aanrijtijd


aanrijtijd 1.0

tijd die hulpverleners nodig hebben om na een melding op de plaats van een ongeval of delict te geraken

Semagram


Aanrijtijd…

is tijd

   Algemene voorbeelden


   In Nederland is de aanrijtijd van de ambulance wettelijk maximaal 15 minuten en bij een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis blijkt dit in de praktijk gemiddeld ca 10 minuten te zijn.

   http://www.ehbo.nl/Nieuws.htm,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • maximale aanrijtijd

   De groei van het aantal ritten staat in schril contrast met het personeelstekort bij de RAV. Om alle ritten te kunnen uitvoeren, wordt in de diverse regio's geschoven met de ambulances. Punt van zorg is ook het toenemend aantal rotondes, drempels en andere verkeersremmende maatregelen. De RAV vreest dat het daarom steeds moeilijker wordt de maximale aanrijtijd van 15 minuten te halen.

   Dagblad van het Noorden,

   • lange aanrijtijd

   Veel klachten leefden er ook onder de bevolking over ruiters die over de fietspaden in de buurt van de manege aan de Vledderweg gelopperen [...]. Andere punten van kritiek waren: te lange aanrijtijden (de politie garandeert dat zij binnen een kwartier ter plekke is, maar deze tijd wordt vaak overschreden), onvoldoende aanpak van vandalisme en vuurwerkoverlast [...] en te grote afstand tussen politie en burger.

   Meppeler Courant,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • de gemiddelde aanrijtijd

   De gemiddelde aanrijtijd in het stedelijk gebied ligt op 7 ‹ 8 minuten, in de periferie van het werkgebied ligt deze boven de 10 minuten.

   http://www.gggd.amsterdam.nl/algemeen/jaarverslag/index.htm,

   Als vuistregel kun je stellen dat de overlevingskans (bij kamerfibrilleren) per minuut met 10% afneemt. Zijn er twaalf minuten verstreken is die kans nog slechts 9% [...]. In Nederland bedraagt de gemiddelde aanrijtijd van de ambulance ongeveer tien minuten. Dit is dus te lang om een hoog percentage succesvolle reanimaties te realiseren.

   http://www.eerstehulp.nl/aed/aed_artikel.htm

   • de nagestreefde aanrijtijd

   De uitgestrektheid van het werkgebied blijft het de basiseenheid Zuidhorn van de regiopolitie moeilijk maken bij acute noodgevallen op tijd te komen. Het probleem speelt vooral in de gemeente De Marne waar vorig jaar - volgens de politiestatistieken - slechts in 56 procent van de gevallen de nagestreefde aanrijtijd van maximaal een kwartier werd gehaald.

   Dagblad van het Noorden,

   • de verplichte aanrijtijd

   De brandweer haalt tot nu toe de verplichte aanrijtijden ook in de kleine straten in de binnenstad.

   Het Parool,

   met voorzetselgroep


   • een aanrijtijd van maximaal vijftien minuten

   Extreem lange rijtijden komen in Friesland nauwelijks voor. De politie streeft ernaar binnen vijftien minuten bij een spoedgeval te zijn en meestal lukt dat ook. Ook na de reorganisatie van de politie die de regio Friesland verdeelt in vier districten blijft de norm een aanrijtijd van maximaal vijftien minuten.

   https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000030662:mpeg21:a0037,

   • de aanrijtijd van ambulances
   • de aanrijtijd van de ambulance
   • de aanrijtijd van de ambulancedient
   • de aanrijtijd van de politie
   • de aanrijtijd van politie

   De AED is veilig voor patiënt en gebruiker en zou daarom moeten worden toegepast onder omstandigheden waarbij te verwachten is dat defibrilleren pas langer dan vier minuten na de collaps mogelijk is. Gezien de beschreven aanrijtijd van ambulances in Nederland zal dat vrijwel altijd het geval zijn.

   http://www.ehbo.nl/Nieuws.htm,

   Het gemeentebestuur wendt zijn invloed aan om de aanrijtijden van politie en ambulancedienst te verkorten.

   http://www.barneveld.nl/index2.html

   in voorzetselgroep


   • het verkorten van de aanrijtijd

   Binnen de RAV "Zorg op weg" werken de regionale ambulancediensten en de Centrale Post Ambulancevervoer samen. Dit project is een aanvullende schakel binnen de actuele hulpverlening. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het verkorten van de aanrijtijden van de ambulances.

   http://brandweerinfo.nl/regio/brabant/zuid-oost/indexnl.htm

   met infinitief met te


   • (om) de aanrijtijd te bekorten

   Door de modernisering van communicatie- en radiobedieningsapparatuur is het mogelijk de aanrijtijden te bekorten en de samenwerking tussen diverse hulpverlenende instanties te verbeteren.

   http://www.gggd.amsterdam.nl/algemeen/jaarverslag/index.htm,