klasse


klasse 1.0

elk van de groepen waarin iets of iemand kan worden onderverdeeld; categorie in het algemeen; groep; afdeling; categorie

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een klasse…

is een groep

 • [Deel] bestaat uit gelijksoortige zaken of personen
 • [Geheel] is een onderdeel van een classificatie

  Algemene voorbeelden


  Opel Lotus is een klasse waarin gereden wordt met identieke auto's voorzien van slicks en vleugels.

  http://www.verstappen.nl/

  Werkwoorden als 'X communiceert aan Y dat p' worden slechts gebruikt in de mate dat het overgebrachte verondersteld wordt door X gekend te zijn. Andere werkwoorden die tot deze klasse behoren zijn bv. 'meedelen', 'ontsluieren', 'bekennen', 'bewijzen', etc.

  http://spitswww.uvt.nl/~buekens/GRICE.DOC.

  De Wajong kent 6 verschillende klassen, afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid. Afhankelijk van welke klasse je bent ingedeeld krijg je een percentage van het wettelijk minimumloon.

  http://www.ivd.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een aparte klasse
  • een lichte klasse
  • een zware klasse

  Een tweede misverstand is dat technische kunststoffen een aparte klasse van materialen vormen.

  NRC,

  Bovendien zit tegenwoordig nog slechts 5 procent van het vuurwerk in Nederland in een te lichte klasse.

  Haagsche Courant,

  Achteraf is gebleken dat bij S.E. Fireworks in strijd met de vergunning de facto voornamelijk materiaal van de zware klasse 1.3 voorradig was.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  • een klasse van

  Steroïden vormen een klasse van verbindingen met als basisstructuur vier gekoppelde ringen met minimaal 17 atomen koolstof en 28 atomen waterstof (structuurformule).

  http://www.c3.nl/evv/ev-eustrogenen.htm,

  in voorzetselgroep


  • in zijn klasse
  • per klasse

  Met dit model slaat Chrysler op het vlak van de vormgeving een compleet nieuwe weg in. De ruime, luxueuze cabine biedt het hoogste comfortniveau in zijn klasse.

  http://www.autopress.be/NL/Actualite.htm

  Veelal zijn er - afhankelijk van de betreffende kadastrale gemeente - wel 20 verschillende belastingklassen voor huizen. Om de huurwaarde vast te stellen werden in iedere gemeente per klasse een paar voorbeeldpercelen genomen.

  http://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoekstips.asp?sub=informatie+op+onderwerp=huizen=11

  Vaste verbindingen


  een klasse apart; een klasse op zich

  1. iemand of iets zeer bijzonders; iemand die of iets wat met op en schouders boven anderen of andere zakenuitsteekt; iemand die of iets wat uitzonderlijk goed is

   Albert Zoer was weer eens een klasse apart in de zwaarste rubrieken. De ruiter uit Echten won beide parcoursen met enorme overmacht met zijn zeer voorzichtig springende paard Hurry Up.

   Meppeler Courant,

   Veljo Tormis is evenwel een klasse op zich, anders zouden twee grote platenlabels niet zoveel moeite doen om zijn a capella-werken uit te geven.

   De Standaard,

  van een andere klasse

  1. van een andere soort; van een andere categorie

   Zijn jonge boekhoudster heeft hij onder de duim, een jong poesje dat op haar teentjes tegen hem op leunt en zijn schouder kopjes geeft. De Hilde van Katrien de Becker is ook een aanhalige poes, maar van een andere klasse. Sensueel, grillig, met brandende blikken en listige klauwen.

   NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  klasse 2.0

  (natuur, milieu en energievoorziening; biologie)

  groep dieren of planten, die samen met een of meer andere klassen een afdeling of stam vormen in de biologische taxonomie en die zelf weer onderverdeeld is in orden; categorie die zich in de hiërarchie van de biologische taxonomie tussen stam en orde bevindt

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een klasse…

  is een groep

  • [Deel] is onderverdeeld in orden
  • [Samenstelling] bestaat uit dieren, planten en andere organismen die samen met andere klassen een stam of afdeling vormen
  • [Geheel] is een categorie in de biologische classificatie of taxonomie
  • [Functie] is een categorie in de classificatie waarmee we de biologische wereld ordenen

  Algemene voorbeelden


  Naast soorten en genera zijn er nog tal van andere indelingen zoals familie, orde, klasse, stam, enz. Het is de taak van de systematiek, een deelwetenschap van de biologie, om naast de beschrijving van soorten, genera, families, enz., een classificatiesysteem uit te werken waarin alle organismen een plaats vinden.

  http://bch-cbd.naturalsciences.be/belgie/convention/wouters.htm,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  • de klasse van de tweevleugeligen

  Zweefvliegen behoren tot de klasse van de tweevleugeligen.

  http://www.bayergarden.be/SCGARDENBLX/startpage_benl.nsf/LPSNavigationLUByContentID/JDRS-5JEEVQ?OpenDocument=JDRS-5JEFNL

  in voorzetselgroep


  • tot de klasse van de tweevleugeligen behoren

  Zweefvliegen behoren tot de klasse van de tweevleugeligen.

  http://www.bayergarden.be/SCGARDENBLX/startpage_benl.nsf/LPSNavigationLUByContentID/JDRS-5JEEVQ?OpenDocument=JDRS-5JEFNL

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  klasse 3.0

  bevolkingsgroep die bestaat uit personen van een bepaalde maatschappelijke stand; maatschappelijke stand; sociale klasse

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een klasse…

  is een bevolkingsgroep; is een groep

  • [Leden] bestaat uit personen van een bepaalde maatschappelijke of sociale stand
  • [Geheel] maakt deel uit van de maatschappij
  • [Maatschappelijke stand] omvat personen van de hogere stand, de lagere stand of de middenstand
  • [Samenhang of verband] wordt onder andere bepaald door beroep, opleidingsniveau, inkomen en afkomst

  Algemene voorbeelden


  De vulgariteit van haar verbeelding stuitte me tegen de borst. Het was duidelijk dat ze uit een sociaal lage klasse kwam. In ieder geval uit een klasse waar, zoals bij mij thuis, goede omgangsvormen geen must waren.

  In liefdes naam, Greta Seghers,

  Lenin en Stalin hadden ook niets tegen de kapitalisten en de koelakken als mensen, maar wel als klasse.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de betere klasse
  • de hoge klasse
  • de hogere klasse
  • de lagere klasse
  • een nieuwe klasse
  • de politieke klasse
  • een politieke klasse
  • een sociale klasse
  • iemands sociale klasse

  Vermoedelijk kregen ook in de oudheid kinderen uit de betere klasse duurder speelgoed.

  De Standaard,

  Het duelleren werd steeds gebruikelijker onder de hoge klasse.

  http://www.schermvereniging-alkmaar.nl/

  Twee derde van de ondervraagden die zeggen tot de lagere klasse te behoren, zien hun situatie verslechteren.

  De Standaard,

  Volgens de premier zal er een geheel nieuwe klasse moeten opstaan om het land te besturen.

  NRC,

  De politieke klasse heeft destijds een stuk onbezorgdheid geïnstalleerd.

  De Standaard,

  Iemands sociale klasse houdt verband met onderwijskansen en beroep.

  http://montessori-infosite.kennisnet.nl/

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • de arbeidende klasse
  • de bezittende klasse
  • de heersende klasse
  • de leidende klasse
  • de werkende klasse

  De arbeidende klasse als hulpeloos slachtoffer van de grillen van het grootkapitaal - het is een klassiek beeld.

  Het Financieele Dagblad,

  Sommige wetten muntten trouwens vanouds uit door onevenredige hardheid om de belangen te verdedigen van de bezittende klasse.

  http://users.skynet.be/sky50779/recht1.htm

  De heersende klasse staat nooit haar macht vrijwillig af.

  http://www.sap-pos.org/nl/index.htm

  De ondernemers werkten zich gaandeweg op tot de leidende klasse.

  De Standaard,

  De werkende klasse moet de balans in de andere richting duwen.

  http://www.lsp-mas.be/lsp/bib/inlmarx/econom.html

  met voorzetselgroep


  • de klasse van
  • een klasse van

  Enerzijds bestond er nauwelijks een klasse van grootgrondbezitters en anderzijds waren er geen horige boeren.

  NRC,

  Er is een nieuwe klasse van rijken ontstaan: handige jongens van 25 jaar hebben vaak een goedlopende zaak en rijden in een Mercedes.

  De Standaard,

  Niet geheel ten onrechte wordt de klasse van de zogenaamde intellectuelen op heden door iedereen gewantrouwd zo niet ronduit geminacht.

  http://www.balie.nl/slaa/,

  in voorzetselgroep


  • tot een klasse behoren
  • uit iemands klasse

  Marx laat zien hoe sterk we bepaald zijn door onze sociaal-economische situatie, tot in ons denken toe. Tot welke klasse we behoren wordt bepaald door de plaats die we innemen in het productieproces.

  http://www.khlim.be/saw/opleidingsonderdelen/eerstejaar/filsosofie/hegel.PDF

  Je hebt meer empathie en meer begrip voor de zelfbeleving en werkelijkheidsbeleving van mensen uit jouw klasse.

  http://www.genderdiversiteit.unimaas.nl/archief/opnaardetop_arc.htm,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • klasse en etniciteit
  • klasse en opleiding
  • klasse en ras
  • klasse en sekse
  • klasse en status

  En wat was de betekenis van sekse, klasse en etniciteit bij de vormgeving en uitvoering van het vreemdelingenbeleid?

  http://www.hum.uva.nl/pion-imm/nederlands/nederlandshome.htm

  De postmoderne conditie houdt dan in dat je identiteit niet meer 'voorgeschreven' is door sociale klasse, opleiding, leeftijd, huidskleur, geboorteplaats, of zelfs geslacht.

  http://gopher.ulb.ac.be/~jteurlin/Publications/Aruntechno.html,

  De wet laat niet toe dat er onderscheid gemaakt wordt wat betreft sociale klasse, ras of nationaliteit.

  http://www.zol.be/algemeen/alg_historiek.asp

  Het project laat zien hoe vanuit de ontvangende samenleving gepoogd werd immigratie volgens leeftijd, klasse en sekse te structureren.

  http://www.hum.uva.nl/pion-imm/nederlands/nederlandshome.htm

  Het lijkt dus alsof klasse en status bepaald worden door de etnische groep – of in de koloniale context eerder stam – waartoe een individu behoort.

  http://home.planetinternet.be/~sintlod9/baluba/baluba_inhoud.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  klasse 4.0

  rang in de hiërarchie van een ambt

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een klasse…

  is een rang

  • [Functie] geeft iemands positie aan in de hiërarchie
  • [Betrokkene] is een rang die toegekend wordt aan een persoon in een bepaald ambt, vaak een militair ambt

   Combinatiemogelijkheden


   gevolgd door naamvalsgenitief


   • soldaat der eerste klasse
   • soldaat der tweede klasse
   • soldaat der derde klasse

   Kandidaten zonder militaire achtergrond worden aangesteld als soldaat der derde klasse.

   http://www.luchtmacht.nl/main/mensen/reservisten/faq.html

   De bevordering tot soldaat der tweede en eerste klasse, korporaal der eerste klasse, sergeant der eerste klasse en eerste luitenant volgt automatisch nadat u het daarvoor geldende aantal jaren hebt gediend.

   http://www.luchtmacht.nl/main/mensen/reservisten/faq.html

   De zeekadet der derde klasse heeft nog geen onderscheidingstekens.

   http://www.zkk.nl/nederlands/index.html

   klasse 5.0

   (sport en recreatie; politiek en bestuur)

   groep deelnemers of teams van ongeveer gelijke sterkte die in wedstrijden tegen elkaar uitkomen; wedstrijdcategorie

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 5.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een klasse…

   is een groep

   • [Leden] bestaat uit deelnemers in een competitie; bestaat uit sporters of deelnemers van andere wedstrijden
   • [Samenstelling] bestaat uit deelnemers die een groep vormen op basis van criteria als niveau, leeftijd, sterkte, geslacht, gewichtsklasse, enz.
   • [Functie] dient om sporters of spelers gelijke kansen op een overwinning te geven

    Algemene voorbeelden


    De spelers van 't Smilde, die deze competitie nieuw zijn in deze klasse, verloren wel de drie enkelspelen die volgden.

    Meppeler Courant,

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • de lichte klasse
    • de zware klasse

    Na de derde plaats van de vrouwen-acht op zondag, gingen gisteren drie Nederlandse ploegen uit de lichte klasse naar de herkansingen.

    NRC,

    Zij kwam als enige uit in de zwaarste klasse en was, mede door de afwezigheid van haar voorganger de adjudant Albert Lebon (wegens verblijf in het buitenland), de absolute favoriet voor de titel.

    http://www.cdc.nl/staf/nieuws/anica_kortekaas.html

    in voorzetselgroep


    • in een klasse
    • uit een klasse
    • naar een klasse degraderen
    • uit een klasse degraderen
    • naar een klasse promoveren
    • per klasse

    In deze klasse zitten veel landenteams van ongeveer gelijk niveau.

    NRC,

    Ook deze amazone reed in de klasse B een goede dressuurproef en een foutloos springparcours.

    Meppeler Courant,

    Vorig seizoen degradeerde DIO uit de eerste klasse en dit seizoen bungelt men weer onderaan de ranglijst.

    Meppeler Courant,

    De twee slechtste teams uit deze klasse degraderen naar de tweede klasse.

    Meppeler Courant,

    De kans om als beste nummer twee van de tweede klassers alsnog naar de eerste klasse te promoveren blijft dan bestaan.

    Meppeler Courant,

    Per klasse worden 'overall-prijzen' uitgereikt voor de 1e, 2e en 3e gezeilde tijd.

    http://www.kaagsezeilmarathon.nl/index.htm

    met telwoord ervoor


    • eerste klasse
    • tweede klasse
    • derde klasse
    • vierde klasse

    Winst van de thuisploeg betekent promotie naar eerste klasse.

    http://www.ksvr.be/index.htm?url=/start/oudnieuws/0405/nieuwtjes0405.htm,

    Voor Ommen betekent het na twee succesvolle jaren waarin het van de vierde naar de tweede klasse doorstootte, uithuilen en opnieuw beginnen.

    Meppeler Courant,

    Meppel kijkt terug op een moeizaam seizoen en de ogen zijn nu gericht op een seizoen in de derde klasse met voldoende speelsters.

    Meppeler Courant,

    In de vierde klasse D Noord verloor VVAK met 0-1 van SCN.

    Meppeler Courant,

    Vaste verbindingen


    open klasse

    1. wedstrijdklasse die niet beperkt is tot een bepaalde categorie van deelnemers

     Per klasse worden 'overall-prijzen' uitgereikt voor de 1e, 2e en 3e gezeilde tijd. Afhankelijk van de inschrijving zijn er tenminste drie klassementen: de open klasse, de huurbootklasse en de vrouwenklasse.

     http://www.kaagsezeilmarathon.nl/index.htm

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    klasse 6.0

    hoge of uitstekende kwaliteit
    Ook als uitroep.

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Klasse…

    is een eigenschap

    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is hoge kwaliteit; is uitstekende kwaliteit
    • [Betrokkene] is een eigenschap van personen, dieren of zaken
    • [Waardering] wordt zeer op prijs gesteld

     Algemene voorbeelden


     De balgoochelaar van weleer was gisteravond niet genodigd bij het VVCS-gala, waar 's lands beste speler werd gekozen. Wie was voor hem nummer één? Dullens, verleden week: "De betreffende voetballer moet een goeie zijn, naar ook uitstraling hebben. Zijn gedrag is heel belangrijk. Cantona mag het nergens en nooit worden. Romario ook niet. Hij is de beste van de wereld, maar doet dingen die er niet bij horen." Frank Rijkaard? Dullens: "Die had het al eens moeten zijn, dat wel. Klasse!"

     NRC,

     Aan de zwemcapaciteiten van Marjolijn ligt het niet. Ik zou het liefst tien meisjes met haar klasse hebben.

     NRC,

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • grote klasse
     • individuele klasse

     Met een schitterende tweede plaats bewees ze haar grote klasse.

     De Standaard,

     Je kunt wel individuele klasse in huis hebben, maar dat wil nog niet zeggen, dat je er bent. De kunst is uit individualisten een team te formeren.

     Meppeler Courant,

     met ander, nevengeschikt substantief


     • klasse en stijl

     Onlangs waren we op een trouw waar klasse en stijl hand in hand liepen.

     De Standaard,

     Vaste verbindingen


     klasse hebben

     1. kwaliteit hebben; goed zijn

      Het gaat een beetje ten koste van de songs, die zich in deze radiovriendelijke, lichtelijk design-hardrockerige klankstroom weliswaar lekker voelen, maar zelden diep doordringen. Channel Zero heeft klasse, maar zet die in deze oren niet om in persoonlijkheid, maar in solied ambacht.

      De Standaard,

     2. stijl hebben

      Die vrouw heeft klasse of die man heeft stijl. Die opmerkingen vallen af en toe in de omgangstaal.

      De Standaard,

     (grote) klasse zijn

     1. een prestatie van hoog niveau zijn; heel goed zijn; uitstekend zijn

      Het was klasse van de chauffeur dat hij om exact negen uur de bus voor het NS station parkeerde.

      Meppeler Courant,

      Als je zag hoe ze Nederland in de eerste helft van het veld speelden, dat was toch grote klasse.

      NRC,

     van aparte klasse; van grote klasse

     1. van uitzonderlijke kwaliteit of uitzonderlijk niveau in zijn soort

      In de Ronde van Italië stelde de Tourfavoriet nummer één zijn supporters weer helemaal gerust. Hij was bijzonder zelfverzekerd en van aparte klasse.

      NRC,

      Het was geen wonder dat hij als zestienjarige de beste Noorse junior was en dat hij daarna in ijltempo werd wat hij thans is, een kampioen van aparte klasse.

      NRC,

      Ze knabbelde 3.3 sec. van haar toch al scherpe p.r. af en naderde met 5.00.8 de vijfminutengrens, een prestatie van grote klasse.

      Meppeler Courant,

     van klasse

     1. van hoge kwaliteit

      Frans Weisz heeft het scenario vervolgens recht gedaan met een sferische verfilming, vol theatraliteit, met een acteursregie die redelijk spel opgeleverd heeft, met een enkele frivoliteit, wat karikaturaal aangezette figuren zoals zus Berta (Kitty Courbois) en met een inzichtelijke montage. Maar kunst van klasse is Hoogste Tijd niet geworden. De film is op zijn zachtst gezegd braaf en schools.

      NRC,

     Spreekwoorden


     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     klasse 7.0

     afdeling in het openbaar vervoer of in een ziekenhuis, met een hoger of lager comfort voor een hogere of lagere prijs; klas

     Betekenisbetrekking


     specialisering
     Betrokken betekenissen 1.0 : 7.0

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een klasse…

     is een afdeling

     • [Functie] biedt een bepaald niveau van comfort of kwaliteit tegen een bepaalde prijs
     • [Object betroffen] wordt toegekend aan afdelingen in de trein of een ziekenhuis

      Algemene voorbeelden


      Hij wilde graag bijbetalen zodat moeder, verplicht verzekerd en derde klas, een klasse hoger kon liggen.

      Engelen van het duister, Jan Siebelink,

      Wilt u in een andere klasse liggen dan moet u bijbetalen, tenzij u daarvoor bij ons een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

      http://www.zvn.nl/index.html

      Combinatiemogelijkheden


      met telwoord ervoor


      • eerste klasse
      • tweede klasse
      • derde klasse

      De Jonge schetste dat als Marijnissen en de SP het voor het zeggen krijgen, rijke Nederlanders eerst 75 procent belasting moeten betalen en dan in het gangpad van de tweede klasse in de trein een Hema-worst moeten eten.

      Haagsche Courant,

      In het ziekenhuis op de eerste klasse lag een inbreker.

      Het damesorkest en andere stadsverhalen, Herman Pieter de Boer,

      Na 6 jaar te voet vanuit Brussel naar Etterbeek te zijn gegaan en 3 jaar als slachtvee in bus en metro te zijn vervoerd, reis ik nu in eerste klasse vanuit Dilbeek: lieflijk stationnetje en nooit voldoende plaats 's ochtends zodat er dagelijks mensen in eerste zitten met een tweede klasse-kaart en ik mij bekocht voel en mijn kaart terugstuur.

      De Standaard,

      Opname in de derde klasse van een ziekenhuis.

      http://www.zvn.nl/index.html