postuleren


postuleren 1.0

van tevoren een denkbeeld of voorlopige waarheid aannemen als grondslag van een redenering, stelling of zienswijze; veronderstellenderwijs van iets uitgaan, iets vooronderstellen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Postuleren…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Dan is er een ander criterium, namelijk: Ockham's scheermes [...]. Ockham was een Brits filosoof die in de veertiende eeuw leefde en die het volgende gepostuleerd heeft: "Als je de keuze hebt tussen een aantal mogelijke verklaringen, dan is de eenvoudigste vaak de beste. De meest ingewikkelde verklaring voldoet vaak niet." Dat is typisch en dat is inderdaad geldig voor al het wetenschappelijk onderzoek.

   http://www.human.nl/constandse/lezingen/index.htm,

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • het bestaan van iets postuleren
   • een begrip postuleren
   • een continuïteit postuleren
   • een eenheid postuleren
   • een model postuleren
   • een perspectief postuleren

   Door het bestaan van 9 of 10 ruimtelijke dimensies te postuleren, slaagt de supersnaartheorie er wel in zwaartekracht en andere krachten in één model onder te brengen.

   http://www.xs4all.be/~dvdavid/mag_science/Natuurwetenschappen/mag_science.20010214174344.nl.html

   met een dat-zin


   Voor de taalkundige Noam Chomsky waren de overeenkomsten tussen alle talen aanleiding om te postuleren dat er een 'universele grammatica' moet bestaan, een soort hypertaal die beperkingen oplegt aan de vorm van talen. Hoewel Chomsky's universele grammatica vooralsnog een abstract concept is, staat het buiten kijf dat talen universele eigenschappen hebben.

   http://www.christianjongeneel.nl/popups/theorie.htm,

   De theoretische aannamen van de tweede-orde-systeemtheoretici komen in sterke mate overeen met de uitgangspunten van de nieuwe wetenschapsvisie, die we in 2.3. beschreven. Het betreft de volgende hoofdlijnen: 1. De tweede-orde-systeemtheorie postuleert dat er geen neutrale positie bestaat van waaruit men kan observeren of handelen. Er bestaat geen objektieve realiteit. Op basis hiervan wordt een aantal klassieke noties verworpen: in plaats van uit te gaan van een strikte subject-object-splitsing gaat de tweede-orde-systeemtheorie uit van een constant en wederkerig beïnvloedend proces tussen subject en object, tussen waarnemer en waargenomene.

   http://users.skynet.be/kern/sysart.html

   postuleren 2.0

   ((vooral) in België,formeel)

   solliciteren, inzonderheid naar een ambtelijke functie

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Postuleren…

   is een handeling

     Combinatiemogelijkheden


     met object


     • een ambt postuleren

     Maar toen [...] De Croo minister van van Verkeerswezen en van Buitenlandse Handel was, schrok hij er niet voor terug om actief tussen te komen bij de benoeming van rechters. Dat blijkt uit een brief van 7 september 1987 die De Croo kreeg van zijn PRL-collega Jean Gol, of liever van diens kabinetschef Bricout, die toen op het departement van Justitie de benoemingen van rechters "regelde". De letterlijke tekst ervan luidt:,, Waarde collega en vriend, ik ben in het bezit van uw schrijven van 2 september 1987 waarbij u de kandidatuur aanbeveelt van de heer Jean-Luc Cottyn, (...) die het ambt van Rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge postuleert. Wees ervan overtuigd dat de kandidatuur van uw beschermeling niet aan mijn aandacht ontgaat.''

     De Standaard,

     met voorzetselgroep


     • postuleren naar een functie
     • postuleren naar een job
     • postuleren naar een mandaat
     • postuleren voor een functie
     • postuleren voor een job
     • postuleren voor een mandaat

     Cédric Visart de Bocarmé is de nieuwe kabinetschef van de minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CVP). De Bocarmé is procureur van Namen en volgt Christine Dekkers op. Deze laatste nam ontslag om met de handen vrij te kunnen postuleren voor de functie van procureur-generaal bij het hof van beroep in Antwerpen. Die functie komt in het najaar vrij, met de pensionering van Roger Van Camp.

     De Standaard,

     Mijnheer Schouppe houdt zich gedeisd. Madame Durant kijkt uit naar een nieuwe gedelegeerd bestuurder voor zijn NMBS. Mijnheer Schouppe mag naar zijn eigen job postuleren. Mijnheer Schouppe kan zijn C4 krijgen en naar andere pijpen dansen. Dus is zwijgen hier, goud.

     http://tof.at.tf/,

     Er wordt voorgesteld de aanwezigheidsperiode van drie jaar (onder andere: Art. 71 Exodus) die belet dat mandaathouders (behalve de adjunct-directeurs-generaal en de adjunct-inspecteurs-generaal) en ex-mandaathouders in de eerste drie jaar van hun mandaat niet mogen postuleren voor een ander mandaat, af te schaffen of tijdelijk buiten werking te stellen.

     http://www.lokalepolitie.be/DOWNLOAD_NL/commissie/vergadering/14-08-03.pdf,