendabiliteit in de landbouw vast te stellen, indien nodig bij te sturen en zijn gelijkwaardigheid met de andere bedrijfssectoren van het bedrijfsleven te bevorderen.

   http://www.vilt.be/informatie/dossiers/index.phtml

   De gelijkwaardigheid met de burgersector zal maximaal nagestreefd worden.

   http://www.mil.be/reorg/index.asp?LAN=N

   Wij denken dat de belangen van Meppel zeker niet gediend zijn door dit soort zware beschuldigingen aan het adres van een andere gemeente zo maar in het openbaar te doen [...]. Temeer waar juist ingezet moet worden op een goede samenwerking op basis van gelijkwaardigheid met de dorpen om ons heen.

   Meppeler Courant,

   Hoewel over het tijdstip geen zekerheid bestaat, schijnt Ivan III in 1490 zich een symbool te hebben toegeëigend waarmee hij zijn gelijkwaardigheid met de roomse keizer wilde tonen.

   NRC,

   Voorzetsel: op

   • gelijkwaardigheid op zeker gebied
   • gelijkwaardigheid op alle gebieden
   • gelijkwaardigheid op alle niveaus

   Om de concurrentie met andere vervoersmodaliteiten aan te gaan, moet er gelijkwaardigheid op administratief gebied komen, de papierafhandeling dus.

   http://www.shortsea.nl/,

   Rusland wenst uiteindelijke gelijkwaardigheid op alle gebieden van de internationale betrekkingen en droomt van meer dan formele gelijkheid met de koplopers in de wereld.

   NRC,

   De beoogde effecten. Effectieve samenwerking op basis van gelijkwaardigheid op alle niveaus.

   http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

   Voorzetsel: tussen

   • gelijkwaardigheid tussen iets en iets anders
   • gelijkwaardigheid tussen iemand en iemand anders
   • gelijkwaardigheid tussen personen of zaken
   • gelijkwaardigheid tussen man en vrouw
   • gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen
   • gelijkwaardigheid tussen vrouw en man
   • gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen

   In welke mate is sprake van gelijkwaardigheid tussen cliënten en staf?

   http://www. centrum45. nl/downldnl. htm

   Gelijkwaardigheid tussen de elektronische akte en de akte op papier. De moderne technologie stelt de maatschappelijke afspraak over de bewijswaarde van de geschreven tekst in vraag.

   http://www.notaris.be/

   Het streven naar meer groei om een grotere gelijkwaardigheid tussen de mensen te bekomen is één van de meest ingeburgerde mytes in de huidige ekonomische opvattingen.

   De Standaard,

   Er bestaat in principe in gezinnen geen gelijkwaardigheid tussen echtelijke partners.

   http://users.skynet.be/kern/sysart.html

   De landen beloven hun best te doen gelijkwaardigheid tussen man en vrouw na te streven en erkennen de deelname en leidende functies van vrouwen in het politieke, burgerlijke, economische, sociale en culturele leven.

   NRC,

   Dat betekent prioriteit voor armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling, promotie van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en van mensenrechten, inclusief kinderrechten.

   http://www.agalev.be/programma2003/index.html

   Het kunnen voeren van een dialoog op voet van gelijkwaardigheid tussen nabuurgemeenten.

   Meppeler Courant,

   "Er is geen sprake van gelijkwaardigheid tussen Staten-Generaal en regering."

   NRC,

   Voorzetsel: van

   • gelijkwaardigheid van personen
   • gelijkwaardigheid van zaken
   • gelijkwaardigheid van personen en andere personen
   • gelijkwaardigheid van zaken en andere zaken
   • gelijkwaardigheid van alle mensen
   • gelijkwaardigheid van de mens
   • gelijkwaardigheid van individuen
   • gelijkwaardigheid van man en vrouw
   • gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen

   Bouwen aan een broederlijke kerk met gelijkwaardigheid van alle gelovigen en van man en vrouw.

   De Standaard,

   Geleidelijk aan kwamen antropologen tot het inzicht dat kulturen [...] het beste van binnenuit, vanuit de eigen struktuur, begrepen kunnen worden. Van dit inzicht was het maar een kleine stap naar de idee van de principiële gelijkwaardigheid van alle kulturen.

   http://www.human.nl/constandse/dossier/index.htm

   Daartegen kan worden aangevoerd dat bepaalde opinies in strijd zijn met andere democratische beginselen, zoals dat van de gelijkwaardigheid van alle mensen, en dat de democratie het recht heeft zich daartegen te beschermen.

   De Standaard,

   Ik denk aan de gelijkwaardigheid van alle mensen, de daaruit voortvloeiende gelijkheid van man en vrouw, de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting en het recht op zelfbeschikking.

   Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

   Op de persconferentie van EP-voorzitter Klaus Hänsch gisteren was enkel vertaling voorzien vanuit het Duits, de taal van Hänsch, naar het Frans en het Engels. Toch wel vreemd voor een officiële persconferentie door de voorzitter van een instelling waar de gelijkwaardigheid van alle talen in de Europese Unie hoog in het vaandel wordt gevoerd.

   De Standaard,

   Ons logo stelt een jongen en een meisje voor die even groot zijn hetgeen duidt op de gelijkwaardigheid van beide geslachten in onze school.

   http://users.skynet.be/gbsa/

   In de komende evaluatie van de WEB vormen de handhaving en de gelijkwaardigheid van beide leerwegen, de kwaliteitsbewaking alsmede de voorlichting over beide leerwegen belangrijke aandachtspunten.

   http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_adviezen_9908,

   Hoewel de overheid in beleidsnota's veelvuldig de gelijkwaardigheid van culturen bepleit, zijn er geen tekenen dat wordt getornd aan de grondbeginselen van de huidige westerse cultuur, zoals de democratische rechtsorde, grondrechten, zelfbeschikkingsrecht van het individu, gelijkwaardigheid van vrouw en man, en scheiding van kerk en staat.

   http://www.nidi.nl/public/demos/dm00084.html,

   Volgens de bewindsman zijn de lijnen naar binnen toe duidelijk geschetst, maar dat daarbij de gelijkwaardigheid van de landen gehandhaafd is gebleven en dat er geen twijfel bestaat over de bereidheid bij de drie landen van het Koninkrijk om tot een verregaande samenwerking te komen.

   http://www.arubahuis.nl/pr.html

   Zelfs tal van westerse democratische landen vonden de vrijheid en gelijkwaardigheid van de mens wel belangrijk, maar dan alleen voor hun eigen onderdanen of van een specifiek deel ervan.

   Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

   Het begrip hoofdstedelijk wijst volgens Grouwels op de gelijkwaardigheid van de Vlamingen en de Franstaligen.

   De Standaard,

   In de klassieke liberale visie is er respect voor de gelijkwaardigheid van individuen, maar het zijn de staten die de liberalisatie van mensenrechten moeten garanderen.

   http://home-1.filternet.nl/~fn005227/Aantekeningen%20Human%20Rights.doc

   In westerse samenlevingen is na honderd jaar ijveren de gelijkwaardigheid van man en vrouw algemeen erkend en wettelijk vastgelegd.

   NRC,

   Uit de tekst zijn negen basiskenmerken van de moderne samenleving af te leiden: scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, vrijemarkteconomie (waarbij de staat de zwakkeren beschermt tegen de uitwassen daarvan), parlementaire democratie, scheiding van machten, gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, persoonlijke verantwoordelijkheid, begrenzing van het individualisme en respect voor mensenrechten en internationale verdragen.

   Nederlands Dagblad,

   Daarbij dienen ze volgens het ministerie "er zich van bewust te zijn, dat een aantal fundamentele waarden voor de Nederlandse samenleving niet onderhandelbaar zijn, zoals daar zijn: de democratische rechtsorde, de vrijheid van meningsuiting, het zelfbeschikkingsrecht van het individu, de gelijkwaardigheid van vrouw en man en de scheiding tussen kerk en staat".

   http://www.fsw.leidenuniv.nl/~shadid/Publicaties/publicaties.html,

   De toen vergaderde jezuïeten gaven enkele voorbeelden in een apart document (decreet) hierover: "Op scholen en aan universiteiten moeten we uitdrukkelijk wijzen op de wezenlijke gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen in het jezuïtisch dienstwerk."

   http://www.jezuieten.org/lowlands.htm

   in voorzetselgroep


   • op basis van gelijkwaardigheid
   • op grondslag van gelijkwaardigheid
   • op voet van gelijkwaardigheid

   Daarom besliste Nationale Nederlanden eventuele andere gegadigden voor te zijn en het distributiekanaal van de Postbank - de postkantoren - binnen te rijven. Het werd een "fusie op basis van gelijkwaardigheid", geen overname, onderstreept Zegering Hadders.

   De Standaard,

   In zijn rede voor de Nationale Persclub pleitte hij voor een "alomvattend politiek partnerschap tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie op grondslag van gelijkwaardigheid".

   NRC,

   Volgens Marti heeft de Veiligheidsraad geen oog voor de realiteit; 'de Servische Republiek van Krajina' doet allang zaken met de autoriteiten in Zagreb, op voet van gelijkwaardigheid, liet hij weten.

   NRC,

   Ideaal zou natuurlijk zijn als de conventionele en de niet-conventionele geneeswijzen zouden kunnen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, maar jammer genoeg wordt op dit moment enkel het wetenschappelijk onderzoek in de conventionele sector gesubsidiëerd.

   http://www.iao.be/NL/wet_colla.htm#4. Alternatieve geneeskunde binnen het jaar uit illegaliteit,

   De officiële talen van de Europese Unie hebben binnen alle Europese instellingen gelijke rechten. Dit is een fundamentele voorwaarde voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.

   http://www.eurofractie.nl/

   Vakbondslijsten verdwijnen dan en op basis van gelijkwaardigheid maken bond en raad afspraken en profileert de eerste zich als adviseur en overlegpartner.

   http://www.solidariteit.nl/nummers/107/Marginalisering_van_de_vakbeweging.html#artikel,

   We zien graag dat er op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgegaan wordt, rekening houdend met elkaar en met respect voor onderlinge verschillen.

   http://www.dse.nl/barrier/barrier.html

   Onze lespraktijk wordt gekenmerkt door de ongedwongen sfeer waarbij docent en student op voet van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan.

   http://www.dbanet.nl/

   • gebaseerd op de gelijkwaardigheid van

   De Commissie beklemtoont dat het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner is gebaseerd op de gelijkwaardigheid van alle individuen en niet op de vermeende superioriteit van het ene ras boven het andere.

   http://www.antrop-ver.nl/antroposofie/frameantrodoss1.htm,

   Demos is een vereniging met een divers karakter, gebaseerd op de gelijkwaardigheid van alle leden, heeft geen ontgroening en is erg gezellig.

   http://www.demos.nl/

   De Raad van Europa is twee maanden geleden een Europese campagne begonnen voor een tolerante samenleving, gebaseerd op de gelijkwaardigheid van iedereen.

   NRC,

   • bij gelijkwaardheid van (twee verschillende zaken)

   Het is een deontologische plicht om, bij gelijkwaardigheid van verschillende mogelijkheden tot onderzoek of behandeling, voor die vorm te kiezen die voor de patiënt en/of voor de sociale zekerheid het goedkoopst en het minst hinderlijk is.

   http://www.svh.be/Toekomstplan%20deel1.html,

   Hoofdletterongevoeligheid zou betekenen dat men deze karakters niet mag gebruiken, omdat bij gelijkwaardigheid van kleine en grote letters iedereen deze mag omwisselen zonder iets aan de inhoud te veranderen.

   http://users.pandora.be/XMLeindwerk/frameindex.htm

   • het streven naar gelijkwaardigheid

   Het dragen van een talliet door vrouwen is in orthodox joodse kring niet aan de orde, zegt rabbijn L. van de Kamp. "De verplichting om een talliet te dragen is aan tijd gebonden. Hij wordt alleen overdag gedragen, niet 's avonds. Vrouwen zijn vrijgesteld van alle verplichtingen die aan tijd gebonden zijn, zodoende." Binnen de liberaal joodse gemeenschap wordt daar anders over gedacht. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met het streven naar gelijkwaardigheid en integratie van vrouwen in het religieuze leven.

   NRC,

   Rabbinaat en bestuur sluiten hun ogen niet voor die weerstand maar willen anderzijds het streven naar gelijkwaardigheid van vrouwen niet frustreren.

   NRC,

   • een erkenning van gelijkwaardigheid
   • een gevoel van gelijkwaardigheid
   • het beginsel van (de) gelijkwaardigheid
   • het principe van (de) gelijkwaardigheid

   Vriendschap gedijt alleen bij een gevoel van gelijkwaardigheid, niet bij idolatrie.

   Wennen aan vrede, K.L. Poll,

   Respect voor mens en natuur: het dienstbaar zijn aan het wordingsproces van individu en samenleving vanuit een gevoel van gelijkwaardigheid, verbondenheid en respect voor de ander en de ons omgevende natuur.

   http://www.geestvanwetenschap.nl/aanl.htm

   Deze knieval was niet alleen een verontschuldiging voor de morele schuld van het Duitse volk tegenover de joden, maar nog meer een uiting van beschaafdheid en erkenning van de gelijkwaardigheid van elke mens.

   Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

   Maatregelen ter erkenning van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen worden positief beoordeeld.

   http://www.sgp.nl/

   Het KPB stelt het principe van de gelijkwaardigheid tussen Koerden en Turken voorop.

