vennootschap


vennootschap 1.0

samenwerkingsvorm op basis van een overeenkomst waarbij twee of meer personen (vennoten) geld, goederen of diensten inbrengen met als doel vermogensvoordeel; overeenkomst voor een economische samenwerking; soms ook: rechtslichaam ontstaan door deze overeenkomst

Semagram


Een vennootschap…

is een samenwerking

 • [Voortbrenging] is opgericht
 • [Betrokkene] bestaat tussen vennoten
 • [Middel] is vastgelegd in een overeenkomst via een notaris
 • [Object betroffen] betreft een onderneming die in aandelen verdeeld is
 • [Organisatie en organisatiewijze] geldt soms als een rechtspersoon
 • [Gelijkenis] lijkt, zeker als vof, op een maatschap (in Nederland)
 • [Onderscheid of tegenstelling] verschilt van een maatschap in het soort samenwerking (als beroepsgroep in een maatschap of als onderneming in een vennootschap) en verschilt juridisch op het punt van aansprakelijkheid: in een maatschap kunnen leden alleen voor een deel van de schuld aansprakelijk worden gesteld en niet voor de gehele schuld
 • [Voorbeeld of specimen] is in België bijvoorbeeld een bvba, comm.va, comm.v. cvvoa, cvba, nv, of vof en in Nederland bijvoorbeeld een bv, nv, cv of een vof (en soms worden vergelijkbare samenwerkingsvormen zoals een maatschap of een coöperatie ook in dit rijtje genoemd) [vgl. de onderstaande verbindingen]

Algemene voorbeelden


De vennootschap is gedefinieerd als een overeenkomst tot samenwerking voor gemeenschappelijke rekening van twee of meer personen, de vennoten, welke samenwerking gericht is op het behalen van vermogensrechtelijk voordeel ten behoeve van alle vennoten door middel van inbreng door ieder van de vennoten.

http://www.openaccessadvocate.nl/tijdschrift/vennootschapenonderneming/2009/3/VenO_0925-9643_2009_019_003_002/fullscreen,

Aan de basis van elke vennootschap ligt een contract. Naast de vereisten die zijn voorgeschreven voor alle overeenkomsten zijn er deze die eigen zijn aan het vennootschapscontract: Pluraliteitsvereiste: in principe bestaat een vennootschap uit minimum 2 vennoten. Toch bepaalt de wet, dat in bepaalde gevallen, een vennootschap door één enkele persoon kan worden opgericht; dit bijvoorbeeld voor een BVBA. Winstoogmerk: de bedoeling van winst te maken onderscheidt de vennootschap van andere vormen van samenwerking [...]; Inbreng: iedere vennoot moet in de vennootschap een inbreng doen, die kan bestaan in geld, in natura of in nijverheid. In ruil voor deze inbreng bekomt de vennoot aandelen.

http://www.notare.be/watnot.htm#h1,

Voordat de vennootschap een rechtspersoon is en dus zelfstandig aan het rechtsleven kan deelnemen, moet aan beide voorwaarden worden voldaan: de ministeriële verklaring van geen bezwaar én de notariële akte.

http://www.notarislelystad.nl/

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een vennootschap besturen
 • een vennootschap opheffen
 • een vennootschap oprichten
 • een vennootschap vormen

Het aandelenkapitaal van de N.V. is beduidend hoger dan dat van de B.V. Beide soorten vennootschappen worden bestuurd door één of meer bestuurders, die meestal directeuren worden genoemd.

http://www.notarislelystad.nl/

Dit beslag is ten aanzien van de zaken van de gefailleerde vennootschap opgeheven en ten aanzien van zaken van derden blijven liggen.

http://www.kneppelhout.nl/management/upload/10001_eerste%20verslag%2073a%20Fw_01082002.doc,

Wilt u een vennootschap oprichten, dan moet u een aantal beslissingen nemen die van belang zijn voor uw statuut bij de RVA. Eerste beslissing is of u alleen vennoot (= aandeelhouder) wenst te zijn of ook bedrijfsleider (= zaakvoerder of bestuurder) van de vennootschap.

http://www.journalist.be/node/741

De vennootschap werd opgericht in 1919, door dezelfde Vlaamse voormannen die het dagblad "De Standaard" lieten verschijnen.

http://www.standaardboek.com/over.shtml

Het kleine clubje Engelse journalisten in Moskou vormde een samenwerkende vennootschap.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • een aparte vennootschap
 • aparte vennootschappen

De gebouwen zijn eigendom van een aparte vennootschap.

De Standaard,

In 1980 hebben we beslist om beide functies onder te brengen in twee aparte vennootschappen: de nv Den Eyck en de nv Orfes die nu het recreatiedomein De Putten met de camping omvat.

De Standaard,

 • beursgenoteerde vennootschappen
 • niet-beursgenoteerde vennootschappen

De commissie beveelt wel aan om in het vergaderingseizoen 2005, wanneer beursgenoteerde vennootschappen voor het eerst verplicht zijn om te rapporteren over de naleving van de code, de rapportage over de corporate governance structuur en de redengeving van eventuele afwijkingen van één of meer codebepalingen ter bespreking op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te zetten.

http://www.google.nl/search?q=cache:j89Dj5eX3DYJ:www.ez.nl/upload/docs/MVOdocumenten/PDF-Documenten/CODE%2520Tabaksblat.doc+aandeelhouderskringen+site:.nl=nl=lang_nl=UTF-8,

Privak: beleggingsvennootschappen met vast kapitaal die beleggen in niet-beursgenoteerde vennootschappen en groeivennootschappen; Hedge funds: gedereguleerde fondsen die gebruik maken van niet-traditionele portefeuillestrategieën (met name het hefboomeffect) om zich tegen de bokkensprongen op de beurs of speculatie in te dekken (streven naar rendement).

http://www.abb-bvb.be/gen/downloads/ADbeleggingsinstrumenten.pdf,

 • grote vennootschappen
 • kleine vennootschappen
 • middelgrote vennootschappen

De déconfitures van een aantal grote vennootschappen, enkele geruchtmakende boekhoudaffaires en de omvang en stijging van bezoldigingspakketten van sommige bestuurders hebben bij het brede publiek twijfel doen ontstaan of het toezicht op en de verantwoording van degenen die het beleid binnen de vennootschap bepalen wel goed zijn geregeld.

http://www.google.nl/search?q=cache:j89Dj5eX3DYJ:www.ez.nl/upload/docs/MVOdocumenten/PDF-Documenten/CODE%2520Tabaksblat.doc+aandeelhouderskringen+site:.nl=nl=lang_nl=UTF-8,

Grote vennootschappen met controle over verscheidene kleine en middelgrote vennootschappen smeedden banden met andere grote vennootschappen door het nemen van wederzijdse participaties in elkaar.

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/35n2/geys.htm

 • malafide vennootschappen

Zij meent dat het aantal malafide buitenlandse vennootschappen in Nederland zorgwekkend toeneemt.

NRC,

 • de nieuwe vennootschap
 • nieuwe vennootschappen

Mogen International in Leiden, gespecialiseerd in plantenbiotechnologie, heeft het verlies vorig jaar met 1,4 miljoen zien dalen tot 3,4 miljoen gulden [...]. Het Leidse bedrijf verwacht veel van de nieuwe vennootschap met Gist-Brocades, waarin beide ondernemingen hun octrooien voor het gebruik van planten voor de produktie van enzymen hebben ondergebracht.

NRC,

LVD zal voor de nieuwe vennootschap alle persen produceren en krijgt daardoor naar eigen zeggen toegang tot de relatief gesloten Amerikaanse markt en enkele bijkomende markten in Azië.

De Standaard,

 • de Belgische vennootschap
 • buitenlandse vennootschappen
 • Japanse vennootschappen

De Belgische vennootschap werd door de Belgische fiscus belast voor de factuur.

De Standaard,

Wat het vestigingsrecht van buitenlandse vennootschappen betreft, volstaat het niet dat die vennootschap in een land wordt erkend.

http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

Onder druk van de scherpe concurrentie op de thuismarkt zagen de Japanse vennootschappen zich genoodzaakt te groeperen.

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/35n2/geys.htm

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de ontvangende vennootschap
 • de uitbetalende vennootschap
 • de uitkerende vennootschap

Wat de inbreng ontvangende vennootschap betreft, wordt de aanschaffingswaarde van de ingebrachte goederen als volgt bepaald: "De inbrengwaarde stemt overeen met de bedongen waarde van de inbreng" (artikel 39, eerste lid).

http://www.accountancy.be/ned/adviesenoverleg_nat_cbn_126-18.aspx

In de regel is voor vrijstelling vereist dat de aandeelhouder minstens vijf procent bezit in de uitkerende vennootschap, of dat de deelneming minstens 50 miljoen frank gekost heeft.

De Standaard,

Is het niet enkel door de antidatering dat de uitbetalende vennootschap alsnog verplicht kan worden om op het ogenblik van de uitbetaling van de intresten een voorheffing van 25 % (in plaats van 15 %) in te houden?

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • vennootschappen in belastingparadijzen
 • vennootschappen in binnenland en buitenland
 • vennootschappen in Nederland

Bovendien heeft de CBF zo haar twijfels over wie er schuilgaat achter Belgische vennootschappen en vennootschappen in belastingparadijzen waarmee Credicom in 1995 en ook dit jaar transacties uitvoerde.

De Standaard,

Het zakenimperium van Demey bestaat uit een wirwar van vennootschappen in binnen- en buitenland.

De Standaard,

Zij meent dat het aantal malafide buitenlandse vennootschappen in Nederland zorgwekkend toeneemt.

NRC,

Voorzetsel: met

 • vennootschappen met statutaire zetel in Nederland
 • vennootschappen met zetel in Schaarbeek

De code geldt [...] uitsluitend voor alle vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten van aandelen officieel zijn genoteerd aan een van overheidswege erkende effectenbeurs.

http://www.google.nl/search?q=cache:j89Dj5eX3DYJ:www.ez.nl/upload/docs/MVOdocumenten/PDF-Documenten/CODE%2520Tabaksblat.doc+aandeelhouderskringen+site:.nl=nl=lang_nl=UTF-8,

Maar het is discriminerend als men de vennootschappen met zetel in Schaarbeek daarvan vrijstelt.

De Standaard,

Voorzetsel: op

 • een vennootschap op Bonaire
 • een vennootschap op Jersey

Volgens de woordvoerder van Kok duurt de oprichting van een vennootschap op Bonaire een week en in Nederland anderhalf jaar.

NRC,

Het gerecht ondernam zonder overtuiging een speurtocht naar het smeergeld, dat de Amerikaanse firma GDC via een papieren firma (General Defense International, GDI) aan een vennootschap op Jersey betaalde.

De Standaard,

Voorzetsel: van

 • aandelen van een vennootschap
 • de aandeelhouders van de vennootschap
 • het bestuur van de vennootschap
 • het kapitaal van de vennootschap
 • het management van een vennootschap
 • de schulden van de vennootschap
 • verantwoordelijken van de vennootschap
 • de winst van de vennootschap

Misschien is het woord kleinaandeelhouder beter op zijn plaats, omdat je al als DGA wordt aangemerkt bij een bezit van 5% of meer van de aandelen van een vennootschap.

http://www.sb-belang.nl/publicaties/ Belastingbrochure%202003%20lay-out.doc,

Het is tot een akkoord gekomen tussen De Ramée, de oorspronkelijke vergunninghouder van het Kursaal in Oostende, en de belangrijkste aandeelhouders van de vennootschap AMBCKO aan wie de uitbating is overgemaakt.

De Standaard,

Al hetgeen hierboven vermeld is voor de VOF kan overgenomen worden voor deze vennootschapsvorm, met dit onderscheid dat de stille vennoten enkel gehouden zijn tot hun inbreng en deze laatsten zich geenszins kunnen inlaten met het bestuur van de vennootschap.

http://www.notare.be/watnot.htm#h1,

De wet kent een groot aantal voorschriften met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap.

http://www.notarislelystad.nl/

Als het management van een vennootschap te wensen over laat, neemt de hoofdbank de zaak over.

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/35n2/geys.htm

In geval van faillissement van de vennootschap, uitgesproken binnen 3 jaar na de oprichting, zullen de oprichters hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vennootschap, als het maatschappelijk kapitaal (dit is de schatting in een geldbedrag van alle bij de oprichting verrichte en toegezegde inbrengen) bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste 2 jaar.

http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

Als verantwoordelijken van de vennootschap verheugt ons in het bijzonder de verantwoordelijkheidszin en de toekomstvisie waarvan onze medewerkers blijk hebben gegeven.

http://www.luchthavenbrussel.be/biac/docs/2002annreport_nl.pdf

Relevantie van het arrest in het licht van de actuele fiscale wetgeving. In de actuele stand van zaken wordt de winst van de vennootschap die als bijkomende vergoeding (tantièmes) wordt uitgekeerd aan bestuurders of personen die soortgelijke functies uitoefenen, niet meer opgenomen in de belastbare grondslag, in de vennootschapsbelasting zoals dat voorheen wel het geval was: in hoofde van de vennootschap worden bedoelde toekenningen als beroepskosten beschouwd, terwijl ze in hoofde van de bestuurder belast worden in de personenbelasting op grond van artikel 20, 2, b, W.I.B. (1964) en vervolgens artikel 32, W.I.B. 1992, van toepassing vanaf aanslagjaar.

http://www.cass.be/cass/cass2001/cass_nl/p6.htm

met telwoord ervoor


 • drie vennootschappen
 • twee vennootschappen

Tussen de drie vennootschappen bestond volgens Ritman een 'transparante relatie'.

NRC,

De aandeelhouders van de twee vennootschappen moeten het fusievoorstel nog goedkeuren.

De Standaard,

Gisteren werd bekend dat Wijers sinds 1991 twee vennootschappen heeft op Bonaire.

NRC,

met lidwoord


(soms. De vennootschap wordt veel vaker gebruikt en heeft daarom de voorkeur.)
 • het vennootschap

De oude Ploos die het bedrijf leidde en nu dement in een inrichting zit, wil het zo, en Ploos jr. is van oordeel dat Christiaan wat moet terugdoen voor het vennootschap.

De Standaard,

Zijn grootste beleggingsfonds had in 2014 te maken met een recordaantal beleggers dat zich terugtrok in de geschiedenis van het vennootschap.

http://www.nrcq.nl/2015/01/05/ook-2015-wordt-het-jaar-van-de-hack,

Billy Salomon was van mening dat het vennootschap de sleutel tot het welzijn van het bedrijf was en de enige manier om je te verzekeren van de loyaliteit van de mdewerkers.

https://books.google.nl/books?id=spEvAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false,

met eigennaam


 • de vennootschap Begebel
 • de vennootschap Déminor
 • de vennootschap Sopex International

Een nieuwe vennootschap Begebel, waarvan zij directeur en enig aandeelhouders zijn, heeft nu 33 procent van de aandelen, terwijl Joep van den Nieuwenhuyzen privé nog een belang van bijna 17 procent heeft.

NRC,

Om hen juridisch bij te staan heeft een groep minderheidsaandeelhouders, die samen 250 aandelen bezitten, ondertussen de vennootschap Déminor in de arm genomen.

De Standaard,

Stuyck kon destijds 25 miljoen frank lenen bij de Luxemburgse vennootschap Sopex International.

De Standaard,

Vaste verbindingen


besloten vennootschap


  Zie: besloten vennootschap

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid


  Zie: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

commanditaire vennootschap


  Zie: commanditaire vennootschap

commanditaire vennootschap op aandelen


  Zie: commanditaire vennootschap op aandelen

coöperatieve vennootschap


  Zie: coöperatieve vennootschap

lege vennootschap


  Zie: lege vennootschap

naamloze vennootschap


  Zie: naamloze vennootschap

openbare vennootschap


  Zie: openbare vennootschap

slapende vennootschap


  Zie: slapende vennootschap

stille vennootschap


  Zie: stille vennootschap

vennootschap onder firma


  Zie: vennootschap onder firma

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • aandelenvennootschap
 • aankoopvennootschap
 • AB-vennootschap
 • apotheekvennootschap
 • apothekersvennootschap
 • architectenvennootschap
 • auteursrechtenvennootschap
 • auteursvennootschap
 • bedrijfsrevisorenvennootschap
 • beheersvennootschap
 • beleggingsvennootschap
 • beursvennootschap
 • bouwvennootschap
 • brievenbusvennootschap
 • commissarisvennootschap
 • controlevennootschap
 • deelvennootschap
 • dochtervennootschap
 • doelvennootschap
 • doelwitvennootschap
 • eenmansvennootschap
 • effectenbeursvennootschap
 • effectenvennootschap
 • familievennootschap
 • fusievennootschap
 • gelegenheidsvennootschap
 • gerechtsdeurwaardersvennootschap
 • groeivennootschap
 • groepsvennootschap
 • handelsvennootschap
 • holdingvennootschap
 • hoofdvennootschap
 • huisvestingsvennootschap
 • huurdersvennootschap
 • huurvennootschap
 • investeringsvennootschap
 • kapitaalvennootschap
 • kasgeldvennootschap
 • kernvennootschap
 • kmo-vennootschap
 • koopvennootschap
 • kredietvennootschap
 • landbouwvennootschap
 • ledenvennootschap
 • managementvennootschap
 • middelenvennootschap
 • moedervennootschap
 • nepvennootschap
 • offshorevennootschap
 • overheidsvennootschap
 • participatievennootschap
 • patrimoniumvennootschap
 • pensioenvennootschap
 • personenvennootschap
 • postbusvennootschap
 • privévennootschap
 • projectvennootschap
 • revisorenvennootschap
 • samenwerkingsvennootschap
 • schelpvennootschap
 • schermvennootschap
 • schijnvennootschap
 • spoorvennootschap
 • staatsvennootschap
 • stromanvennootschap
 • structuurvennootschap
 • tussenvennootschap
 • uitgiftevennootschap
 • vastgoedvennootschap
 • verkoopvennootschap
 • verliesvennootschap
 • vertalersvennootschap
 • villavennootschap
 • zustervennootschap

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • vennootschappenbestuurder
 • vennootschappenlid
 • vennootschappenrecht
 • vennootschappenwet
 • vennootschappenwetboek
 • vennootschapsaandeel
 • vennootschapsactiviteit
 • vennootschapsakte
 • vennootschapsbelang
 • vennootschapsbelasting
 • vennootschapsbestuurder
 • vennootschapsbetrekking
 • vennootschapsbijdrage
 • vennootschapsboekhouden
 • vennootschapsconstructie
 • vennootschapscontract
 • vennootschapscrediteur
 • vennootschapsdossier
 • vennootschapsgegevens
 • vennootschapsgroep
 • vennootschapsnaam
 • vennootschapsorgaan
 • vennootschapsovereenkomst
 • vennootschapsrecht
 • vennootschapsresultaat
 • vennootschapsscherm
 • vennootschapsschuld
 • vennootschapsstatuut
 • vennootschapsstrafrecht
 • vennootschapsstructuur
 • vennootschapsstukken
 • vennootschapstarief
 • vennootschapstype
 • vennootschapsverband
 • vennootschapsvermogen
 • vennootschapsvordering
 • vennootschapsvorm
 • vennootschapswetgeving
 • vennootschapswinst
 • vennootschapwerkgever
 • vennootsschapsregister