vertegenwoordigingsbevoegdheid


vertegenwoordigingsbevoegdheid 1.0

(recht en misdaad)

bevoegdheid tot vertegenwoordiging; bevoegdheid om iets of iemand te vertegenwoordigen; vertegenwoordigingsrecht
Gebruikelijker dan het synoniem vertegenwoordigingsrecht.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een vertegenwoordigingsbevoegdheid…

is een bevoegdheid

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de bevoegdheid om iemand of iets te vertegenwoordigen

  Algemene voorbeelden


  De vertegenwoordigingsbevoegdheid, de aard van de organen van de rechtspersoon en met name de beperkingen inzake vertegenwoordiging, onder meer rekening houdend met wat in de statuten mag geschreven worden en geschreven werd, worden in de lex societatis bepaald.

  http://www.law.rug.ac.be/proces/ipr/rechtspersonen.htm

  Gegevens over de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij kerkgenootschappen en overheidslichamen zijn ook niet te vinden bij het handelsregister. Geschillen over bevoegdheid komen regelmatig voor de rechter.

  NRC,

  Zowel wie wat mag of moet doen, dit is de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als wat de rechtspersoon zelf al dan niet mag doen, wordt bepaald door de wet - vooral de Wet Handelsvennootschappen, opgenomen in het Wetboek van Koophandel, en de VZW-Wet van 18 april 2002 dienen in dit kader vermeld te worden - en de statuten.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  Bedrijfscertificaat. Een Certificaat op naam gesteld van de onmiddellijk vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke persoon van een eenmanszaak, personenvennootschap, privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon, welke vertegenwoordigde organisatie in het certificaat staat vermeld. De vertegenwoordigingsbevoegdheid (al dan niet gezamenlijk) dient te blijken uit de daartoe gehouden openbare registers, dan wel, bij gebreke daaraan, uit relevante documenten.

  http://www.diginotar.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • vertegenwoordigingsbevoegdheid krijgen
  • vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen (aan iemand)

  Wanneer een persoon in de onmogelijkheid verkeert om zijn goederen te beheren wegens een, eventueel tijdelijke, verzwakking van zijn geestesvermogens of van zijn fysieke toestand, kan door de Vrederechter een voorlopige bewindvoerder worden aangesteld, die meestal een volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid krijgt.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  In de statuten kan daarnaast nog aan anderen vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend worden.

  http://www.notarislelystad.nl/

  met adjectief ervoor


  • volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid
  • wederzijdse vertegenwoordigingsbevoegdheden

  Wanneer een persoon in de onmogelijkheid verkeert om zijn goederen te beheren wegens een, eventueel tijdelijke, verzwakking van zijn geestesvermogens of van zijn fysieke toestand, kan door de Vrederechter een voorlopige bewindvoerder worden aangesteld, die meestal een volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid krijgt.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  Evenmin is uitgesloten dat uit de bewuste meerpartijenovereenkomst wederzijdse vertegenwoordigingsbevoegdheden volgen die maken dat de debiteuren elkaar kunnen binden in hun nadere afspraken met de crediteur.

  http://schoordijk.kub.nl/

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de vertegenwoordigingsbevoegdheid van iemand

  Het gebruik van een zelfstandige-constructie is dus verleidelijk vanwege de soepelheid van de overeenkomst (het arbeidsrecht is er niet op van toepassing) en de fiscale en vooral parafiscale voordelen die ze biedt. Het risico dat de constructie doorgeprikt wordt, is echter reëel. Dat risico wordt nog groter naarmate de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de consultant toeneemt.

  http://www.geerts-law.be/info.htm

  in voorzetselgroep


  • over vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikken
  • van vertegenwoordigingsbevoegdheid uitgesloten zijn
  • iemand van vertegenwoordigingsbevoegdheid uitsluiten

  De handelsagent werkt op permanente basis voor één of meer opdrachtgevers. Hij treedt op in hun naam en voor hun rekening. Hij kan louter bemiddelend optreden of over vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikken bij het negotiëren en het afsluiten van overeenkomsten of het stellen van feitelijke handelingen m.b.t. het afsluiten van zaken.

  http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

  Niet bevoegd is de vennoot die van vertegenwoordigingsbevoegdheid is uitgesloten (in de vennootschapsakte), de verrichte handeling valt niet binnen het doel van de vennootschap of het betreft een handeling waartoe de vennoot volgens de overeenkomst onbevoegd is.

  http://www.notarislelystad.nl/

  Zolang de v.o.f. niet als zodanig in het Handelsregister is ingeschreven, wordt zij ten aanzien van derden aangemerkt als algemeen voor alle zaken, aangegaan voor onbepaalde tijd en geen der vennoten uitsluitende van vertegenwoordigingsbevoegdheid.

  http://www.notarislelystad.nl/