   De Standaard,

   De meeste islamitische landen hebben het niet alleen moeilijk met het principe van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en het bestaan van homoseksualiteit, ze hebben het vanuit hun plicht tot gehoorzaamheid aan de koran ook moeilijk met andere principes die essentieel zijn voor de ontplooiing van de mens tot een vrij en autonoom wezen.

   Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

   Het voorontwerp gaat uit van het beginsel van gelijkwaardigheid van de verschillende externe klachtvoorzieningen.

   http://www.ombudsman.nl/jaarverslag2001/jv2001.pdf,

   In februari 1977 vroeg de Tweede Kamer aan de regering welke wettelijke regelingen er in strijd zijn met het beginsel van gelijkwaardigheid van man en vrouw, een pijler van het emancipatiebeleid.

   NRC,

   • spreken over gelijkwaardigheid
   • spreken van gelijkwaardigheid

   Wanneer gelijkwaardigheid voorwaarde is voor een liefdevolle verhouding, is het niet mogelijk om van een kind te houden, want hoewel weinigen de gelijke waarde van kind en volwassene zullen ontkennen, is het duidelijk dat er van machtsevenwicht geen sprake is, en als men spreekt van gelijkwaardigheid dan heeft men het over een machtsverhouding en niet over die principiële waardigheid waarin alles en iedereen bij gebrek aan meetlat gelijkelijk waardevol is.

   Het geminachte kind, Guus Kuijer,

   Met betrekking tot handicaps is het niet gemakkelijk over "gelijkwaardigheid" te spreken.

   De Standaard,

   • een pleidooi voor de gelijkwaardigheid van
   • respect voor de gelijkwaardigheid van

   Daarom is het nuttig het optreden van enkele vooraanstaande politieke leiders met hun publieke pleidooi voor de gelijkwaardigheid en uniciteit van de mens in herinnering te brengen.

   Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

   Ondanks het uitdrukkelijk pleidooi voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw in kerkelijke documenten, ook uit Rome, voelen vele vrouwen zich vervreemd in en achtergesteld door de Kerk.

   De Standaard,

   In de klassieke liberale visie is er respect voor de gelijkwaardigheid van individuen, maar het zijn de staten die de liberalisatie van mensenrechten moeten garanderen.

   http://home-1.filternet.nl/~fn005227/Aantekeningen%20Human%20Rights.doc

   met ander, nevengeschikt substantief


   • gelijkwaardigheid en integratie
   • gelijkwaardigheid en openheid
   • gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid
   • gelijkwaardigheid en (wederzijds) respect
   • gelijkwaardigheid en solidariteit
   • gelijkwaardigheid en uniciteit
   • gelijkwaardigheid en wederkerigheid
   • gelijkheid en gelijkwaardigheid
   • integratie en gelijkwaardigheid
   • (wederzijds) respect en gelijkwaardigheid
   • rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid
   • vrijheid en gelijkwaardigheid

   Men kan inderdaad stellen dat artsen in ziekenhuizen (tweede lijn) de witte jassen dragen en dat agressie jegens hen niet voorkomt. Huisartsen daarentegen (eerste lijn) laten die veelal uit en de agressie tegen hen neemt toe. De oorzaak is een kwestie van geesteshouding en dan kom ik terecht bij wat Asscher noemt: "de onderlinge gelijkheid en gelijkwaardigheid".

   NRC,

   "Dat betekent een globalisatie met meer ethiek (minder schendingen van mensenrechten), met meer gelijkheid en gelijkwaardigheid (de kloof tussen en in de landen moet kleiner worden), met meer integratie en minder uitsluiting van bepaalde groepen en mensen [...], met meer duurzaamheid (minder milieuverloedering) en met meer ontwikkeling (minder armoede en ontbering)."

   http://www.broederlijkdelen.be/publicaties/globalisering2.doc,

   Gelijkwaardigheid, openheid, kritische reflectie en samenwerkingsbereidheid zijn in alle lagen van de organisatie van het gezondheidscentrum Beverwaard herkenbaar.

   http://www.gc-beverwaard.nl/

   Ethiek in het handelen gaat over de universele waarden van een democratische samenleving, zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, openheid en respect, die ook in cultuur fundamenteel zijn.

   http://www.gent.be/gent/bestuur/beleid/cultuur_als_dwarsligger.pdf,

   Het samenwerkingsverband tussen de leden en TDCN was geënt op een brede basis van gelijkwaardigheid, respect, wederzijds vertrouwen en ... grote ondernemerslust.

   http://www.dobey.nl/

   Wij kiezen voor een maatschappijmodel dat steunt op gelijkwaardigheid, solidariteit en respect, een totale democratie zowel politiek als economisch, en de productie van goederen en diensten volgens de bestaande noden en behoeften.

   http://www.sp.be/achtergrond/programma/toekomst/economie.asp,

   Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met het streven naar gelijkwaardigheid en integratie van vrouwen in het religieuze leven.

   NRC,

   Toch ontkomen wij er niet aan [...] dat er een "exclusief" beleid wordt gevoerd mbt. deze doelgroep; met "exclusief" wordt in dit geval niet bedoeld dat mensen met een handicap "afgezonderd" moeten worden, maar in de zin van een "prioriteitsgroep" of "aandachtsgroep" gezien hun specifieke wensen totdat gelijkwaardigheid en integratie zijn bereikt.

   http://www.spdtwente.nl/,

   Het gaat niet alleen om vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid, maar ook, om een ouderwets woord te gebruiken, om de deugdzaamheid die het voortbestaan van die vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid moet garanderen.

   NRC,

   Hoe kan, uitgaande van principes van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid in ondersteuningsrelaties recht worden gedaan aan het uniek zijn van ieder mens.

   http://www.uvh.nl/onderzoek/programma2000.html

   Daarom is het nuttig het optreden van enkele vooraanstaande politieke leiders met hun publieke pleidooi voor de gelijkwaardigheid en uniciteit van de mens in herinnering te brengen.

   Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

   Ondanks alle weerstand, ondanks de dreigementen, ondanks de terreur zullen vrouwen uiteindelijk hun menselijke gelijkwaardigheid en uniciteit verwerven.

   Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

   De dienstverlening kenmerkt zich door wederzijds respect, gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

   http://www.humanitas.nl/jaarverslag/index.html,

   De overeenkomsten gaan een stap verder dan de traditionele ontwikkelingsverdragen, omdat de betrokken landen toezeggen op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid samen te werken op het gebied van duurzame ontwikkeling.

   Meppeler Courant,

   Discriminatie omdat je vrouw bent, homoseksueel, invalide of indiaan: uitsluiting komt overal ter wereld voor. Daarom werkt Novib aan integratie en gelijkwaardigheid.

   http://www.novib.nl/

   De persoon met een handicap is een volwaardig en evenwaardig lid van de samenleving, net zoals alle burgers dat horen te zijn. Deze keuze houdt ook in dat P.P.G. principieel (mee) ijvert voor integratie en gelijkwaardigheid van alle leden van de samenleving.

   http://www.ppg.be/

   Kijken we naar de beginselprograms van de politieke partijen dan zien we dat 1. de VVD zich baseert op vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Voor de niet-politieke samenlevingsverhoudingen prijst men zelfs naastenliefde en liberale broederschap aan. 2. De PvdA baseert zich op gelijkheid, vrijheid en solidariteit.

   http://www.kun.nl/phil/medewerkers/persoonlijk/klop/Soeterbeeck.html,

   De hulpverlening dient de centrale mantelzorger te aanvaarden als een serieuze partner in de zorgverlening, met wie op basis van respect en gelijkwaardigheid samengewerkt dient te worden.

   http://www.mantelzorg.net/

   Ze waren optimistisch genoeg om te geloven dat zij een democratische samenleving zouden kunnen vormgeven op basis van solidariteit, vrijheid en gelijkwaardigheid.

   http://www.e-stem.nl/,

   Zelfs tal van westerse democratische landen vonden de vrijheid en gelijkwaardigheid van de mens wel belangrijk, maar dan alleen voor hun eigen onderdanen of van een specifiek deel ervan.

   Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

   Vaste verbindingen


   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   gelijkwaardigheid 2.0

   iets wat gelijkwaardig is

   Algemene voorbeelden


   Enne hoe staat het met "krijgen van waar voor je geld"? Die vraag is verre van eenvoudig te beantwoorden, want dan moet je oprecht proberen, gelijkwaardigheden te vinden om te vergelijken en dat valt niet mee.

   https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBPERS01:002961003:mpeg21:a00095,

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • op basis van gelijkwaardigheden

   Als de AVRO commercieel zou worden, samen met Veronica en TROS, zou dit tot gevolg hebben, dat de drie omroepen zouden opgaan in een "wezensvreemd, nieuw samenwerkingsverband." Op basis van gelijkwaardigheden zou met uitgevers omroep moeten worden bedreven.

   https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010948956:mpeg21:a0306,