akkoord


akkoord 1.0

geheel van afspraken tussen partijen dat in een bepaalde vorm wordt genoteerd, bijvoorbeeld in de vorm van een contract, verdrag of besluit; overeenkomst

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een akkoord…

is een overeenkomst; is een tekst

 • [Waarneembaarheid] ligt vast in een document of wordt mondeling afgesproken
 • [Samenstelling] bestaat uit afspraken gemaakt door personen of partijen
 • [Functie] dient om afspraken of rechten en plichten van de partijen te bepalen of vast te leggen
 • [Activiteit of handeling] wordt ondertekend door de partijen
 • [Handelende persoon] wordt gesloten tussen personen of partijen
 • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld een contract, verdrag of convenant

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • tot stand komen
 • uit de bus komen

Het kan echter nog zeker enkele weken duren voordat een volledig akkoord tot stand komt.

Meppeler Courant,

De onderhandelaars zijn al blij dat er een akkoord uit de bus komt, maar fundamentele maatregelen blijven uit en België blijft sociaal en economisch achteruitboeren, zei de fractieleider.

De Standaard,

als object bij een werkwoord


 • een akkoord afsluiten
 • een akkoord bereiken
 • een akkoord sluiten
 • een akkoord ondertekenen
 • een akkoord tekenen
 • een akkoord tot stand brengen

Vandaag hebben de federale regering, de Vlaamse regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een formeel akkoord afgesloten over het voeren van een coherent geluidsbeleid voor de luchthaven van Brussel.

http://premier.fgov.be/topics/press/n_press29.html,

In mei vorig jaar werd een akkoord bereikt om de subsidies langzaam af te bouwen.

Intermediair,

Nadat de politieke partijen een akkoord gesloten hebben over een programma voor een nieuw kabinet, benoemt en beëdigt de Koningin de nieuwe ministers en staatssecretarissen.

http://www.koninklijkhuis.nl/monarchie/monarchie.html

Zonder verkiezingen weigeren wij trouwens ieder akkoord te ondertekenen.

De Standaard,

De clubs konden de vakbonden ertoe bewegen een akkoord te tekenen wat betreft de verbrekingsvergoedingen in gevallen van voortijdige contractbreuk.

De Standaard,

Vorige maand heeft Debré als hoofd van een missie van de Europese Unie een fragiel akkoord tot stand gebracht tussen de twee etnische groepen in Burundi, de Tutsi's en Hutu's.

NRC,

met adjectief ervoor


 • een bilateraal akkoord
 • een definitief akkoord
 • een formeel akkoord
 • een globaal akkoord
 • een Israëlisch-Palestijns akkoord
 • een mondeling akkoord
 • een multilateraal akkoord
 • een nucleair akkoord
 • een onderling akkoord
 • een politiek akkoord
 • een schriftelijk akkoord
 • een unaniem akkoord
 • een voorlopig akkoord
 • een wederzijds akkoord

De Verenigde Staten en Japan hebben een bilateraal akkoord gesloten om de Japanse markten verder te openen voor Amerikaanse produkten.

NRC,

Directie en vakbonden van Belgacom hopen over twee à drie weken rond te zijn met een voorakkoord van het sociaal herstructureringsplan. Daarna krijgen de bonden ruimschoots de tijd de voorstellen te toetsen bij de basis. Tegen de zomer hopen de partijen een definitief akkoord rond te krijgen.

De Standaard,

Vandaag hebben de federale regering, de Vlaamse regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een formeel akkoord afgesloten over het voeren van een coherent geluidsbeleid voor de luchthaven van Brussel.

http://premier.fgov.be/topics/press/n_press29.html,

De acties zijn bedoeld als waarschuwing aan het adres van het rooms-rode kabinet van premier Dehaene om bij zijn pogingen een globaal akkoord op te stellen over bezuinigingen in de sociale zekerheid, herstel van concurrentiekracht en groei van de werkgelegenheid, de lasten niet eenzijdig op de schouders van de werknemers te leggen.

NRC,

Een Israëlisch-Palestijns akkoord over de hergroepering (gedeeltelijke terugtrekking) van Israëls troepen uit de Palestijnse stad Hebron is de afgelopen dagen in zicht gekomen.

De Standaard,

In Lier zat men daarom gisteravond op Martens te wachten, maar de 24-jarige aanvaller daagde er niet op om het mondelinge akkoord op papier te zetten.

De Standaard,

De WHO afschaffen bijvoorbeeld, zou betekenen dat men de weg van de multilaterale akkoorden opgeeft in ruil voor bilaterale akkoorden waarbij de krachtsverhoudingen tussen Noord en Zuid nog veel sterker spelen.

http://www.fgtb.be/code/nl/Documents/2003/wereldspeler/c15_06e0604.htm

De Verenigde Staten en Noord-Korea ondertekenden in 1994 een nucleair akkoord. Pyongyang stemde ermee in zijn kernprogramma te bevriezen in ruil voor een Amerikaanse bijdrage van ongeveer tachtig miljard frank voor de investering in nucleaire technologie en alternatieve energiebronnen.

De Standaard,

De uiteindelijke beslissing om tot een onderling akkoord te komen ligt bij de partijen. De mediator kan enkel oplossingen suggereren en de partijen over bepaalde hindernissen helpen.

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/37n1/vanhoutte.htm

In België beoogt een politiek akkoord de stopzetting van de kerncentrales in 2025.

http://www.stichtingleefmilieu.be/middenkrant/MKRfull/nucleair.htm

De aanbevolen tarieven van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars zijn volgens het BIV minimumtarieven, waarvan bij uitzonderlijke prestaties of speciale opdrachten kan worden afgeweken. Zij hebben geen wettelijke basis - de partijen moeten in elk geval een schriftelijk akkoord sluiten.

http://www.immo2000.be/nl/index.htm

Wethouder Jan Oldebesten die tevreden een unaniem akkoord in de raad vaststelde, sprak de hoop uit dat de expositieruimte zich ontpopt als een echte publiekstrekker.

Meppeler Courant,

Na maanden stakingen en werkonderbrekingen bereikten de bonden en de onderhandelaar van Dijkstal op 21 december een 'voorlopig akkoord'. De verschillende punten zijn in de tussentijd nader uitgewerkt en de bonden hebben samen met hun achterbannen volledige overeenstemming bereikt aldus voorzitter H. van Duijn van de grootste vakbond NPB.

Meppeler Courant,

Wanneer u een oproep verstuurt naar een aansluiting op het netwerk van een andere operator, sturen we uw naam en nummer naar deze operator door indien we er een wederzijds akkoord mee hebben gesloten en indien u zich niet heeft verzet tegen het vermelden van deze gegevens.

http://voorwaarden.telenet.be/start.htm

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een afgesloten akkoord
 • een bereikt akkoord
 • een gesloten akkoord
 • een getekend akkoord

Erbakan zei dat afgesloten akkoorden worden nageleefd, maar dat bij de concrete toepassing zal gekeken worden of die niet tegen de nationale veiligheid indruisen.

De Standaard,

De oude machtstandem CVP-PS regelt de zaakjes zoals hen dat het best uitkomt. In die logica is een getekend akkoord een vodje papier, waarover zij eenzijdig beslissen of ze het nakomen of niet, en indien ja hoelang.

De Standaard,

De internationale gemeenschap verwelkomde algemeen het bereikte akkoord.

De Standaard,

Voorzitter Michel Damar en afgevaardigd bestuurder Etienne Schouppe van de NMBS lieten al herhaaldelijk verstaan dat een heropening van de gesprekken over het gesloten akkoord ondenkbaar is.

De Standaard,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een bestaand akkoord
 • een stilzwijgend akkoord

Er is een emailtje van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties aan de gemeente bekend geworden, waarin ze aangeeft het bestaande akkoord over het huurbeleid te willen opzeggen.

http://www.woonbond.nl/

Elkanders vruchtgebruik berust op een stilzwijgend akkoord.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

met voorzetselgroep


 • een akkoord bij
 • een akkoord binnen
 • een akkoord inzake
 • een akkoord met
 • een akkoord omtrent
 • een akkoord onder
 • een akkoord over
 • een akkoord rond
 • een akkoord tegen
 • een akkoord ter
 • een akkoord tussen
 • een akkoord voor
 • het akkoord van Schengen

De minister noemt het akkoord bij de gemeenten "een verheugende stap".

NRC,

Op 27 september was hierover een politiek akkoord binnen de Europese Commissie, waarbij twee punten onderstreept werden: de consument moet vooraf degelijk en uitgebreid geadviseerd en geïnformeerd worden en verder wordt een wettelijke herzieningsperiode voorzien waarbinnen de consument zich kan bedenken.

http://www.fvv.be/nationaledag.html

De Uefa had bij de Europese Kommissie verzocht om een vrijstelling op de Europese akkoorden inzake het vrij verkeer van werknemers en de vrije mededinging.

De Standaard,

Het akkoord met de transportsector kost het kabinet dit jaar driehonderd miljoen gulden.

Het Parool,

Groot was dan ook mijn verbazing toen Madelin een dag of tien later terugkwam op het akkoord omtrent de halvering van de Europese activiteiten.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

Wel pleitte hij voor creativiteit om de afsluiting van bindende akkoorden onder de Vlaamse sociale partners - Vlaamse cao's dus - mogelijk te maken.

De Standaard,

Er is bijna een akkoord over het gehele pakket hervormingen.

De Standaard,

Een akkoord rond een staakt-het-vuren is binnen handbereik, zei premier Shimon Peres vrijdagavond volgens de radio van het Israëlische leger.

De Standaard,

Libië ondertekende het akkoord tegen chemische wapens in 1993 niet.

De Standaard,

De Britse regering weigerde het akkoord ter bestrijding van de gekke-koeienziekte te onderschrijven.

De Standaard,

Volgens een in augustus gesloten akkoord tussen rebellen en regering zou vandaag een nieuw overgangsbewind moeten worden gevestigd.

NRC,

Er is een nieuw akkoord voor het onderwijs.

http://www.knack.be,

In Amsterdam kreeg Europol meer bevoegdheden en werd het akkoord van Schengen in het EU-verdrag opgenomen.

http://www.expeditieeuropa.be/bv/ne/index.php

in voorzetselgroep


 • dankzij een akkoord
 • dankzij het akkoord
 • door een akkoord
 • door het akkoord
 • krachtens een akkoord
 • krachtens het akkoord
 • met een akkoord
 • met het akkoord
 • ondanks een akkoord
 • ondanks het akkoord
 • volgens een akkoord
 • volgens het akkoord
 • zonder een akkoord
 • zonder het akkoord
 • zonder akkoord
 • tot een akkoord komen

Ondertussen is er, dankzij het akkoord, wel iets veranderd. Het verdrag verplicht de lidstaten slaapholtes beschikbaar te houden, bepaalde verdelgingsmiddelen te weren en het bevordert het onderzoek naar de trekroutes van de Europese vleermuis, iets waarover tot dusver weinig bekend is.

De Standaard,

Door het akkoord wordt een strijd tussen de verschillende systemen voorkomen.

De Standaard,

Krachtens een akkoord met Moskou en Washington verplichtte Kiev zich in 1994 voor juni van dit jaar alle kernwapens op zijn grondgebied te ontmantelen of aan Rusland over te dragen.

De Standaard,

Met het akkoord komt een einde aan een langdurig geschil tussen de regeringspartijen.

De Standaard,

De Rode Duivel trok toen naar Rotterdam ondanks een akkoord met Anderlecht.

De Standaard,

Binnen de PvdA-fractie bestaat de nodige twijfel over het inkomensbeleid dat Kok in het bijzonder voor volgend jaar heeft uitgestippeld. De uitkeringen worden dan volgens het akkoord niet gekoppeld aan de loonontwikkeling.

NRC,

De vergadering ging zonder akkoord uit elkaar en komt op woensdag 22 november opnieuw bijeen.

De Standaard,

Tot een akkoord kwam het maandag niet. De standpunten tussen de partijen liggen nog te ver uit elkaar.

De Standaard,

met infinitief met om te


Er is een akkoord om elkaars infrastructuur te gebruiken en om coproducties op te zetten.

De Standaard,

met dat-zin


 • een akkoord dat
 • het akkoord dat

Op 14 juni 1985 tekenden de Beneluxlanden, De Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk in het Luxemburgse plaatsje Schengen een akkoord dat de afschaffing van de grenscontroles op personen tussen deze landen regelt.

http://www.europese-beweging.nl/3gebruik/meerwt3/meerwt3.htm

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende afleiding


akkoord 2.0

het goedkeuren; instemming; goedkeuring

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een akkoord…

is een handeling

 • [Functie] dient om iets te bekrachtigen
 • [Activiteit of handeling] bestaat uit het goedkeuren van iets
 • [Handelende persoon] wordt gegeven door personen of partijen
 • [Medium] gebeurt mondeling of schriftelijk

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • zijn akkoord geven
 • iemands akkoord krijgen

Met dit formulier geeft u uw akkoord met onze algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement dat erbij hoort.

http://www.palcobru.be

De provinciale overheid schorst om niet te moeten vernietigen, en deelt tevens mee welke aanpassingen nodig zijn om haar akkoord te krijgen.

http://www.leuven.be/servlet/genweb.servlet.MainServlet?toDo=open=1

met adjectief ervoor


 • met mondeling akkoord van
 • met schriftelijk akkoord van

Met mondeling akkoord van de eigenaar-uitbater werd zelfs een betonnen structuur aangebracht over de volle lengte en breedte van de chalets in 2006.

http://www.juridischforum.be/forum/viewtopic.php?f=86&t=41722

Je mag dus niemand laten inwonen of de kamer onderverhuren, behalve met uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verhuurder.

http://www.kuleuven.ac.be/huisvesting/pdf/brochures/opkot_2003.pdf

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een stilzwijgend akkoord
 • een voorafgaand akkoord

Voor uitgesloten groepen, zeker voor armsten, groeit het stilzwijgend akkoord dat zij dus niet meer bij de sociale zekerheid horen: hun plaats is nu eenmaal "buiten" de samenleving, juist omdat ze arm zijn.

De Standaard,

Een toegelaten vorm van dergelijke partijbeslissing is de bepaling van het honorarium door de advocaat. Deze moet zijn ereloon weliswaar in billijkheid en gematigdheid vaststellen, maar hij heeft geen uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van zijn cliënt nodig.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

in voorzetselgroep


 • in onderling akkoord
 • in wederzijds akkoord
 • met akkoord van
 • na akkoord van
 • zonder akkoord van

Voor de bedienden die met deeltijds brugpensioen zijn en die ontslagen worden met het oog op de overstap naar een voltijds brugpensioen, kan de opzegtermijn (in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer) ingekort worden naargelang het aantal dienstjaren van de bediende.

http://jbas1071.eunet.be/vfsg/nieuwe%20website%20seniorenproject/Seniorenproject/Pensioenen/pensioen1.htm

De fiscus hief een aanslag, waarna de Franse groep zijn bezwaren uitte. Daarop werd de juiste aanslag vastgelegd, in wederzijds akkoord.

De Standaard,

Bepaalde geneesmiddelen zijn, ook bij een opname in het ziekenhuis, alleen terugbetaalbaar met akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

http://www.mloz.be/ai/index.html,

Bezoekers melden zich bij de portier en vullen een registratielijst in. Zij worden toegelaten na akkoord van de ontvangende medewerker.

http://www.rechtspraak.nl/gerechtshof/arnhem/

Zonder akkoord van brede lagen van de bevolking kan de politiek niets ondernemen.

http://www.clb-net.be/caleidoscoop/inhouden/inhouden12/art12_4_14.html,

De konventie van Wenen uit 1963 legt de staten op de detentie van een vreemdeling te melden bij de diplomatieke vertegenwoordiging van zijn land. Die kennisgeving mag evenwel niet gebeuren zonder akkoord van de gevangene.

De Standaard,

met bezittelijk voornaamwoord


 • zijn akkoord

"We hebben zijn akkoord op papier", maakt Van Roy zich sterk dat dat een verzekerde deelname betekent.

De Standaard,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


akkoord 3.0

goedgekeurd kunnende worden; in orde; oké; goed

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • akkoord bevinden
 • akkoord zijn
 • akkoord gaan met
 • zich akkoord verklaren met

( (vooral) in België)
 • akkoord zijn met

Zij hebben inzage gehad in de stukken van de penningmeester, cijfers getoetst en hebben vervolgens alles akkoord bevonden.

http://home.wxs.nl/~elshout/

De lidstaten hebben volgens het voorstel de keuze uit twee opties om cold calling tegen te gaan: opt-in (deze communicatiemethode mag alleen als de consument hierom vraagt) en opt-out (de methode is akkoord zolang de consument niet nee zegt).

http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_adviezen_9909,

Mijn vrouw hoeft niet steeds met mij akkoord te gaan.

Wij, heksen, Roger Pieters,

Daar ik niet zo'n goeie loper ben, had ik Niels Ansoms gevraagd om samen deel te nemen als duo. Hij was daar dadelijk mee akkoord.

http://users.pandora.be/anthonissenbart/duathlonloenhout2004.htm,

De raadsleden van de gemeente Zuidwolde waren woensdagavond niet van plan zonder slag of stoot akkoord te gaan met het voorliggende voorstel.

Meppeler Courant,

De gemeenteraad wordt gevraagd zich akkoord te verklaren met deelname aan dit project en zijn goedkeuring te hechten aan de bijhorende overeenkomst.

http://www.tongeren.be/main.html

met bijwoord


 • onderling akkoord gaan
 • onderling akkoord zijn
 • aarzelend akkoord gaan
 • formeel akkoord gaan
 • schoorvoetend akkoord gaan
 • stilzwijgend akkoord gaan
 • unaniem akkoord gaan

Rutte eist verder dat de sociale partners en de ouderenorganisaties voor 1 januari aanstaande onderling akkoord zijn over de vertegenwoordiging van gepensioneerden in deelnemersraden.

Het Financieele Dagblad,

De meeste vrouwen vinden gymles een grappig idee, maar omdat een aantal slechts aarzelend akkoord gaat, stem ik toe met als voorwaarde dat we bij het gymmen onze dagelijkse kleren aan zullen houden en alleen onze schoenen uit hoeven te doen.

NRC,

Het CDA ging formeel akkoord met de verhoging van de benzine- (11 cent per liter) en dieselaccijns (8 cent per liter).

NRC,

Vledder verwierp eerst de herindeling, ging later schoorvoetend akkoord met een samengaan met Diever en Havelte.

Meppeler Courant,

Maar behoudens enkele opzienbarende vergissingen is de publieke opinie stilzwijgend akkoord gegaan met het lange voorarrest.

NRC,

De raad ging na die uitleg unaniem akkoord.

Meppeler Courant,

akkoord 3.1

tussenwerpsel ter instemming; prima; goed; mee eens; in orde

Algemene voorbeelden


Nu kan ik ook wel een aquarium nemen. Geen dieren in huis, vond ze. Goed, akkoord, als ze honden en katten in gedachten had.

Het meesterstuk, Anna Enquist,

Brian Urquhart gelooft niet dat Bosnië en Somalië in de terugblikken van het jaar 2045 zullen worden bestempeld als historische debacles. Dat zijn ze namelijk niet echt, zegt hij. 'De operaties hebben niet opgeleverd wat ze geacht werden op te leveren, akkoord, maar wie zou Sarajevo drieëneenhalf jaar hebben gevoed? Wie zou voor de vluchtelingen hebben gezorgd? Het is erg dom om te spreken van een grote mislukking in Bosnië. Absoluut onzin.'

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010870967:mpeg21:a0501,

akkoord 4.0

afbeelding

Bron: Hyacinth at the English language Wikipedia
( CC BY-SA 3.0 )

klank van drie of meer tonen die gelijktijdig worden voortgebracht

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een akkoord…

is een klank; is een geluid

 • [Waarneembaarheid] wordt voorgesteld door noten op de notenbalk; wordt in de lichte muziek ook genoteerd door middel van akkoordsymbolen die bestaan uit o.a. letters en cijfers, bijvoorbeeld A en A7
 • [Deel] bestaat uit drie of meer tonen
 • [Geheel] wordt gebruikt in een muziekstuk
 • [Onstoffelijke eigenschap algemeen] klinkt harmonieus
 • [Instrument] wordt gespeeld met een muziekinstrument, bijvoorbeeld een gitaar

Algemene voorbeelden


De onderste toon van een akkoord noemt men de bastoon.

http://users.pandora.be/dirk.viaene/muziekth.htm

Miller onderzocht de meest uiteenlopende ingrediënten van muzikaliteit, zoals gevoel voor ritme, geheugen voor melodie, het kunnen horen van de afzonderlijke tonen in een akkoord en het op gehoor beoordelen van intervallen.

Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

De merkwaardige akkoorden van de beatmuziek vormden een cultureel mechanisme, waarmee de jeugd in de jaren zestig in beweging werd gezet.

http://iaspm.soundscapes.ws/,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een akkoord aanslaan
 • een akkoord spelen

Voor het spelen van een popsong hoef je enkel een gitaar te kunnen vasthouden en daarop drie akkoorden te kunnen aanslaan.

http://iaspm.soundscapes.ws/,

Op een gitaar speel je akkoorden en met één akkoord roep je een hele emotie op.

De Standaard,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


akkoord 5.0

harmonisch geheel, bijvoorbeeld van kleuren; harmonie

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 4.0 : 5.0

Algemene voorbeelden


Het is aardig om te lezen hoe Matisse het verwoordde: 'Ik ben niet in staat de natuur slaafs na te bootsen, maar ik voel de drang haar te interpreteren en haar in de geest van het beeld aan te passen. Al mijn kleurverbindingen moeten tot een levendig akkoord van kleuren leiden, een harmonie zoals in de muziek'.

http://www.galerie-a-quadraat.nl/kunstenaars/bouwsema_jan.html

Hetzelfde akkoord van kleuren waarvan werd uitgegaan, kan omgevormd worden tot een levendig beeld van het moment waarop de treurende apostelen door het neerdalen van de vurige tongen worden opgeroepen tot daden, waarop ze niet langer mogen treuren en zich weer verbonden voelen met de wereld van de wil.

http://www.helenejansen.nl/documenten/Hauschka%20-%20activiteiten%20van%20de%20mens%20therapeutisch%20gezien.pdf

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen