mest


mest 1.0

ontlasting van vee of andere dieren die gebruikt wordt om de grond vruchtbaar mee te maken; ontlasting als bodemvoeding

Semagram


Mest…

is mest; is een stof

 • [Geur] ruikt sterk
 • [Samenstelling] bestaat uit dierlijke ontlasting; bevat belangrijke stoffen voor de bodem
 • [Functie] wordt gebruikt om de bodem te bemesten; wordt gebruikt om de grond vruchtbaar te maken
 • [Aggregatietoestand] is vaak brijachtig, maar soms ook vast of vloeibaar
 • [Waardering] is van belang voor de landbouw, maar geeft ook vaak een overschot in de veehouderij en kan bij veelvuldig gebruik op het land het drinkwater vervuilen; wordt vanwege de geur vaak als vies beschouwd
 • [Voorbeeld of specimen] wordt soms verdeeld in vaste mest en vloeibare mest, te weten drijfmest en mestvocht (ook aalt, beer of gier genoemd), waarbij gier soms van aalt afgegrensd wordt, omdat het bij gier alleen om het vocht zou gaan

Algemene voorbeelden


Voor legpluimveehouders betekent dat, dat ze aandacht zijn gaan besteden aan het verlagen van de ammoniakuitstoot en het verantwoord afzetten van mest. Mest bestaat uit waardevolle mineralen, nodig bij alle plantengroei.

http://www.blijmeteenei.nl/

Zaad van klaprozen was op de achterste hoop terechtgekomen, de jongste, bestaande uit koemest en een laag beukenblad. De mest had de stengels hoog doen opschieten.

Engelen van het duister, Jan Siebelink,

Zo dient het merendeel van de varkens voor de export, maar met de mest blijven we zitten. Die mest verstikt het oppervlaktewater, verruigt de vegetatie en sijpelt in het grondwater.

http://www.ping.be/jacky_maes/leefmilieu.htm

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • mest afzetten
 • mest gebruiken
 • mest injecteren
 • mest produceren
 • mest sproeien
 • mest uitrijden
 • mest verwerken

Sinds 1991 zijn maatregelen van kracht om de emissie van ammoniak terug te dringen [...]. Hierdoor is de hoeveelheid ammoniak in de atmosfeer in 1992 met ongeveer 25 procent gedaald. Maar 1993 gaf weer een stijging te zien doordat meer mest werd afgezet op grasland, dat een hogere emissie geeft dan bouwland.

NRC,

De veekwekers met een mestoverschot moeten in de witte gemeenten op jacht naar gronden waar ze hun mest kunnen afzetten.

De Standaard,

Het verplichte karakter moest voorkomen dat de hoogstbiedende boer straks wel zijn mest kan afzetten en zijn minder kapitaalkrachtige collega niet.

Meppeler Courant,

Boeren gebruiken mest om een goede oogst van het land te kunnen halen.

http://www.minlnv.nl/thema/mest/brochure/,

We gebruiken veel minder mest dan we produceren.

http://www.belgischeunie.be/nederlands/indexnl.htm

Een landbouwmachine injecteert mest in een maisakker. Tot voor kort reden in het voorjaar tractoren met giertank en sproeier over het land. Omdat bij het sproeien de ammoniak verdampt, met zure regen als gevolg, wordt de mest nu uitgereden.

NRC,

De firma injecteerde vloeibare mest in de grond en bracht voedingsstoffen in korrelvorm aan, in de hoop de bomen alsnog te redden.

De Standaard,

Vera Dua kiest voluit voor duurzame en biologische landbouw. Zij verdubbelde daarom de steun aan landbouwers die overschakelen op bioteelten. Omdat minder dieren ook minder mest produceren, steunt zij met 100 miljoen euro per jaar de landbouwers die vrijwillig hun veestapel afbouwen.

http://www.agalev.be/programma2003/index.html

Hier stinkt het nu en dan nog naar mest, geproduceerd door de 1.800 varkens, de 1.000 koeien, de 560 schapen en de 60 paarden die hun stallen hebben in het tegen besneeuwde bergen leunende Zwitserse plaatsje.

NRC,

Het jaar is al half om en de boeren weten nog niet hoeveel mest zij nog mogen produceren en welke "meststop" de Mestbank hen zal opleggen.

De Standaard,

De verwarring werd deze week onder meer gevoed door berichten over kinderboerderijen die zouden moeten sluiten omdat ze geen mest meer mogen produceren.

Gazet van Antwerpen,

A. en B. zien eigenlijk meer heil in een wurgheffing voor veebedrijven die meer mest produceren dan ze verantwoord kwijt kunnen.

Meppeler Courant,

Een boete van 1500 gulden, waarvan de helft voorwaardelijk. Die straf kreeg de 65-jarige agrariër G.H. uit Nieuwleusen omdat hij in april vorig jaar dunne mest breed over zijn land heeft gesproeid zonder het direct 'emissie-arm' in de grond te brengen.

Meppeler Courant,

In maart 2000 werd op dit grasland mest gesproeid, die tot in het ven terecht kwam.

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/696/541/RUG01-000696541_2010_0001_AC.pdf,

Wat de beste tijd is om mest uit te rijden wisselt van jaar tot jaar, afhankelijk van de temperatuur.

NRC,

De belangrijkste wijziging slaat op het verbod om tijdens de wintermaanden mest uit te rijden.

De Standaard,

Twee boeren uit Ruinerwold moesten vrijdag voor de economische politierechter in Assen verschijnen, omdat ze vorig jaar mest uitgereden hadden op tijdstippen dat dat niet mocht.

Meppeler Courant,

In 2001 moesten 627 bedrijven hun mest verwerken.

http://www.vilt.be/nieuwsarchief/list.phtml

Doordat ze gezamenlijk voer inkopen en hun mest verwerken, zijn de boeren naar verwachting goedkoper uit.

NRC,

 • mest kwijt kunnen
 • mest kwijt moeten
 • mest kwijt raken

De bioboer moet de geproduceerde mest kwijt kunnen, en zo is er geen sprake van overtollige mestproductie.

http://www.knack.be,

Om de mest conform de voorschriften te kunnen uitrijden heeft hij deze winter een sleepvoet aangeschaft, kosten f 40.000. Al die tijd is het te nat geweest om met dat zware ding het weiland in te gaan. Maar nu moest hij toch echt zijn mest kwijt, en nu zit het alweer vol met kieviten.

NRC,

De Nederlanders zouden de Kempense gronden nodig hebben om hun mest kwijt te raken en om aardappelen op te telen, wat in hun streek verboden is wegens het bruinrot.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • droge mest
 • dunne mest
 • vaste mest
 • vloeibare mest

Inmiddels is vrijwel alle kippenmest in Nederland, droge mest (vaste vorm, niet vloeibaar).

http://www.blijmeteenei.nl/

Je hoeft het niet te injecteren, het is droge mest en het stinkt niet.

http://www.vriendenvanhetplatteland.nl/nieuws.asp?ID=1991,

De 33-jarige G.S. uit Wanneperveen moet binnen zes maanden rekeningen en foto's overleggen aan justitie om aan te tonen dat hij zijn mestbassin voor dunne mest heeft laten overkappen.

Meppeler Courant,

In de meeste gevallen wordt dunne mest afkomstig van varkens en/of runderen gebruikt.

http://www.bondbeterleefmilieu.be/dl.php?i=231&d=1,

Koeienmest is heel krachtig, gebruik dus maar een paar korrels. Ook kan je vaste koeienmest een dag in water leggen en dan met dat water (gezeefd om zo de vaste mest eruit te filteren) de Bonsai bemesten.

http://www.bonsaiempire.com/

Vaste mest is makkelijker dan vloeibare mest, je vermengt het gewoon door de grond of je legt het bovenop het grondoppervlak.

http://www.bonsaiempire.com/

 • meer mest
 • minder mest

Voor het eerst sedert tijden stoot onze landbouw tegen een plafond: er is meer mest beschikbaar dan de bodem kan opnemen.

De Standaard,

Wie meer mest produceert dan is toegestaan moet daarover een forse heffing betalen.

Meppeler Courant,

Minder koeien betekent minder mest, en daarmee drukt Van Dijk de kosten die hij kwijt is aan het afzetten van zijn mestoverschot.

NRC,

 • overtollige mest

Ecomac heeft zich volgens M. A. (projectmanager Ecomac) tot doel gesteld om een totaaloplossing te bieden voor het milieuprobleem van de overtollige mest niet alleen in Vlaanderen maar ook elders in Europa.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/nbra11122002_045,

Natuurlijk gaat de excursie niet naar akkers waarop boeren clandestien hun overtollige mest hebben gedumpt, naar veehouderijen die kwistig spuiten met groeibevorderend doch verboden clenbuterol of naar bedrijven waar het beest beestachtig wordt behandeld door trappen voor de kop.

NRC,

Het overgrote deel van de overtollige mest in Nederland bestaat uit drijfmest die niet geschikt is om te verbranden.

Meppeler Courant,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • mest van de dieren
 • mest van de koe
 • mest van het pluimvee
 • mest van het vee

De mest van de dieren wordt rechtstreeks benut in teelten van witlof, champignons en zalm.

De Gelderlander,

De bacterie zit in de mest van de koe en komt via het slachthuis op de vleesproducten.

Drentse Courant,

"Als bezoekers niet in aanraking zouden komen met mest van het pluimvee, kon de kinderboerderij openblijven", zegt de voorzitter nu.

Dagblad van het Noorden,

De mest van het vee wordt illegaal afgevoerd of in een sloot geloosd.

NRC,

Voorzetsel: voor

 • mest voor graan
 • mest voor de landbouw
 • mest voor je tuin

Veebedrijven en akkerbouwbedrijven kunnen mekaar helpen (de zogenaamde koppelbedrijven, met als clichévoorbeeld mest voor graan: de akkerbouwer produceert graan voor een veeboer en de veeboer vindt bij de akkerbouwer een afzet voor mest).

http://www.vilt.be/duurzamelandbouw/index.html

De menselijke faecaliën leverden als mest voor de landbouw veel minder op dan verwacht.

NRC,

De straten en vooral het smalle gedeelte van de Woldstraat, waren dan groen van het afval dat de koeien achterlieten. Veel Meppelers gingen dan met stoffer en blik de straat op om mest voor hun tuin bij elkaar te vegen.

Meppeler Courant,

in voorzetselgroep


 • de geur van mest

De intensieve veehouderij neemt in de Nederlandse samenleving geen onomstreden plaats in. Te zeer is het beeld van deze sector de afgelopen jaren bepaald door de geur van mest, problemen op het gebied van dierenwelzijn en vragen over de voedselveiligheid.

http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/,

Geert stond op en schuifelde tussen hen in naar buiten, snoof de bierwalm op, de muffe geur van motteballen en mest die in hun kleren hing.

Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

met substantief ervoor


 • hoeveelheid mest
 • ton mest
 • tonnen mest

De vijftien miljoen varkens in Nederland produceren een derde van de totale hoeveelheid mest.

De Standaard,

De tank begaf het pas toen broerlief er twee keer op was ingereden. Maar toen had hij ook succes: de enorme hoeveelheid mest stroomde over het erf.

Meppeler Courant,

Volgens fraktievoorzitter J. Nijstad wordt Drenthe bemest met ruim 2 miljoen ton mest van buiten; dat veroorzaakt stijging van de drinkwaterprijs en extra milieu-eisen voor de Drentse boeren die zelf niet teveel mest produceren.

Meppeler Courant,

Tussen 1991 en vandaag heeft zij uitgerekend 96 ton mest verhandeld van de jaarlijks honderdduizenden tonnen mest die de veestapel produceert.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • compost of mest

Het nieuwe teeltbed moet vroegtijdig worden omgespit of losgemaakt. Daarbij de compost of mest in de bovenste laag doorwerken en de grond daarna even laten bezakken.

http://www.milieuvriendelijktuinieren.nl/nieuwsbr/2003_2.htm,

Daarbij kunt u tegelijkertijd opkomend onkruid verwijderen en compost of mest toevoegen.

http://www.wolf-garten.nl/public_nl/gartenjahr/garten01.hbs

 • mest en ammoniak

De kern van het gezamenlijke standpunt is dat de ondernemer in principe zelf verantwoordelijk is waar het gaat om mest en ammoniak.

Meppeler Courant,

De belasting van het milieu door mest en ammoniak uit de intensieve varkenshouderij is genoegzaam bekend.

http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/1997/par97013.htm,

 • mest en stro
 • gier of mest

Door de potstal op te strooien met heideplaggen of stro ontstond na verloop van tijd een dik pakket van mest en stro.

http://www.schaapskudde.nl/general.php?id=1

Behalve met toelating van het Waalse Gewest is elke invoer van gier of mest met het oog op grondverbetering verboden.

http://www.mouscron.be/francais/police/rgp_nl.pdf,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • mesten

Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • buffelmest
 • buxusmest
 • champignonmest
 • dierenmest
 • drijfmest
 • duivenmest
 • eendenmest
 • ezelsmest
 • geitenmest
 • kalvermest
 • kamelenmest
 • kippenmest
 • koeienmest
 • koemest
 • konijnenmest
 • krokodillenmest
 • kuikenmest
 • kunstmest
 • landbouwmest
 • mengmest
 • mestinjectie
 • muizenmest
 • olifantenmest
 • overschotmest
 • paardenmest
 • plantenmest
 • pluimveemest
 • rozenmest
 • rundermest
 • rundveemest
 • schapenmest
 • stalmest
 • straatmest
 • stromest
 • tuinmest
 • varkensmest
 • vissenmest
 • vleermuismest
 • vleermuizenmest
 • vogelmest
 • voorjaarsmest
 • vossenmest
 • weidemest
 • zwijnenmest

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • mestaangifte
 • mestaanvoer
 • mestacceptatie
 • mestactieplan
 • mestadministratie
 • mestafgifte
 • mestafname
 • mestafnemer
 • mestafvoer
 • mestafzet
 • mestafzetting
 • mestakkoord
 • mestanalyse
 • mestarm
 • mestbak
 • mestbank
 • mestbassin
 • mestbedrijf
 • mestbelasting
 • mestbeleid
 • mestbelt
 • mestbeperking
 • mestberging
 • mestbewerking
 • mestboekhouding
 • mestboer
 • mestbon
 • mestboni
 • mestboot
 • mestbrein
 • mestcentrale
 • mestclassificatie
 • mestcode
 • mestcombinatie
 • mestcontract
 • mestcultuur
 • mestdecreet
 • mestdeeltje
 • mestdistributie
 • mesterij
 • mestevaluatie
 • mestexport
 • mestfabriek
 • mestfabrikant
 • mestfermenteerbedrijf
 • mestformulier
 • mestfraude
 • mestgeur
 • mestgif
 • mestgift
 • mestgoot
 • mestgreppel
 • mesthandel
 • mestheffing
 • mesthoop
 • mestimport
 • mestkar
 • mestkelder
 • mestkever
 • mestkosten
 • mestkrat
 • mestkruier
 • mestkuil
 • mestkwaliteit
 • mestkweek
 • mestlade
 • mestleverancier
 • mestlucht
 • mestmaatregel
 • mestmachine
 • mestmarkt
 • mestmonster
 • mestnorm
 • mestnota
 • mestnummer
 • mestonderzoek
 • mestontleding
 • mestopslag
 • mestopslagplaats
 • mestopslagruimte
 • mestoverschot
 • mestovertreder
 • mestpier
 • mestplaat
 • mestplag
 • mestplan
 • mestplank
 • mestplas
 • mestproducent
 • mestproduct
 • mestproductie
 • mestput
 • mestquota
 • mestquotering
 • mestquotum
 • mestrecht
 • mestrechten
 • mestregel
 • mestregelgeving
 • mestregeling
 • mestregime
 • mestregister
 • mestresten
 • mestsilo
 • mestsoort
 • meststaal
 • meststof
 • meststop
 • meststreep
 • meststroom
 • mesttank
 • mesttekort
 • mesttemperatuur
 • mesttoevoer
 • mestton
 • mesttransport
 • mesttransporteur
 • mestuitrijden
 • mestuitrijregeling
 • mestuitrijseizoen
 • mestuitstoot
 • mestvaalt
 • mestverdeler
 • mestvervoer
 • mestvervoerder
 • mestverwerking
 • mestverwijdering
 • mestvlekken
 • mestvolume
 • mestvork
 • mestvrij
 • mestwet
 • mestwetgeving
 • mestzaak
 • mestzak
 • mestzaken

Als deel van een samenstellende afleiding


 • mestinjecteerder
 • mestinjecteur
 • meststrooier
 • mestverwerkend

mest 1.1

ontlasting van een dier; beestenpoep; dierenstront

Betekenisbetrekking


generalisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Mest…

is ontlasting

 • [Herkomst of oorsprong] is afkomstig van een dier

  Algemene voorbeelden


  Je bekijkt vooral dingen waarvan je weet dat ze nuttige informatie verschaffen, zoals alertheid en stand van de oren, en samenstelling en dikte van de mest.

  http://www.boekenbank.be/boekenbank-web/boekenbank/public/title/detail/content;jsessionid=t4peq6s9thkd?id=1360005&fileType=EXCERPT,

  In deze en vele andere sequenties ontpoppen de wetenschappers zich tot echte cineasten. Zij doen meer dan registreren. Soms is suspense troef. Vooral als ze een heilige pillenkever observeren. Die behoort tot de groep van mestkevers die uit mest balletjes draaien. Daarin legt het wijfje een eitje, waarna het balletje in de grond begraven wordt.

  De Standaard,

  Voor en achter de schermen, binnen en buiten, waar hij ook stond of zat, of hij rookte of dronk, alles was doorregen met de stank van paardenzweet, vergeven van de scherpte van hun mest, doortrokken van de weeë lucht die de onbehaarde neuzen van de hengsten uitdaagde contact te zoeken met de verticale rimpels onder de staarten van de merries.

  't Is zo weer nacht, Joyce Roodnat,

  De hen komt dan van het nest, eet en drinkt wat en gebruikt de gelegenheid om mest kwijt te raken.

  http://www.zobk.nl/foktipsnatuurlijkbroeden.htm,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • buffelmest
  • dierenmest
  • duivenmest
  • eendenmest
  • ezelsmest
  • geitenmest
  • kalvermest
  • kamelenmest
  • kippenmest
  • koeienmest
  • koemest
  • konijnenmest
  • krokodillenmest
  • kuikenmest
  • muizenmest
  • olifantenmest
  • overschotmest
  • paardenmest
  • pluimveemest
  • rundermest
  • rundveemest
  • schapenmest
  • stalmest
  • varkensmest
  • vissenmest
  • vleermuismest
  • vleermuizenmest
  • vogelmest
  • vossenmest
  • zwijnenmest

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  mest 2.0

  elke stof die of mengsel van stoffen dat de grond vruchtbaar maakt

  Betekenisbetrekking


  generalisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram


  Mest…

  is een stof

  • [Functie] wordt gebruikt om de bodem te bemesten; wordt gebruikt om de grond vruchtbaar te maken
  • [Voorbeeld of specimen] kan naast dierlijke mest bv. ook compost, as, kalk of kunstmest zijn

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • mest geven

   Wél is het goed de planten die half mei de tuin in moeten wat extra mest te geven. Daar worden ze sterker van. En ook buiten kan een extraatje uw struiken goed doen. Onze rododendron heeft al heel wat theezakjes gekregen deze winter en ze zit dan ook vol knoppen.

   Meppeler Courant,

   Geef de pompoenen veel mest. Je kunt natuurlijk allerlei meststoffen in de tuincentra gaan halen maar één keer per week water geven met daarin opgeloste meststoffen (bv Pokon) werkt ook goed.

   http://www.halloween-europe.tmfweb.nl/

   Aangezien spinazie het moet hebben van zijn bladeren, moet aan de spinazie een hele hoop mest worden gegeven.

   http://www.ping.be/~pin29174/newpage1.htm

   met adjectief ervoor


   • dierlijk mest
   • dierlijke mest
   • organische mest
   • plantaardige mest

   Ook de toename van de zure regen en de geurhinder door ammoniak in dierlijk mest vormen een steeds groter probleem.

   http://www.aalst.be/wandeling8.htm,

   Dit bezemrichtlijn heeft zijn impact op anaërobe vergisting wanneer dierlijke mest mee verwerkt werd in de installatie.

   http://www.platformvergisting.be/Wetgeving/Eindproducten/Default.asp,

   Ook in 1994 handelde ACM in organische mest. Dit betreft zowel vaste mest als drijfmest.

   Meppeler Courant,

   Organische mest (dierlijke mest en compost) geeft zijn voedingsstoffen langzaam af aan de bodem. Bij kunstmest gaat dit zó snel dat planten kunnen 'verbranden' als je te veel gebruikt. De planten krijgen dan gele bladeren en verwelken. Een bodem die is bemest met organische mest houdt de voedingsstoffen beter vast.

   http://www.milieucentraal.nl/wonen/tuinieren/tuinonderhoud/goede-bemesting/

   In de biologische landbouw gebruikt men alleen dierlijke en plantaardige mest. Kunstmest hoort namelijk niet thuis in de natuurlijke kringloop.

   http://www.bionext.nl/content/akker-en-tuinbouw

   • vloeibare mest

   Geef ze ook een extra-bemesting met vloeibare mest en houd de planten vochtig bij droog weer.

   http://www.seniorennet.be/Pages/Tuinkriebels/moestuin_juli.php

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: voor

   • mest voor de azalea's
   • mest voor je tuin

   We stonden in de voortuin te praten over het kopen van mest voor de azalea's.

   Alle families zijn psychotisch, Douglas Coupland,

   In feite zijn konijnenkeutels de beste natuurlijke, organische mest voor je tuin die je kunt krijgen!

   http://www.konijnen.nl/indextot2.htm

   met ander, nevengeschikt substantief


   • compost of mest

   Het nieuwe teeltbed moet vroegtijdig worden omgespit of losgemaakt. Daarbij de compost of mest in de bovenste laag doorwerken en de grond daarna even laten bezakken.

   http://www.milieuvriendelijktuinieren.nl/nieuwsbr/2003_2.htm,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • gazonmest
   • ijzermest
   • kalkmest
   • klavermest
   • kuipplantenmest
   • kunstmest
   • plaggenmest
   • plantenmest
   • rozenmest
   • stikstofmest
   • tuinmest
   • voorjaarsmest

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen