vakgebied


vakgebied 1.0

geheel van gespecialiseerde kennis en kunde dat zich laat ordenen rond een gemeenschappelijk thema, en kwantitatief en kwalitatief voldoende is ontwikkeld om het te onderscheiden in deelgebieden voor verder onderzoek en nieuwe toepassingen

Semagram


Een vakgebied…

is een gebied

 • [Deel] bestaat uit deelgebieden
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is geordend en ontwikkelt zich verder door onderzoek en nieuwe toepassingen
 • [Handelende persoon] wordt verder ontwikkeld door vakdeskundigen
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een geheel van kennis en vaardigheden die kwantitatief en kwalitatief voldoende zijn ontwikkeld
 • [Onstoffelijke inhoud] heeft betrekking op een bepaald gemeenschappelijk thema

Algemene voorbeelden


Vakgebied Electrical Engineering houdt zich bezig met de studie naar en de toepassing van elektrische energie en informatie. Het is een breed en divers veld; zonnecellen tot computerchips en medische implantaten. Electrical Engineering kan worden onderverdeeld in verschillende kleinere vakgebieden, zoals Energievoorziening, Micro-elektronica, Telecommunicatie, Instrumentatie en Signalen en Systemen.

https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/bachelors/ee/bsc-electrical-engineering/vakgebied

Muziektheorie is [...] ook een vakgebied waarin onderzoek wordt gedaan, onderzoek dat zich richt op de pedagogische praktijk (de ontwikkeling en bestudering van leermethoden op het gebied van analyse, gehoortraining, schrijfkunst en improvisatie), op de artistieke praktijk (de ontwikkeling van compositietechnieken, de interpretatie van muziekwerken), en op de geschiedschrijving (het verwerven van inzicht in muziekpedagogische en artistieke praktijken uit het verleden).

http://www.studeren.uva.nl/ma-them/

In de vakgebieden waarin de KSB nu actief onderzoek verricht (astronomie, astrofysica, zonnefysica en geofysica) zijn de waarnemingen van op de aarde nog onontbeerlijk, maar een steeds ruimer deel van de gegevens is nu afkomstig van satellieten en ruimtesondes.

http://www.astro.oma.be/GENERAL/Onderzoek_KSB.html

Op zichzelf vindt hij het helemaal niet zo gek dat de TU Delft 'de kussens eens opschudt' door een nieuwe onderzoeksportefeuille op te stellen. "Men vindt het sinds jaar en dag al gek dat baggeren aan een universiteit wordt bestudeerd'', zegt hij. Misschien is het vakgebied ook te weinig uitgesproken, zo tussen werktuigbouwkunde, civiele techniek, mijnbouwkunde en scheepsbouwkunde in.

http://www.delta.tudelft.nl/jaargangen/34/24/18bagger.html,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een bepaald vakgebied
 • een breed vakgebied
 • een groot vakgebied
 • een omstreden vakgebied
 • een veelomvattend vakgebied
 • het verwante vakgebied

Voor de beoordeling van lopende onderzoeksprogramma's denkt Van Heeringen aan de Akademie. Zonder eigen onderzoeksinstituten is ze met recht onafhankelijk en, gezien de brede expertise waarover ze kan beschikken, bij uitstek geschikt om kwaliteit vast te stellen en na te gaan of voor een bepaald vakgebied aparte onderzoeksinstituten nog wel nodig zijn.

NRC,

We zijn ons bewust dat architectuur een breed vakgebied is waarbij het vakgebied soms opgedeeld is in verscheidene deelgebieden. Eén van die deelgebieden is de systeemarchitectuur.

http://www.serc.nl/lac/LAC-2001/ lac-2000/3-realisatie/ervaringen.doc,

Medisch gesproken is de uroloog een veelzijdig specialist. Hij houdt zich met de patiënt bezig vanaf het diagnostische stadium tot en met de eventuele chirurgische ingreep. Hij bestrijkt weliswaar een klein deel van het lichaam, maar alles bij elkaar is het toch een groot vakgebied.

Meppeler Courant,

Wetenschappers uit de hele wereld, gespecialiseerd in klonen zijn dinsdag in de Amerikaanse hoofdstad Washington bijeengekomen om de laatste stand van zaken in hun omstreden vakgebied te bespreken.

