te eniger tijd


te eniger tijd 1.0

op enig moment; op zeker moment; op een bepaald ogenblik
Meestal in toepassing op een ogenblik in de toekomst, maar soms ook wel in toepassing op een tijdstip in het verleden.

Algemene voorbeelden


Raakt een politieke generatie uitgekeken op de leidende rol van de overheid, dan gaat haar voorkeur vaak over op haar tegenpool, zoals bijvoorbeeld de markt. En ook de markt produceert te eniger tijd weer teleurstellingen die de politiek de steven doet wenden.

NRC,

Voor een lijst van eilanden en landmassa's die te eniger tijd onder Britse vlag kwamen, klik hier.

http://www.e-watchman.be/essays/dood_god.html,

Prof. Hoogerwerf voorspelt op grond van een theorie over de slingerbeweging van politieke waarden in het naoorlogse overheidsbeleid, dat de overheid de komende jaren weer terrein zal winnen. De slingerbeweging die haar in de jaren tachtig onder de marktbegunstigende kabinetten-Van Agt en -Lubbers in het defensief drong, zal te eniger tijd weer de andere kant uitgaan.

NRC,

De rechtbanken oordeelden, dat de afweging van belangen van beide partijen in het voordeel van verweerder dient uit te vallen, nu het belang van de vreemdeling om toelating te krijgen tot Nederland niet opweegt tegen het (algemeen) belang van verweerder dat gelegen is in het toepassen van een restrictief toelatingsbeleid. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de scheiding van zeer tijdelijke aard is, dan wel dat het tegenwerpen van het mvv-vereiste niet inhoudt dat de vreemdeling het familie- of gezinsleven niet te eniger tijd kan uitoefenen en dat niet uitgesloten is dat de vreemdeling over enige tijd aan het gezinsleven in Nederland invulling kan gaan geven.

http://ruljis.leidenuniv.nl/group/jfsa/www/migrecht/vernieuwing/nl%20versie/teksten_online.htm#scripties,

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


  • iets te eniger tijd aanpassen
  • iets te eniger tijd opzeggen

Het is Google toegestaan om te eniger tijd - geheel naar eigen goeddunken - de regeling en/of deze overeenkomst op te zeggen dan wel (een) advertentie(s) of uw gebruik van een bepaalde zoekterm te annuleren.

https://adwords.google.be/select/TranslatedTermsAndConditions.html,

U gaat ermee akkoord alle op grond van deze overeenkomst toepasselijke lasten te voldoen, met inbegrip van alle van toepassing zijnde belastingen en/of alle door een overheidsorgaan opgelegde lasten, en u erkent dat het Google is toegestaan om haar minimumtarieven, zoals in de FAQ's weergegeven, te eniger tijd aan te passen.

https://adwords.google.be/select/TranslatedTermsAndConditions.html,

  • ergens te eniger tijd achter komen

'Kate, hij zou er te eniger tijd toch achter gekomen zijn.'

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

  • iets te eniger tijd verklaard hebben

Is het waar dat U [...] te eniger tijd hebt verklaard dat het A. P. Beerta-Instituut 'een omvangrijk instituut is met een budget van enkele millioenen per jaar, maar met een productie die naar omvang en/of naar kwaliteit ongunstig bij die omvang en dat budget afsteekt' of woorden van dergelijke strekking?

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

  • te eniger tijd voldoen (aan een verzoek)

Veel artsen die ervaring hebben met euthanasie melden daarover onder meer dat in een relevant aantal gevallen - nadat de arts uiteindelijk toegezegd heeft om te eniger tijd te zullen voldoen aan het verzoek om euthanasie - de verzoeker daarover zo opgelucht is, dat hij of zij daardoor langer leeft en tenslotte vaak bovendien een natuurlijke dood sterft.

http://www.nvve.nl/,

met nevengeschikt bijwoord


  • te eniger tijd en op enigerlei wijze

Het is verboden te eniger tijd en op enigerlei wijze te jagen op andermans grond zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of zijn rechthebbende, op straffe van een geldboete van vijftig frank, onverminderd schadevergoeding indien daartoe reden bestaat.

http://www.ebg.be/wet%20en%20beleid/jachtwetgeving.htm,