blokperiode


blokperiode 1.0

aaneengesloten periode als onderdeel van een schooldag of schooljaar, die dient om de lesindeling te structureren of een bepaalde onderwijsactiviteit of leeractiviteit langere tijd centraal te stellen

Semagram


Een blokperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Deel] is een deel van een schooldag of schooljaar
 • [Doel of bestemming] is bestemd voor onderwijsactiviteiten of leeractiviteiten
 • [Duur] heeft een vastgestelde duur
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een grotere en langdurigere concentratie of focus op de bestemde activiteit
 • [Handelende persoon] wordt bepaald door een school

Hoofdsemagram: periode


Algemene voorbeelden


Een blokperiode is één van de vier termijnen die een studiejaar omvat. Deze perioden hebben een vergelijkbare studielast. Voorafgaande aan een studiejaar worden de dagen waarop de onderscheiden blokperioden starten door het College van Bestuur vastgelegd.

http://www.zuyd.nl/~/media/Files/Studeren/Opleidingen/OERs/Zuyd_OER_Social_Work.pdf,

Het leerproces (het onderwijs) vindt plaats in blokperioden. Een studiejaar is verdeeld in vier blokperioden (elke periode omvat tien weken). In die periode staat een thema centraal.

http://www.mesoconsult.nl/wp-content/uploads/2011/02/26-Probleemgestuurd-onderwijs-in-zorg-en-welzijnsopleidingen.pdf,

De beoordeling van het theoretisch onderwijs vindt plaats via meerkeuzevragen, open vragen, werkstukken of een mondeling examen. Iedere blokperiode van ongeveer zes weken wordt dus afgesloten met een toets.

http://www.phlimburg.be/opleid/dep2/d2_LIkine.asp

De blokperiode is een dagelijkse periode van minimaal 60 minuten, uit te breiden tot 100 minuten waarin kinderen leren onder eigen verantwoordelijkheid hun werk te plannen, uit te voeren en te evalueren.

http://www.jenaplan.nl/cms/upload/docs/werkperiode_&_stamgroep.pdf

blokperiode 2.0

(veehouderij [bedrijfstak])

aangesloten, in reglementen bepaalde periode waarin de aanvoer en afvoer van dieren van een bepaalde soort en categorie op een verzamelcentrum mag plaatsvinden; periode voor dierentransport

Semagram


Een blokperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Deel] bestaat uit aaneengesloten uren of dagen
 • [Functie] dient om besmettingsrisico's te beperken of te voorkomen
 • [Duur] heeft een vastgelegde duur
 • [Tijd] begint vanaf het tijdstip van de eerste verzameling
 • [Handelende persoon] wordt van overheidswege bepaald
 • [Object betroffen] heeft betrekking op het vervoer van dieren

Hoofdsemagram: periode


Algemene voorbeelden


De aanbieder meldt de aanvang en het einde van een blokperiode uiterlijk om 8.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de blokperiode aan de NVWA conform art. 41 van Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's. Buiten de gemelde blokperiodes mag geen aanvoer en afvoer van dieren plaatsvinden. Dit geldt zowel voor binnenlandse als buitenlandse verzamelingen.

http://www.vwa.nl/onderwerpen/toezicht-nvwa/dossier/planningskader-veterinaire-keuringen-nvwa/uiterste-aanvraagtijdstip-keuring/extra-afspraken-exportcertificering-levend-vee

Blokperiode: Tijdseenheid, die begint vanaf het tijdstip van eerste verzameling, van ten hoogste 24 uur op een verzamelplaats voor slachtrunderen of gebruiksrunderen, en 6 dagen voor fokrunderen bij exporten naar lidstaten dan wel 30 dagen bij export naar derde landen.

www.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2206526

Op de veemarkt of verzamelcentrum mogen nooit tegelijkertijd verschillende categorieën evenhoevigen (b.v. kalveren en slachtvee) of verschillende soorten evenhoevigen (b.v. runderen en schapen) worden aangevoerd. Mede in verband hiermee is de zogenaamde blokperiode van maximaal 24 uur ingevoerd, waarbinnen een verzameling mag plaatsvinden. Na afloop van een blokperiode moet de gehele veemarkt worden gereinigd en ontsmet.

http://www.minlnv.nl/mkz/

Slachtrunderen uit binnen- en buitenland mogen binnen een blokperiode van 24 uur (indien het de nationale markt betreft) of 144 uur (indien het de export betreft) worden verzameld.

http://www.minlnv.nl/mkz/

blokperiode 3.0

((vooral) in België)

lesvrije periode van een of meer weken waarin studenten aan een instelling voor hoger onderwijs zich voorbereiden op de examens; lesvrije studieperiode

Semagram


Een blokperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Functie] dient om zich voor te bereiden op examens
 • [Duur] heeft een duur van een of meer weken
 • [Tijd] wordt bepaald door een instelling voor hoger onderwijs en gaat vooraf aan een examenperiode
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vrij van lessen of colleges
 • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor studenten

Hoofdsemagram: periode


Algemene voorbeelden


De lessen stoppen half mei en de eksamenperiode begint ten vroegste twee weken na het einde van de colleges. De periode daartussen is de "blok". Deze weken zijn bedoeld om je in alle rust voor te bereiden op de nakende eksamens. Deze weken zijn ideaal om vakken te blokken, waarvan je weet dat je er tijdens de eksamenperiode maar weinig tijd voor hebt.

http://www.loko.student.kuleuven.ac.be/vade/05inhoud.html,

In grote trekken wordt het jaar ingedeeld in twee semesters met elk 13 weken college- en studieactiviteit, gevolgd door telkens een blokperiode en een examenperiode.

http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/,

Alle examens zijn geconcentreerd aan het einde van het academiejaar. De hele maand juni wordt hierdoor in beslag genomen. De maand mei is voorbehouden voor de blokperiode.

http://www.ipem.ugent.be/musicologie/musicologie.html

Aan elke examenperiode gaat minstens één week blokperiode vooraf.

http://www.ha.be/studenteninfo/index.cfm?section_id=81,