ANP,

De klinisch informaticus acteert altijd op het snijvlak van zorg, IT en management. Maar met zo'n veelomvattend vakgebied betekent dit ook dat de klinisch informaticus heel veel verschillende rollen aan kan nemen. Het varieert van adviseur, tot projectleider en manager.

https://mtintegraal.nl/artikelen/1071/de-klinisch-informaticus-in-de-regio,

De opleiding bedrijfskunde in Nederland moet nauwer samenwerken met het verwante vakgebied bestuurskunde, dat zich met de overheidssector bezighoudt.

NRC,

 • het eigen vakgebied
 • zijn eigen vakgebied

Voorbeelden van situaties waarin een bronnenstudie effectief kan worden ingezet zijn: [...]. * Het opsporen en analyseren van beschikbare bronnen om tot nieuwe inzichten te komen; * Het in algemene zin op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het eigen vakgebied; * Het zoeken naar specifieke antwoorden in de literatuur ter verbreding en/of verdieping van ervaringskennis.

http://www.kessels-smit.nl/Instrumenten/Werken_aan_kennis/Methoden/Bronnenstudie/bronnenstudie.html

Tevens werd hij directeur van de Onderzoekschool Oncologie Amsterdam. Op een gegeven moment werd hij gevraagd columns over zijn eigen vakgebied te schrijven in Intermediair.

De Groene Amsterdammer,

 • algemene vakgebieden
 • andere vakgebieden
 • betreffende vakgebieden
 • diverse vakgebieden
 • fascinerende vakgebieden
 • nieuwe vakgebieden
 • specifieke vakgebieden
 • uiteenlopende vakgebieden
 • verschillende vakgebieden

Naast de algemene vakgebieden (wiskunde, informatica, wetenschappen en de toegepaste wetenschappen) voorziet de opleiding ook een keuzepakket bouwkunde. Dit pakket bestaat enerzijds uit een noodzakelijke uitdieping van het vakgebied "toegepaste wetenschappen" (aanvullingen sterkteleer en aanvullingen fluïdomechanica), anderzijds zorgt het voor een eerste kennismaking met de wereld van de bouw, zowel theoretisch (gebouwen) als praktisch (uitvoeringstechnieken).

http://www.ha.be/iwt/opleidingen/index.cfm?section_id=2

De industrie kan nu alleen kiezen tussen TU-ingenieurs die de eerste fase hebben afgerond en degenen die gepromoveerd zijn. Volgens de Adviesraad zijn beide categorieën niet getraind in het samenwerken met mensen uit andere vakgebieden.

NRC,

Tevens heeft zij de minimumvereisten omschreven die aan een afgestudeerde in de betreffende vakgebieden mogen worden gesteld.

http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/v37.htm,

Behoud van kader vraagt ook een stimulans ten aanzien van specialismen in de diverse vakgebieden van de theologie.

http://www.omroep.nl/rkk/documenten/adlimina98/index.html,

Lodewijks [...] verkaste naar Delft en studeerde in 1992 cum laude af op de dynamica van bandtransporteurs. "Wat dat is? Heel concreet kun je aan een lang elastiek denken dat om twee wieltjes is gespannen [...]. De elasticiteit zorgt ervoor dat de energie vertraagd wordt doorgegeven. Bij het starten en stoppen van lange bandtransporteurs moet je rekening houden met dit effect. Snel opstarten of stoppen van een band kan tot bandbreuk of totale beschadiging aan de installatie leiden.'' Lodewijks vindt dat hij werkt in één van de meest fascinerende vakgebieden. "Omdat het beweegt. Met alle respect voor studies als bouwkunde of materiaalkunde, maar het beweegt niet."

http://www.delta.tudelft.nl/jaargangen/33/12/2schijnlodewijks.html,

Uit die behoefte ontstonden nieuwe vakgebieden, zoals klinische epidemiologie en medische besliskunde.

NRC,

Voor specifieke vakgebieden zijn ad-hocwerkgroepen opgericht waaronder de werkgroep Buisdoorperstechnieken en het Permanent Comité Waterbouw.

http://www.ti.kviv.be/Bouwinfra/BI-CIVT-Info.html

Dank zij het enorme geheugen en de verwerkingscapaciteit van 4 miljard berekeningen per seconde is de machine in staat nieuwe wetenschappelijke en technische problemen aan te pakken die een computer tot nu toe niet aankon. De Cray C98/4256 heeft 23 miljoen gulden gekost [...]. De Cray is geschikt voor onderzoek in uiteenlopende vakgebieden, zoals scheikunde, technische wetenschappen, natuurkunde, biologie, oceanografie, klimaat- en weerkunde en in de medische wetenschappen.

Meppeler Courant,

Binnen verschillende vakgebieden is het gewoonte geworden om tegelijkertijd met het opsturen van een artikel naar een wetenschappelijk tijdschrift een aantal kopieën van het manuscript, pre-prints in het jargon, rond te sturen.

http://www.science.uva.nl/projects/commphys/papers/grijs.htm,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • het zich snel ontwikkelende vakgebied
 • aangrenzende vakgebieden

Geïnspireerd door de revolutie die de conventionele laser teweeg heeft gebracht in de optica, valt te verwachten dat de atoomlaser een enorme impact zal hebben op het zich snel ontwikkelende vakgebied der atoomoptica.

http://www.niwi.knaw.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1250938/toon,

Desondanks geeft het aantal citeringen nog altijd een goed idee van hoe het reilt en zeilt binnen de wetenschap. Als je ze uitzet per onderwerp, zie je rond welke onderwerpen veel gebeurt, of aangrenzende vakgebieden al of niet vlot samenwerken, welke vakgebieden elkaar bevruchten.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: binnen

 • een vakgebied binnen de scheikunde
 • een vakgebied binnen het financiële beleid van de onderneming

De organische chemie is een vakgebied binnen de scheikunde met een rijke historie en een grote wetenschappelijke traditie, en een wetenschap waarin bij uitstek moleculen centraal staan.

http://edu.chem.tue.nl/6c250/

Kredietmanagement is een veelomvattend vakgebied binnen het financiële beleid van de onderneming.

http://www.graydon.be/NL/FrameGraydon.htm

Voorzetsel: tussen

 • het vakgebied tussen

Drie decennia heeft hij een vooraanstaande rol gespeeld in het vakgebied tussen natuur- en scheikunde en biologie, dat zich bezighoudt met het op de computer nabootsen (simuleren) van de bewegingen van moleculen, vooral van eiwitten: de moleculaire dynamica.

Haarlems Dagblad,

Voorzetsel: van

 • het vakgebied van de fuzzy systemen
 • de sociale geografie
 • gehoor, stem en spraak]

Het vakgebied van de fuzzy systemen werd kennelijk meer en meer serieus genomen wat resulteerde in de praktische toepassingen van Fuzzy-Logic in bv wasmachines, droogkasten, …. (= groot wit).

http://www.vei.be/Frameset.htm

In het vakgebied van de sociale geografie bestudeer je vooral de stadsgeografie, maar ook de landelijke nederzettingsvormen krijgen aandacht.

http://www.ufsia.ac.be/flw/onderwijs/opleidingen/gs/vakinhouden_1kan.html

Vooreerst zijn er de medische vakken die inzicht bijbrengen in de anatomie, fysiologie, pathologie en neurologie in het algemeen én in het bijzonder in het vakgebied van gehoor, stem en spraak.

http://www.khbo.be/opleidingen/gezondheidszorg/audiologie/index.php?linkRubriek=Opleidingen=Gezondheidszorg

in voorzetselgroep


 • binnen het vakgebied
 • binnen zijn vakgebied

"Binnen het vakgebied denkt men alleen in bestaande patronen en structuren'', zegt Driessen tijdens een vraaggesprek.

NRC,

Louwerens is verbonden aan de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, een 'categoraal' ziekenhuis dat landelijk gespecialiseerd is in aandoeningen aan het steun- en bewegingsstelsel. Hij heeft er de leiding over de unit 'voet- en enkelchirurgie'. De meest in het oog springende ontwikkeling binnen zijn vakgebied is de enkelprothese.

Rotterdams Dagblad,

 • in een vakgebied
 • in haar vakgebied
 • in het vakgebied
 • in je vakgebied
 • in vakgebieden

Alle deskundigen in een vakgebied hebben weleens gesproken op een congres van de industrie, ik ook. Maar een simpele reis- en hotelvergoeding is verdedigbaar. Komt er ook nog een bedrag op je giro, dan zou dat openbaar moeten zijn.

Trouw,

De neuropsychiater staat bekend als een internationale autoriteit in haar vakgebied.

De Standaard,

Om een overzicht te krijgen van wat er verschenen is over de onderwerpen in het vakgebied en eventueel vakoverschrijdende disciplines (bij interdisciplinaire projecten)

http://www.lib.rug.ac.be/execl/fulltxt/cursus/cursusBBdeel1.pdf

Het kost je zeker een paar jaar om er achter te komen welke vragen de geleerden in je vakgebied proberen te beantwoorden, maar het niet kunnen.

NRC,

In vakgebieden waar Nederland altijd excelleerde, is alleen al door de te korte opleidingsduur het aantreden van een nieuwe generatie geleerden zwaar belemmerd.

NRC,

 • op het vakgebied
 • op hun vakgebied
 • op zijn vakgebied
 • op bepaalde vakgebieden

Op het vakgebied van de internationale betrekkingen durf ik de stelling aan dat het werk van De Vree superieur is aan alle theorieën die op dit gebied de ronde doen.

NRC,

Locatie: een exclusieve, luxueuze bar/bibliotheek in New York waar slechts uitverkorenen worden toegelaten die zich op een of andere wijze op hun vakgebied of in hun persoonlijk leven hebben onderscheiden.

NRC,

Om niet achterop te raken werkt hij nu bij de gemeente Zutphen op basis van een stagecontract. Hij krijgt geen geld, al is hem na drie maanden wel een reiskostenvergoeding toegezegd. De werkzaamheden, hand- en spandiensten op de afdelingen Volkshuisvesting en Economische Zaken, liggen op zijn vakgebied en daarom neemt hij het ontbreken van loon op de koop toe.

NRC,

De logistieke experts moeten kunnen aantonen dat ze op bepaalde vakgebieden (mechanica, elektriciteit, bouw, informatica …) over organisatorische en praktische vaardigheden beschikken.

http://www.azg.be/nl/overazg/wat.htm

 • over zijn vakgebied

Gebruers heeft tal van pubicaties op zijn naam over de gevaren van ioniserende stralingen en de veiligheid in verzorgings- en andere instellingen, gaf vele lezingen en cursussen over zijn vakgebied, is lid van adviesraden en actief in beroepsgerichte verenigingen.

http://www.khbo.be/~lodew/dossier%20Veiligheid%20en%20welzijn%20(2).htm

 • per vakgebied

In 1990 begon de vereniging van universiteiten VSNU met 'visitaties': landelijke commissies van 'wijze mannen' beoordelen per vakgebied de kwaliteit van het onderwijs op basis van gesprekken en schriftelijke 'zelfevaluaties' door de betrokken vakgroepen in een bepaald vakgebied.

NRC,

 • tot een vakgebied
 • tot het vakgebied

Inmiddels heeft de term architectuur zich gevestigd in de wereld van de ICT en ontwikkelt het zich gestaag tot een vakgebied.

http://www.serc.nl/lac/LAC-2001/ lac-2000/3-realisatie/ervaringen.doc,

Het stabiliseren van slappe grond zodat deze bouwrijp wordt en geschikt is voor een zettingsarme infrastructuur, behoort tot het vakgebied van de geotechniek.

http://www.bouwtechnologie.nl/

 • tussen deze vakgebieden

In dit verband kunnen we tenslotte nog opmerken dat energie een zeer algemeen begrip is dat in de verschillende takken van de exacte wetenschap ingevoerd werd en een brug tussen deze vakgebieden slaat.

http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-bitter.html,

 • uit het vakgebied
 • uit hetzelfde vakgebied

Onderzoekers uit het vakgebied hebben al becijferd dat bij topduels de inkomsten dankzij de nieuwe pauzes ruim 1,5 miljoen hoger kunnen uitvallen.

NRC,

In principe wordt studenten toegestaan Leuvense vakken te vervangen door equivalente buitenlandse vakken uit hetzelfde vakgebied.

http://www.kuleuven.ac.be/facdep/arts/erasmus/out/get/art41.htm,

 • van een vakgebied
 • van het vakgebied
 • van hun vakgebied
 • van vakgebieden

In de toekomst kan niet meer verwacht worden dat een geschoolde alle aspecten van een vakgebied beheerst.

De Standaard,

Met andere woorden: is de bestuurskunde primair een multidisciplinaire 'paraplu' waaronder de diverse monodisciplines (economie, politicologie, recht, sociologie en voor sommigen ook psychologie) schuilen, of is er in de kern van die paraplu ook nog zoiets als een authentieke 'monodisciplinaire' basis? Deze vraag zal door beoefenaren van het vakgebied op zeer verschillende manieren worden beantwoord. Daarbij zullen verschillende interpretaties van onder meer de taakstelling van de bestuurskunde, de afgrenzing van het formeel object, de theorie-praktijkverhouding en de mogelijkheid en wenselijkheid van multi- dan wel interdisciplinaire wetenschapsbeoefening, ongetwijfeld een rol spelen.

http://www.bestuurskunde.nl/bestuurskunde/jg1/nr8/1992,,1,8,1.php,

Niet gehinderd door te veel kennis over de mislukte pogingen van anderen, zijn zij in staat buiten de afgesproken grenzen van hun vakgebied te kijken.

NRC,

Het intellectueel klimaat van een goede universiteit wordt vooral bepaald door de veelheid van vakgebieden.

NRC,

 • vanuit één vakgebied
 • vanuit zijn vakgebied

Spoedig realiseerde men zich dat het niet voldoende was het ecologische gebeuren vanuit één vakgebied te benaderen.

http://www.vub.ac.be/MEKO/meko/wimeko.html

Traditioneel werkt iedereen vanuit zijn eigen vakgebied of beleidsdomein.

http://cdonet.rug.ac.be/Reader/,

met substantief erachter


 • het vakgebied audiometrie-prothese
 • het vakgebied bestuurskunde
 • het vakgebied keramiek

Het vakgebied audiometrie-prothese bereidt de kandidaat- audioloog specifiek voor op een aantal belangrijke werkterreinen: audiometrie, vestibulometrie en hoorapparaataanpassingen.

http://www.khbo.be/opleidingen/gezondheidszorg/audiologie/index.php?linkRubriek=Opleidingen=Gezondheidszorg

De opleiding bedrijfskunde in Nederland moet nauwer samenwerken met het verwante vakgebied bestuurskunde, dat zich met de overheidssector bezighoudt.

NRC,

Het vakgebied Keramiek beslaat tegenwoordig een veel ruimer domein dan een inwijding in de pottenbakkerskunst. Met klei, porselein en glazuur als basismaterialen worden zowel uiteenlopende gebruiksvoorwerpen als kunstvoorwerpen vervaardigd. In dit atelier komt zowel de vrije keramiek als de toegepaste keramiek aan bod.

http://www.phlimburg.be/opleid/dep5/dep5.asp,

met bezittelijk voornaamwoord


 • mijn vakgebied
 • hun vakgebied
 • uw vakgebied
 • zijn vakgebied

Analyses van klimaatsveranderingen in Straat Davis laat de historicus liever over aan klimatologen. Dat is mijn vakgebied nou eenmaal niet.

NRC,

Dat de leden van het Instituut zich daadwerkelijk inzetten voor hun vakgebied, blijkt bijvoorbeeld uit de correspondentie in die jaren over de juiste toonhoogte van de 'a', het zogenaamde diapason met Luigi Cherubini (1760- 1842), die deze voor zijn Parijse opera had ingevoerd.

http://www.niwi.knaw.nl/nl/bibliotheek/special_collections/new_6/boekerij_199904/,

Wat ziet u als uw belangrijkste taak in het belang van uw vakgebied? Nederlandse onderzoekers op dit vakgebied hebben voor alles een dienende rol te vervullen.

http://www.let.leidenuniv.nl/forum/02_2/personalia/1.htm,

Mom doceert het vak 'Verbrandingsmotoren' aan de HTS-Autotechniek in Arnhem. Met alle negatieve publiciteit over het onderwerp van zijn vakgebied, wilde hij wel eens weten of zijn broodwinning niet in gevaar kwam. Van het een kwam het ander en uiteindelijk resulteerde zijn onderzoek in een promotie over de elektrische auto: De geschiedenis van de auto van morgen.

http://www.tue.nl/cursor/html/cursor4019971998/cursor13/pag7a.htm

met ander, nevengeschikt substantief


 • vakgebieden en disciplines

Marketing beslaat verscheidene vakgebieden en disciplines. In de eerste plaats gaat de aandacht naar de theorie en de praktijk van de marketing zelf, maar daarnaast komen ook marktonderzoek, reclame, verkooptechnieken en distributie, public relations, psychologie, mediaplanning en sociologie uitgebreid aan bod.

http://www.ha.be/bls/opleidingen/index.cfm?section_id=2_id=382_id=1007,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen