geloofsbrief


geloofsbrief 1.0

brief, oorkonde die door een vorst of van staatswege wordt afgegeven aan een gezant of afgevaardigde, zoals een ambassadeur, waarbij deze gemachtigd wordt in een ander land een bepaalde taak te vervullen als wettig erkende lasthebber
Vooral in combinaties met werkwoorden als aanbieden, afgeven, overhandigen of ontvangen en daarvan afgeleide substantieven.

Semagram


Een geloofsbrief…

is een oorkonde; is een brief; is een geschrift

 • [Functie] dient als bewijsstuk dat iemand gemachtigd is om een bepaalde taak te vervullen in een ander land
 • [Betrokkene] wordt verleend door een staatshoofd
 • [Bezitter of eigenaar] is in het bezit van een gemachtigde gezant of afgevaardigde

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • zijn geloofsbrieven aanbieden (aan de koning, aan de koningin, bij de koningin)
  • zijn geloofsbrieven afgeven (aan de koning, aan de koningin, bij de koningin)
  • zijn geloofsbrieven overhandigen (aan de koning, aan de koningin, bij de koningin)

  Nieuwe ambassadeurs die hun geloofsbrieven bij de koningin gaan aanbieden, dragen ook een jacquet.

  http://www.edress.nl/

  De cavalerie wordt ingezet tijdens het jaarlijks défilé van 21 juli, bij de escorte van de Koning of buitenlandse staatshoofden en de begeleiding van ambassadeurs als zij hun geloofsbrieven aanbieden aan de Koning.

  http://www.jobpol.be/default.asp?id=32==5

  De Koning ontvangt ook tal van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, zoals Staatshoofden, of ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen overhandigen of een afscheidsbezoek afleggen.

  http://www.monarchie.be/site/nl/monarchy.html

  De kapel is present bij Prinsjesdag, de nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Daarnaast vormt zij vaak de erewacht bij staatsbezoeken van buitenlandse staatshoofden en wanneer een buitenlandse ambassadeur zijn geloofsbrieven komt overhandigen aan H.M. de Koningin.

  http://www.johanwillemfrisokapel.nl/jwf.htm

  De berlines worden gebruikt voor het vervoer van buitenlandse ambassadeurs vanaf hun residentie naar Paleis Noordeinde, bij het aanbieden van hun geloofsbrieven aan de Koningin.

  http://www.koninklijkhuis.nl/koninklijkhuis/leden.html

  Het korps begeleidt de koning op 21 juli, luistert de officiële bezoeken van buitenlandse staatshoofden op en vormt de escorte van nieuwe ambassadeurs die hun geloofsbrieven gaan afgeven aan de koning.

  De Standaard,

  • geloofsbrieven ontvangen

  De Koning komt vanuit zijn residentie Belvédère naar het Paleis te Brussel, ofwel vertrekt hij met een bestemming buiten Brussel. Zijn officieel bureau is in het Paleis te Brussel gevestigd. Hij pleegt er overleg met zijn medewerkers, ontvangt er de Eerste Minister, politici, vertegenwoordigers van de economische, sociale en culturele sectoren, en Staatshoofden of andere buitenlandse personaliteiten op bezoek, evenals de geloofsbrieven van Ambassadeurs.

  http://www.monarchie.be/site/nl/monarchy.html

  in voorzetselgroep


  • het aanbieden van zijn geloofsbrieven (aan de president, aan het staatshoofd)
  • de overhandiging van de geloofsbrieven (aan de koning)

  De presidentiële inauguratie van haar zoon woonde ze bij in dezelfde zilverkleurige jurk die ze in 1937 droeg bij de overhandiging van de geloofsbrieven aan de Britse koning door haar man Joe, toen die ambassadeur werd in Londen.

  NRC,

  Terwijl er huizen gekraakt en ontruimd werden, radio-actief afval in zee werd gestort, bomen massaal bleken te sterven en van alle kanten het einde van de democratie werd aangekondigd, verdiepte de schrijver zich in de tafelschikking van een officieel diner ten huize van een diplomaat en in de procedure van het aanbieden van geloofsbrieven aan het staatshoofd.

  Vertraagde roman, Leon de Winter,

  Niet toevallig maakte de nieuwe ambassadeur van Colombia in Mexico-Stad, Gustavo de Greiff, deze week bij het aanbieden van zijn geloofsbrieven aan president Zedillo een vergelijking tussen zijn land en Mexico.

  NRC,

  geloofsbrief 2.0

  elk van de schriftelijke bewijsstukken die iemand die tot afgevaardigde is verkozen in een vertegenwoordigende vergadering, moet overleggen om aan te tonen dat hij of zij op wettige wijze gekozen is en dus als lid van die vergadering geïnstalleerd kan worden

  Semagram


  Een geloofsbrief…

  is een bewijsstuk; is een geschrift

  • [Functie] dient als bewijsstuk dat iemand op wettige wijze verkozen is om als lid van een vertegenwoordigende vergadering geïnstalleerd te worden
  • [Betrokkene] wordt verleend door de landelijke of lokale overheid
  • [Bezitter of eigenaar] is in het bezit van iemand die wettig verkozen is

   Algemene voorbeelden


   Partijvoorzitter W. van Velzen van het CDA pleit er voor om namen van CDA-kandidaten voor Amsterdamse deelraden aan de politie voor te leggen. Zijn collega's van PvdA, VVD en D66 voelen echter niets voor een antecentenonderzoek bij de politie naar kandidaten voor verkiezingen [...]. VVD-partijvoorzitter Van Leeuwen ziet hooguit iets in de uitbreiding van de procedure met de geloofsbrieven van kandidaten. Die behelst een administratieve procedure, zoals een uittreksel uit het geboorteregister en dergelijke. Daarbij zou ook het al dan niet hebben van een strafblad kunnen worden opgenomen, aldus Van Leeuwen.

   NRC,

   Wil men tegen alle logica in daarover toch redetwisten, dan moet die twist juridisch gekwalificeerd worden als een geschil over de geloofsbrieven van de heer Coëme, zodat het laatste woord aan de Kamer is. Zou de Kamer oordelen dat de heer Coëme zijn mandaat mag uitdoen, dan wil het ons voorkomen dat die beslissing neerkomt op een vordering van de Kamer tot schorsing van de veroordeling zoals bedoeld in artikel 59 van de Grondwet.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • geloofsbrieven akkoord bevinden
   • geloofsbrieven in orde bevinden
   • geloofsbrieven goedkeuren
   • geloofsbrieven geldig verklaren
   • geloofsbrieven verwerpen

   Het nieuwe raadslid is nog niet officieel geïnstalleerd. Wel werden alvast haar geloofsbrieven accoord bevonden. De installatie kan nu op de eerstvolgende raadsvergadering gebeuren.

   Meppeler Courant,

   De Meppelse werd een beetje overdonderd na het goedkeuren van haar geloofsbrieven.

   Meppeler Courant,

   Een raadscommissie had de geloofsbrieven van Mares verworpen op juridische en morele gronden.

   De Standaard,

   De Kamer doet uitspraak over de besluiten van de commissies en de voorzitter roept tot volksvertegenwoordigers uit degenen wier geloofsbrieven geldig werden verklaard.

   http://www.lachambre.be/nederlands.html

   Tijdens de vergadering werden ook de geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden in orde bevonden.

   Meppeler Courant,

   • geloofsbrieven behandelen
   • geloofsbrieven beoordelen
   • geloofsbrieven controleren
   • geloofsbrieven onderzoeken
   • een geloofsbrief onderzoeken

   Het overleg wordt morgenavond gevoerd na de raadsvergadering waarin de geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden worden onderzocht.

   Meppeler Courant,

   Een commissie bestaande uit de vertrekkende raadsleden J. Kors (PvdA), H. Broeke (CDA) en J.T. Grimme (Stadswacht) heeft gisteravond de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden gecontroleerd en goedgekeurd.

   Meppeler Courant,

   De gemeenteraad van Ruinen beoordeelde gisteravond de geloofsbrieven van het nieuwe raadslid voor de fraktie Algemeen Belang Ruinen en Omstreken.

   Meppeler Courant,

   Art. 48. Elke Kamer onderzoekt de geloofsbrieven van haar leden en beslecht de geschillen die hieromtrent rijzen.

   http://www.in.be,

   Volgens de gebruikelijke procedure wordt morgenavond in de raadsvergadering de geloofsbrief van Janny Kors onderzocht.

   Meppeler Courant,

   'Toch is het wat jammer dat de verkiezingen niet net iets na mijn beëdiging plaatsvonden. Maar toen mijn geloofsbrieven waren behandeld bleek de gemeenteraad in februari niet te vergaderen.'

   Meppeler Courant,

   Te dien einde worden de processen-verbaal der verkiezingen, met de stukken tot staving, verdeeld onder zes commissies die ieder zeven leden tellen en die bij loting worden samengesteld om de geloofsbrieven te onderzoeken.

   http://www.lachambre.be/nederlands.html

   Dankzij een recente vervangingsregeling kan Jelte de Vries in januari het commissiewerk van Fokkens overnemen. Zijn geloofsbrieven worden in de raadsvergadering van februari onderzocht waarna hij een maand later kan worden geïnstalleerd.

   Meppeler Courant,

   • zijn geloofsbrieven voorleggen

   De financiële specialisten van de VLD hielden een rekwisitoor tegen de regering-Dehaene en legden hun geloofsbrieven voor.

   De Standaard,

   in voorzetselgroep


   • onderzoek van de geloofsbrieven
   • het weigeren van de geloofsbrieven

   Het verenigd college van het waterschap Benoorden de Dedemsvaart komt volgende week twee keer in openbare vergadering bijeen in hotel Waanders in Staphorst. De eerste keer op dinsdagmorgen, aanvang tien uur. Op de agenda staat het onderzoek van de geloofsbrieven en de beslissing over toelating van de leden en plaatsvervangende leden van het nieuwe bestuur.

   Meppeler Courant,

   Onmiddellijk na onderzoek van de geloofsbrieven en tijdens de eerste vergadering van elke zitting of binnen de volgende vijftien dagen kiest de Kamer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, de voorzitter, de ondervoorzitters en secretarissen.

   http://www.lachambre.be/nederlands.html

   Peeters doet opmerken dat het de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen is die het beroep behandelt tegen het weigeren van de geloofsbrieven van een gemeenteraadslid.

   De Standaard,

   • de commissie voor de geloofsbrieven
   • de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
   • de parlementscommissie voor de geloofsbrieven

   In feite bleek de commissie voor de geloofsbrieven van de Tweede Kamer die moet beoordelen of een benoemd verklaard lid daadwerkelijk kan worden beëdigd, op 16 mei nog niet te beschikken over het vereiste bewijs van Nederlanderschap van Rozenblad.

   NRC,

   Eerst zal de HZDS-leider, via de parlementscommissie voor de geloofsbrieven, alsnog de mandaten van de DU-parlementsleden ongeldig verklaren (HZDS heeft in die commissie een meerderheid), dan beschikt hij over 90 stemmen (de drievijfde meerderheid), en één minuut later zal de president worden afgezet.

   NRC,

   Ten slotte zijn er enige commissies die wat moeilijker onder één noemer zijn te brengen. Voor het gemak noemen we ze overige commissies. Voorbeelden zijn: de Commissie voor de Verzoekschriften, de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven. De laatste commissie gaat na of aanstaande kamerleden aan alle voorwaarden voldoen om als kamerlid te mogen aantreden.

   http://www.tweede-kamer.nl/

   met substantief ervoor


   • de Kamercommissie geloofsbrieven

   Het CDA-Kamerlid V. van den Burg, voorzitter van de Kamercommissie Geloofsbrieven die onderzoekt of een persoon als Kamerlid kan worden toegelaten, vindt de berichten over Varma een "zaak van de GroenLinks-fractie zelf".

   NRC,

   geloofsbrief 3.0

   bewijs dat men ergens toe bevoegd is; bewijsstuk voor iemands bevoegdheid of geschiktheid

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 of 2.0 : 3.0

   Semagram


   Een geloofsbrief…

   is een bewijs

     Algemene voorbeelden


     "Ze is fysiek nog steeds belangwekkend - een keurige en gestileerde verschijning, zoals de stop van een duur flesje parfum. Ze heeft een ongelooflijk sterke wil en ze is mijn geloofsbrief waar het mijn menselijkheid aangaat. De mensen vinden dat ze er goed uitziet en vertrouwenwekkend en verstandig is, wat ze ook van mij mogen vinden." Dat schreef Harold Brodkey over zijn echtgenote Ellen Schwamm in Het verhaal van mijn dood.

     De Standaard,

     Ervaring, daar bulkt Porsche van. De Duitse sportwagenbouwer keert terug met een fabrieksploeg en een afschuwelijk mooi monster: de 911 GT1 met centraal geplaatste motor. En een bemanning die al even indrukwekkend als duur is. Wendlinger-Dalmas-Goodyear op de ene, Stuck-Boutsen-Wollek op de andere. Meer geloofsbrieven in één auto kan simpelweg niet.

     De Standaard,

     Zijn enige, geloofwaardige geloofsbrief was zijn open, baardeloze vollemaansgezicht, als een grijnzende ster.

     De grens van glas, Carlos Fuentes,

     Begin 1943 ontmoette Olivetti in de buurt van het Zwitserse Bern een agent van de Amerikaanse geheime dienst OSS aan wie hij "geloofsbrieven" van vier verzetspartijen liet zien.

     De Standaard,

     De "geloofsbrieven' van Berndsen zijn aangeslagen binnen Nedlloyd. Het bedrijf dat minderheidsdeelnemingen heeft in ondermeer Neddrill (offsshore), Smit Internationale (berging, offshore, sleepvaart), ECT (containeroverslag), Martinair en CTA (overslag), floreert met name weer in de twee kernactiviteiten: zeescheepvaart en Europees transport en distributie.

     NRC,

     Ondertussen was Pat Pulling bezig om geloofwaardiger over te komen. Ze kreeg een vergunning als privé-detective en ze verkreeg de hulp van psycholoog Dr. Thomas Radecki. Pat Pulling schreef een boek over het onderwerp, genaamd 'The Devil's Web' en een medestander Rona Jaffe schreef 'Mazes and Monsters' een verhaal over een tiener die wordt gelokt naar occulte zaken via het spelen van rollenspellen. Dit boek zou in 1983 verfilmd worden met Tom Hanks in de hoofdrol. Deze publicaties en geloofsbrieven droegen bij aan de aannemelijkheid van haar aantijgingen.

     http://www.ducosim.nl/spel/spelindex.htm

     François Mitterrand had geen van de geloofsbrieven van die linkerzijde. Hij kwam uit het "verkeerde" gezin, hij had ooit voor Vichy gewerkt, hij was voor l'Algérie française geweest, hij had niets te maken met de arbeidersklasse of -beweging, hij was verknocht aan de "bourgeois-kultuur".

     De Standaard,

     Combinatiemogelijkheden


     als object bij een werkwoord


     • geloofsbrieven bevestigen

     In de tekst spreekt Bonn sterke steun uit aan Tsjechisch lidmaatschap van de EU en de Navo. De verklaring bevestigt de democratische geloofsbrieven van Tsjechië.

     De Standaard,

     met adjectief ervoor


     • anticommunistische geloofsbrieven
     • democratische geloofsbrieven
     • Europese geloofsbrieven
     • neoliberale geloofsbrieven
     • politieke geloofsbrieven
     • religieuze geloofsbrieven

     Dat het fundamentalisme niet erg aanslaat in Marokko, heeft volgens analysten te maken met de religieuze geloofsbrieven van koning Hassan. Die geldt immers als rechtstreekse afstammeling van de profeet Mohammed.

     De Standaard,

     Maar het toont eens te meer dat ook Jacques Chirac, wiens Europese geloofsbrieven niet verblindend waren, de krachtlijn onderkent van decennia Frans-Duitse samenwerking: als Frankrijk zich niet in het isolement wil storten is er geen alternatief voor intense samenwerking tussen Parijs en Bonn.

     De Standaard,

     Als SS'er had Hass goede anti-communistische geloofsbrieven.

     De Standaard,

     Vluchten uit armoede, geweld of honger en op zoek gaan naar een beter, veiliger bestaan is een misdrijf. Dat is wat we eigenlijk beweren telkens als we iemand die zich zonder de vereiste politieke geloofsbrieven in ons land probeert te vestigen, een "illegaal" noemen. Dat betekent zoveel als: het is legitiem dat wij alle middelen gebruiken om te houden wat we hebben.

     De Standaard,

     De Liberaal Samper was niet de favoriet van Washington bij de verkiezingen in 1994. Zijn neoliberale geloofsbrieven werden méér betwijfeld dan die van zijn Conservatieve rivaal Andres Pastrana.

     De Standaard,

     In de tekst spreekt Bonn sterke steun uit aan Tsjechisch lidmaatschap van de EU en de Navo. De verklaring bevestigt de democratische geloofsbrieven van Tsjechië.

     De Standaard,

     • indrukwekkende geloofsbrieven

     Misschien had ze in plaats van met Leen mee te gaan naar Chili, naar Erik in Canada moeten vliegen [...]. Ze zou er, net als hij, werk gevonden hebben, speelfilms gedraaid hebben, televisieseries desnoods. In die tijd beschikte ze nog over indrukwekkende geloofsbrieven, met haar studenten-Oscar op zak.

     De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

     • goede geloofsbrieven

     Als SS'er had Hass goede anti-communistische geloofsbrieven.

     De Standaard,

     met substantief ervoor


     • een stapel geloofsbrieven

     Bij KTM zitten ze met de handen in het haar. Hun armada wordt belachelijk gemaakt door Stéphane Peterhansel. Magnaldi, Arcarons, Laporte, Kinigadner, een stapel geloofsbrieven, maar de Yamaha-rijder fietst ze lustig op een half uur.

     De Standaard,

     in voorzetselgroep


     • aanbieding van een geloofsbrief

     Ik hielp hem uit zijn overjas en hij zei meteen: 'U realiseert zich wel, ik ben reactionair-conservatief.' Dat was tenminste eerlijk van hem. Na aanbieding van deze geloofsbrief prees hij uitbundig mijn beleid van het onnozele maandkrantje dat hij had laten verslonzen.

     De koorddanseres en andere herinneringen, Rico Bulthuis,

     • beschikken over (indrukwekkende) geloofsbrieven

     Misschien had ze in plaats van met Leen mee te gaan naar Chili, naar Erik in Canada moeten vliegen [...]. Ze zou er, net als hij, werk gevonden hebben, speelfilms gedraaid hebben, televisieseries desnoods. In die tijd beschikte ze nog over indrukwekkende geloofsbrieven, met haar studenten-Oscar op zak.

     De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

     'Over welke geloofsbrieven moet ik beschikken om een bisschop te verhoren?' vroeg Van In [...]. 'Verdenk je die nu ook al?' 'Nee, maar...' 'Doe dan zoals iedereen. Maak een afspraak.'

     Pandora, Pieter Aspe,

     Vaste verbindingen


     zijn geloofsbrieven aanbieden aan iemand

     Zie: zijn geloofsbrieven aanbieden aan iemand

     geloofsbrieven voorleggen

     Zie: geloofsbrieven voorleggen

     geloofsbrief 4.0

     (katholicisme)

     brief, pas die pelgrims die te voet of per fiets naar Santiago de Compostela trekken tijdens hun pelgrimstocht kunnen meenemen om onderweg bepaalde voorrechten te genieten en die uiteindelijk recht geeft op een getuigschrift als de tocht volbracht is

     Semagram


     Een geloofsbrief…

     is een pas; is een document; is een geschrift

       Algemene voorbeelden


       Een belangrijk document voor voet- of fietspelgrims is een geloofsbrief. Hij opent deuren onderweg en is een noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van een Compostela of getuigschrift van volbrachte tocht. Leden die ten minste vier weken voor hun vertrek een aanvraag sturen […], krijgen hem gratis toegestuurd.

       http://users.skynet.be/Compostelagenootschap/index.htm