tijdelijk


tijdelijk 1.0

die of dat slechts zekere tijd in gebruik is, geldt of duurt; niet definitief in gebruik, niet definitief geldend of niet definitief durend; niet-blijvend; niet-permanent; in bijwoordelijk gebruik: gedurende slechts zekere tijd

Algemene voorbeelden


Het is onduidelijk voor de bewoners van de wijk of de afzetting tijdelijk of permanent is, waardoor er grote onzekerheid heerst.

http://www.israa.nl/check.htm

Bedrijven die meedoen, engageren er zich toe om de jongeren na de opleiding (tijdelijk of definitief) aan te werven.

De Standaard,

Als de verplichtingen die in de controlevoorschriften worden opgelegd niet of niet behoorlijk worden nagekomen, is de Bank verplicht de uitkering geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te weigeren (artikel 38, eerste lid, Anw).

http://www.st-ab.nl/wetanwor2ca.htm,

Zeeuws museum in "vreemdelingenkwartier" van de abdij: uiteenlopende verzamelingen oa wandtapijten (tijdelijk gesloten wegens verbouwingen).

http://home.tiscali.be/patrik.pectoor/dagzeelandnl.htm,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een tijdelijk hoofdkwartier
 • een tijdelijk verblijf

NAVO verplaatst tijdelijk hoofdkwartier naar Roemenië. De NAVO gaat in juni voor 12 dagen een deel van het Allied Joint Forces Command (JFC) in Napels verplaatsen naar Cincu in Roemenië ter ondersteuning van een NAVO-oefening met 1000 militairen uit 21 lidstaten.

http://troepenbewegingen.blogspot.nl/2015/05/navo-verplaatst-tijdelijk-hoofdkwartier.html,

Het gehuurd tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld uw vakantieverblijf in een hotel, appartement, chalet, tent, ...).

http://www.winterthur.be/nl/ind/woning/brand.html

 • een tijdelijk onevenwicht
 • een tijdelijk probleem
 • een tijdelijk tekort
 • een tijdelijk verschijnsel
 • een tijdelijke oplossing
 • een tijdelijke opslag
 • een tijdelijke sluiting
 • een tijdelijke voorziening

Een cruciaal aspect in de werking van het Rentenfonds heeft betrekking op een afvlakkende rol bij marktbewegingen [...] om zodoende te vermijden dat particuliere beleggers zich bekocht zouden voelen omwille van een tijdelijk onevenwicht in de markt en zich hierdoor zou kunnen afwenden van de Belgische Overheidsleningen met als gevolg een onnodig hoog rentetarief.

http://www.fondsdesrentes.be/rk/n/pdf/50jaar.pdf,

Als de techniek faalt, is er altijd wel een apparatofiel in de buurt die zegt: 'Oh, dat is een tijdelijk probleem.'

Intermediair,

Dit is het onomkeerbare gevolg van de beslissing om een tijdelijk tekort door arbeidsmigratie op te lossen.

NRC,

Wat er ook van zij, die hogere gevoelsinflatie is zeer waarschijnlijk slechts een tijdelijk verschijnsel, dat op termijn weinig risico's inhoudt voor het bestedingsgedrag van de consumenten of tot hogere looneisen zou kunnen leiden.

http://www.bnb.be/Sg/Nl/Produits/publication/Pdf/reveco/REjan03n.pdf,

Het gebruik van een zogenaamde 'breukband' is slechts een tijdelijke oplossing, omdat deze een afklemming niet altijd kan voorkomen.

https://www.medlook.nl/do/DetailDiseaseInit?pk=1006370805789

Tijdelijke opslag van grond op locatie (korter dan 3 jaar).

http://www.voordatubegintmetbodemsaneren.nl/600

De tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling - De administratieve geldboete. Deze sancties worden opgelegd door de gemeentelijke overheid op basis van een proces-verbaal.

http://www.mouscron.be/francais/police/rgp_nl.pdf,

Deze eenbaansweg is bedoeld als tijdelijke voorziening om de verkeersstroom soepeler te maken en de leefbaarheid van het centrum te verhogen.

http://www.vldlommel.be/archief.php,

 • een tijdelijk verbod
 • een tijdelijke ontzegging
 • een tijdelijke vergunning

De Dierenbescherming had minister Brinkhorst donderdag gevraagd om een tijdelijk verbod op het fokken van schapen en geiten in te voeren.

http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?a=prn=24244%20=9078fd18687d68fcde1f747b89186980,

Gebruikelijke veroordelingen (boetes en al dan niet voorwaardelijke tijdelijke ontzeggingen van de rijbevoegdheid) door de kantonrechter vindt zij niet voldoende.

Dagblad van het Noorden,

Behalve uitgeprocedeerden zijn dat mensen die Nederland binnenkwamen met een tijdelijke vergunning, die afgelopen is.

ANP,

 • van tijdelijke aard
 • van tijdelijke duur

In de meeste gevallen is het alleenwonen na relatieontbinding van tijdelijke aard.

http://www.google.nl/search?q=cache:MH-3PMZqIBQJ:www.cbs.nl/nl/publicaties/persberichten/2001/pb01n057.pdf+dertigplussers+site:.nl=nl=lang_nl,

De directeur [...] houdt er rekening mee dat de explosieve toename van tijdelijke duur is.

NRC,

Vaste verbindingen


een tijdelijke baan


 1. baan waarbij men slechts voor een bepaalde termijn in dienst is; baan in een niet-vast dienstverband

  Antoniem: vaste baan

  Als reactie hierop verdwenen het systeem van grote fabrieken met arbeidersmassa's met relatief vaste banen en de opbouw van een uitgebreid uitkeringsstelsel. Daarvoor in de plaats kwam een systeem met voor veel mensen tijdelijke en flexibele banen zonder veel zekerheid.

  http://eurodusnie.nl/2003/07/311.shtml,

een tijdelijke arbeidskracht; een tijdelijke werknemer; tijdelijk personeel


 1. persoon die, personeel dat slechts voor een bepaalde termijn in dienst is; iemand met een dienstverband van een beperkte duur

  Bollentelers schreeuwen om vakantiehulpen. Bloembollenkwekers verwachten deze zomer een flink tekort aan tijdelijke arbeidskrachten.

  http://oud.refdag.nl/econ/010628econ07.html,

  Het inzetten van tijdelijk personeel bij dergelijke acties ligt voor de hand gezien de onduidelijkheid die er is over de looptijd en de omvang van de toekomstige verkoopactiviteiten.

  http://vb.wkkbi.nl/naslag/algemeen/uitzk.htm,

  Voor het derde opeenvolgende jaar mogen scholieren van 13, 14 en 15 jaar vrijwel geen vakantiewerk meer doen in wat de Arbeidsinspectie beschouwt als een industriële omgeving. Hierdoor stokt de aanwas van nieuwe tijdelijke werknemers.

  http://oud.refdag.nl/econ/010628econ07.html,

tijdelijke werkloosheid


 1. werkloosheid die slechts voorlopig geldt in afwachting van meer bedrijvigheid en opdrachten; werkloosheid met een beperkte duur

  Indien de werkgever de werknemer tijdelijk op inactiviteit zet omwille van gebrek aan werk, dan kan die werknemer voor die dagen van inactiviteit (= tijdelijke werkloosheid) onder bepaalde voorwaarden een vervangingsinkomen krijgen.

  http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=23772

  Door gebruik te maken van allerhande flexibele arbeidsregelingen, zoals de aanpassing van de gemiddelde arbeidsduur en een beroep op tijdelijke arbeidscontracten, deeltijdwerkers of het stelsel van tijdelijke werkloosheid, kunnen de bedrijven hun arbeidsinput evenwel nauwkeuriger op de wisselende outputbehoeften afstemmen.

  http://www.bnb.be/Sg/Nl/Produits/publication/Pdf/reveco/REjan03n.pdf,

  Weliswaar daalde het gewicht van de tijdelijke werkloosheid en het werk in ploegen, onder invloed van een verminderd relatief belang van de industriële werkgelegenheid. Maar het beroep op contracten met bepaalde duur nam duidelijk toe.

  http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldf29a.pdf,

een tijdelijk contract; een tijdelijk dienstverband


 1. contract of dienstverband waarbij men slechts voor een bepaalde termijn in dienst is; contract of dienstverband van een bepaalde duur

  Antoniem: een vast contract

  Tegelijkertijd zullen 90 tijdelijke contracten omgezet worden in vaste contracten.

  http://www.leadsunited.com/pressroom/article.php?articleid=333=0,

  Bij een conjuncturele vertraging passen de werkgevers immers eerst de omvang van de individuele prestaties aan vooraleer ze mensen ontslaan of tijdelijke contracten niet vernieuwen.

  http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldf29a.pdf,

  De bulk van de promovendi kwam geleidelijk aan voort uit de onderzoeksscholen, proefschriftfabrieken waarin aio's met een tijdelijk dienstverband intensief worden opgeleid en begeleid.

  http://www.uvt.nl/univers/nieuws/0001/23/promo.html,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


tijdelijk 2.0

die of dat gerelateerd is aan de tijd en bijgevolg moet teniet gaan, verdwijnen of ten einde moet komen; die of dat niet voor eeuwig kan blijven bestaan of blijven voortduren; vergankelijk; voorbijgaand

Algemene voorbeelden


Al de opwinding van tijdelijke dingen, ook wanneer die noodzakelijk zijn en goed, halen het niet bij het beluisteren, in volle overgave, van Christus' woord.

Het hooglied, Valère Depauw,

'Het is een blindganger, mensen, laten we maar weer naar huis gaan, morgen wordt de bom opgehaald', toen het huis zich in de lucht verhief, onmiddellijk daarop bereikte een grote dreun onze oren [...] en mijn vader sprak de woorden: "Je zou niet zeggen dat dat huis stevig op palen stond, alles in ons leven is tijdelijk, God maakt geen verschil tussen een tent en een huis.'

De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

Alles is tijdelijk, denkt Lisa, Giesendam. De rivier. Schuif tijd opzij. Nooit meer oorlog.

Het meesterstuk, Anna Enquist,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding