te allen tijde


te allen tijde 1.0

(formeel,(vooral) geschreven taal)

altijd; op ieder moment

Algemene voorbeelden


Bij constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.

http://www.edam-volendam.nl/

In Duitsland zijn scheidsrechters bij zulke overtredingen onverbiddelijk: hands in het strafschopgebied is te allen tijde een rode kaart.

NRC,

Buigingsvormen van alle zijn allen en aller; splitsing in 'al + lidwoord' is hier onmogelijk. De vorm allen vinden we in enkele vaste verbindingen zoals te allen tijde, in allen gevalle, in allen dele.

http://ans.ruhosting.nl/e-ans/05/09/02/04/body.html,

Het gevaar is dat je permanent bezig bent uit te leggen hoe je 'te allen tijde' schrijft, of het Zeeuws een taal is of een dialect, en of en wanneer het Engels onze taal definitief zal verdrijven.

http://www.anela.nl/index.html

Museummedewerkers moeten te allen tijde efficiënt en hoffelijk omgaan met het publiek, en moeten alle briefwisseling en vragen onmiddellijk beantwoorden.

http://www.museumvereniging.be/vereniging/icom-profgedrag3.html

U dient zich te allen tijde correct te kleden.

http://www.pizwolle.nl/new/index.htm

Voor de bliksem moest je te allen tijde op je hoede zijn, en zolang het onweer duurde mocht je beslist niet onder een boom gaan schuilen.

In liefdes naam, Greta Seghers,

De sociaal geriater is zich ervan bewust dat de huisarts te allen tijde de hoofdbehandelaar is en blijft van de oudere zelfstandig wonende patiënt.

http://www.nvsg.nl/

De vrouw die het kind baart, is te allen tijde de juridische moeder.

http://www.freya.nl/

Op basis van artikel 2.4.10 is het niet mogelijk om de eigenaar van een hond te verplichten te allen tijde de uitwerpselen van zijn hond op te ruimen.

http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

Roda speelde voetbal dat te allen tijde boeit omdat zowat altijd wordt aangevallen en bijna elke aanval spectaculair is: een mengeling van Duits en Ajax-voetbal.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • te allen tijde aanpassen
 • te allen tijde aanvechten
 • te allen tijde aanvullen
 • te allen tijde beëindigen
 • te allen tijde herroepen
 • te allen tijde herzien
 • te allen tijde indienen
 • te allen tijde intrekken
 • te allen tijde omzetten
 • te allen tijde opvragen
 • te allen tijde opzeggen
 • te allen tijde verzoeken
 • te allen tijde weigeren
 • te allen tijde wijzigen

Nu kan een elektronisch vastgelegd besluit natuurlijk te allen tijde worden omgezet in een geschrift door het uit te printen, maar dat is niet voldoende.

http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

U kunt te allen tijde weigeren op bepaalde vragen een antwoord te geven.

http://www.cleerdin-hamer.nl/

Je kunt te allen tijde je zoekcriteria aanpassen.

http://veilinghal.nl/info/?actie=eerstekeer

De tarieven van de in lid 1.c bedoelde bijzondere services en diensten kunnen te allen tijde éénzijdig gewijzigd worden, doch met maximaal 10% per jaar, en kunnen nooit leiden tot beëindiging van de Overeenkomst.

http://www.bart.nl/,

Burgers mogen te allen tijde een parlementair meerderheidsbesluit aanvechten.

NRC,

De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

http://www.samen2000.nl/feedback.htm

De commissie kan, met een meerderheid van twee derden van de stemmen, bepaalde taken aan haar voorzitter of aan haar bureau opdragen. Zij kan die opdracht te allen tijde bij gewone meerderheid herroepen.

http://www.lachambre.be/nederlands.html

Indien de akte is ingeschreven, kunt u te allen tijde afschriften en/of uittreksels opvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.

http://www.holanda-paisesbajos.cl/

Er zijn talloze mogelijkheden voor de verdeling van een nalatenschap die in een testament kunnen worden vastgelegd. Bovendien is een testament niet definitief. Men kan het te allen tijde wijzigen of aanvullen.

http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder70.htm

Zorg dat polissen te allen tijde (kunnen) worden opgezegd, of stevig in prijs verhoogd, zodra het betreffende risico toeneemt.

http://www.werkgroep1970.nl/strategie_verzekeraars.htm,

De bank kan ook te allen tijde de door haar toegepaste intrest herzien, mits ze de reglementering in acht neemt.

http://www.abb-bvb.be/gen/downloads/ADbeleggingsinstrumenten.pdf,

BCA kan echter te allen tijde de verkoper verzoeken het voertuig weg te halen, waarna de verkoper ertoe gehouden is aan dit verzoek binnen de 24 uur gevolg te geven.

http://www.bca.be/belgie/main.asp?page=20

Voor wat tentoonstellingen betreft, kunnen buitenlandse instellingen, verenigingen en organisatoren hun steunaanvragen evenwel te allen tijde indienen, maar minstens twee maanden voor het betrokken project plaatsvindt.

http://www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/reglementen/internationaal/index.htm#internationale_culturele_projecten

De mandaatgever kan het mandaat te allen tijde intrekken.

http://villa.intermax.nl/wob/wet/awb.htm,

 • te allen tijde verantwoording (kunnen) afleggen
 • te allen tijde verantwoording verschuldigd zijn (aan)

Essentieel is dat alle activiteiten die met de archiefbescheiden opgeslagen in en beheerd door het systeem worden uitgevoerd, worden vastgelegd, opdat te allen tijde verantwoording kan worden afgelegd en kan worden gereconstrueerd wat er is gebeurd.

http://www.archief.nl/digiduur/02-projecten/digidepot/depot2000+.htm

De onderwijsdirecteur/-directie is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het faculteitsbestuur.

http://www.vu.nl/o_o/kwaliteitszorg/

 • te allen tijde het recht behouden
 • te allen tijde de vrijheid behouden
 • zich te allen tijde het recht voorbehouden

Israëli's zouden te allen tijde het recht behouden zich in Judea, Samaria en Gaza te vestigen.

http://www.cidi.nl/html/publijst/online/best-00.html,

Visa Card Services behoudt zich het recht voor te allen tijde het gebruik van de Visa Card te beperken of deze overeenkomst te beëindigen, indien de Card-houder in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt.

http://www.originalvisa.nl/particulier/algemene_voorwaarden/algemene_voorwaarden.asp

De interieurarchitect behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op zijn voorontwerpen, uitvoeringsontwerpen, bestekken, detailtekeningen, maquettes en modellen.

http://www.ainb.be/deontologische_norm.htm

Iedere vrijwilliger houdt te allen tijde de volle vrijheid om nee te zeggen, dat betekent dat met iedereen overleg gepleegd wordt wanneer de vrijwilliger voor een andere activiteit gevraagd wordt.

http://leden.tref.nl/~swo.hellendoorn-nijverdal/internet-vrijwilligers.htm,

De Kamer behoudt te allen tijde het recht onderzoeksmaatregelen aan het Hof van Kassatie op te leggen, omdat de zware politieke verantwoordelijkheid van de inbeschuldigingstelling zaak is van de Kamer en niet van het Hof van Kassatie.

De Standaard,

 • te allen tijde bellen
 • te allen tijde bezoeken
 • iemand te allen tijde kunnen bereiken
 • te allen tijd contact opnemen (met iemand)

Voor informatie kunt u te allen tijde ook contact opnemen met onze deskundige medewerkers.

http://www.combifleur.com/nieuw/framenl.htm

Ouders kunnen te allen tijde bellen als ze willen weten hoe het met hun kind gaat.

http://www.degarve.nl/

Er waren al heel wat bibliotheken, universiteiten, buitenverblijven en sociëteiten tussen de heuvels van haar droomlandschap opgeschoten en Lilly kon ze te allen tijde bezoeken.

Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

Je had ervoor te zorgen dat het secretariaat je te allen tijde kon bereiken.

De hangende man, Koos van Zomeren,

 • te allen tijde bewaren

Sommige andere archiefbescheiden moeten te allen tijde bewaard blijven.

http://www.uvh.nl/archief/doc.html

 • te allen tijde bepalen

Alhoewel Vepa een breed leveringspakket biedt, is het nog steeds zo dat de klant te allen tijde bepaalt wat er wordt geproduceerd.

http://www.vepa.nl/

 • te allen tijde beslissen (om)

De gemotiveerde beslissing om de klacht niet te behandelen wordt onverwijld schriftelijk medegedeeld aan de commissie, die te allen tijde kan beslissen om de federale ombudsmannen te horen.

http://www.lachambre.be/nederlands.html

 • te allen tijde controleren
 • te allen tijde keuren
 • te allen tijde toetsen

Kunstlicht dat voldoende intens is om de dieren te allen tijde te kunnen keuren.

http://cmlag.fgov.be/nl/dos/dg5/Veterinaire_Wetgeving/2-Dierenbescherming/1998-01-16_DV_KB.htm,

Teneinde zeker te stellen dat het handelen van de arts die levensbeëindiging op verzoek toepast of hulp bij zelfdoding verleent, te allen tijde kan worden getoetst, is de melding van dat handelen aan de gemeentelijke lijkschouwer opgenomen als bestanddeel van de in artikel 293, tweede lid, Sr. opgenomen bijzondere strafuitsluitingsgrond.

