privatief


privatief 1.0

(recht en misdaad; (vooral) in België)

uitsluitend aan een bepaalde persoon of instelling toekomend; privaat

Algemene voorbeelden


De omschakeling van de ATM's op de euro zal analoog verlopen voor de gemeenschappelijke geldautomaten (Banksys-net) en de private bankautomaten (selfbanking). De openingstijden voor de ATM's van het gemeenschappelijke en het privatieve net zullen niet worden gewijzigd.

http://www.nbb.be/EU/N/pdfnl/scenaden.pdf,

Daarnaast beschikken alle grote banken ook over hun eigen biljettenautomaten. Die staan meestal opgesteld in de vestibules van hun kantoren en ze zijn alleen toegankelijk voor de eigen klanten. Er zijn in België intussen veel meer van die "privatieve'' automaten dan biljettenautomaten van Bancontact/Mister Cash.

De Standaard,

Talrijke reglementen van medeëeigendom zijn vaag. Wel moet worden erkend dat het onmogelijk is alles te voorzien. Onzekerheid kan dan reizen omtrent de gemeenschappelijke of de privatieve aard van bepaalde elementen. Zijn elementen waarover het reglement niet in bijzonderheden treedt gemeenschappelijk of primatief?

http://books.google.nl/books?id=NAbrsK_oroUC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=privatief&source=bl&ots=y0mWykwxJJ&sig=DDETVOTxBtaOmxnWH7Jt0e4wnYI&hl=nl&ei=2lJJTL6vA6OR4gbvw4yaDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CDgQ6AEwBjge#v=onepage&q=privatief&f=false,

Een terras is privatief ... maar niet helemaal... De gebinten waarop het terras steunt zijn gemeenschappelijk, zij maken immers deel uit van de dragende structuur van het pand. Alle onderdelen van het pand die in de akte als gemeenschappelijk worden omschreven dienen als dusdanig beschouwd te worden tot een reglementaire vergadering dit op de correcte manier aanpast of tot als er een vonnis is dat anders zegt. Het is zeer vaak dat de leuning als gemeenschappelijk wordt beschouwd zij bepaalt immers voor een flink deel het uitzicht van het pand. Maak deze privatief en op 15 jaar heeft elke flat zijn eigen "stijl" van leuning en dat is niet bepaald bevorderlijk voor de waarde van de flat van uw zoon.

http://www.juridischforum.be/forum/viewtopic.php?p=70011,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • privatief beheer

Gewone arbitrageclausule contracten (huurovereenkomsten, verkopen, opdrachten, privatief beheer, dienstverlening, aannemingen, verkoopbeloften (koopopties), koopbeloften (verkoopopties) (wat de verkoop van onroerende goederen betreft, heeft de inhoud van de voorlopige koopakte – of bij gebrek van het aanvaarde bod tot aankoop – in de betrekkingen Verkoper-Koper de overhand op de inhoud van de door de notaris opgemaakte authentieke akte, daar de authentieke akte ten doel heeft de vroeger gesloten verkoop aan derden tegenstelbaar te maken).

http://www.arbitrage-mediation.be

Vaste verbindingen


privatief gebruik

 1. gebruik voor privédoeleinden

  Elk privatief gebruik van de openbare weg, op de begane grond, alsook erboven of eronder, is verboden, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen.

  http://www.mouscron.be/francais/police/rgp_nl.pdf,

privatieve delen; privatieve gedeelten

 1. delen van een gebouw of ander onroerend goed waarover een particulier, particulieren of een particuliere instelling volgens het recht kan beschikken

  De appartementsmedeëigendom is een "gedwongen medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen", geregeld door de artikelen 577-3 tot 577-14 Burgerlijk Wetboek. In dit geval is er geen gewone onverdeeldheid, maar hebben elk van de medeëigenaars naast een exclusief eigendomsrecht op één of meer privatieve gedeelten, ook een medeëigendomsrecht op de gemeenschappelijke gedeelten.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  Volgens de wet worden de statuten van de medeëigendom gevormd door de basisakte en het reglement van medeëigendom [...]. De basisakte moet een beschrijving bevatten van het onroerend goed en van de privatieve en gemeenschappelijke delen.

  http://www.immo2000.be/nl/index.htm

privatieve rechten; privatief recht

 1. rechten die toebehoren of recht dat toebehoort aan een particulier, verschillende particulieren of een particuliere instelling

  De meeste goederen zijn in de handel, wat betekent dat ze voorwerp van een rechtshandeling tussen particuliere rechtssubjecten kunnen zijn. Sommige goederen zijn niettemin buiten de handel. Niemand kan er privatieve rechten op hebben en a fortiori niet overdragen aan anderen.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  De knowhow en het geheim bieden niet dezelfde graad van veiligheid als een octrooi. Er is evenmin een toeëigening van de kennis door een privatief recht op de uitvinding ontstaan. De knowhow kan eveneens door middel van een contract worden overgedragen.

  http://mineco.fgov.be/invention_to_patent/nl/c1101002.htm

privatief 2.0

(wetenschap; taal en taalkunde)

( Gezegd van woorden, woorddelen en betekenissen)
het ontdaan zijn of worden van iets uitdrukkend
Vooral gebruikt in de genoemde combinatie en verbindingen.

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • privatieve betekenis

Het prefix ont- heeft hier inchoatieve waarde: ontroeren zoals ontbranden, roering of brand doen ontstaan. Datzelfde prefix kan echter ook een privatieve betekenis hebben, diametraal tegengesteld aan de voorgaande: ontluisteren betekent de luister wegnemen.

http://www.kuleuven.be/emeritiforum/verslagen/forumgesprekken/discussies0405/161204_H.%20Parret.doc,

Vaste verbindingen


privatief suffix; privatief achtervoegsel

 1. achtervoegsel dat uitdrukt dat iets ontdaan is van iets, dat iets niet het geval is of zich niet voordoet; ontkennend achtervoegsel, zoals -loos in foutloos 'zonder fouten', kosteloos 'zonder kosten' en werkeloos 'zonder werk'

  Ontbolsteren is een privatief werkwoord, -loos is een privatief suffix.

  http://www.deventerdictee.nl/uploads/Rein/Rein228.pdf

privatief prefix; privatief voorvoegsel

 1. voorvoegsel dat uitdrukt dat iets ontdaan is van iets, dat iets niet het geval is of zich niet voordoet; ontkennend voorvoegsel, zoals a in asociaal

  In het algemeen leent het Europanto de efficiëntste en meest eenvoudig te begrijpen woorden uit elke taal en 'vereupantoot' het deze waar mogelijk. Het woord unhabitual maakt bijvoorbeeld gebruik van het Engelse privatief prefix un- om een woord te creëren dat niet Engels, maar zuiver Europanto is.

  http://www.mediamatic.nl/magazine/9_4/marani_europanto/marani_2nl.html

privatief werkwoord

 1. werkwoord dat, al dan niet door een voorvoegsel, uitdrukt dat iets ontdaan wordt van iets anders, zoals schillen 'ontdoen van een schil', ontwapenen 'ontdoen van een wapen of wapens', ontmaskeren 'ontdoen van een masker' en dereguleren 'vrijmaken van regelgeving'
  Tegenover een datief werkwoord.

  Privatieve werkwoorden met ont-, zoals ontnemen, ontroven, ontstelen, ontrukken, enzovoorts komen zowel in de dubbelobject-constructie als in de constructie met aan voor.

  http://www.dbnl.org/tekst/_han001200701_01/_han001200701_01_0016.php,

  Het type 'ik breng je naar de bus' ontbreekt, terwijl zinnen als 'ik geef je dit boek' en 'ik neem je dit boek af', die structureel en semantisch alles met elkaar te maken hebben, toch in twee verschillende types van 'datieve' en 'privatieve' werkwoorden uit elkaar raken.

  http://www.dbnl.org/tekst/_han001198801_01/_han001198801_01_0023.php,