pathologisch


pathologisch 1.0

(geneeskunde [medische discipline])

betrekking hebbend op de pathologie; verband houdend met de pathologie; behorend tot de pathologie; gespecialiseerd in de pathologie; in bijwoordelijk gebruik: uit het oogpunt van de pathologie; op pathologische wijze

Algemene voorbeelden


Vrijwel dagelijks geven laboratoriummedewerkers advies aan justitie, politie en andere instanties en aan geneeskundigen over gerechtelijk pathologische vraagstukken.

http://www.minjust.nl/b_organ/organisa/b1_7/lgp/lgp.htm

De diagnose moet meestal gesteld worden op basis van klinische, pathologische en histologische gegevens.

http://www.dierengezondheidszorg.be/01%20frames/Gz/rundvee/BCK/bck_art.htm,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • pathologisch onderzoek

Omstandigheden rondom het overlijden en specifieke gegevens van de overledene of medische voorgeschiedenis worden niet of nauwelijks aan de patholoog voorgelegd. Gericht toxicologisch onderzoek wordt vrijwel nooit uitgevoerd. De familie klaagt over de extreme wachttijd (maanden) op de definitieve uitslag van het pathologisch (en of toxicologisch) onderzoek.

http://www.coornhert-liga.nl/,

Toxicologisch onderzoek naar de doodsoorzaak. Dit onderzoek vindt plaats indien er na pathologisch onderzoek geen andere doodsoorzaak bekend is en dus met een vergiftiging rekening dient te worden gehouden.

http://www.forensischinstituut.nl/

 • pathologisch laboratorium

De uitvoering van het bevolkingsonderzoek is in handen van een samenwerkingsverband tussen de GGD'en, het integraal Kankercenturm noord Nederland, de huisartsen, gynaecologen en pathologische laboratoria in de provincie Drenthe.

http://www.pathweb.nl/Pages/SKKP/SKKP_01.htm

Vaste verbindingen


pathologische anatomie; pathologische ontleedkunde


 1. anatomie, ontleedkunde van de afwijkingen in cellen, weefsels of organen die veroorzaakt worden door geweld of ziekte

  Eijkman werd in de jaren negentig aangesteld als directeur van het laboratorium voor onderzoek in pathologische anatomie en bacteriologie in Batavia. Zijn voornaamste taak bestond in het verrichten van onderzoeking naar de oorzaak van beri beri, een aandoening die in de voorafgaande jaren epidemische vormen had aangenomen.

  http://www.xs4all.nl/~wjsn/anw5.htm

  In de cursussen fysiologie II en topografische of klinische anatomie wordt het gezonde dier nader bestudeerd als rechtstreekse voorbereiding op de klinische vakken. Tevens zetten de studenten hun eerste stappen in de studie van afwijkingen van de normale bouw (pathologische ontleedkunde) en van de normale functie (pathologische biochemie en fysiologie).

  http://www.dgk.rug.ac.be/acbasiopldierenarts.htm#Doelstelling,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


pathologisch 2.0

(geneeskunde [medische discipline])

blijk gevend van of voortkomend uit een ziekte of uit een ongezonde lichamelijke of geestelijke toestand; ziekelijk, abnormaal; als bijwoord: op ziekelijke wijze

Algemene voorbeelden


Als deze druk constant op bijvoorbeeld de onderkaak wordt uitgeoefend, is er kans op pathologische kraakbeenvorming in het kaakgewricht.

NRC,

Als gelosen gedurende een langere tijd blijven bestaan, dan komt het tot irreversibele intracellulaire veranderingen van de spiervezel. Het klinische onderzoek wijst uit dat sterk ontwikkelde gelosen door bindweefselachtige verkapselingen en een vettige eiwitdegeneratie vergaand resistent zijn voor behandeling. De beschreven lokale pathologische veranderingen leiden in de spier tot een bindweefselachtige verkapseling, waarbij dit kapsel na verloop van tijd steeds meer verhardt.

http://www.gosmt.nl/Tekst/literatuurstudie.htm

Ziekelijk wordt het als het subject handelt onder een psychische dwang, en zich niet meer gewoon kan gedragen. Pathologisch noemen we dan zijn toestand, als deze volkomen afwijkt van het normale patroon, bijv. te oordelen volgens de frequentie, de overdaad, de onaangepastheid, enz.

http://users.skynet.be/sky50779/seks.htm

Wanneer heeft iemand nu gezonde angsten en wanneer begint het pathologisch te worden. Zodra mensen of dieren niet meer normaal kunnen functioneren in het dagelijks leven door hun angst zou men kunnen spreken van ongezonde angsten.

http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

Voor Holland Casino komen we op een schatting voor het percentage gokverslaafden (volgens de DSM-III-R criteria voor pathologisch gokken) van 1,3%. Dat zijn ongeveer 24.000 casinospelers in Nederland.

http://www.fss.uu.nl/cvo/actuele.htm#anchor712996

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • pathologisch proces
 • pathologische toestand

Het is een ziekte die zich langzaam en geniepig nestelt en dus dikwijls onopgemerkt blijft. De perifere bloedvaten (arteries, arteriolen, capillairen, venulae, venen en lymfevaten) kunnen door tal van pathologische processen rechtstreeks of onrechtstreeks gekwetst worden.

http://www.cep.be/PDF/dier_wer/69/dier-69-nl.pdf,

Niemand mag de geneeskunde uitoefenen die niet het wettelijk diploma bezit van doctor in de genees-, heel- en verloskunde… Wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de geneeskunde, het gewoonlijk verrichten door een persoon [...] van elke handeling die tot doel heeft [...] bij een menselijk wezen, hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoestand [...], hetzij het stellen van de diagnose, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysische of psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand, hetzij de inenting.

http://www.health.fgov.be/AGP/nl/projecten/faq300102.htm,

De rol van de buis van Eustachius en de mastoiedholte in de gehoorfunktie is niet substantieel; enkel pathologische toestanden ter hoogte van deze luchthoudende holten kunnen, aldus onrechtstreeks, interfereren met een normale overbrenging van de geluidsenergie.

http://allserv.rug.ac.be/~chrdpauw/nko/cursus/cursus_ORL.pdf

 • pathologische trekken
 • pathologische verschijnselen

"Alleen met ex-bisschop Gijsen heb ik nooit contact gehad, maar dat was dan ook heel moeilijk. Ik hoorde ook van burgerlijke autoriteiten in Limburg dat ze een uur naast hem konden zitten zonder een woord te wisselen." "Hij is een ietwat gestoorde man?" "Enige pathologische trekken, denk ik. Er zijn psychiatrische rapporten over hem opgesteld die onder tafel zijn geraakt, maar waarvan ik weet dat ze zeer afwijzend waren omtrent de persoon."

NRC,

Verkrachters zijn uitzonderlijk, waardoor naar pathologische verschijnselen moet worden gezocht, veeleer dan naar gangbare effecten van pornografie.

http://interaxis.sesuadra.org/Interaxis2/html6/steven_eggermont.html

Vaste verbindingen


pathologische leugenaar; pathologische leugenaarster


 1. man, resp. vrouw die een verstokte leugenaar is, vaak als gevolg van een psychische drang

  Door het vermijden van een moralistische toon slaagt Sidon er in overtuigend te beschrijven hoe een jongetje onder het hardvochtig bewind van zijn moeder tot een pathologische leugenaar wordt.

  NRC,

  Bewijzen zijn echter moeilijk te vinden. Daar komt bij dat Olive een pathologische leugenaarster blijkt te zijn.

  De Standaard,

pathologische afkeer


 1. afkeer die buitenproportioneel is en als ziekelijk of abnormaal te kenmerken

  De bijna pathologische afkeer van sommige Franstaligen voor alles wat Nederlandstalig is of wat zweemt naar een structuur met een Nederlandstalige meerderheid. Denk aan de uitgeholde Benelux, aan het veto van de mafiose Parti Socialiste tegen een fusie KLM/Sabena, aan de succesvolle hetze tegen een gezamenlijk cultureel centrum in Madrid.

  NRC,

  Zijn pathologische afkeer van Freud en zijn woede tegen elke criticus die verbanden ziet tussen Lolita en vergelijkbare jonge meisjes uit zijn andere boeken, zelfs - godbeter het - uit zijn autobiografie.

  Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

pathologische vormen aannemen


 1. zodanige vormen buiten de normale verhoudingen aannemen dat iets niet meer controleerbaar blijft; ziekelijke vormen aannemen

  Niet dat ik zou willen ontkennen dat mijn passiviteit inmiddels bijna pathologische vormen heeft aangenomen.

  NRC,

  Met stress kan men leren omgaan, via time-management, relaxatie, enz…, wanneer stress pathologische vormen aanneemt kan psychotherapie een belangrijk hulpmiddel zijn.

  http://www.uvv.be/uvv5/pub/cinfo/stress/vdr.html

  Nog nooit in de geschiedenis der mensheid is zo'n sterke meritocratie aan de macht geweest, schrijft de Amerikaan Adrian Wooldridge in zijn zojuist verschenen Future Perfect, dat het fenomeen probeert te analyseren. Met e-mail, telefoon en fax proberen zij de wereld te verschrompelen tot een dorp. En dat neemt pathologische vormen aan, schrijft Wooldridge. Zij klampen zich aan elkaar vast, doodsbang uit de carrousel te zullen vliegen. Want de jetset is rijk, maar ook onzeker.

  Volkskrant magazine,