watervogel


watervogel 1.0

afbeelding

Bron: Koshy Koshy
( CC BY 2.0 )

vogel die langs water leeft en in de regel herkenbaar is aan vliezen tussen de tenen om te zwemmen of aan lange of kortere steltpoten om te waden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een watervogel…

is een vogel; is een dier

 • [Deel] heeft in de regel vliezen tussen de tenen om goed te kunnen zwemmen of steltpoten om te waden
 • [Woongebied] leeft langs water

  Algemene voorbeelden


  De ruggengraat van de tellingen zijn de 'monitoringgebieden' die maandelijks worden onderzocht. Ze bestaan grotendeels uit Rijkswateren en Vogelrichtlijn-gebieden die van uitzonderlijk belang zijn voor pleisterende watervogels. Alle watervogelsoorten worden hier geteld: duikers, futen, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, lepelaar, flamingo's, zwanen, ganzen, eenden, kraanvogels, rallen, bleshoenders, steltlopers, meeuwen en sterns.

  http://www.sovon.nl/pdf/handleiding_watervogelprojecten.pdf,

  In de waterpartijen en boezemweteringen vinden we volop oever, riet en ruige vegetaties die een broedplaats vormen voor watervogels als futen, eenden en meerkoeten.

  http://www.zhl.nl/admin/fileview.asp?id=75

  Vanuit de kijkhut kun je de watervogels op de vijver beloeren: "soepeenden" maar ook Meerkoet, Waterhoen, Blauwe reiger en in de winter Fuut en Dodaars.

  http://www.zwvlkoepel.be/klimop2003-1.htm,

  Naar schatting maken jaarlijks tien tot twaalf miljoen watervogels voor korte of langere tijd van het gebied gebruik. Het internationale belang is onmiskenbaar voor ruim veertig soorten ganzen, eenden en steltlopers.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • grasetende watervogel
  • herbivore watervogel
  • visetende watervogel

  Het gaat daarbij om vragen als: welke soorten maken gebruik van gebied X; wat is het gemiddelde en maximale aantal van een bepaalde soort in dit gebied [...]; gaan grasetende watervogels meer of minder van dit gebied gebruik maken?

  http://www.sovon.nl/pdf/Handleiding-watervogelprojecten.pdf,

  Omdat Nederland veel ondiep water heeft speelt het een belangrijke rol als pleisterplaats op de trekroute van veel herbivore watervogels. De relatie tussen de Kleine Zwaan en Fonteinkruiden wordt in het onderzoek als model gehanteerd.

  http://www.nioo.knaw.nl/nlcl.htm

  De beroepsvissers hebben hun medewerking toegezegd aan de plaatsing van beschermende maatregelen, zoals keernetjes, in de fuiken [...]. Bijkomend voordeel van het gebruik van de stopgrids is dat het ook verdrinking voorkomt van visetende watervogels.

  http://www.terugkeer.nl/dutch/main_d.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen