keuzemogelijkheid


keuzemogelijkheid 1.0

mogelijkheid om een keuze te maken voor iets; mogelijkheid om te kiezen voor een van de aangeboden alternatieven

Semagram


Een keuzemogelijkheid…

is een mogelijkheid

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de mogelijkheid om een keuze te maken uit verschillende alternatieven

  Algemene voorbeelden


  Staat echter de rente na vijf jaar op een biezonder hoog niveau, dan kan je overstappen op een formule met jaarlijkse of driejaarlijkse herziening. Je kan dan sneller profiteren van een daling van de marktrente. Sommige banken vragen een eenmalige vergoeding voor die keuzemogelijkheid. Andere banken bieden ze gratis aan.

  De Standaard,

  Iedereen vult haar of zijn leven zelf in, al naargelang van eigen interesses en keuzemogelijkheden en geeft zo vorm aan haar of zijn persoonlijkheid.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  Rond 1950 waren de keuzemogelijkheden beperkt tot vier verschillende programma's. De destijds actieve stations Hilversum 1 en 2 waren altijd te ontvangen, tenminste in de uren dat er ook daadwerkelijk werd uitgezonden.

  http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME01/Curves_van_de_draadomroep.html,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • bestaan
  • komen
  • opraken
  • overblijven
  • toenemen
  • vergroten
  • voldoen

  Er bestaan nog andere keuzemogelijkheden inzake bio-merkers en organisatorische monitoring, registratie en opvolging zoals blijkt uit verscheidene studiedagen en voorstellen van onderzoeksverenigingen en initiatieven van ngo's.

  http://www. minaraad. be/2001/2001-14. pdf,

  Mijn keuzemogelijkheden begonnen op te raken.

  Crisis four, Andy McNab,

  Bij de vrijetijdsbesteding, het mediagebruik, het consumptiegedrag, het uitgaan en de levensbeschouwing bestaat een grote diversiteit en de keuzemogelijkheden nemen bijna dagelijks toe.

  http://www.efa.nl/opleidingen/pabo/ontwpsy.doc

  De keuzemogelijkheden voldoen volgens de commissie aan de vereisten.

  http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/v37.htm,

  De consument zou er ongetwijfeld niets op tegen hebben om zijn koopgedrag te wijzigen en meer te kiezen voor even doeltreffende, aangename producten die minder afval veroorzaken. Vooral als die producten ook nog goedkoper zijn... wat vaak het geval is. Die keuzemogelijkheid bestaat, zoals blijkt uit het onderzoek dat wij in de sector hebben uitgevoerd.

  http://www.oivo-crioc.org/teksten/20.shtml,

  Hij wil dat er een keuzemogelijkheid komt, zodat kapitein-eigenaren gemakkelijker een nieuw schip kunnen financieren.

  NRC,

  Niet alleen voor seks, ook voor de voortplanting zal het internet een revolutie betekenen, vooral omdat de keuzemogelijkheden zullen vergroten.

  http://www.knack.be,

  De in het RvR-advies aangegeven oplossingen zijn zodanig geformuleerd, dat er nog keuzemogelijkheden overblijven.

  http://www.waterland.net/taw/welcome.htm

  als object bij een werkwoord


  • een, de keuzemogelijkheid aanbieden
  • een, de keuzemogelijkheid bieden
  • een, de keuzemogelijkheid geven
  • een, de keuzemogelijkheid introduceren
  • een, de keuzemogelijkheid krijgen
  • een, de keuzemogelijkheid scheppen
  • een, de keuzemogelijkheid vrijwaren
  • keuzemogelijkheid krijgen
  • (de) keuzemogelijkheden aanbieden
  • (de) keuzemogelijkheden afwegen
  • (de) keuzemogelijkheden benadrukken
  • (de) keuzemogelijkheden beperken
  • (de) keuzemogelijkheden bevorderen
  • (de) keuzemogelijkheden bieden
  • (de) keuzemogelijkheden geven
  • (de) keuzemogelijkheden hebben
  • (de) keuzemogelijkheden inbouwen
  • (de) keuzemogelijkheden krijgen
  • (de) keuzemogelijkheden opnemen
  • (de) keuzemogelijkheden uitsluiten
  • (de) keuzemogelijkheden vergroten
  • (de) keuzemogelijkheden weergeven
  • (de) keuzemogelijkheden willen

  Alle beschikbare informatie nodig om de verschillende keuzemogelijkheden af te wegen worden aan het slachtoffer gegeven.

  http://www.dak-teledienst.be/slachtofferhulp/

  Bands krijgen een grotere keuzemogelijkheid waardoor er minder data beschikbaar zullen zijn voor Nederland.

  http://www2.effenaar.nl/index3.html

  Het onderwijs richt zich meer op de capaciteiten van leerlingen dan dat leerlingen zich moeten aanpassen aan de historisch gegroeide structuur van het onderwijs. Ouders, leerlingen en studenten krijgen betere keuzemogelijkheden en meer invloed. De kennis-infrastructuur biedt ruimte aan vernieuwing.

  http://www.e-stem.nl/,

  Hoewel de commissie de keuze van de faculteit voor een polyvalente eerste kandidatuur respecteert en ook begrip heeft voor de sterk historische component in het kandidatuurprogramma, vraagt zij zich af of de opbouw van het programma niet enigszins te verbeteren is door in de kandidaturen keuzemogelijkheden in te bouwen.

  http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/Download/D10.pdf,

  De overheid moet verantwoordelijk blijven voor het beleid van het gemeenschappelijk personenvervoer. Voor de uitvoering moet de keuzemogelijkheid gevrijwaard worden door beroep te doen op verschillende aanbieders.

  http://www.sp.be/achtergrond/programma/toekomst/economie.asp,

  Het Platform wil dat de gemeente daarom een keuzemogelijkheid biedt: een collectieve vervoerspas én een bedrag voor bovenregionaal vervoer (800 gulden) óf een bedrag voor eigen auto of vervoer door derden.

  Meppeler Courant,

  En alsof dat nog niet alles is, wordt de snack ook steeds makkelijker eetbaar; allemaal bedoeld om de mens meer keuzemogelijkheden te geven: eet ik aan tafel of onderweg.

  Brabants Dagblad,

  Bij de Eedswet van 1971 ontstond voor een ieder de mogelijkheid om, zonder nadere redengeving, een keuze te maken tussen eed en belofte. Deze keuzemogelijkheid was al eerder, in 1895, geschapen in de Provinciale Wet en de Gemeentewet voor ambtseden van bestuurders en volksvertegenwoordigers.

  http://oud.refdag.nl/for/001114for01.html,

  Bij onervaren automaat-gebruikers is echter de keuze minder gevoelig dan bijvoorbeeld met het meest gekochte treinkaartje als default-instelling. De keuzemogelijkheid wordt aangeboden door de drukknoppen te laten knipperen.

  http://www.sigchi.nl/page.asp?folder=102=106,

  Mannen en vrouwen staan op verschillende wijze in het leven, en de uiteindelijke bedoeling van ieder emancipatiebeleid is een evenwichtige inbreng van mannen en vrouwen te bevorderen op alle maatschappelijke terreinen, en zo ook de keuzemogelijkheden van iedereen te vergroten.

  NRC,

  De Europese Commissie gaf Nederland op 6 april op basis van een beschikking een keuzemogelijkheid over het al dan niet doden van geënte runderen.

  http://www.nlto.nl/,

  Zorgverzekeraars zouden hun verzekerden graag wat meer keuzemogelijkheden in de polissen willen aanbieden qua dekking, de wijze van vergoeding en de hoogte van de premie en het eigen risico.

  http://www.zvn.nl/index.html

  Bereikbaarheid wordt volgens de Raad echter niet vergroot door keuzemogelijkheden te beperken, maar juist door deze te vergroten en op elkaar af te stemmen.

  http://www.raadvenw.nl/inhoud/frame_adviezen.html,

  Het basisdocument geeft de keuzemogelijkheden weer.

  http://www.waterland.net/akwa/,

  Mensen willen geen eenheidsworst maar keuzemogelijkheden.

  http://www.e-stem.nl/

  Ook zou daardoor de bureaucratie bij de in- en uitvoer verminderen en zou de consument zo meer keuzemogelijkheden hebben.

  http://www.omroep.nl/nps/radio/zorgenhoop/nieuws/99/0904.html,

  De bij de vakcentrale FNV aangesloten bonden willen in nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten meer keuzemogelijkheden opnemen voor werknemers of groepen werknemers.

  NRC,

  De verhandelbaarheid van individuele arbeidstijd biedt ook nieuwe keuzemogelijkheden.

  http://www.basisinkomen.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief33.pdf,

  De inhoud van het ruimtelijk mobiliteitsbeleid kan vanuit verschillende perspectieven worden beoordeeld. Biedt het beleid keuzemogelijkheden ten aanzien van de manier van verplaatsing?

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  De wetgever heeft hier nu eenmaal een keuzemogelijkheid geïntroduceerd en moet dan niet vreemd kijken als men met behulp van die keuzemogelijkheid zijn voordeel zoekt.

  NRC,

  De keuzemogelijkheden en de mondigheid van burgers bevorderen via zowel bindende referenda als adviserende volksraadplegingen.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  Alle woningzoekenden hebben binnen het samenwerkingsverband onbeperkt overstaprecht. Hierdoor kunnen zij volgens het rapport beter doorstromen naar een andere woning en krijgen zij meer keuzemogelijkheid.

  NRC,

  In de notities worden wel degelijk concrete keuzemogelijkheden uitgesloten.

  NRC,

  met adjectief ervoor


  • een enorme keuzemogelijkheid
  • een grote keuzemogelijkheid
  • een nieuwe keuzemogelijkheid
  • een oneindige keuzemogelijkheid
  • een ruime keuzemogelijkheid
  • een vrije keuzemogelijkheid
  • andere keuzemogelijkheden
  • beperkte keuzemogelijkheden
  • betere keuzemogelijkheden
  • brede keuzemogelijkheden
  • concrete keuzemogelijkheden
  • diverse keuzemogelijkheden
  • eigen keuzemogelijkheden
  • enorme keuzemogelijkheden
  • financiële keuzemogelijkheden
  • grote keuzemogelijkheden
  • grotere keuzemogelijkheden
  • individuele keuzemogelijkheden
  • interdisciplinaire keuzemogelijkheden
  • nieuwe keuzemogelijkheden
  • optimale keuzemogelijkheden
  • ruime keuzemogelijkheden
  • ruimere keuzemogelijkheden
  • verschillende keuzemogelijkheden
  • voldoende keuzemogelijkheden

  Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn [...]. Met dit inzicht begint de genezing. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

  http://www.regressietherapeut.nl/

  Geacht college, Het rijk wil mensen met een zorgbehoefte en andere sociaal zwakkeren, waaronder sommige ouderen, lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en (ex) psychiatrische patiënten, optimale keuzemogelijkheden bieden en de omvang en de kwaliteit van het aanbod van zorg vergroten.

  http://www.minvrom.nl/minvrom/Docs/ruimte/pdf/brief_15_08_01_ruimte_zorginst.pdf,

  Dit heeft te maken met de veranderde vrijetijdscultuur van jeugdigen (grotere keuzemogelijkheden), individualisering (en minder in georganiseerd verband) en experimenteergedrag, waardoor niet meer kan worden volstaan worden met het werken vanuit één accommodatie.

  http://www.leiden.nl/gemeente/actueel/index.html

  Rood, wit of blauw, strak-modern of Victoriaans, met plat schuin of koepeldak; dankzij de enorme keuzemogelijkheden vormen woning en serre qua stijl en architectuur altijd een harmonieuze twee-eenheid.

  http://www.boetersserrebouw.nl/

  Ouders, leerlingen en studenten krijgen betere keuzemogelijkheden en meer invloed.

  http://www.e-stem.nl/,

  Er is tegenwoordig een grote keuzemogelijkheid wanneer je een kist gaat uitzoeken.

  http://www.fiddelaers.nl/welkom.html

  Dat past perfect onder de grote noemer van duurzame ontwikkeling, want enkel veranderingen die voortvloeien uit de eigen keuzemogelijkheden van partnerlanden en hun bevolking kunnen duurzaam zijn.

  http://www.11.be/index.htm?standpunten/belgie/rap2000/jaarrapport2000.htm&2

  Onthaasten gaat dan ook over een maatschappelijke keuze voor een ander type van samenleving, voor een andere combinatie van arbeidstijd en niet-arbeidstijd, voor andere en ruimere keuzemogelijkheden in ons omgaan met tijd en voor een andere houding tegenover een tijd- en energie-opslorpende overconsumptie.

  http://www.vodo.be/Kranten/ZGjan-feb-maa%202002.pdf,

  Aan dit vormingsideaal beantwoordt verder ook de oprichting van interdisciplinaire netwerken voor onderwijs en onderzoek, meer interdisciplinaire keuzemogelijkheden voor studenten, meer aandacht voor de disputatio en de dialoog in plaats van ex cathedra onderwijs.

  http://www.smslgv.be/tijdschrift/jaargangen/2000/nr4/onderwijs_over_ethiek_en_de.htm,

  Onze firma installeerde reeds honderden home cinema-ruimtes en voor ieder interieur bestaat er een ruime keuzemogelijkheid voor de beeldweergave: TV, FlatScreen, Plasma, Projector + scherm.

  http://www.hifihome.be/recent.asp

  De interieurarchitect heeft nu een schier oneindige keuzemogelijkheid uit ommantelde panelen of met echt houten gefineerde platen.

  http://www.woodtex.be/frame.htm,

  Er komen veel leveranciers uit binnen- en buitenland, waardoor er een enorme keuzemogelijkheid is aan materialen.

  Meppeler Courant,

  De tekens die Juhae Yang schildert, zijn streng georganiseerd volgens een vooropgestelde code, maar ook toevallige factoren spelen een rol. Ondanks de complexe opbouw biedt dit werk grote keuzemogelijkheden. Dit maakt deze kunst oosters noch westers. Ze is een universele uitnodiging naar de toeschouwer toe.

  De Standaard,

  Als de spoorwegen een beetje creatief zijn, bieden zij hun klanten binnenkort een nieuwe keuzemogelijkheid aan.

  De Standaard,

  De 'vrije keuzemogelijkheid' waar de deprogrammeurs en hun sympathisanten het over hebben kan immers met evenveel recht worden gekwalificeerd als 'iemand weer terugbrengen in het gareel'. Ouders die hun volwassen zoon of dochter onder dwang uit een sekte willen halen, kunnen terecht bij een deprogrammeur die bereid is de wet te overtreden.

  http://www.bezinningscentrum.nl/teksten/wim/esther.htm

  De modelcontracten voorzien op de meeste onderdelen in verschillende keuzemogelijkheden, zodat bedrijven een goed beeld hebben van de mogelijke opties.

  http://www.agoria.be/gen-nl/presentatie/diensten/jurid/modelcontracten_orgalime.htm

  Ook zullen zij van diverse aanbieders via de kabel nieuwe internet-, telefonie-, en videodiensten kunnen afnemen. Sinds de liberalisering van de Mediawet wordt de situatie echter nog steeds gekenmerkt door beperkte keuzemogelijkheden voor de burger.

  http://www.minocw.nl/kabel/nota2/1.html,

  Door duidelijk te maken welke onzekerheden een rol kunnen spelen en wat de consequenties zijn van de diverse keuzemogelijkheden probeert de raad een bijdrage te leveren aan de besluitvorming en de kwaliteit ervan.

  http://www.wrr.nl/HTML-NL/BasisIN-NL.html

  Er is sprake van een meer individuele keuzemogelijkheid op het vlak van huwen, samenwonen, kinderen krijgen, naast natuurlijk de blijvende sociale normering terzake.

  http://www.samenhuizen.be/cohousingdk/deel1/I12.htm

  Sinds 1 april 2001 is de pensioenregeling op enkele punten sterk verbeterd: U hebt meer financiële keuzemogelijkheden als u met pensioen gaat.

  http://www.devervoerssite.nl/pensioenfonds

  Die kloof moet worden verkleind door goede informatie, brede keuzemogelijkheden, maatschappelijke discussie en nieuwe arrangementen.

  http://www.rlg.nl/alginfoframe.html,

  Verder vraagt minister Sorgdrager zich af of burgers met een rechtsbijstandverzekering wel voldoende keuzemogelijkheden hebben.

  NRC,

  Gelukkig zijn er in dat geval ook ruime keuzemogelijkheden uit kleinblijvende struiken met een kleurrijk herfstblad.

  De Standaard,

  In de notities worden wel degelijk concrete keuzemogelijkheden uitgesloten.

  NRC,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • bijkomende keuzemogelijkheden
  • uiteenlopende keuzemogelijkheden

  Het is in dit menuutje dat later in het zoekproces bijkomende keuzemogelijkheden worden aangereikt: 'verkleinen' (AND-operator), 'vergroten' (OR-operator) en 'niet' (NOT-operator).

  http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/F207/ienw/internet-1.7.html

  Daartussen kunnen zorgverzekeraars polissen aanbieden met uiteenlopende keuzemogelijkheden.

  http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_adviezen_200012,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • geboden keuzemogelijkheden
  • toegenomen keuzemogelijkheden
  • uitgebreide keuzemogelijkheden

  Daarom is het van belang dat een goed afslankingsplan werknemers waar mogelijk keuzes biedt, zelfs wanneer de geboden keuzemogelijkheden onaangename zijn zoals het aanvaarden van een ongewenste overplaatsing of ontslag.

  http://www.resourcesconnection.nl/news/master/FD_Leiderschap_1_dec_2003.pdf,

  We moeten durven erkennen dat de toegenomen keuzemogelijkheden een deel van ons publiek heeft geïmmobiliseerd.

  http://www.vti.be/pdf/NaarNieuwePublieken_Willaert.pdf,

  Uiteindelijk konden lesbiennes die zich wilden engageren op heel wat plaatsen terecht: de vrouwenbeweging en allerhande vrouwenhuizen, de gemengde homo- en lesbienne-beweging en voortaan ook onafhankelijke lesbiennegroepen. Maar deze uitgebreide keuzemogelijkheden impliceerden meteen ook een versnippering van krachten.

  http://www.holebifederatie.be/downloads/d_holebisinbeweging.pdf,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: bij

  • de keuzemogelijkheden bij iets

  De keuzemogelijkheden bij het aanleggen van deze natuurlijke elementen in uw tuin, hebben veel met het materiaal te maken.

  De Standaard,

  Voorzetsel: in

  • (de) keuzemogelijkheden in iets

  Er zijn keuzemogelijkheden in de verplichte verzekering. Deze betreffen onder meer leveringsmoment en -plaats van de verstrekking.

  http://www.rvz.net/Samenvat/Werk2000/rollen.htm,

  De keuzemogelijkheden in de tweede cyclus zijn voldoende te noemen, maar door beperkte speelruimte inzake uurroosters (gericht op werkstudenten) worden in de praktijk heel wat mogelijkheden uitgesloten.

  http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/v37.htm,

  De zorgverzekeraar heeft nauwelijks keuzemogelijkheden in de contractering van medisch-specialistische zorg, omdat het aantal aanbieders door fusie en schaalvergroting in hoog tempo afneemt en de verzekeraar nog steeds een contracteerverplichting heeft.

  http://www.rvz.net/Samenvat/Werk2000/medspec.htm,

  In de Office COO bestaan er ruime keuzemogelijkheden in leervormen waarin de gebruiker gestimuleerd wordt tot activiteit, bijvoorbeeld door hypertekst in de theorie, of door met de muis te klikken in demonstraties.

  http://utopia.knoware.nl/users/edenboer/index%20Eelco.html,

  Als je goed werk levert, heb je recht op een goed loon. Daarom gaat de Hout- en Bouwbond CNV voorop in de strijd voor een goede cao. Hierin worden immers alle zaken geregeld die met werk te maken hebben. Denk maar aan loon, vroegpensioen, reiskosten, vakantierechten, overwerk en keuzemogelijkheden in de cao.

  http://www.hbbcnv.nl/index.asp

  Voorzetsel: om

  • de keuzemogelijkheid om (iets te doen)

  De volgende thema's zijn minder prioritair: premies, de keuzemogelijkheden om de carrière in een bepaalde richting te sturen, relaties tussen diensten, loopbaanbeheer, relaties binnen het team, soepelheid van de reglementen, arbeidsuren, interne mobiliteit, afwijkingen, opleiding, uitnodigingen voor interne evenementen en berispingen.

  http://www.poldoc.be/dir/dgp/dpi/document/infodoc/id093n.pdf,

  Er moet een keuzemogelijkheid zijn om nabestaandenpensioen op te bouwen dat gelijk is aan het ouderdomspensioen.

  http://www.anbo.nl/

  Voorzetsel: op

  • keuzemogelijkheden op het gebied van iets

  Een pil voor mannen geeft paren meer keuzemogelijkheden op het gebied van voorbehoedmiddelen.

  Gazet van Antwerpen,

  Voorzetsel: tussen

  • de, een keuzemogelijkheid tussen (verschillende zaken)

  Deze keuzemogelijkheid tussen museum, theater en andere ontmoetingsvormen, of een combinatie hiervan, vormt een cruciaal onderdeel van onze werkwijze.

  http://www.volksbuurtmuseum.nl/

  Volgens hem is dan het risico 'levensgroot aanwezig' dat bijvoorbeeld een keuzemogelijkheid tussen geld en tijd in de praktijk altijd op geld neerkomt, omdat werknemers bang zijn anders hun carrièreperspectief te verspelen.

  NRC,

  Uitgangspunten van Elektronische Overheid zijn: Elektronische overheidsdiensten moeten met een betere kwaliteit en tegen maximaal dezelfde prijs geleverd worden, vergeleken met bestaande overheidsdiensten; Vrijwilligheid: zolang het gebruik van ICT nog niet even vanzelfsprekend is voor alle burgers, moet er een keuzemogelijkheid zijn tussen elektronische en traditionele diensten.

  http://www.minbzk.nl/e-overheid/1.1.asp

  De student heeft tot slot de keuzemogelijkheid tussen de uitoefening van een stage en het schrijven van een scriptie.

  http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

  Voorzetsel: uit

  • de keuzemogelijkheid uit (verschillende zaken)

  De interieurarchitect heeft nu een schier oneindige keuzemogelijkheid uit ommantelde panelen of met echt houten gefineerde platen.

  http://www.woodtex.be/frame.htm,

  Voorzetsel: van

  • de keuzemogelijkheden van iemand

  De keuzemogelijkheden van de grafisch kunstenaar hebben zich de laatste jaren door technologische ontwikkelingen flink uitgebreid.

  http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

  Mannen en vrouwen staan op verschillende wijze in het leven, en de uiteindelijke bedoeling van ieder emancipatiebeleid is een evenwichtige inbreng van mannen en vrouwen te bevorderen op alle maatschappelijke terreinen, en zo ook de keuzemogelijkheden van iedereen te vergroten.

  NRC,

  De hulp die wordt geboden moet zijn gebaseerd op acceptatie van de persoon en diens levenswijze, op lotsverbetering en op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van faciliteiten. Wezenlijk in dit verband is dat de keuzemogelijkheden van de cliënt optimaal zijn en blijven.

  http://www.basisberaad.nl/basisberaad/index.html

  Daarnaast kan een depot nuttig zijn bij ontwerpen waarbij de keuzemogelijkheden van de ontwerper beperkt zijn.

  http://www.bno.nl/nl/bno/index.html

  De keuzemogelijkheden van de patiënt voor de gever van de tweede mening zijn gelijk aan de keuzemogelijkheden zoals de zorgverzekeraar die bij een reguliere verwijzing hanteert.

  http://www.kaakchirurg.nl/pub/,

  Voorzetsel: voor

  • de keuzemogelijkheden voor iemand

  De internationale vergelijkbaarheid en de keuzemogelijkheden voor studenten moeten er vanaf komend schooljaar groter door worden.

  Sp!ts,

  Speciale arrangementen, waarbij ook andere - lokale - bedrijven zijn betrokken, maken de keuzemogelijkheden voor de klant groter.

  Meppeler Courant,

  Om de keuzemogelijkheden voor consumenten te vergroten is het noodzakelijk om de digitalisering van de kabel krachtig ter hand te nemen.

  http://www.minocw.nl/kabel/nota2/1.html,

  Bovendien kwamen er meer dranken op de markt, zodat de keuzemogelijkheid voor de consument groter werd.

  NRC,

  • keuzemogelijkheden voor iets

  De keuzen voor een domein of thema in de bachelorfase leggen bovendien de keuzemogelijkheden voor de differentiatie in deze masteropleiding niet vast.

  http://www.fss.uu.nl/asw/vakgroep.htm

  Advies Onderwijsraad: meer keuzemogelijkheden voor scholen en kleinschaliger scholen.

  http://www.aob.nl/

  Eerst brengen we in kaart welke keuzemogelijkheden er voor al deze ingrediënten zijn; dat leidt tot het vaststellen van de basiselementen en vervolgens gaan we na welke combinaties van basiselementen leiden tot acceptabele gebarenvormen.

  http://www.leidenuniv.nl/hil/sign-lang/nl-index.html

  Onze firma installeerde reeds honderden home cinema-ruimtes en voor ieder interieur bestaat er een ruime keuzemogelijkheid voor de beeldweergave: TV, FlatScreen, Plasma, Projector + scherm.

  http://www.hifihome.be/recent.asp

  in voorzetselgroep


  • geen gebrek hebben aan keuzemogelijkheden
  • het aanbod aan keuzemogelijkheden
  • een scala aan keuzemogelijkheden
  • een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden
  • een waaier aan keuzemogelijkheden

  De klant heeft aan keuzemogelijkheden geen gebrek.

  http://www.autokompas.nl/archief/Jaarboek/1999/Trends/index.html,

  Binnen een school als het AC bestaat een grote verscheidenheid aan keuzemogelijkheden als het gaat om inrichting, vakkenpakket of het profiel voor de tweede fase.

  http://www.aloysius.nl/basisvorming.htm

  Het vrijwilligerswerk op zich is daarenboven zo verscheiden dat er een ruime waaier aan keuzemogelijkheden bestaat, waaruit elke potentiële vrijwilliger kan kiezen.

  http://user.online.be/gd30411/ViaBibliotheek/Artikels/vrijwilligerswerk%20theoretisch.htm,

  Verder is naar de mening van de commissie het aanbod aan keuzemogelijkheden, in het bijzonder in de tweede cyclus, voor verbetering vatbaar.

  http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/Download/D10.pdf,

  • een cao met keuzemogelijkheden

  De cao met keuzemogelijkheden - cao à la carte - is met een onstuitbare opmars bezig.

  Brabants Dagblad,

  • tot de keuzemogelijkheden behoren

  Zo is er de kolom "Dood, vermist of gevangengehouden", de kolom "Verdreven uit" en de rubriek "Aard behandeling", waarin onder meer mishandeling, vernedering, verblijf in concentratiekamp, verkrachting, verminking, hongersdood, marteling, dwangarbeid en onthouding van drinkwater tot de keuzemogelijkheden behoren.

  NRC,

  • aanwezigheid van keuzemogelijkheden
  • afwezigheid van keuzemogelijkheden
  • het afschaffen van de keuzemogelijkheid
  • beperking van de keuzemogelijkheden
  • een veelheid van keuzemogelijkheden
  • een verrijking van de keuzemogelijkheden
  • het bieden van keuzemogelijkheden
  • het vergroten van de keuzemogelijkheden
  • het verruimen van de keuzemogelijkheden
  • toename van de keuzemogelijkheden

  Het afschaffen van de keuzemogelijkheid, zoals voorzien in 1954, werd bij aanvang van het debat positief bevonden. Niet door iedereen. Spelling is, gelukkig maar, ook irrationeel omdat het op taal en taalgebruik betrekking heeft.

  De Standaard

  De overheid moet harde randvoorwaarden stellen rond kwaliteit, transparantie en traceerbaarheid, maar ook rond het bieden van keuzemogelijkheden aan en het informeren van de consument.

  http://www.rlg.nl/alginfoframe.html,

  Uit de zich aandienende veelheid van keuzemogelijkheden moet je een selectie maken en tot een beslissing komen.

  http://www.human.nl/index.htm,

  Wanneer het over energieverbruik en aanverwanten gaat, bestaat een sociale maatregel er immers niet in dat je de armen beschermt en de rijken beboet; je moet op zoek gaan naar de aan- of afwezigheid van keuzemogelijkheden.

  http://users.pandora.be/jan.van.duppen/j_gelezen.htm#12,

  Er is al enkele maanden sprake van een nakende programmahervorming binnen de psychologie. Die hervorming zou een beperking van de keuzemogelijkheden betekenen. Momenteel is er in de opleiding klinische psychologie en in de opleiding bedrijfspsychologie een major-minorsysteem in de twee laatste jaren. Dat komt overeen met vier keuzevakken.

  http://www.schamper.rug.ac.be/schamper387/387-psychologie.phtml,

  Dit pluralisme van leefwijzen lijkt een verrijking van de keuzemogelijkheden die mensen in hun leven tegenkomen en van de uitdrukkingsvormen of leefstijlen die zij hanteren.

  http://www.autonoomcentrum.nl/

  Economische Zaken moet zich als 'ministerie van marktwerking' richten op het vergroten van keuzemogelijkheden en van ondernemingsvrijheid.

  Het Financieele Dagblad,

  De resultaten van hubhandel zijn: het bevorderen van een concurrentiedruk in de markt [...], het verruimen van de keuzemogelijkheden van kopers en producenten en het toenemen van de marktliquiditeit, de transparantie en de niet-discriminerende toegang tot de markt.

  http://www.creg.be/pdf/PI/creg-ipg2001nl.pdf,

  De individualiseringsthese (de-traditionalisering en toename van de keuzemogelijkheden) bekleedt hierin een centrale plaats.

  http://www.fss.uu.nl/soc/hg/nsv/md99.txt

  met substantief ervoor


  • een aantal keuzemogelijkheden

  Er zijn verschillende manieren om te zoeken. De meest gebruikte manier is het zoeken via de menuschermen van de database. Hierbij krijgt men telkens een aantal keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld bronnen via auteur of passages via trefwoord.

  http://www.icn.nl/

  De commissie is overigens van oordeel dat het aantal keuzemogelijkheden uitbreiding verdient.

  http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/v37.htm,

  met telwoord ervoor


  • evenveel keuzemogelijkheden
  • meer keuzemogelijkheden
  • minder keuzemogelijkheden
  • vele keuzemogelijkheden
  • (te) weinig keuzemogelijkheden

  De bij de vakcentrale FNV aangesloten bonden willen in nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten meer keuzemogelijkheden opnemen voor werknemers of groepen werknemers.

  NRC,

  Zij probeert een zo goed mogelijk beeld te geven van de vele keuzemogelijkheden en van de consequenties die uit een keuze kunnen voortvloeien.

  http://www.agbell.nl/inhoud_en_voorwoord.htm

  Er zijn echter niet overal evenveel keuzemogelijkheden. Men kan bijvoorbeeld kiezen om zijn maaltijden op de flat klaar te maken of een beroep te doen op de maaltijdservice van de serviceflat.

  http://www.seniorennet.be/Pages/Wonen_zorg/service_flats.php

  De wildgroei aan recyclagelabels zorgt ervoor dat de klant door de bomen het bos niet meer ziet, en de consument heeft te weinig keuzemogelijkheden.

  De Standaard,

  In het licht van de bruisende ontwikkelingen aan de andere kant van het spoor, stelt het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer zich tot doel om het gebied, eens een vluchthaven voor mensen met weinig keuzemogelijkheden op de woningmarkt, te herleven.

  http://www.knag.nl/

  Veel leerkrachten vreesden ook hier dat de vermindering van het urenpakket zou zorgen voor grotere klassen, minder keuzemogelijkheden en minder mogelijkheden om te remediëren.

  De Standaard,

  Als mensen meer keuzemogelijkheden hebben, zo geloven wij, zullen ze zich constructiever opstellen.

  http://www.iepdoc.nl/biblio/artikel_detail.asp?ID=41,

  De geringe concurrentie heeft minder innovatie, minder keuzemogelijkheden en een slechtere dienstverlening tot gevolg.

  De Standaard,

  • drie keuzemogelijkheden
  • tien keuzemogelijkheden
  • twaalf keuzemogelijkheden
  • twee keuzemogelijkheden
  • 50 keuzemogelijkheden
  • 256 keuzemogelijkheden
  • 1500 keuzemogelijkheden
  • de derde keuzemogelijkheid
  • (als) tweede keuzemogelijkheid

  Aangenomen dat de huidige 487 studierichtingen gemiddeld in drie steden worden aangeboden, heb je in theorie 1500 keuzemogelijkheden.

  NRC,

  De derde keuzemogelijkheid is het beleidsmatig reduceren van de geschatte of veronderstelde ruimtebehoefte.

  http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

  Als tweede keuzemogelijkheid was er de optie die de gemeente Ruinen zelf voor ogen staat: samen met Zuidwolde, de Wijk en Ruinerwold een plattelandsgemeente vormen.

  Meppeler Courant,

  In de ogen van het COC blijft er een fundamentele ongelijkheid bestaan zolang het huwelijk niet opengesteld wordt voor homoseksuele paren. "Hetero's hebben straks twee keuzemogelijkheden, wij maar één", aldus het COC.

  De Standaard,

  De sportvakanties vormen de hoofdbrok van de aanbiedingen, met 50 keuzemogelijkheden.

  De Standaard,

  De lijnen bieden tot tien of twaalf keuzemogelijkheden voor gesprekken die 'acteurs' met het slachtoffer kunnen voeren.

  Haagsche Courant,

  En nog een stapje verder is het toekennen van zowel een rood-, groen- als blauwwaarde aan een pixel, van bijvoorbeeld telkens 256 keuzemogelijkheden per kleur (ipv 2 bij zwartwit).

  http://home2.planetinternet.be/rv047190/fotocursus/pdf/Cursus%20Natuurfotografie%201dot2.pdf,

  Er zijn drie keuzemogelijkheden: taal en cultuur, beroep of 'algemeen', waaronder bijvoorbeeld geschiedenis valt.

  NRC,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • haar keuzemogelijkheden
  • hun keuzemogelijkheid
  • je keuzemogelijkheden
  • zijn keuzemogelijkheid

  Al die maatregelen zouden de verbruikers ten goede moeten komen door hun keuzemogelijkheid te vergroten en het prijsverschil met het buitenland te verkleinen.

  De Standaard,

  'Momenteel volgt ze een cursus aan de New York Film Academy in Princeton, waar ze van de andere kanten van het filmvak iets kan oppikken. Ik probeer haar keuzemogelijkheden zo breed mogelijk te maken.'

  http://www.filmtijger.nl/,

  Monopolies beperken de mens in zijn keuzemogelijkheid en bedreigen daardoor zijn vrijheid.

  http://www.d66.nl/

  Enerzijds benadrukt hij voortdurend de individuele verantwoordelijkheid, terwijl hij anderzijds je keuzemogelijkheden beperkt.

  http://www.imavo.be/vmt/archief/vlaams_socialisten.htm

  met onbepaald voornaamwoord


  • alle keuzemogelijkheden
  • enkele keuzemogelijkheden

  Alle keuzemogelijkheden zorgen echter ook voor een complexer product.

  http://www.hypotheekonline.nl/nieuws_info/hybride_hypotheek.html

  Bij het navigeren binnen een website gaat het opmerken, selecteren en identificeren van de verschillende navigatie-elementen vooraf. Vaak kan hier verwarring ontstaan; zelfs als het om slechts enkele keuzemogelijkheden gaat.

  http://www.drempelsweg.nl/

  voorafgegaan door als


  • als keuzemogelijkheid

  Het belangrijkste verschil tussen beide scenario's is dat in het eerste scenario het gereduceerde basispakket alleen uit publieke zenders bestaat en in het tweede uit publieke én commerciële zenders. Hierbij vervalt het huidige brede basispakket als keuzemogelijkheid.

  http://www.minocw.nl/kabel/nota2/1.html,

  Dit vermogen kan verder worden ontwikkeld door de stage, die in de eerste licentie als keuzemogelijkheid is ingebouwd en die de studenten reeds tijdens hun studie in de gelegenheid stelt, kennis te maken met eventuele beroepen waarop de opleiding uitzicht biedt.

  http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/Download/D10.pdf,

  De banken willen de vierdaagse wel als keuzemogelijkheid aanbieden, maar onder de voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk en zinvol is.

  NRC,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • keuzemogelijkheden of keuzemoeilijkheden

  Onze kennis is enorm toegenomen en meteen zijn ook de keuzemogelijkheden (of -moeilijkheden) veel groter.

  http://www.expeditieeuropa.be/ne/index.php?mainpage=teksten/inhoud.html,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  keuzemogelijkheid 1.1

  aan te vinken onderdeel van een vragenformulier, een enquêteformulier, een multiplechoisetest, een website e.d. dat staat voor een van de mogelijkheden waaruit een keuze gemaakt moet worden en dat in het geval van in te vullen formulieren grafisch vaak de vorm heeft van een hokje of rondje

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  Eens in de database kunt u zoeken op auteur, descriptoren en woorden uit de titel en het abstract. Dat doet u eenvoudig door het aanduiden van keuzemogelijkheden op een menuscherm.

  http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?function=detail=4840,

  NAVIS I levert de informatie op meerdere niveaus, die in een kolom links op het scherm (constant) aangeboden worden (zie afbeelding). De eerste vier keuzemogelijkheden omvatten homepages, met informatie over de musea (feitelijk over de betrokken instellingen), de schepen, kaarten (waaronder verspreidingskaarten van de scheepswrakken) en thematische onderwerpen (zoals de Romeinse vloot, scheepsbouw bij de Vikingen, handelsroutes etc.).

  http://www.archis.nl/html/nisa/index.html

  Het gaat er om dat we binnen een mum van tijd, sneller dan de gemiddelde Teletekst-pagina, deze informatie uit een computer in Zwitserland hebben opgehaald en dat er een aantal fascinerende mogelijkheden wordt geboden. De keuzemogelijkheden op het scherm lichten blauw op. Een ervan geeft een geografisch overzicht van Internet.

  De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • keuzemogelijkheden aanklikken
  • keuzemogelijkheden aankruisen

  De gebruiksvriendelijke interface is eenvoudig die van het World-Wide-Web waarbij men met de muis keuzemogelijkheden aanklikt van het programma zelf, alsook hyperlinks die een wezenlijk onderdeel vormen van het aangeboden informatiegeheel, en waarbij men de vertrouwde functies van de browser, zoals de back-knop, kan inzetten.

  http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/F207/ienw/internet-1.7.html

  Elke keuzemogelijkheid die wordt aangeklikt, zoals de toegang tot prachtige bloemen en vissen (!), levert een foutmelding op, zonder dat duidelijk wordt wat er nu eigenlijk misgaat.

  De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

  Binnenkort krijgen we niet alleen naar keuze een jongetje of een meisje, maar kunnen we ook andere keuzemogelijkheden aankruisen.

  http://www.genderstichting.be/nl/nieuws/01035.html,

  • keuzemogelijkheden wijzigen

  In een dialoogvenster kan je een aantal instellingen en keuzemogelijkheden wijzigen.

  http://www.donboscohoboken.be/cursus/

  met substantief ervoor


  • een rits keuzemogelijkheden

  'Het World Wide Web (W3) is het universum van informatie dat via netwerken toegankelijk is, een belichaming van menselijke kennis', staat er in kleine letters onder, gevolgd door een hele rits keuzemogelijkheden.

  De Internet-sensatie, Francisco van Jole,