ten anker liggen


ten anker liggen 1.0

met een boot of schip stilliggen omdat het anker uitgehangen is

Algemene voorbeelden


Tenzij door of vanwege de dienst van het loodswezen daarvan ontheffing wordt verleend, moet op een gemeerd of ten anker liggend dan wel aan de grond zittend schip een persoon aanwezig zijn die de wacht houdt en die, bij aanroepen door een ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van dit reglement, verplicht is antwoord te geven.

http://vici.fgov.be/data/aqua/NL_REGL_BZSCHV.pdf,