advertentieblad/Advertentieblad


advertentieblad 1.0

blad, krantje dat uitsluitend of in ieder geval veel advertenties bevat, vaak gratis en meestal ook lokaal verspreid; gratis krantje met lokaal nieuws en veel advertenties
Ook in namen van dergelijke bladen.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een advertentieblad…

is een blad

 • [Functie] dient in eerste instantie om adverteerders hun producten aan te laten prijzen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt vaak gratis en meestal ook lokaal verspreid
 • [Onstoffelijke inhoud] bevat uitsluitend of veel advertenties en vaak ook lokaal nieuws

  Hoofdsemagram: blad


  Algemene voorbeelden


  In het portiek lagen advertentiebladen, reclamefolders en vuilnis.

  Acacialaan, Koen Peeters,

  Frederik ging mee: hij zou een paar uur doorbrengen in een antiquariaat op de ring van Turnhout, De papyrusrol. Het adres had in een advertentieblad gestaan, met een paar kreten (Grootste Boekhandel Der Kempen! 50 000 Titels Ter Beschikking! Eigenaar: Poelmans Jan).

  http://www.brakkehond.be/60/note1.html

  Het artikel in het Nieuws- en Advertentieblad betrof het afscheid van Van der Mey.

  Meppeler Courant,

  In de meeste JAC's en JIP's kan je terecht om advertentiebladen, de Koopjeskrant en andere woonbijlagen in te kijken of voor praktische tips omtrent huren in je stad of streek.

  http://www.jongereninformatie.be/dossiers/opeigenbenen.htm,

  Het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland is één van de oudste zelfstandige abonneekranten in Friesland. Het is een voortzetting van de in 1878 voor het eerst door Boekhandelaar Aukus te Kollum uitgegeven "Noord-Oost-Hoek, nieuws- en advertentieblad voor Noord-Oost Friesland". De krant is dus meer dan 120 jaar oud.

  http://www.banda.nl/html/default.asp?page=banda/main.html

  Daklozen kunnen zich ook domiciliëren bij een OCMW. Dat betekent dat mensen zonder vaste verblijfplaats toch werkloosheidsuitkeringen en pensioenen kunnen ontvangen. Omdat je daarvoor een officieel adres moet hebben, was er in advertentiebladen en koopjeskranten een duister circuit ontstaan van referentie-adressen en pseudo-hotels: dat uitmelken van mensen die het al moeilijk hebben, wilden we tegengaan.

  De Standaard,

  De politie van Numansdorp heeft woensdagmiddag een tweede verdachte aangehouden in de zaak van de 33-jarige Günther Fricke, de doodgeschoten voormalige directeur van het advertentieblad De Partikulier.

  Meppeler Courant,

  Elke week worden via de advertentiebladen honderden honden te koop aangeboden.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een gratis advertentieblad
  • gratis advertentiebladen

  Ben ik goed ingelicht, dan is zijn boek over de arbeidersparadijselijke martelkampen precies de honderdduizenddriehonderdachtendertigste publikatie van dien aard. Zelf heb ik er voor het eerst over gelezen op tienjarige leeftijd, in een gratis huis aan huis verspreid advertentieblad, dat bij ons elke week in de bus werd gestopt.

  Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

  Naast het aanbod op internet worden ook regelmatig in de gratis advertentiebladen onder het kopje "cession de commerce" bedrijven te koop aangeboden. De meeste van dit soort bladen heeft ook een website, waar dezelfde advertenties vermeld worden.

  http://bedrijfinfrankrijk.com/vind-uw-bedrijf.html

  • een plaatselijk advertentieblad
  • lokale advertentiebladen
  • plaatselijke advertentiebladen

  Met De Streekkrant heeft de West-Vlaamse uitgeverij Roularta een stevige poot op de markt van de lokale advertentiebladen.

  De Standaard,

  Sinds januari 1990 publiceert de stad wekelijks mededelingen in een plaatselijk advertentieblad onder de naam 'info Leuven' (later 'stad Leuven info').

  http://www.leuven.be/servlet/genweb.servlet.MainServlet?toDo=open=4101

  De diverse gemeentelijke berichten die tweewekelijks gegroepeerd in de plaatselijke advertentiebladen verschijnen, was een eerste stap in die richting naast het invoeren van het vragenhalfuurtje voor de burger bij de gemeenteraadszittingen.

  http://www.zelzate.be/content/voorwoord001.htm,

  Zo gebeurt het ieder voorjaar opnieuw: er duikt altijd wel weer een advertentie op die begint met 'Een nieuwe lente, een nieuw geluid'. Meestal te lezen in een plaatselijk advertentieblad, een boodschap van de lokale schilder-behanger, als het niet de slager is, die hoogstwaarschijnlijk niet eens beseft dat hij de beginregel van Mei citeert, een gedicht van Herman Gorter uit 1889.

  Morgen weer op de Groenplaats; Hoera ik heb een uitgever; Vanuit de kroeg; De sportziel van Satan; Schrijvers in de reclame, Johan Vandenbroucke,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Advertentieblad 2.0

  ((vooral) in Suriname)

  roepnaam van het officiële publicatieblad van de Surinaamse overheid
  Voluit: Advertentieblad van de Republiek Suriname. Het blad is de voorzetting van het Gouvernements Advertentie Blad.

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Het Advertentieblad…

  is een blad

  • [Functie] dient om mededelingen van de overheid te verspreiden en besluiten bekend te maken
  • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd van Surinaamse ingezetenen
  • [Bezitter of eigenaar] is het blad van de Surinaamse overheid
  • [Legitimiteit] in een officieel overheidsorgaan

  Algemene voorbeelden


  De Minister draagt er zorg voor dat de aanmelding binnen 1 maand na de datum van aanmelding ter openbare kennis wordt gebracht door bekendmaking in het Advertentieblad en via andere toepasselijke media.

  http://www.dna.sr/media/50199/SB_2014__no_7_Wet_Opvanginstellingen.pdf,

  De instelling van de "National Reparations Committee Suriname" (NRCS) is een feit. Het desbetreffend presidentieel besluit is op vrijdag 16 augustus 2013 gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname. Bij de instelling is gelet op artikel 99 van de Grondwet van de Republiek Suriname en het besluit van de leiders van de Caricom, dat genomen is op de vierendertigste Staatshoofdenconferentie te Trinidad & Tobago.

  http://www.nieuws-suriname.nl/instelling-nrcs-gepubliceerd-in-advertentieblad/

  De Penningmeester en de Verificatie Commissie dragen zorg voor het jaarlijks publiceren van een financieel verslag of staat van inkomsten en uitgaven van de Partij in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en verder zoals vereist in de wettelijke regelingen ter regulering van politieke organisaties.

  http://ndpsuriname.com/hoofdbestuur/

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1665 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en de door het Ministerie van Justitie vastgestelde richtlijnen ter zake, dienen de statuten van een politieke organisatie nog te bevatten: a. de verplichting van de bestuursorganen, in het bijzonder van de penningmeester en de verifikatiecommissie om jaarlijks een verslag of staat van inkomsten en uitgaven van de politieke organisatie te publiceren in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en in ten minste één in Suriname verschijnend dagblad.

  http://www.verkiezingen.sr/wp-content/uploads/2014/11/Decreet-politieke-organisaties.pdf,

  Bij het uitoefenen van haar bevoegdheden moeten de politieke organisaties het navolgende in acht nemen: a. de doelstellingen mogen niet strijdig en onverenigbaar zijn met de Grondwet en met de wetten; b. de organisaties moeten voor elke Surinaamse burger, die voldoet aan de door de wet te stellen criteria, toegankelijk zijn, mits deze de beginselen van de partij onderschrijft; c. de interne organisatie moet democratisch zijn, hetgeen onder meer tot uitdrukking dient te worden gebracht door: - regelmatige bestuursverkiezingen; - het vereiste dat voorgedragen kandidaten voor de volksvertegenwoordigingen binnen de partijstructuren moeten zijn verkozen; d. de kiezers in staat te stellen kennis te kunnen nemen van het beginselprogramma en het verkiezingsprogramma van de politieke organisaties; e. jaarlijkse publicaties van inkomstenbronnen en rekeningen in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en tenminste een dagblad; f. het functioneren moet beantwoorden aan de beginselen van behoorlijk bestuur, alsmede aan de gestelde wettelijke regels voor de waarborging van de openbaarheid en inzichtelijkheid; g. het samenstellen van een programma, met als enig doel de behartiging van het nationaal belang.

  http://consulaatsuriname.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=40&lang=english&showall=1,