ambtsdrager


ambtsdrager 1.0

iemand die een bepaald, meestal een vrij belangrijk, ambt bekleedt, bv. een kerkelijk of politiek ambt; ambtsbekleder

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een ambtsdrager…

is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] vervult en bekleedt een bepaald, meestal vrij belangrijk, ambt, bv. in de kerk of in de politiek

  Hoofdsemagram: drager


  Algemene voorbeelden


  Art. 1 Het mandaat van lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van senator is onverenigbaar met de volgende ambten of mandaten: 1. ambtenaar of bezoldigd beambte van de Staat; 2. door de Staat bezoldigd bedienaar van een der erediensten; 3. vast advocaat der federale openbare besturen; 4. agent van de Rijkskassier [...]; 7. arrondissementscommissaris; 8. ambtsdrager in de Rechterlijke Orde.

  http://www.lachambre.be/nederlands.html

  Diaken (m/v) is één van de ambtsdragers in de VPKB, naast predikanten en ouderlingen.

  http://www.vpkb.be/

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een kerkelijke ambtsdrager

  Het geloofsboek is in de eerste plaats bedoeld voor bisschoppen en andere kerkelijke ambtsdragers.

  NRC,

  Kerkelijke ambtsdragers van mindere rang dan die van bisschop, zoals aartsdiakens en soms landdekens, zowel op het platteland als in steden, richtten bijkomende eigen rechtbanken op.

  http://allserv.rug.ac.be/~mvmelkeb/Page5.htm

  • een politieke ambtsdrager

  De plenaire vergadering kent slechts een onderwerp voor discussie: de pensioenen en wachtgeldregelingen voor politieke ambtsdragers (ministers, Tweede Kamerleden, wethouders en gedeputeerden).

  http://www.leoplatvoet.nl/dinsdagboek.htm

  Bovendien wil het CDA dat benoemde politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters, commissarissen van de koningin en ministers in dezelfde functie niet langer dan twee perioden mogen aanblijven.

  ANP,

  • een hooggeplaatste ambtsdrager

  Onze kennis van de oud-Egyptische schilderkunst danken wij in wezen aan de schilderingen in de grafkamers van de faraofamilies en van hun hooggeplaatste ambtsdragers.

  http://www.exittoart.nl/framesetmain.htm?http://www.exittoart.nl/stromingen/grieken.htm

  • een hoge ambtsdrager

  Vanouds bevat de Grondwet een bepaling dat hoge ambtsdragers (leden van het parlement, ministers en staatssecretarissen) voor door hen begane ambtsmisdrijven worden berecht door een bijzonder forum.

  http://www.rechtspraak.nl/hoge_raad/bijz2.htm

  • een officiële ambtsdrager

  De opwinding over Pronks interview is een hoogstandje óf van hypocrisie óf van verbluffende ignorantie. Maar misschien hangt ze vooral samen met het calvinistische legalisme, dat in officiële ambtsdragers zoiets als door God ingestelde personen zag.

  NRC,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een gewijde ambtsdrager

  Een bisdom is namelijk, zoals het kerkelijk wetboek in canon 369 zegt: "een deel van het volk Gods, dat aan een Bisschop wordt toevertrouwd om het in samenwerking met het presbyterium (de gewijde ambtsdragers dus) te weiden, zodat het, nauw verbonden met zijn herder, en door hem door het Evangelie en de Eucharistie in de Heilige Geest verzameld, een particuliere Kerk vormt, waarin de ene heilige katholieke en apostolische Kerk van Christus waarlijk aanwezig is en werkt."

  http://www.bisdomdenbosch.nl/

  • een gereformeerde ambtsdrager

  In het algemeen kan worden gesteld dat de nadere reformatoren veel sterker op tuchtoefening aandrongen en die ook realiseerden dan overige gereformeerde ambtsdragers.

  http://www.ssnr.nl/

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding