te bekwamer tijd


te bekwamer tijd 1.0

(formeel,archaïsch)

op een geschikt moment; op een gepast ogenblik
Ook bekend van wetsteksten en een Bijbelpassage als Hebr. 4:16.

Algemene voorbeelden


De volgorde van de kandidaten wordt door de Stichting vastgelegd en zal te bekwamer tijd aan de kandidaten worden medegedeeld, na de deadline voor de inschrijvingen.

http://www.fondationcharlier.be/nl/reglement_nl.html

Ik geloof dat een bekering éénmalig is en dat we dagelijks mogen naderen tot de troon der genade om hulp te krijgen te bekwamer tijd.

http://forum.refoweb.nl/viewtopic.php?f=2&t=27240&start=585,

Artikel 66 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (KB dd. 17.7.1991) bepaalt: "Elke rekenplichtige is aansprakelijk voor de invordering van de kapitalen, inkomsten, rechten en belastingen, waarvan de inning hem is toevertrouwd. Alvorens decharge te verkrijgen voor de niet-ingevorderde posten, moet hij doen vaststellen dat de niet-invordering geenszins aan zijn nalatigheid te wijten is en dat hij te bekwamer tijd alle nodige maatregelen getroffen en de nodige vervolgingen ingesteld heeft".

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=aa75d01f-202b-420c-af4c-d93eeb49f039#findHighlighted,

De Raad van State stelt ook dat kan worden voorzien in een mogelijkheid voor het Vlaams Parlement om aan de Vlaamse Regering te bekwamer tijd kenbaar te maken dat het een bepaalde voorgenomen uitbreiding door de Gemengde Commissie van de categorieën van vervoer die niet onderworpen zijn aan een vergunning, niet goedkeurt.

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2444-1.pdf,

God verhoort te bekwamer tijd, als het nodig is. Echter ook: precies op tijd, en: precies op maat. U krijgt het niet voor een ander en een ander niet voor u.

http://www.refdag.nl/oud/kl/000228kl03.html,