kredietwaardigheid


kredietwaardigheid 1.0

( Gezegd van zowel personen als van bedrijven, firma's, instellingen, landen e.d.)
het door zijn reputatie of door zijn financiële en/of economische omstandigheden waard zijn om er een krediet aan te verstrekken; het waard zijn om een krediet te krijgen; het kredietwaardig zijn; vaak in het bijzonder: het in staat zijn om een verstrekt krediet terug te betalen; het in staat zijn om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen; solvabiliteit

Semagram


Kredietwaardigheid…

is een toestand

   Algemene voorbeelden


   Overheden in het Westen kunnen steeds minder lenen omdat de grenzen van de kredietwaardigheid door steeds meer landen bereikt worden.

   http://www.devrijeeconomie.nl/2010/11/wie-heeft-er-nog-wat-kredietwaardigheid.html,

   "Ja, natuurlijk. Alle banken zijn in hetzelfde bedje ziek. De klanten zijn dossiernummers en hun kredietwaardigheid wordt alleen gemeten aan de laatste balanscijfers. Geen enkele bank kent de persoonlijkheid, de ambitie, de inzet, de capaciteiten, de persoonlijke risico's , … van haar klanten."

   http://www.voka.be/tekst.asp?ID=1116=export,

   Zoals een ander bij zo'n gelegenheid voortdurend aan zijn verloofde zou vragen of zijn 'das goed zat', zijn 'neus niet glom', etc., zo vroeg ik Minchen op weg naar het kantoor onophoudelijk of ze niets vond schorten aan mijn kredietwaardigheid. 'Weet je: ze vragen naar referenties bij de bank.' 'Hou jij nu eens op over die kredietwaardigheid van je.'

   Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

   Wanneer op dat moment de staatsschuld minimaal is, beschikt de natie over de maximale leencapaciteit om het onheil het hoofd te bieden. Het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, raakte diep in de schulden tijdens de oorlogen met Napoleon, maar loste in de negentiende eeuw systematisch af om financieel sterk te staan bij een mogelijk toekomstig gewapend conflict. Dat kwam er met de Eerste Wereldoorlog en toen was het maar goed dat Engelands kredietwaardigheid boven twijfel verheven was.

   http://www.nijenrode.nl/nl/

   Natuurlijk moet je vechten - zoals Jubilee 2000 doet - tegen de schuldenlast van Derde Wereld landen, anders leg je je erbij neer dat de armste landen hun economieën niet kunnen opbouwen, omdat ze leeggezogen worden door de grootste banken. Maar het kwijtschelden van schulden alleen zou de situatie alleen maar verergeren. Ten eerste zou kwijtschelding de ergste, meest roekeloze regeringen belonen. Ten tweede zou kwijtschelding in de nabije toekomst de arme landen veranderen in financiële paria's: ze zouden niet meer in staat zijn basisbenodigdheden te importeren, omdat hun kredietwaardigheid nul is geworden.

   http://www.eur.nl/oos/sv/sg/index/index11.html,

   Dankert liep heen en weer naar de stellingkast en schoof ons allerlei uitgaven onder ogen. Het blad Cash van de gezamenlijke creditcardverstrekkers, een schoolagenda met gewaagde pentekeningen, een reeks bloemlezingen van Nederlandse literatoren, het blad Tulip van een luchtvaartmaatschappij en nog wat titels die een heftige kredietwaardigheid uitstraalden.

   Nette mensen in een nieuwe tijd, Hans van der Kamp,

   Poole-Robb haalt Indonesië aan als voorbeeld. Dit land staat zevende op zijn risicolijst. Weliswaar scoort het steeds beter wat betreft zijn kredietwaardigheid, maar wat betreft corruptie en papierwinkel laat het alle landen achter zich, ook Rusland.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • de kredietwaardigheid beoordelen
   • de kredietwaardigheid checken
   • de kredietwaardigheid garanderen
   • de kredietwaardigheid inschalen
   • de kredietwaardigheid onderzoeken
   • de kredietwaardigheid toetsen
   • iemands kredietwaardigheid achterhalen
   • kredietwaardigheid hebben
   • zijn kredietwaardigheid verliezen

   Er kan alleen maar vraag zijn naar leningen als de mensen die geld lenen nog enige kredietwaardigheid hebben. En kredietwaardigheid wordt steeds zeldzamer. Dat betekent dat ook het einde in zicht is van de almaar toenemende kredietverlening.

   http://www.devrijeeconomie.nl/2010/11/wie-heeft-er-nog-wat-kredietwaardigheid.html,

   Moody's, een bureau dat de kredietwaardigheid van bedrijven beoordeelt en hen op basis daarvan een quotering of rating toekent, is niet mals voor de Belgische bankiers.

   De Standaard,

   Voorwaarde is wel dat er een waarborgfonds komt dat de kredietwaardigheid van de instellingen garandeert.

   NRC,

   Bij de transacties op de kapitaalmarkt werkt KNP BT opvallend genoeg zonder het keurmerk (de rating) van de toonaangevende financiële bureaus Moody's en Standard Poor's die de kredietwaardigheid van bedrijven toetsen.

   NRC,

   De rol van deze instanties is te vergelijken met die van de gespecialiseerde ratingbureaus die de kredietwaardigheid van ondernemingen onderzoeken en daar periodiek een 'rating' over publiceren.

   http://www.ethibel.org/pdf/KBC_studie_NL.pdf,

   De verslechterende financiële situatie in Zweden was eind vorige week voor het Amerikaanse kredietbeoordelingsbureau Moody's aanleiding om de kredietwaardigheid van het land lager in te schalen.

   NRC,

   "Het is niet ongebruikelijk dat handelsinformatiebureaus de opdracht krijgen om, bijvoorbeeld, iemands kredietwaardigheid te achterhalen," stelt Broekema.

   Het Parool,

   Vanden Houte stak zijn licht op in Canada, waar de verschillende deelstaten ook dezelfde munt gebruiken, maar toch een uiteenlopend begrotingsbeleid voeren en een verschillende kredietwaardigheid hebben.

   De Standaard,

   In 1993 bedroeg het verlies 2,3 miljard gulden en over 1994 moet het verlies op dat zelfde bedrag worden gehouden, wil de bank zijn kredietwaardigheid niet verliezen.

   NRC,

   met adjectief ervoor


   • een aanvaardbare kredietwaardigheid
   • een betere kredietwaardigheid
   • een grotere kredietwaardigheid
   • een excellente kredietwaardigheid
   • een hoge kredietwaardigheid
   • een hogere kredietwaardigheid
   • een hoogste kredietwaardigheid
   • een lage kredietwaardigheid
   • een lagere kredietwaardigheid
   • een sterke kredietwaardigheid
   • een stevige kredietwaardigheid
   • een voldoende kredietwaardigheid
   • een onbetwistbare kredietwaardigheid
   • een onvoldoende kredietwaardigheid
   • nationale kredietwaardigheid

   Met de kredietwaardigheidscore van WDM kunt u vooraf de kredietwaardigheid van uw klanten en prospects in kaart brengen. Zo kunt u eenvoudig consumenten met een lage kredietwaardigheid uitsluiten van uw werving- of cross-sell campagne.

   http://www.wdm.nl/GeoMarktprofiel/Kredietwaardigheid,

   Rating opgesteld door de internationale kredietanalisten van de BBL. Kwaliteit van de emittent: A + onbetwistbare kredietwaardigheid; A hoge kredietwaardigheid; B + voldoende kredietwaardigheid; B aanvaardbare kredietwaardigheid; C onvoldoende kredietwaardigheid; X rekening houdend met externe elementen (voorrecht, garantie...); NR No Rating.

   De Standaard,

   De basisgedachte daarbij was dat de inkrimping van het begrotingstekort zou leiden tot een betere kredietwaardigheid van de Belgische staat op de financiële markt.

   De Standaard,

   Voor de BNG zijn hiernagenoemde strategische doelstellingen van belang: 1) Behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector. 2) Behalen van een redelijk rendement voor aandeelhouders. 3) Behoud van de excellente kredietwaardigheid.

   http://www.bng.nl

   Praag is in zijn oude Habsburgse glorie hersteld en trekt een niet aflatende stroom westerse bezoekers aan. Doordat bovendien de export sterk presteert en de toevoer van buitenlands kapitaal fors is opgelopen, dekken de deviezenreserves nu vier maanden import, tegen anderhalve week drie jaar geleden. Geen enkel ander transitieland heeft een grotere kredietwaardigheid.

   De Standaard,

   De lening van BNG is volgens een handelaar de beste keuze van de twee, omdat deze debiteur een hogere kredietwaardigheid heeft en slechts een licht lager rendement biedt.

   De Standaard,

   "Voor sommige landen zal de winst die men overhoudt aan het uitschakelen van het wisselkoersrisico, kleiner zijn dan het verlies dat opgelopen wordt door de lagere kredietwaardigheid", waarschuwt Levey.

   De Standaard,

   Waarover duidelijkheid moet komen is: 1) een stel precieze regels over welke risico's met het schuldbeheer van de staat en de andere overheden gepaard mogen gaan [...]. 3) een jaarlijkse, onafhankelijke doorlichting van het gevoerde beheer door het Rekenhof. Dat mag gerust rekening houden met een zekere discretie over marktposities en tegenpartijen. Maar het moet de zekerheid bieden dat met onze duurbevochten nationale kredietwaardigheid geen spelletjes worden gespeeld.

   De Standaard,

   Het internationale bedrijf draagt momenteel circa 30 procent bij aan de winst van de Rabobank-groep. Dat moet 35 procent worden, aldus Van Slingelandt. "Dat geeft meer evenwicht en ook meer zekerheid voor onze sterke kredietwaardigheid."

   Reformatorisch Dagblad,

   Dat kapitaal er zo duur is, ligt aan de inefficiëntie van de banksector, de niet bijster stevige kredietwaardigheid van de meeste landen, de te lage spaarquote en vooral aan het strak monetair beleid - het krap houden van het geldvolume in omloop.

   De Standaard,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de kredietwaardigheid van een bedrijf
   • de kredietwaardigheid van een fonds
   • de kredietwaardigheid van een instelling
   • de kredietwaardigheid van een land
   • de kredietwaardigheid van een onderneming
   • de kredietwaardigheid van een overheid
   • de kredietwaardigheid van een vereniging

   De kredietwaardigheid van de Belgische overheid is van een uitstekende, maar net geen uitzonderlijke kwaliteit.

   De Standaard,

   Deze agentschappen beoordelen met een bepaalde score (rating) de kredietwaardigheid van bedrijven of van overheden die op de kapitaalmarkt obligatieleningen uitgeven.

   De Standaard,

   De prijs of koers van een obligatie kan onder meer worden beïnvloed door wijzigingen in het algemene rentepeil, de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling, de (aankondiging van) verhoging of verlaging van de rating, de resterende looptijd van de lening en de verhandelbaarheid van de lening.

   http://www.geocities.com/wallstreet/1140/

   De financiële markten beloonden ze met een lage rente, wat een groter geloof weerspiegelt in de kredietwaardigheid van ons land.

   De Standaard,

   En met de kredietwaardigheid van veel landen is het belabberd gesteld.

   NRC,

   Ook nu zal een bank naar de kredietwaardigheid van de vereniging en de waarde van het onderpand kijken.

   De Telegraaf,

   De kredietanalisten in deze agentschappen onderzoeken de kredietwaardigheid van talloze ondernemingen, en vertalen hun bevindingen in een bepaalde rating.

   De Morgen,

   Moody's heeft aangekondigd nog deze week de kredietwaardigheid van alle Amerikaanse streekfondsen te onderzoeken, om te zien of er nog meer 'Orange Counties' in het land zijn.

   NRC,

   • de kredietwaardigheid van Iran
   • de kredietwaardigheid van Rusland
   • de kredietwaardigheid van Zweden

   Hoe streng de ontwerpbegroting ook zou worden, de kredietwaardigheid van Zweden zal niet op korte termijn verbeteren, luidde het oordeel in Londen en New York.

   NRC,

   De kredietwaardigheid van Rusland verbeterde in het afgelopen jaar.

   De Standaard,

   Het soepele verloop van de schuldafhandeling tussen de VNO NCW en Bank Markazi heeft de NCM meer vertrouwen gegeven in de kredietwaardigheid van Iran.

   http://www.cidi.nl/html/publijst/online/iran-00.html,

   • de kredietwaardigheid van de BNG
   • de kredietwaardigheid van KPN

   De nieuwe garantie treedt in werking als de kredietwaardigheid van KPN twee treetjes daalt naar 'speculative grade'.

   Het Financieele Dagblad,

   Sinds 1994 heeft de BNG de triple-A-status, toegekend door elk van de drie grootste internationale ratingbureau's, waarmee de kredietwaardigheid van de BNG internationaal wordt aangegeven.

   http://www.bng.nl

   • de kredietwaardigheid van een debiteur
   • de kredietwaardigheid van een opdrachtgever
   • de kredietwaardigheid van een klant
   • de kredietwaardigheid van een schuldenaar

   Omdat bouwprojekten in Oost-Europa nogal eens botsen met de kredietwaardigheid van de opdrachtgevers benadrukt Besix dat haar klanten in beide landen erg solvabel zijn.

   De Standaard,

   "Wat verwacht u van de banken"? Antwoord: "Vertrouwen. Bank moet de kredietwaardigheid van de klant checken en dan on-line gaan."

   http://www.ecp.nl/congres99/

   De banken gaan nauwer toekijken op de kredietwaardigheid van de klanten, met alle nadelige gevolgen voor de sektor, zeggen de integratoren.

   De Standaard,

   De factormaatschappij zal uw debiteurenportefeuille doorlichten voor ze tot financiering overgaat. Zo wordt de kredietwaardigheid van uw debiteuren onderzocht. Klanten met een slecht betalingsgedrag zullen niet worden geaccepteerd voor bevoorschotting.

   http://www.xs4all.nl/~jan/Publicaties/factoring.htm

   Soms wordt er gebruik gemaakt van een briefomslag waaruit blijkt dat de briefwisseling betrekking heeft op de inning van een schuldvordering. De buren, familie of werkgever worden bezocht waarbij de 'kredietwaardigheid' van de schuldenaar wordt nagegaan.

   http://home.pi.be/~pin67548/index2ter.nl.htm,

   in voorzetselgroep


   • inzicht in de kredietwaardigheden

   Wilt u inzicht in de kredietwaardigheden van een bedrijf? Met de informatie uit een Credit Report kunt u beslissen wat het risico van een (nieuwe) klant is, en of u zaken wilt doen met deze klant.

   https://www.graydon.nl/credit-management

   • informeren naar de kredietwaardigheid
   • onderzoek naar de kredietwaardigheid
   • beoordeling van de kredietwaardigheid
   • herwaardering van de kredietwaardigheid
   • verbetering van de kredietwaardigheid

   Vooraf informeren naar de kredietwaardigheid kan bij diverse informatiebureaus, banken, de Kamer van Koophandel en niet te vergeten uw medeleveranciers.

   http://www.vanhommerig.nl/

   Een optimale kredietpolitiek en onderzoek naar de kredietwaardigheid van de klant zijn nodig.

   http://www.graydon.be/NL/FrameGraydon.htm

   De mogelijke herwaardering van de kredietwaardigheid hangt samen met het bod dat ING heeft uitgebracht op de failliete Britse zakenbank Barings.

   NRC,

   Een positieve bijdrage werd daarnaast geleverd door een rentedaling en een verbetering van de kredietwaardigheid van de Europese convertiblemarkt.

   http://www.vanlanschot.com/resources/nbrbelegfndsnjun03.pdf,

   Dit kapitaal geeft KPN enige armslag in zijn pogingen de hoge schuldenlast af te lossen, die vooral is ontstaan door de investeringen in E-Plus en Umts. Met deze actie probeert KPN de beoordeling van zijn kredietwaardigheid door Standard Poor's op peil te houden, omdat lenen bij financiële instellingen anders te duur wordt.

   http://www.computable.nl/artikels/archief0/d47mh005.htm,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • kredietwaardigheid en betrouwbaarheid
   • kredietwaardigheid en geloofwaardigheid
   • geloofwaardigheid en kredietwaardigheid

   De auteur beweert dat de kredietwaardigheid en de geloofwaardigheid van een sector is te meten aan het niveau van zijn professionalisme en dat de filmproducenten de vermaledijde filmcommissie als "kop van jut" aanwijzen bij negatief advies of weigering van subsidies.

   De Standaard,

   Is die beslissing dan ook geen aanslag op de geloofwaardigheid en de kredietwaardigheid van onze eigen, Vlaamse audio-visuele sector?

   De Standaard,

   De keuze voor een bepaalde betalingsvorm hangt mede af van de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van de partner waarmee men zaken doet.

   http://www.evd.nl/zoeken/ShowBouwsteen.asp?bstnum=6824,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   kredietwaardigheid 2.0

   (financiële adviesbureaus [instellingen en organisaties])

   mate van kredietwaardigheid van een bedrijf, een onderneming, de koers van een munteenheid e.d. zoals beoordeeld door een daartoe bevoegde instantie, met name een kredietbeoordelingsbureau; rating
   Vooral in combinaties als de kredietwaardigheid verlagen of verhogen, verlaging of verhoging van de kredietwaardigheid.

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram


   Kredietwaardigheid…

   is een beoordeling

   • [Betrokkene] heeft betrekking op de kredietwaardigheid van een bedrijf, onderneming, instelling, land, de koers van een munteenheid e.d.
   • [Handelende persoon] wordt gedaan door de beoordelaars van een bevoegde instantie, met name een kredietbeoordelingsbureau

    Algemene voorbeelden


    Moody's Investors Service heeft de kredietwaardigheid van Ierland met twee stappen verlaagd. Daarmee blijft het land, dat stevige bezuinigingen heeft aangekondigd en tegelijkertijd alle zeilen moet bijzetten om de banken overeind te houden, nog net boven de zogeheten 'junk status' hangen.

    http://www.fd.nl/artikel/21928031/moody-s-verlaagt-kredietwaardigheid-ierland,

    Het Amerikaanse kredietbeoordelingsbureau Standard Poor's (SP) overweegt de kredietwaardigheid van het Nederlandse bankverzekeringsconcern Internationale Nederlanden Groep (ING) te verlagen.

    NRC,

    De eurocrisis en de begrotingstekorten van de overheden in VS en tal van Europese landen hebben beleggers ook duidelijk gemaakt dat het kopen van Bunds, Gilts of Treasuries ook niet meer zonder risico is. Zeker niet nu er aan de kredietwaardigheden van de grote landen wordt geknaagd.

    https://www.iexprofs.nl/onbekend/67798/Beleggingsfondsen/Hoe-safe-zijn-emerging-obligaties.aspx,

    Een overschot van 700 miljoen dollar aan Turkse lira's op de geldmarkt, gekoppeld aan een verlaging van Turkijes kredietwaardigheid door twee vooraanstaande Amerikaanse ratingfirma's, zorgden toen voor een run op de Amerikaanse dollar en de Duitse mark.

    NRC,

    De gerenommeerde financiële instituten Moody's en Standard Poors zetten ING vorige week op hun 'review-lijst' voor mogelijke verlaging van de kredietwaardigheid.

    NRC,

    De koers van de Italiaanse lire, die tijdelijk buiten het EMS verblijft, heeft de verlaging van de kredietwaardigheid door Moody's goed doorstaan.

    NRC,

    Zakt de kredietwaardigheid van KPN gedurende de looptijd van de stukken onder de huidige rating van A-, dan wordt de couponrente met 0,10, 0,20 of 0,30% (afhankelijk van de resterende looptijd) ter compensatie verhoogd.

    De Telegraaf,

    Wanneer het rating-bureau Moody's die kredietwaardigheid bijvoorbeeld met één stap verlaagt, moet de obligatie-uitgever meteen ongeveer 8,5 basispunten rente meer bieden.

    De Standaard,

    Moody's, waarvan de waarderingen samen met die van enkele andere bureau's door beleggers worden gebruikt om de risico's bij het beleggen in schulden in te schalen, verlaagde de Zweedse kredietwaardigheid van "AA3" naar "AA2".

    NRC,

    Het is de bedoeling om een struktuur te creëren met de hoogste kredietwaardigheid: de felbejaagde triple A (AAA).

    De Standaard,