lastbrief


lastbrief 1.0

((vooral) in België,weinig gebruikt,verouderend)

brief die, document dat als bewijs dient dat een bepaalde opdracht ("last") is gegeven, bijvoorbeeld door een bedrijf aan een uitvoerder van een project; in historiserend gebruik ook: brief, geschrift waarin aangegeven wordt dat men gemachtigd is om een bevel uit te voeren; bevelschrift
In Nederland, behoudens de specifieke betekenis 2.0, alleen nog in historiserend gebruik, maar in België in de algemene betekenis incidenteel nog aangetroffen.

Semagram


Een lastbrief…

is een machtiging; is een document; is een brief; is een geschrift

 • [Functie] dient als bewijs dat iemand gemachtigd is een opdracht uit te voeren
 • [Onstoffelijke inhoud] bevat de machtiging tot het uitvoeren van een opdracht

  Algemene voorbeelden


  Er wordt bepaald dat aan de in art. 1 vermelde verplichtingen alleen moet worden voldaan indien AGSL dit bij aangetekende lastbrief meedeelt. In deze brief zullen het juiste doel, de aard en de omvang van de door de ontwerper uit te voeren opdracht worden omschreven.

  http://www.complexestadsprojecten.be/Documents/4.3_Leuven_Centrale_Werkplaatsen/22_contract%20openbaar%20domein_AGSL-Infrabo_2007.pdf

  Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop (aankopen): Een overheidsopdracht van diensten voor het opstellen van ontwerpen van kleine netuitbreidingen riolering en eventueel wegherstel (na lastbrief van Infrax), veiligheidscoördinatie alsmede de opvolging der werken gelegen in het gebied van alle tot Infrax toegetreden gemeenten voor het rioolbeheer in West-Vlaanderen en Antwerpse Kempen.

  http://www.bda-online.be/ShowTender.aspx?tendernumber=702599948673647423&Lang=FR,

  Tijdens de maaltijd halen de monniken opeens wapens onder hun pijen vandaan. Het zijn geen monniken, maar geuzen! Hun leider Herman de Ruijter eist het Slot op in naam van de Prins van Oranje. Hij toont de verbaasde kastelein een lastbrief van Willem van Oranje.

  http://www.slotloevestein.nl/documents/museum/geschiedenis/geschiedenis-staatgevangenis.xml?lang=nl

  Paus Gregoris II toont veel begrip voor Wynfriths passie om de heidenen te bekeren. De paus geeft hem een nieuwe naam: Bonifatius. De naam van een Romeins martelaar uit de 4e eeuw. Wynfrith krijgt bij zijn vertrek ook een pauselijk lastbrief mee. Hierin wordt hij opgedragen de heidense volken in Europa te onderwijzen in de waarheden van de Testamenten.

  http://www.vriendschapscomitedokkum.nl/nl/bonifatius.html

  lastbrief 2.0

  ((vooral) in Nederland,religie en levensbeschouwing [religie],protestantisme)

  van God gegeven opdracht van een predikant; ook: opdracht van een afgevaardigde in de kerkenraad, t.w. daarin de geloofsgemeenschap te vertegenwoordigen door gebruik te maken van het spreekrecht en stemrecht

  Semagram


  Een lastbrief…

  is een opdracht

  • [Betrokkene] is de opdracht waarvoor een predikant of afgevaardigde in de kerkenraad zich geplaatst ziet

   Algemene voorbeelden


   "Mijn werkdruk als predikant wordt in de eerste plaats bepaald door de lastbrief die ik van de Heere kreeg", zegt ds. A. Bac. "Aan die lastbrief hangt een enorme verantwoordelijkheid en dat zorgt voor een overvol programma. In de praktijk slokt het maken van preken een groot gedeelte van de tijd op, zeker als je wat langer in een gemeente staat. Als je naar vermogen wilt beantwoorden aan de inhoud van het predikambt, vereist dat een uitgebreide studie voor elke preek."

   http://www.digibron.nl/search/detail/012de0f867c03e136be44cdc/de-lastbrief,

   De uitdrukking 'met last en macht' zal de meeste kerkenraadsleden wel bekend in de oren klinken. Zij staat op de brieven van de kerkenraden aan de classis, waarin zij melding maken van de namen van de broeders die namens hen naar de classicale vergadering zijn afgevaardigd. De tekst van die brief (we noemen haar lastbrief, of oorspronkelijk geloofsbrief, die naam vindt u letterlijk in art. 33 van onze kerkorde) luidt: 'De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te … heeft in zijn vergadering van … tot afgevaardigden naar de classicale vergadering, die op … te … zal worden gehouden, benoemd de broeders: … met last en macht, om met de vergadering, op grond van Gods Woord, aangenomen formulieren van enigheid, Dordtse kerkorde en verdere synodale bepalingen van onze kerken, alles besluiten en uit te voeren wat tot het werk van die vergadering behoort'.

   (onbekend)

   De bedoeling van de lastbrief is om aan de betrokken vergadering duidelijk te maken wie er door de kerkenraad [...] zijn afgevaardigd. Die broeders hebben namelijk spreekrecht en stemrecht; eventuele anderen niet.

   http://www.kerkrecht.nl/data/onderdelen/7950/last%20en%20macht%20AC%20mei%202006.doc.

   "Begrijpen wij de ernst van dit alles?" vraagt de christelijke gereformeerde emeritus predikant. "In dertig gemeenten kan er 's zondags een predikant op de kansel staan, die binnen ons kerkverband geen lastbrief heeft ontvangen, die geen kerkelijk examen heeft afgelegd ooit, die wellicht volgens een veertigtal predikanten van onze kerken een prediking brengt, die afwijkt van de lijn der Schrift."

   http://www.refoforum.nl/forum/viewtopic.php?f=39&t=5071,