bouwverbod


bouwverbod 1.0

verbod op de bouw, het bouwen van iets; verbod om in een aangegeven gebied of op een bepaald terrein een gebouw, bouwsel of gebouwcomplex op te richten; soms ook: verbod om een bestaand gebouw of gebouwencomplex te verbouwen

Semagram


Een bouwverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient bv. om een natuurgebied te beschermen, om het leefgebied van een dier in tact te houden, wildgroei van gebouwen te voorkomen of wordt ingesteld om veiligheidsredenen; kan, in het geval van een verbouwing, ook om auteursrechten gaan
 • [Duur] is tijdelijk of permanent
 • [Betrokkene] wordt ingesteld door de plaatselijke, de provinciale of landelijke overheid
 • [Gevolg of resultaat] kan nadelig zijn voor grondeigenaren, omdat de waarde van hun grond vermindert
 • [Toepassingsgebied of bereik] heeft meestal betrekking of gebouwen of gebouwencomplexen, maar soms ook op bouwsels en installaties, zoals een windmolenpark

Hoofdsemagram: verbod


Algemene voorbeelden


Op stemwijzer was geloof ik 80% van de deelnemers tegen nieuwe moskeeën. Nu zijn hier reageerders die prima kunnen beargumenteren waarom er een bouwverbod moet komen. Maar ik weiger te geloven dat die 80% tegen moskeeën dat in hoge mate kunnen onderbouwen. Ik vermoed dat veel van die mensen gewoon tegen de islam zijn.

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000826.html,

De omgevingsvergunning past binnen de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Amstelveen Zuid-West. Er is sprake van een bouwverbod, de woningen mogen slechts worden gerealiseerd nadat de procedure van een uitwerkingsplan is doorlopen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-4135.html,

Volgens een mosselhandel uit Bruinisse is het rijksinpassingsplan in strijd met een beleidsregel die verbiedt dat een windpark wordt gebouwd op een waterkering. De ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hebben dit erkend, maar volgens hen mocht in dit bijzondere geval van de beleidsregel afgeweken worden. Het bouwverbod zou achterhaald zijn.

https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=934,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • gelden
 • geldig blijven
 • ingaan
 • erop rusten
 • vervallen
 • van kracht zijn

Daarnaast is niet alleen de gebruikswaarde van de strook rond de ondergrondse pijpleiding gewijzigd om veiligheidsredenen, er is een reëel veiligheidsrisico en daarom geldt er bouwverbod.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/rsv/richtinglijninfra.html

Voor de landbouw reserveert de Plangroep 555.000 hektare landbouwnuttige oppervlakte. Die delen de planologen in drie kategorieën in: een zone waarin niet mag worden gebouwd en met een grondgebonden agrarische funktie; een zone met grondgebonden agrarische funktie waarin geen bouwverbod geldt en ten slotte een zone waarin grondloze industriële veeteelt verweven is met grondgebonden landbouw.

De Standaard,

Bouwverbod zomervakantie [...]. Het bouwverbod voor vergunningsplichtige werken gaat in op 11 juli en blijft geldig tot 31 augustus. Voor de andere vakantieperiodes geldt geen bouwverbod.

https://www.koksijde.be/bouwverbod,

De Belgische fiscus laat toe fouten recht te zetten, maar dan met een nieuwe aangifte, bijvoorbeeld: [...] als een grond als bouwgrond werd geschat, terwijl er een bouwverbod op rustte, dat de aangevers niet kenden.

De Standaard,

Als het aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ligt, vervalt op 1 juli het algemeen bouwverbod aan de Nederlandse kust.

https://www.tijd.be/nieuws/archief/handhaaf-het-bouwverbod-aan-de-nederlandse-kust/9720546.html,

In de toeristische zone is een bouwverbod van kracht tussen 11 juli en 1 september voor vergunningsplichtige werken.

https://www.koksijde.be/stedenbouwkundige-verordeningen,

als object bij een werkwoord


 • bouwverboden afkondigen

Hoewel volgens hem in Oost-Jeruzalem duizenden Palestijnse huizen zijn verwoest, bouwverboden zijn afgekondigd en wordt gediscrimineerd op het gebied van sanitaire voorzieningen, woningbouw en onderwijs, is de Palestijnse bevolking er van 1967 tot 1993 toch van 75.000 naar 145.000 gegroeid.

NRC,

 • een bouwverbod instellen
 • een bouwverbod invoeren

De erfdienstbaarheid betekent dat alle huidige functies en activiteiten die vandaag in deze strook aanwezig zijn (landbouw, wonen, recreatie...), blijven functioneren en bestaan zolang zij de aanleg van met hoofd- en primaire wegen gebundelde infrastructuur niet hinderen. Er wordt evenwel een bouwverbod ingesteld.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/rsv/richtinglijninfra.html

Het gemeentebestuur van Kuurne heeft beslist een bouwverbod in te voeren in het woonuitbreidingsgebied Sint-Pieter tot 2040.

https://www.hln.be/regio/kuurne/bouwverbod-op-17-hectare-open-ruimte~a9e90551/,

 • een, het bouwverbod intrekken
 • het bouwverbod opheffen

Schiphol wil omstreden bouwverbod intrekken.

https://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/Schiphol-wil-omstreden-bouwverbod-intrekken,

Schiphol vindt dat, nu het bouwverbod is opgeheven, er geen basis bestaat voor een schadeclaim van Chipshol.

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2007/11/chipshol-moet-bankgarantie-aanpassen-10175833,

 • iemand of iets een bouwverbod opleggen

De Haagse rechtbank heeft Naturalis per direct een bouwverbod opgelegd. De ingrijpende verbouwing van het bestaande museumgebouw in Leiden mag niet worden voortgezet zolang er nog geen definitieve uitspraak is in de auteursrecht-zaak, aangespannen door architect Fons Verheijen.

https://www.dearchitect.nl/business/nieuws/2017/03/rechter-legt-naturalis-per-direct-bouwverbod-op-101170178,

 • bouwverboden opnemen in iets

Gemeenten nemen in de algemene gronduitgiftevoorwaarden vaak privaatrechtelijke bouwverboden op, bijvoorbeeld om wildgroei van bouwwerken als tuinhuisjes in tuinen te voorkomen.

http://www.omgevingindepraktijk.nl/tijdschriftartikel/de-handhaafbaarheid-van-privaatrechtelijke-bouwverboden,

 • een bouwverbod overwegen

De milieuministers van Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Nederland hebben besloten zo snel mogelijk maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening en waterhuishouding te nemen. Dit gebeurt om watersnood door overstromingen van Rijn en Maas in de toekomst te voorkomen. Een bouwverbod in kwetsbare gebieden wordt overwogen.

NRC,

 • (geen) bouwverboden vaststellen

Slechts de potentieel door hamsters te bevolken gebieden hoeven [...] krachtens artikel 12, lid 1, sub d, van de habitatrichtlijn niet bijzonder te worden beschermd. Derhalve hoeven voor deze gebieden ook geen bouwverboden te worden vastgesteld.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A62009CC0383,

met adjectief ervoor


 • een absoluut bouwverbod
 • een algeheel bouwverbod
 • het algemene bouwverbod

Behoud van het open karakter van het Nederlandse landschap staat voorop. D66 wil dat er een groene grens wordt getrokken. Voor gebieden die erg vol zijn, zoals de Randstad, komen aangewezen locaties waar nog gebouwd mag worden. Daarbuiten geldt een absoluut bouwverbod.

http://www.e-stem.nl/

De schrijfster Geertrui Daem componeerde een afscheidsbrief aan een geliefde, waarin ze zich langzaam opwerkt tot felle woede. Harry Van Bokhoven verklaart, eveneens in handschrift, dat hij in Frankrijk gaat wonen. "Ik hou van België, maar ik kan de lelijkheid niet meer verdragen." Er moet heel wat veranderen wil hij opnieuw neerstrijken in zijn vaderland: "1) afbraak van de volledige strook appartementen langs de kust. 2) een absoluut bouwverbod met rode, gele, en alle soorten van geglazuurd baksteen. (-) 4) afschaffing van de Waeslandse, Kempische, West-Vlaamse en Limburgse plattelandsaard."

NRC,

Deze procedure kan leiden tot een algeheel bouwverbod op bepaalde plaatsen ter bescherming van de hamster.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A62009CC0383,

Wat is de reden dat er, vooruitlopend op de discussie rond de algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet, via de ministerraad separaat besloten is tot het opheffen van het algemene bouwverbod in de kuststrook?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z25204.html,

 • (een) omstreden bouwverbod

Schiphol wil omstreden bouwverbod intrekken.

https://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/Schiphol-wil-omstreden-bouwverbod-intrekken,

 • privaatrechtelijke bouwverboden

Gemeenten nemen in de algemene gronduitgiftevoorwaarden vaak privaatrechtelijke bouwverboden op, bijvoorbeeld om wildgroei van bouwwerken als tuinhuisjes in tuinen te voorkomen.

http://www.omgevingindepraktijk.nl/tijdschriftartikel/de-handhaafbaarheid-van-privaatrechtelijke-bouwverboden,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: aan

 • het bouwverbod aan de kust
 • het bouwverbod aan de Nederlandse kust

Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het afschaffen van het bouwverbod aan de kust.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z25204.html,

Als het aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ligt, vervalt op 1 juli het algemeen bouwverbod aan de Nederlandse kust.

https://www.tijd.be/nieuws/archief/handhaaf-het-bouwverbod-aan-de-nederlandse-kust/9720546.html,

Voorzetsel: in

 • een bouwverbod in kwetsbare gebieden
 • het bouwverbod in de kuststrook
 • het bouwverbod in een natuurgebied
 • een bouwverbod in het woonuitbreidingsgebied Sint-Pieter

De milieuministers van Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Nederland hebben besloten zo snel mogelijk maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening en waterhuishouding te nemen. Dit gebeurt om watersnood door overstromingen van Rijn en Maas in de toekomst te voorkomen. Een bouwverbod in kwetsbare gebieden wordt overwogen.

NRC,

Wat is de reden dat er, vooruitlopend op de discussie rond de algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet, via de ministerraad separaat besloten is tot het opheffen van het algemene bouwverbod in de kuststrook?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z25204.html,

Ook het bouwverbod in een natuurgebied van een ruimtelijk uitvoeringsplan of op de eigendomspercelen getroffen door het Duinendecreet zijn publieke erfdienstbaarheden.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

Het gemeentebestuur van Kuurne heeft beslist een bouwverbod in te voeren in het woonuitbreidingsgebied Sint-Pieter tot 2040.

https://www.hln.be/regio/kuurne/bouwverbod-op-17-hectare-open-ruimte~a9e90551/,

Voorzetsel: op

 • een bouwverbod op bepaalde plaatsen

Deze procedure kan leiden tot een algeheel bouwverbod op bepaalde plaatsen ter bescherming van de hamster.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A62009CC0383,

Voorzetsel: tot

 • een bouwverbod tot 2040

Het gemeentebestuur van Kuurne heeft beslist een bouwverbod in te voeren in het woonuitbreidingsgebied Sint-Pieter tot 2040.

https://www.hln.be/regio/kuurne/bouwverbod-op-17-hectare-open-ruimte~a9e90551/,

Voorzetsel: van

 • het bouwverbod van de provincie

Boeren in Brabant blijken het bouwverbod van de provincie te hebben ontweken. Het gaat om boeren uit de gemeenten Hilvarenbeek, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Allemaal dienden ze op de valreep een bouwaanvraag in. Vrijdag 20 september kwamen er ook in Bergeijk opvallend veel bouwaanvragen binnen voor de bouw of verbouw van stallen. Dat gebeurde net op de dag dat de provincie in het geheim een bouwstop had voorbereid die op 21 september inging.

https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/brabantse-boeren-ontwijken-bouwverbod/,

 • het bouwverbod van 19 februari 2003

De rechtbank heeft zich alvorens te beslissen over de waardevermindering van het zogenoemde Groenenbergterrein als gevolg van het bouwverbod van 19 februari 2003 laten voorlichten door deskundigen.

https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:GHAMS:2014:2628,

Voorzetsel: voor

 • een bouwverbod voor bedrijven
 • het bouwverbod voor vergunningsplichtige werken
 • een bouwverbod voor woningen

Het Ruimtelijk Structuurplan belemmert volgens de pressiegroep ook de manier waarop in Vlaanderen gewerkt wordt. Bedrijven zien zich door strenge afstandsbepalingen - bijvoorbeeld een bouwverbod voor bedrijven die zich op minder dan 100 meter van een autosnelweg bevinden - beperkt in hun inplantingsmogelijkheden.

De Standaard,

Bouwverbod zomervakantie [...]. Het bouwverbod voor vergunningsplichtige werken gaat in op 11 juli en blijft geldig tot 31 augustus. Voor de andere vakantieperiodes geldt geen bouwverbod.

https://www.koksijde.be/bouwverbod,

Ruimtelijke maatregelen voor de beperking van de milieuhygiënische impact van de luchthaven (waaronder mogelijk een bouwverbod onder te bepalen modaliteiten voor bijkomende woningen in lawaaicorridors) en voor een goede ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkelingen.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

in voorzetselgroep


 • getroffen worden door een bouwverbod

Door de wet op de urbanisatie en de uitvaardiging van de gewestplannen werden een aantal eigendommen, waarop vroeger mocht gebouwd worden, getroffen door bouwverbod. Met de slag werden zeer waardevolle gronden plots bijna waardeloos. Men zag in dat er wel ergens iets moest gebeuren om die schade te vergoeden. Geen nood. Een aanvraag voor schadevergoeding mocht niet gericht worden tot de administratie, die trouwens over alle informatie beschikte om zonder enige twijfel uit te maken of een grond in waarde gedaald was wegens het bouwverbod, doch moest het object worden van een formeel proces voor de Rechtbank van Eerste Aanleg, en dat binnen beperkte tijdperioden.

http://users.skynet.be/sky50779/recht1.htm

 • leiden tot een bouwverbod

Deze procedure kan leiden tot een algeheel bouwverbod op bepaalde plaatsen ter bescherming van de hamster.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A62009CC0383,

 • via een bouwverbod (voorkomen)

Op het gebied van ruimtelijke ordening willen de ministers verdere urbanisatie van gevoelige delen, zoals winterbedden, voorkomen, eventueel via een bouwverbod.

NRC,

 • wegens het bouwverbod

Een aanvraag voor schadevergoeding mocht niet gericht worden tot de administratie, die trouwens over alle informatie beschikte om zonder enige twijfel uit te maken of een grond in waarde gedaald was wegens het bouwverbod, doch moest het object worden van een formeel proces voor de Rechtbank van Eerste Aanleg, en dat binnen beperkte tijdperioden.

http://users.skynet.be/sky50779/recht1.htm

 • de zone van het bouwverbod

De zone van het bouwverbod is beperkt tot de toeristisch zone. De afbakening van de zone kunt u vinden in het plan dat deel uitmaakt van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

https://www.koksijde.be/bouwverbod,

met ander, nevengeschikt substantief


 • het bouwverbod of het compartimenteringsverbod

Het bouwverbod of het compartimenteringsverbod dat nu in voege gaat, zal alleszins vermijden dat waardevolle eensgezinswoningen, die normaal gezien beschikbaar moeten zijn voor jonge gezinnen, dat die verdwijnen. Dat die worden opgekocht door de, ja, door de speculanten, door de immobiliëre speculanten, die op snel geldgewin uit zijn. Daardoor hopen we ook weer gezinnen terug naar Gent te halen, of minstens gezinnen in Gent te houden.

http://www.gent.be/gent/bestuur/hoorzit/gent4.pdf,