grondbezitter


grondbezitter 1.0

iemand die een bepaalde hoeveelheid grond bezit; bezitter, eigenaar van een bepaalde hoeveelheid land
Ook in toepassing op bedrijven en stichtingen, bijvoorbeeld de Heidemij, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap.

Semagram


Een grondbezitter…

is een bezitter; is een bedrijf; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   De grondbezitter daarentegen op wiens grond veel arbeiders wonen zal er om dezelfde redenen verstandig aan doen een zeer restrictief immigratiebeleid te voeren.

   http://home.wxs.nl/~vrijbrief/vb/tienleugens.htm

   De regering bereikte ook een akkoord met grootgrondbezitters. Die hadden zich tegen het wetsvoorstel verzet omdat dit toestaat dat grond in beslag wordt genomen als de eigenaar twee jaar lang geen belasting betaalt of als hij land verwaarloost dat hij van de regering ter beschikking kreeg. De grondbezitters bekwamen nu een vermindering van de grondbelasting met de helft.

   De Standaard,

   Van de 376 miljoen geregistreerde hektaren, behoort 164 miljoen - bijna de helft van het bebouwbare land - toe aan 49.000 grondbezitters.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • afzonderlijke grondbezitters
   • particuliere grondbezitters
   • rijke grondbezitters
   • zelfstandige grondbezitters

   Hongaren polderen stiekem Balatonmeer in [...]. Je hebt particuliere grondbezitters die er er een "streepje Balaton" bijnemen om de nieuwe parasol in de tuin te doen passen. En er zijn ondernemingen die systematisch duizend vierkante meter van het meer dempen. Illegale inpolderingswerkzaamheden op z'n Hongaars, ten koste van het Balatonmeer, één van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Hongarije.

   De Standaard,

   Enige jaren lang had het Landbouwkundig Instituut dan ook een bijna onafhankelijk statuut [...]. In 1892 werd het dan officieel aan de faculteit verbonden. In hetzelfde jaar kreeg het een eigen orgaan, de Revue agronomique; in 1930 werd dat het tweetalige tijdschrift Agricultura. De eerste generaties studenten stamden uit rijke grondbezitters, die de nodige vakkennis voor het beheer van het familiegoed wilden verwerven.

   http://www.agr.kuleuven.ac.be/algemeen/geschiedenis.aspx

   Onder 'burgers' verstond men in de achttiende eeuw aanvankelijk vooral de leden van de gegoede burgerij en een deel van de kleine burgerij: een betrekkelijk kleine groep van zelfstandige ambachtslieden, middenstanders, rijke handelsfamilies (steden) en zelfstandige grondbezitters, waaronder sommige boeren en de adel (platteland).

   http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd,

   In een volledig vrije markt zou het Nederlandse grondgebied volledig geprivatiseerd zijn, en zouden het de afzonderlijke grondbezitters zijn die voor hun grondgebied bepalen wie er wordt toegelaten.

   http://home.wxs.nl/~vrijbrief/vb/tienleugens.htm

   • feodale grondbezitters

   Het aardige democratische regime dat de Amerikanen in 1945 op de Philippijnen achter lieten, miste de macht om z'n feodale grondbezitters klein te krijgen en betaalde daarvoor sindsdien een hoge prijs.

   NRC,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • aangrenzende grondbezitters

   De raad moet komende donderdag ook beslissen over het verzoek van de stichting Het Drentse Landschap en de heer C. van Lubek om een zandweg op Rheebruggen aan de openbaarheid te onttrekken. De weg vervult geen funktie meer en kan dan bij de kavelruil worden betrokken. Door twee aangrenzende grondbezitters is bezwaar gemaakt.

   Meppeler Courant,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: in

   • grondbezitters in de Vendée
   • grondbezitters in Guatemala
   • grondbezitters in het Ilperveld

   Afkomstig uit een welstellende familie van grondbezitters in de Vendée, dokter zoals zijn vader, grootvader, overgrootvader.

   De Standaard,

   In 1995 liet Landschap Noord-Holland, met 585 hectare de grootste grondbezitter in het 1300 hectare grote Ilperveld, een probleemanalyse maken.

   http://www.ilperveld.nl/site_life/ned/actueel.html,

   Een belangrijk element was ook dat de grondbezitters in Guatemala niet langer het politiek gewicht hebben dat ze in de jaren vijftig en zestig bezaten.

   De Standaard,

   Voorzetsel: langs

   • grondbezitters langs de rivieren

   De aanleg van bijvoorbeeld een bos langs een rivier werkt stroombelemmerend en heeft vaak verhoging van de waterstand tot gevolg. Om controle over dergelijke situaties te houden, sluit Rijkswaterstaat beheerscontracten af met grondbezitters langs de rivieren.

   NRC,

   Voorzetsel: uit

   • grondbezitters uit een aantal kerkdorpen in Drenthe
   • grondbezitters uit het plaatsje Chivilcoy

   De vaste roggetienden die door de grondbezitters uit een aantal kerkdorpen in Drenthe moesten worden afgedragen.

   Meppeler Courant,

   Op 8 januari 1926 wordt in de verzengende Argentijnse zomer Juan Duarte, een grondbezitter uit het plaatsje Chivilcoy, ten grave gedragen.

   De Standaard,

   in voorzetselgroep


   • een familie van grondbezitters

   In zijn lyrisch oeuvre verwerkte Boenin, die uit een adellijke familie van grondbezitters stamde, veel autobiografische elementen.

   De Standaard,

   met substantief ervoor


   • een aantal grondbezitters

   De waterschapskamer van de Raad van State moet morgenmiddag uitsluitsel geven: of waterschap Riegmeer een aantal grondbezitters in haar regio een te hoge heffing heeft opgelegd, dat is de vraag.

   Meppeler Courant,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • edelman of grondbezitter

   Het kasteel wordt omschreven als het verdedigbare woonhuis van een edelman of grondbezitter, of het statig buitenhuis dat er de opvolger van is.

   http://www.monumentenhuis.nl/slk/

   • grondbezitters en agrariërs
   • grondbezitters en landbouwers

   'We willen vooral voorkomen, dat er onnodig paniek uitbreekt onder de grondbezitters en agrariërs, die er hun bedrijf hebben', zo licht Van Dijkhuizen toe waarom de plannen nog geheim worden gehouden.

   Meppeler Courant,

   VHP en NPS hebben elkaar in een verlammende houdgreep. Beide willen de eigen achterban bij de economische hervormingen zoveel mogelijk ontzien. En dus komt er niets terecht van de inkrimping van het ambtenarenapparaat, waar de creolen in de meerderheid zijn, en verzet de VHP zich tegen de herziening van het belastingstelsel, die veel hindoestaanse grondbezitters en landbouwers zal treffen.

   NRC,

   Vaste verbindingen


   een grote grondbezitter

   1. iemand die veel grond bezit; grootgrondbezitter

    Synoniem: grootgrondbezitter

    'De naam zullen we niet veranderen, maar we moeten mensen wel duidelijk maken wie we zijn en wat ze aan ons hebben.' Ondanks het feit dat we veruit de grootste grondbezitter zijn, circa 6% van het Nederlands grondbezit, kent men ons niet of nauwelijks.

    http://www.staatsbosbeheer.nl/

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen