onbevoegdheid


onbevoegdheid 1.0

het onbevoegdheid zijn; het niet bevoegd zijn tot iets; het niet hebben van de bevoegdheid om iets te doen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Onbevoegdheid…

is een toestand

   Algemene voorbeelden


   Het gezamenlijk gezag eindigt: als het kind meerderjarig wordt [...]; indien een ouder of de niet-ouder onbevoegd is geworden tot het gezag, bijvoorbeeld door ondercuratelestelling. De andere ouder of de niet-ouder oefent gedurende de onbevoegdheid alleen het gezag uit; door uitspraak van de rechter op verzoek van de ouder en/of de niet-ouder.

   http://www.notarislelystad.nl/

   Topscholen in Nederland hebben veel hoogopgeleide docenten in dienst en geen onbevoegden voor de klas. Ze geven iedere scholier de aandacht die hij verdient. Nederland kan dus een toppositie heroveren door te investeren in hoogopgeleide docenten, geld rechtstreeks in de klas te steken en een aanval op de onbevoegdheid in de volle breedte in gang te zetten.

   http://www.nationaleonderwijsgids.nl/anp/index.php?item_id=306&anp_id=3174,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • de onbevoegdheid van iets bepleiten

   De advokaten van de burgerlijke partijen uit Temse en Aalst bepleitten de onbevoegdheid van de Charleroise raadkamer, omdat de raadkamer van Dendermonde De Staerke in beschuldiging stelde voor beide aanslagen.

   De Standaard,

   met adjectief ervoor


   • juridische onbevoegdheid

   Het burgerlijk recht is sinds de Code Napoléon nagenoeg ongewijzigd gebleven. In 1958 wordt de juridische onbevoegdheid van de gehuwde vrouw afgeschaft. Nochtans blijven er belangrijke discriminaties bestaan.

   http://www.rosadoc.be/site/mainnl/pdf/nr3.pdf,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de onbevoegdheid van een functionaris
   • de onbevoegdheid van functionarissen
   • de onbevoegdheid van een rechtbank
   • de onbevoegdheid van de rechter

   Maakt de overheid er een ondoorzichtig rommeltje van, dan zal zij zich niet zo gemakkelijk op de onbevoegdheid van haar functionarissen kunnen beroepen.

   NRC,

   Vooropgesteld moet worden dat voor de vaststelling van de relatieve bevoegdheid van de rechtbank de stellingen van General Biscuits in de dagvaarding maatgevend zijn, zulks ongeacht of deze stellingen feitelijk juist zullen blijken te zijn. Onjuistheid van de stellingen leidt niet tot onbevoegdheid van deze rechtbank maar tot afwijzing van de vorderingen van General Biscuits.

   http://ie-forum.nl/index.php?//Onjuistheid+van+de+stellingen+leidt+niet+tot+onbevoegdheid////23028/,

   Als je met een overheidsfunctionaris onderhandelt in de veronderstelling dat deze bevoegd is, kunnen zich omstandigheden voordoen, zo meende de Hoge Raad, waaronder de onjuistheid van die veronderstelling voor rekening van de overheid dient te komen. Daarbij valt te denken aan factoren als: de positie van de handelende overheidsfunctionaris [...]; eventuele nalatigheid aan de zijde van de overheid om de derde tijdig op de onbevoegdheid van de functionaris opmerkzaam te maken.

   NRC,

   Krachtens artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek, moet de onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, worden voorgedragen voor alle exceptie of verweer behalve wanneer zij van openbare orde is.

   http://www.elfri.be/exceptie-van-onbevoegdheid

   • de onbevoegdheid van het parket
   • de onbevoegdheid van de raadskamer

   Callebaut en zijn collega's hebben besloten zoveel mogelijk hindernissen op te werpen. Zo vragen zij te mogen pleiten in het Nederlands en roepen zij de onbevoegdheid van het parket in Charleroi in.

   De Standaard,

   De advokaten van de burgerlijke partijen uit Temse en Aalst bepleitten de onbevoegdheid van de Charleroise raadkamer, omdat de raadkamer van Dendermonde De Staerke in beschuldiging stelde voor beide aanslagen.

   De Standaard,

   in voorzetselgroep


   • zich beroepen op de onbevoegdheid van iemand
   • een beroep op onbevoegdheid
   • besluiten tot iemands onbevoegdheid

   De houding van sommige rechtbanken die erin bestaat, in de context van het communautaire recht, strikt hun regels en principes inzake internationaal privaatrecht toe te passen om te besluiten tot hun onbevoegdheid.

   http://www.belspo.be/belspo/ostc/act_scien/fedra/res/pc14_nl.htm

   Overigens is het uit het oogpunt van proceseconomie wenselijk, dat het beroep reeds in het korte antwoord wordt gedaan, ofschoon een ontbreken van het beroep op onbevoegdheid in dit stadium geen verval van recht met zich meebrengt.

   http://www.hethofland.nl/

   Maakt de overheid er een ondoorzichtig rommeltje van, dan zal zij zich niet zo gemakkelijk op de onbevoegdheid van haar functionarissen kunnen beroepen.

   NRC,

   Vaste verbindingen


   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   onbevoegdheid 1.1

   instantie, persoon die onbevoegd is tot iets; instantie of persoon die niet over de bevoegdheid beschikt om iets te doen

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een onbevoegdheid…

   is een instantie

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is niet bevoegd om iets te doen

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een onbevoegdheid…

    is een persoon

    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is niet bevoegd om iets te doen

     Algemene voorbeelden


     Het NWWI neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen, alsmede om toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegdheden of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

     http://www.nwwi.nl/site/privacy/

     Een toegangscontrolesysteem heeft een tweetal functies. Enerzijds zorgt dit systeem ervoor dat er geen onbevoegdheden het object kunnen betreden en biedt het anderzijds een precies overzicht wie er aanwezig zijn in het object.

     http://www.lugthart.nl/tc.html