te hunnen huize


te hunnen huize 1.0

(zeer formeel; archaïsch; (vooral) geschreven taal)

bij hen; bij hen thuis; in hun huis; te hunnent
Ook bekend van een Bijbelpassage als I Corinthe 16:19.

Algemene voorbeelden


De betaling van door de gewone leden en begunstigers verschuldigde gelden zal geschieden, voorzover betaling niet reeds op andere wijze is gedaan, door te hunnen huize over het bedrag, vermeerderd met inningskosten, op door de penningmeester ondertekende kwitantie te beschikken, telkens uiterlijk binnen de maand volgende op die, waarin hun toetreding plaats vond.

http://www.nbbclubsites.nl/club/9029/reglement/237421,

Daar artikel 55, eerste alinea, van het Statuut, volgens hetwelk de ambtenaren in actieve dienst op ieder ogenblik ter beschikking van hun instelling staan, geen toepassingsmaatregel behoeft en rechtstreeks aan de ambtenaren kan worden tegengeworpen, onderstelt zij, dat de betrokken instelling over alle nodige gegevens beschikt om met haar ambtenaren te hunnen huize in contact te kunnen treden.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:61993CJ0022,

Ziet hij toch kans te trouwen met meer dan één vrouw, dan zal hij zeker enige tijd aan de circulatie worden onttrokken met alle gevolgen van dien voor de partners en haar kinderen die de tijd dat hij opgesloten blijft, hunkerend te hunnen huize zullen moeten doorbrengen.

http://www.vrijspreker.nl/wp/2004/10/polygamie/,

Tevens zijn toen (wegens hun leeftijd te hunnen huize) als getuigen gehoord de heer en mevrouw Van der Woude, naburen van partijen.

http://www.eerstehulpbijrecht.nl/data/files/ZasjqelHoK_S8-105_Verdwenen_hoekpalen.doc.,

We zijn bijzonder verheugd dat Gijs en Heleen L. van den B. ons wederom hun huis ter beschikking hebben gesteld om u te kunnen ontvangen. Wij nodigen u daarom graag uit tot het bijwonen van een klein middagconcert te hunnen huize.

http://www.persist.nl/wp-content/uploads/Uitnodiging-heenvliet-29-aug-2010.pdf,