http://www.nvve.nl/,

De drank- en horecavergunning is een ander verhaal. Hierbij is met name sprake van de voorwaarde om onverwachts en te allen tijde gecontroleerd te worden en dus toegang te moeten verlenen aan een controlerende ambtenaar hetzij van gemeente hetzij van politie.

http://www.vrankrijk.org/,

 • te allen tijde een beroep doen op

Elke gemeente kan te allen tijde en in elk stadium van het traject een beroep doen op inhoudelijke of procesmatige begeleiding van externe deskundigen.

http://www.miekevogels.be/documentendocs/ 02-12-03%20Gemeentelijke%20Ontwikkelingssamenwerking%20-%20werken%20met...,

Zo kan wie niet alleen naar zijn kamer durft, te allen tijde een beroep doen op iemand van de hotel-security om hem naar de kamer te begeleiden.

De Standaard,

Als extra service kunnen onze opdrachtgevers te allen tijde een beroep doen op het aannemingsbedrijf voor spoedeisende werkzaamheden.

http://www.smoldersdemoer.nl/

 • te allen tijde doorgaan

Of het nu gaat om het installeren van koeling in een supermarkt, het leveren en monteren van koel- of vriescellen of het plaatsen van een airconditioning, Altena Koelservice b.v. zoekt altijd naar de meest ideale oplossing. Dat daarbij alle mogelijke flexibiliteit wordt betracht is een feit, uw werk moet immers te allen tijde doorgaan.

http://www.altenakoelservice.nl/html/Alt_def_Profiel.htm

De wedstrijd gaat te allen tijde door.

http://www.skuytevaert.nl/,

 • (een kledingstuk) te allen tijde dragen

In Tutsi's arbeidscontract stond dat ze gedurende de werkuren te allen tijde een minirok moest dragen en geen onderbroek.

Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

Buiten dient te allen tijde een pet gedragen te worden.

http://www.nvbr.nl/cms/show/id=449190

Overigens is iedereen verplicht op het water te allen tijde een reddingsvest te dragen.

Meppeler Courant,

 • te allen tijde functioneren

Onze afdeling Verhuur beschikt over een uitgebreid assortiment aan audiovisuele apparatuur. Deze apparatuur dient te allen tijde 100% te functioneren. Daarom werken wij uitsluitend met gerenommeerde A-merken.

http://www.avex.nl/

 • te allen tijde garanderen

Deze pasta zal de verschillende uitzettingen opvangen en te allen tijde een waterdichting garanderen, dit zelfs bij probleemkelders.

http://www.sir.be/waterdichting/particulieren.htm

 • te allen tijde gebruiken

Voor het aanzuren kan het best gebruik gemaakt worden van zoutzuur of zwavelzuur van 10% (verkrijgbaar bij de speciaalzaak). Gebruik te allen tijde 'PA' (pro analyse) zuren en niet 'technisch' (verontreinigd met o.a. zware metalen)!

http://home.wxs.nl/~triple-w/frames2.htm

 • te allen tijde gelden

Tot 15°C: gooi bederfelijke waren weg - Boven 15°C: gooi het product weg, ook als het niet zo bederfelijk is. Te allen tijde geldt: bij twijfel, weggooien!

http://www.voedingscentrum.nl/

 • te allen tijde het recht hebben (om)
 • te allen tijde (het) recht hebben op

Mensen hebben te allen tijde recht op wonen in een privé-omgeving; zij kunnen niet zomaar uitgesloten worden van dit recht omdat ze zorg nodig hebben.

http://www.anbo.nl/

Degene van wie de persoonsgegevens worden gebruikt, heeft te allen tijde recht op inzage in zijn verzamelde gegevens en recht op het aanbrengen van correcties indien de gegevens onjuist zijn.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

De student heeft te allen tijde het recht af te zien van voortzetting van het dienstverlenend contact.

http://www.trajectum.hvu.nl/decaan_reglement.html

 • te allen tijde toegang hebben tot

Aan het electriciteitsbedrijf is een erfdienstbaarheid van weg verleend zodat het te allen tijde toegang heeft tot de zogenoemde 'trafo'-ruimte.

Meppeler Courant,

De opdrachtgever heeft te allen tijde toegang tot deze ruimte om er op toe te zien dat alles volgens afspraak vernietigd wordt.

http://www.certo.nl/home.php3?Image=paperwork=content/menu_paperwork.html

 • zich te allen tijde houden aan iets
 • iets te allen tijde opvolgen

Men dient te allen tijde de aanwijzingen van deze dagwachten op te volgen.

http://www.judoessinksupport.nl/Stages/leek/leek.htm

Betrouwbaarheid: we houden ons te allen tijde aan onze afspraken.

http://www.language-lab.nl/

De politie is gehouden zich te allen tijde aan het wettelijke kader te houden.

http://www.aivl.be/ShowPage.cfm?PageID=965

 • te allen tijde nagaan

De subsidie-ontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan.

http://villa.intermax.nl/wob/wet/awb.htm,

Door de ID-code op het oormerk kan te allen tijde de herkomst van iedere koe worden nagegaan.

http://www.prodzuivel.nl/

 • te allen tijde nakomen
 • te allen tijde naleven

Deze voorwaarden moeten te allen tijde nageleefd worden.

http://www.sbb.be/publicatie/kijkuit/content.cgi?antwoord=57,

Ieder team dat deelneemt aan een door de BVKD georganiseerde league, verplicht zich door het plaatsen van een handtekening bij aanmelding, zijn financiële verplichtingen verbonden aan het spelen, te allen tijde na te komen.

http://www.bvkd.karrewiel.nl/pages/menuLEAGUESREGL.html

 • zich te allen tijde onthouden van iets

Deze algehele onafhankelijkheid moet worden gerespecteerd door alle leden van Artsen zonder Grenzen, die zich te allen tijde dienen te onthouden van het leggen van een verband tussen de organisatie en hun eigen politieke en andere overtuigingen.

http://www.artsenzondergrenzen.nl/

 • te allen tijde ontslaan
 • te allen tijde schorsen
 • te allen tijde afzetten

Investeren in moderne arbeidsbesparende machines gaf minder zekerheid dan het aantrekken van arbeiders die men tenslotte te allen tijde kon ontslaan.

http://www.human.nl/constandse/dossier/index.htm,

Ieder bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst; voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

http://www.vosn.nl/index.php?sectie=home=vosn+stukken=Statuten,

De Kamer benoemt een griffier met de rang van secretaris-generaal; hij kan te allen tijde worden afgezet.

http://www.lachambre.be/nederlands.html

 • te allen tijde oprichten

Met het oog op het vervullen van andere opdrachten dan de bespreking van wetsontwerpen en voorstellen of het horen van vragen en interpellaties, kan de Kamer te allen tijde andere bijzondere commissies oprichten.

http://www.lachambre.be/nederlands.html

 • te allen tijde overdragen

Een effect aan toonder is een anoniem document dat te allen tijde aan een derde kan worden overgedragen.

http://www.abb-bvb.be/gen/downloads/ADbeleggingsinstrumenten.pdf,

 • te allen tijde overleggen (met iemand)
 • iemand te allen tijde kunnen raadplegen

Tijdens zijn klim naar het hoogste politieke ambt bouwt Dehaene aan een netwerk van mensen die hij te allen tijde kan raadplegen.

De Standaard,

Wanneer er een meerprijs berekend moet worden zullen wij te allen tijde eerst met u overleggen.

http://www.cirkel.nl/

 • te allen tijde plaatsvinden

Overleg met de vorige school en de toekomstige leerkracht vindt te allen tijde plaats, alvorens tot inschrijving over te gaan.

http://www.jvanstolbergschool.org/index2.htm

Vermindering van medicijngebruik dient te allen tijde plaats te vinden onder medisch toezicht.

http://www.acupunctuur.com/

 • te allen tijde rekenen op

Wat dat betreft kunt u te allen tijde rekenen op de toegewijde zorgen van al onze medewerkers, kinderartsen en andere specialisten op de kinderafdeling die aan het ziekenhuis zijn verbonden.

http://franciscus.ziekenhuis.nl/

Ze kunnen hierbij te allen tijde rekenen op de hulp van de Apostel en de gemeenschap.

http://www.apgen.nl/

 • te allen tijde respecteren

Daarom is het noodzakelijk dat de bibliothecaris de volgende ethische gedragscode volledig onderschrijft en te allen tijde respecteert: de bibliothecaris waarborgt het recht op en vrije toegang tot informatie voor iedereen; de bibliothecaris respecteert bij de uitvoering van zijn taken de beginselen van openheid, openbaarheid en objectiviteit; de bibliothecaris wijst elke poging tot of vorm van censuur uitdrukkelijk af.

http://www.vvbad.be/00a_home/frameset.htm?http://www.vvbad.be/04_afdelingen/OB/obcode.html

Kinderen hebben het recht met tact en begrip te worden benaderd en behandeld. Hun privacy wordt te allen tijde gerespecteerd.

http://www.kindenziekenhuis.nl/indexdoelst.htm

Uitgerust met gesofisticeerde statistische methoden en modellen is een talrijke priestersklasse permanent bezig met de interpretatie van Zijn wil. Dat is nodig omdat het niet gemakkelijk is Zijn stem te horen te midden van de ruis veroorzaakt door de subjectieve uitingen van louter 'particuliere' individuen. Als Zijn hogepriesters verordonneren dat X over tien jaar met 30% omlaag en Y over 5 jaar met 10% omhoog moet dan is dat afdwingbaar beleid, waar iedereen zich maar naar moet plooien. Zijn recht op alles wat Hij wil, dient immers te allen tijde gerespecteerd te worden.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Articles/Liberalisme,%20samenleving,%20maatschappij.htm

De reacties zijn onder andere: 'de autonomie van de patiënt dient te allen tijde gerespecteerd te worden'; 'die man moet die gastroscopie ondergaan, want er is alle kans dat het om kanker gaat'; en 'ik kan me voorstellen dat die man geen gastroscopie wil, maar ik denk dat het toch wenselijk is'.

http://www.nvbe.nl/artikelen/artikelenhome.html,

 • te allen tijd vooropstaan
 • te allen tijd voorop blijven staan

De veiligheid van de deelnemers staat te allen tijde voorop, maar daarnaast worden ook zaken als 'goed gastheerschap' en klantvriendelijkheid van groot belang geacht.

http://www.wadlopen-suw.nl/Main/Main.htm

Ook op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld het milieu, de service aan boord en onze bestemmingen zijn we graag de innovator, waarbij het motto 'vriendelijk' te allen tijde voorop blijft staan.

http://www.transavia.nl/www/internet.nsf/framesets/overtransavia

Met de Expert Meetings levert NOC*NSF maatwerk, waarbij de vertaalslag naar de praktijk te allen tijde voorop staat.

http://www.sport.nl/index.php3,

 • zich te allen tijde (kunnen) verantwoorden

Het leaguesecretariaat ressorteert onder, en moet zich te allen tijde kunnen verantwoorden tegenover de sportcommissie en/of het bestuur van de BVKD.

http://www.bvkd.karrewiel.nl/pages/menuLEAGUESREGL.html

 • te allen tijde verhandelen
 • te allen tijde verkopen
 • te allen tijde overdragen

Een belegger kan euro-obligaties aankopen zowel op de primaire (d.w.z. bij de uitgifte) als op de secundaire markt. Ze kunnen te allen tijde worden overgedragen en verhandeld.

http://www.abb-bvb.be/gen/downloads/ADbeleggingsinstrumenten.pdf,

Gezien de afzonderlijke notering van de obligatie en van de warrant kan de ene of de andere te allen tijde worden verkocht.

http://www.abb-bvb.be/gen/downloads/ADbeleggingsinstrumenten.pdf,

 • te allen tijde vermijden

Een kritisch profiel lokt gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en moet daarom te allen tijde vermeden worden.

http://www.fietsvlaanderen.be/Default.asp?pageurl=./Vademecum/Vademecum.asp,

Aanbevolen wordt maximaal eenmaal per dag tot 50 keer per jaar de zonnebank te gebruiken. Zonnebrand dient u te allen tijde te vermijden.

http://www.suntastic.nl/

Indien al een gedetailleerde indeling bestaat die een aantal jaren wordt gebruikt moet te allen tijde een al te rigoureuze verandering van die indeling worden vermeden.

http://www.sovon.nl/pdf/Handleiding-watervogelprojecten.pdf,

Ik deel wel de opvatting dat men te allen tijde dient te vermijden dat mensen voor langere periodes van hun leven afhankelijk zijn en blijven van sociale bijstand.

De Standaard,

 • te allen tijde voldoen (aan)

De kwaliteitsmanager waakt erover dat de organisatie en de infrastructuur te allen tijde voldoen aan de strenge kwaliteitseisen.

http://www.vito.be/milieu/milieutoxicologie

Met een stemgeluid dat vooral vanwege zijn heesheid indruk maakte (mannelijk, stoer, macho etcetera) somde hij de gouden stelregels op waaraan de beëdigde arts te allen tijde moet voldoen.

In liefdes naam, Greta Seghers,

 • te allen tijde voorkomen

Een westerling mag kritiek leveren of vragen stellen maar moet te allen tijde voorkomen dat er gezichtsverlies geleden wordt door de betrokken Aziaat.

NRC,

Naar onze mening zal te allen tijde voorkomen moeten worden dat Nederland wetgeving invoert die het mogelijk maakt om gelden 'te witten' die afkomstig zijn uit criminele bron en/of uit kringen die verdacht worden van sympathieën met terroristische organisaties.

http://njb.juriforum.nl/NJB/inhetnieuws/art20301.html,

Het komt regelmatig voor dat iemand een stelling verdedigt waarin bepaalde termen voorkomen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Dit dient te allen tijde voorkomen te worden.

http://www.debatinstituut.nl/geschilpunten.htm

 • te allen tijde vragen (om)
 • te allen tijde inlichtingen vragen
 • te allen tijd vragen stellen
 • te allen tijde advies inwinnen

Leerlingen worden overhoord en kunnen te allen tijde vragen stellen over de leerstof.

http://www.huiswerkbegeleiding.nl/apeldoorn/

Te allen tijde mag een partij advies inwinnen bij adviseurs: zoals een andere advocaat, een accountant, een psycholoog, een vriend etc.

http://www.vanschaikcs.nl/

De ledenraad is bevoegd het bestuur te allen tijde inlichtingen te vragen of onderzoek op te dragen betreffende onderwerpen die voor de bepaling van het beleid der KBvG van belang kunnen zijn.

http://www.timver.nl/index2.html

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen te allen tijde aan de (kanton)rechter vragen de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige reden te ontbinden.

http://www.rechtspraak.nl/default.asp

 • te allen tijde waarborgen
 • te allen tijde gewaarborgd blijven

Niet alleen in de stedelijke regio's, maar ook op het platteland dient te allen tijde voldoende politiesterkte gewaarborgd te zijn.

http://www.e-stem.nl/

Veiligheid in woonwijken moet te allen tijde redelijkerwijs kunnen worden gewaarborgd, ook in een periode van nieuwbouw of reconstructie.

Meppeler Courant,

Het recht op vrije artsenkeuze moet te allen tijde gewaarborgd blijven, zowel in de wet als in de praktijk.

http://www.anbo.nl/

Door antenne-installaties toe te laten op objecten in eigendom van de Staat kan de uitvoering van de overheidstaak en de uitoefening van het eigendomsrecht van de Staat belemmerd worden. Voorkomen moet worden dat hiervan sprake is. De uitoefening van die taak en het eigendomsrecht moet immers te allen tijde gewaarborgd blijven.

http://www.antennebureau.nl/Nota%20NAB.pdf,

Het NIP is van mening dat een zorgvuldige behandeling van de kandidaat bij een psychologisch onderzoek te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

http://www.psynip.nl/publiek/vragen.htm#persadvies

 • te allen tijde weten

Zo kan de betrokken bewakingsfirma te allen tijde weten waar de geldwagen zich bevindt en wanneer het voertuig langer dan normaal stilstaat, bijvoorbeeld bij een overval.

De Standaard,

met adjectief erachter


 • te allen tijde aanwezig (zijn)

De behoefte aan individueel tastbare, direct verantwoordelijken wordt weergegeven in eis om zogenaamde beheerders. Deze dienen te allen tijde aanwezig te zijn.

http://www.vrankrijk.org/

 • te allen tijde bereid (zijn)

Onze Stichting is uiteraard te allen tijde bereid voordrachten te verzorgen over India en de projecten voor instellingen en scholen.

http://www.actie-calcutta.nl/calcuttaNL/algemene%20info.htm

Turkije legde er ook gisteren bij monde van vice-premier Murat Karayalçin de nadruk op dat het te allen tijde bereid is de rijkdom aan water met de landen in de regio te delen.

NRC,

De Canadese minister van visserij, Brian Tobin, heeft gezegd dat Canada te allen tijde bereid blijft door te gaan met de onderhandelingen.

NRC,

De gecompliceerdheid van alle wet- en regelgevingen heeft ertoe geleid, dat er steeds vaker advies moet worden gevraagd aan derden; de Gezondheidsdienst voor Dieren en de dierenarts zijn echter te allen tijde bereid advies te geven.

http://hklinken.www.cistron.nl/kinderboerderij.htm,

 • te allen tijde (goed) begaanbaar (blijven, zijn)
 • te allen tijde (goed) bereikbaar (blijven, zijn)
 • te allen tijde (goed) beschikbaar (blijven, zijn)
 • te allen tijde (goed) toegankelijk (blijven, zijn)

Die ruimte is niet het privé-domein van de Europese ambtenaren. Ze moet te allen tijde toegankelijk blijven voor het grote publiek.

De Standaard,

De digitale geluidsopname bevindt zich in de dienst Integraal Verslag, waar ze te allen tijde toegankelijk is.

http://www.lachambre.be/nederlands.html

Bij de opmaak starten we met een heldere structuur: het navigatiesysteem moet te allen tijde toegankelijk zijn.

http://www.arcabase.net/ned/home.asp

Vluchtroutes moeten te allen tijde goed bereikbaar en goed begaanbaar blijven.

http://www.brwalphen.com/default.htm

In het document was tevens opgenomen dat wij verklaarden dat: "wij nimmer meer het luchtruim van Monaco zouden schenden, dat wij onze vliegende vrienden zouden informeren over het verbod en dat wij te allen tijde beschikbaar moesten zijn voor de justitie van Monaco".

http://www.wgvande08.freeler.nl/id28.htm

Hij uitte het vermoeden dat agrariërs uit buurgemeenten in Nijeveen hun plastic dumpen. Wethouder K. de Boer zei dit nog een kwartaal te willen aanzien. Wanneer blijkt dat de hoeveelheid drastisch toeneemt, dan zullen er speciale inleveruren moeten komen. Nu is de container nog te allen tijde bereikbaar.

Meppeler Courant,

Binnen de openingstijden van het gezondheidscentrum zijn de disciplines te allen tijde bereikbaar en zo nodig beschikbaar.

http://www.gc-beverwaard.nl/

 • te allen tijde bevoegd (zijn)

Het College is te allen tijde bevoegd de op basis van het vorige lid toegekende bevoegdheid te wijzigen of in te trekken alsmede onder handhaving van de toekenning zelf te handelen of te doen handelen.

http://www.uva.nl/universiteitsreglement/

De decaan is te allen tijde bevoegd de op basis van het vorige lid toegekende bevoegdheid te wijzigen of in te trekken alsmede onder handhaving van de toekenning zelf te handelen of te doen handelen.

http://www.uva.nl/universiteitsreglement/

 • te allen tijde eerlijk
 • te allen tijde rechtvaardig

Onze relaties met leveranciers zijn gebaseerd op het principe van in alle opzichten en te allen tijde rechtvaardig en eerlijk handelen.

http://www.c-and-a.com/media/intl_print/Code_Conduct_NL.pdf,

 • te allen tijde gehouden (aan iets)

De Hypnotherapeut is te allen tijde gehouden aan wettelijke bepalingen gesteld door de Nederlandse en Europese wetgevers, daar waar de wet niet in voorziet zal de hypnotherapeut gehouden zijn te handelen overeenkomstig de bepalingen in de beroepscode voor hypnotherapeuten.

http://www.hypnotherapie.com/index.html

 • te allen tijde gerechtigd (om)

CSvdS is te allen tijde gerechtigd bij orders boven de ƒ 10.000,00 vooruitbetaling te verlangen van 20%.

http://www.computerservice.nl/

De Bank is te allen tijde gerechtigd om de vergoedingen te wijzigen en zal de Klant daarvan in kennis stellen.

http://www.rabobank.nl/info/execute/node?node_id=199778

 • te allen tijde juist
 • te allen tijde volledig

De Cliënt staat ervoor in dat: a. de gegevens in het Certificaat te allen tijde juist en volledig zijn; b. het Certificaat wordt gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en andere regelgeving.

http://www.diginotar.nl/

 • te allen tijde objectief
 • te allen tijde onafhankelijk
 • te allen tijde onpartijdig

Wij kunnen ons te allen tijde onafhankelijk en objectief opstellen.

http://www.tn.tudelft.nl/hop/,

Parketmedewerkers daarentegen zien zich graag als magistraten en zoeken bondgenoten bij de zittende magistratuur, die uitspraak doet in individuele geschillen en te allen tijde onafhankelijk en onpartijdig moet zijn.

De Standaard,

Daarnaast moet de advocaat te allen tijde onafhankelijk tegenover zijn cliënt staan.

NRC,

 • te allen tijde strafbaar

Maar ik snap wel waarom er in de Kamer zo weinig steun was voor het amendement om het aannemen van gunsten te allen tijde strafbaar te maken.

NRC,

 • te allen tijde verantwoordelijk (zijn voor)
 • te allen tijde verantwoordelijk geacht worden (voor)
 • te allen tijde verantwoordelijk gesteld worden (voor)

In de nieuwe saneringsregeling kunnen bedrijven te allen tijde verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten van de sanering, ook als de verontreiniging dateert uit de pre-Lekkerkerkperiode.

NRC,

De lener wordt te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk geacht voor het gebruik van zijn of haar lenerspas en de daarop geregistreerde materialen.

http://www.hsbrabant.nl/od/mediatheek/uitleen.html

Uw huisarts blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw medische zorg.

http://www.evean.nl/frameset.asp?fitemid=119

Voor een verstopping in uw riolering bent u als perceeleigenaar te allen tijde verantwoordelijk.

http://www.leek.nl/index.html

Defensie blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de nazorg van veteranen.

http://www.e-stem.nl/,

 • te allen tijde verboden (zijn)

Het is te allen tijde verboden, op straffe van een geldboete van honderd frank tot tweehonderd frank en van een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand, gebruik te maken van netten, strikken, stroppen, lokaas, giftige stoffen en van enig ander tuig geschikt om jaagbaar wild te vangen, te doden of om het vangen of doden van dat wild te vergemakkelijken.

http://www.ebg.be/wet%20en%20beleid/jachtwetgeving.htm,

Moord, uitroeiing, slavernij, deportatie en andere misdrijven tegen burgers van deze aard werden te allen tijde en waar dan ook verboden, terwijl ook de rechten van krijgsgevangenen nogmaals werden vastgelegd.

NRC,

Het is te allen tijde en overal verboden wild uit te zetten.

http://www.ebg.be/wet%20en%20beleid/jachtwetgeving.htm,

 • te allen tijde verplicht

De gerechtsdeurwaarder is te allen tijde verplicht in het gehele arrondissement waarin zijn plaats van vestiging is gelegen de ambtshandelingen waartoe hij bevoegd is, te verrichten wanneer hierom wordt verzocht.

http://www.timver.nl/index2.html

De onderhoudsplichtigen zijn te allen tijde verplicht voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en/of aanvoer dan wel de berging van water hinderen uit de wateren te verwijderen.

http://www.iwbp.nl/backoffice/upload/uploadedpdf-av/Keur%20waterbeheer.pdf,

Het lid is te allen tijde verplicht cliënten desgevraagd inzicht te verstrekken omtrent de stand van in behandeling zijnde zaken.

http://www.nvra.nl/

 • te allen tijde vertrouwelijk

Deze gegevens zijn te allen tijde vertrouwelijk.

http://www.qcn.nl/services/index.html,

Een cliënt moet te allen tijde vertrouwelijk met zijn advocaat kunnen communiceren.

Nederlands Dagblad,

 • te allen tijde waar
 • te allen tijde waarheidsgetrouw

Onder een bewijs in de wiskunde verstaan we een redenatie die, met inachtneming van de regels van de logica, anderen ervan moet overtuigen dat een bepaalde bewering te allen tijde waar is.

http://www.math.leidenuniv.nl/~naw/serie5/deel03/sep2002/pdf/beukers.pdf,

Een beëdigd vertaler heeft voor de rechtbank de eed of de belofte afgelegd dat hij te allen tijde waarheidsgetrouw en naar eer en geweten zal vertalen.

http://home.wanadoo.nl/arabisch/vertalen.html

 • te allen tijd welkom zijn
 • te allen tijde welkom (om)

Misschien komen ze haar vertellen dat ze erover nagedacht hebben en dat ze zich vergist hebben. Dat ze natuurlijk heel blij voor haar zijn dat ze de liefde van haar leven gevonden heeft. En dat Marco te allen tijde welkom is in huize Noordermeer.

Westenwind, Simone Duwel,

U bent natuurlijk te allen tijde welkom om ons huis te bezoeken voor nadere informatie.

Alles over Tristan, Tommy Wieringa,

Nieuwe donateurs en extra giften zijn dan ook te allen tijde welkom.

http://www.dehoogstraat.nl/index.html

Bovendien wil het Platform dit initiatief zo breed mogelijk onder de aandacht brengen en daarom zijn aanvullingen (email/adressen en/of tips over instellingen en organisaties waar de doelgroep zich bevindt) te allen tijde welkom.

http://www.historischplatform.nl/index.html

 • te allen tijde (goed) zichtbaar (zijn)

Zorgt u ervoor dat uw startnummer te allen tijde goed zichtbaar is.

http://www.triathlonweb.nl/beach-challenge/

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • te allen tijde in staat zijn

Deze eerste categorie van bepalingen legt de Lid-Staten op de nodige maatregelen te treffen opdat de betrokken fabrikanten worden verplicht: alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en om de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken; te allen tijde in staat te zijn aan de bevoegde instanties aan te tonen dat zij zorg hebben gedragen voor het vaststellen van de bestaande risico's van zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting van het personeel ter plaatse.

http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

De geschiedenis laat zien dat mensen te allen tijde in staat zijn de knop om te zetten en alle regels en geaccepteerde normen en waarden voor de eigen groep overboord te gooien - in naam van hun eigen God - om de ander uit te moorden.

De Groene Amsterdammer,

De exploitant of exploitanten moeten te allen tijde in staat zijn aan de controle-ambtenaren aan te tonen dat zij bedoelde maatregelen hebben getroffen.

http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf