verbod


verbod 1.0

bevel waarin iets verboden wordt; voorschrift om iets niet te laten gebeuren; gebod om iets niet te doen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een verbod…

is een gebod

 • [Onstoffelijke inhoud] is een gebod om iets niet te doen; is een voorschrift om iets niet te laten gebeuren; is een bevel waarin iets verboden wordt

  Hoofdsemagram: gebod


  Algemene voorbeelden


  Ondanks het verbod kwamen enkele honderden studenten toch op straat.

  De Standaard,

  Dit verbod was bedoeld om uitingen van Vlaamsgezindheid te voorkomen.

  De Standaard,

  Een andere economische sanctie kan een verbod zijn op commercialisatie van de dieren van het bedrijf gedurende tenminste 28 dagen.

  http://www.ecoline.org/verde/publicaties/50vragen/index.shtml,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • gelden

  Het belangrijkste rechtsgevolg van de aanwijzing is dat voor het aangewezen gebied een verbod geldt om handelingen te verrichten die schadelijk zijn voor het natuurschoon of voor de natuurwetenschappelijke betekenis van een beschermd natuurmonument of die een beschermd natuurmonument ontsieren.

  http://www.zwinkelsadvies.nl/,

  Van der Stoel vindt dat het verbod in heel Amsterdam moet gelden, omdat anders de stadsdelen met de ellende van het centrum worden opgescheept.

  Het Parool,

  • ingaan

  Het was de bedoeling dat het verbod in juni van dit jaar in zou gaan.

  Meppeler Courant,

  • van kracht blijven
  • van kracht worden
  • van kracht zijn

  Als het verbod van kracht blijft, vraagt het NCMV een evenwaardige compensatie.

  De Standaard,

  Zo is er een verbod van kracht op hooggeplaatste contacten met het militaire regime in Rangoon.

  De Standaard,

  Het jaar voor het verbod van kracht werd, raakten door het gebruik van vuurwerk 544 mensen gewond en braken er 238 branden uit.

  De Standaard,

  • in strijd zijn met

  De elf rechters van het Hof verwierpen unaniem een bezwaar van verschillende voedselbedrijven die hadden gezegd dat het verbod in strijd was met wetten die de persoonlijke vrijheid garanderen.

  De Standaard,

  als object bij een werkwoord


  • een verbod krijgen

  De meeste jongeren die een verbod kregen, vertonen zich inderdaad niet meer bij de baden, meldt de gemeente.

  Het Parool,

  Ooit hadden de kinderen zoveel ruzie met elkaar dat ze het verbod kregen om met elkaar te praten.

  De Standaard,

  • een verbod afkondigen
  • een verbod eisen
  • een verbod handhaven
  • een verbod instellen
  • een verbod intrekken
  • een verbod invoeren
  • een verbod negeren
  • een verbod opheffen
  • een verbod opleggen
  • een verbod opnemen
  • een verbod overtreden
  • een verbod uitspreken
  • een verbod uitvaardigen
  • een verbod versoepelen
  • een verbod vragen
  • een verbod aan zijn laars lappen
  • een verbod naast zich neerleggen
  • een verbod in de wind slaan

  Sommige ketens [...] stopten met de verkoop toen de Keuringsdienst van Waren het verbod uitvaardigde.

  Dagblad van het Noorden,

  In het licht van de Britse dreiging kondigde de Commissie gisteren een nieuwe poging aan om dat verbod te versoepelen.

  De Standaard,

  Reden om een dergelijk verbod te vragen aan de rechter is dat je, ook al heb je aangifte gedaan, bedreigd wordt of voelt door de verdachte.

  http://www.geocities.com/levenslang/

  Als je hem zou uitnodigen voor een lezing, zou hij beginnen met zo'n verbod te eisen voor hij de invitatie zelfs in overweging nam.

  NRC,

  De rechter kan het verbod uitspreken bepaalde inrichtingen nog verder te exploiteren.

  http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

  Dat verbod sloeg ik in de wind.

  De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

  Iedereen die opzettelijk of niet opzettelijk het verbod overtreedt kan achter de tralies.

  NRC,

  In het Protocol van de Raad van Europa is een verbod opgenomen op het klonen van mensen.

  http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

  Als broer en zus bloedverwanten zijn door adoptie, kan de minister van Justitie het verbod opheffen.

  http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

  Waarom zou je (zoals in Spanje) trainers verbod opleggen meer dan een team per seizoen te coachen?

  De Standaard,

  De regering van de deelstaat had dit verbod naast zich neergelegd en neemt nu het initiatief om door het Hof van Luxemburg te laten onderzoeken of de Commissie dit verbod wel kon opleggen.

  De Standaard,

  In Italië en Zweden werd eerder al zo'n verbod ingevoerd.

  De Standaard,

  Volgens Israëlische autoriteiten heeft Hounam de veiligheidsregels overtreden, maar de autoriteiten hebben een verbod afgekondigd om over de arrestatie te spreken.

  http://mmbase.windesheim.nl/perstribune/artikel.jsp?news=76135,

  President Clinton heeft voorgesteld een vijfjarig verbod af te kondigen op het met overheidssubsidie geboren laten worden van menselijke klonen.

  http://www.ub.rug.nl/eldoc/dnpp/pp/vvd/lire/3904/p002.pdf

  De voorzitter van de administratieve rechtbank in Yogyakarta stelde hem vorige maand in het gelijk en de prins moest zijn verbod intrekken.

  NRC,

  De minister is gehouden met bestuursdwang op te treden in het geval dit verbod genegeerd wordt.

  http://www.zwinkelsadvies.nl/,

  Wie dat verbod aan zijn laars lapt, kan worden bestraft met maximaal twee jaar gevangenisstraf.

  NRC,

  Niet iedere hond staat [...] goed onder appèl en voordat het tot ongelukken zou komen hebben we dit verbod ingesteld.

  Meppeler Courant,

  Maar het is wel zo dat de manier waarop wij dat verbod handhaven, kan verschillen naargelang het gebruikte medium.

  http://www.meldpunt.org/NL/sorgdrager.html,

  met adjectief ervoor


  • een absoluut verbod

  Nu is het zo dat er alleen een absoluut verbod geldt op seks met kinderen tot twaalf jaar.

  De Standaard,

  Het Europees Parlement, dat aan de grondslag ligt van het absolute verbod, roept natuurlijk hard om zijn beslissing krachtig te handhaven.

  De Standaard,

  • een algeheel verbod

  Chirac is dan weer erg kortzichtig in zijn waanidee dat een algeheel verbod de effectiefste manier is om drugs te bestrijden.

  De Standaard,

  Het algehele verbod wordt op 1 januari 2002 van kracht.

  http://www.natuurinformatie.nl/asp/page.asp?alias=ecomare.devleet=i001236=natuurdatabase.nl

  • een algemeen verbod

  Een algemeen verbod zal de effectiviteit van het beleid vergroten.

  NRC,

  Hoewel cryonics in de wet op de lijkbezorging niet specifiek wordt genoemd, valt het wel onder het algemene verbod op de conservering van lijken.

  http://www.transcedo.org/

  • een definitief verbod

  Zij menen dan ook dat een definitief verbod op het reproductieve menselijk klonen moet worden uitgevaardigd.

  http://www.health.fgov.be/bioeth/nl/advies/advies-nr10.htm,

  Daar waar het definitieve verbod op reproductief menselijk klonen veronderstelt dat er absolute en definitieve redenen hiervoor zijn, berust de houding van deze tweede groep op een eigen ethisch standpunt dat erin bestaat het klonen te evalueren in het licht van waarden en beeldvormingen die in de actuele sociale verhoudingen gangbaar zijn.

  http://www.health.fgov.be/bioeth/nl/advies/advies-nr10.htm,

  Op het huidige ogenblik is de kennis over de mogelijkheden en de consequenties van het reproductieve menselijk klonen, op biologisch, psychologisch, sociaal en ethisch vlak nog dermate gering dat een sluitende argumentatie die zou leiden tot het definitief verbod van ieder vorm van reproductief menselijk klonen niet werd geleverd en ook niet kan worden geleverd.

  http://www.health.fgov.be/bioeth/nl/advies/advies-nr10.htm,

  • een Europees verbod

  België wil ook een Europees verbod op het gebruik van pentachloorfenol.

  De Standaard,

  In tegenstelling tot wat Parmentier laat uitschijnen, laat het Europees verbod op de invoer van zeehondenvellen uitdrukkelijk toe dat Groenlandse Eskimo's jagen op zeehonden voor voedsel.

  De Standaard,

  • een expliciet verbod

  In het Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing is in artikel 3 lid 1 een expliciet verbod opgenomen om een persoon uit te zetten, terug te zenden of uit te leveren naar een land wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat hij daar gevaar zou lopen te worden onderworpen aan foltering.

  http://ruljis.leidenuniv.nl/group/jfsa/www/migrecht/

  • een formeel verbod

  Zo kreeg Zhao Ziyang, tot aan het neerslaan van de "Pekingse Lente" begin juni 1989 de gedoodverfde opvolger van Deng, een formeel verbod om naar Peking terug te keren voor de rouwplechtigheden.

  De Standaard,

  Dat legde een kluwen bloot van achterbakse financiële konstrukties [...] om toch maar het geld van wapenfabrikanten te kunnen innen, ondanks het formele verbod van de partijtop.

  De Standaard,

  • een gedeeltelijk verbod

  België vindt dit gedeeltelijk verbod ontoereikend om te voorkomen dat de varkenspest naar ons land overwaait.

  De Standaard,

  De prins schaart zich met zijn uitspraak aan de zijde van de regering die maar een gedeeltelijk verbod beoogt, en van de wapenlobby.

  De Standaard,

  • een grondwettelijk verbod

  Voordat de vereiste 38 deelstaten het grondwettelijke verbod ratificeren (en daar is weinig kans op) moeten de wetgevers alvast aan de uitvoering beginnen.

  NRC,

  Met het grondwettelijk verbod willen de Republikeinen een overval op de federale overheid plegen.

  NRC,

  Een grondwettelijk verbod op begrotingstekorten is een belangrijk punt uit het Republikeinse verkiezingsprogramma.

  NRC,

  • het huidige verbod

  De wijziging van de regeling was nodig, omdat de rechtbank in Haarlem vorige maand bepaalde dat het huidige verbod op ronselen in de aankomsthal te ruim is geformuleerd en daarom niet rechtsgeldig is.

  ANP,

  • een internationaal verbod

  De regering van IJsland stelt voor de vangst van dwergvinvissen volgend jaar te hervatten ondanks een internationaal verbod.

  NRC,

  Het internationale embargo tegen Irak, de burgeroorlog in ex-Joegoslavië en het internationale verbod op transitoverkeer door Servië.

  NRC,

  • een mogelijk verbod

  De Europese ministers van Financiën bespreken volgende week een mogelijk verbod op tabaksreklame.

  De Standaard,

  Dirk Rutten van Nelectra, de beroepsorganisatie van elektriciens, betreurt het mogelijke verbod.

  De Standaard,

  • een officieel verbod

  Toch dateert het officiële verbod voor het gebruik van levende dieren in Nederlands-Limburg pas van 1878.

  http://www.beeg.demon.nl/gawstrekkers/gtindex.html

  Mojo maakte onlangs bekend dat Lowlands het eerste evenement is waar een officieel verbod op crowdsurfen van kracht is.

  Algemeen Dagblad,

  • een principieel verbod

  Ook milieunormen voor bepaalde producten kunnen onder dit principieel verbod vallen.

  http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

  Het is een uitzondering op het principiële verbod van eigenrichting. Men mag zich verdedigen tegen onrecht, doch in ons huidig Belgisch recht niet onbeperkt.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  • een radicaal verbod

  De aanwezige jongeren schaarden zich volledig achter het radicaal verbod op kinderarbeid tot 10 jaar en het verplicht onderwijs tot 14 jaar.

  De Standaard,

  Maar dat het bijzonder moeilijk zal zijn een radicaal verbod op te leggen, blijkt uit een reactie van Maurice Green, wereldrecordhouder 100m sprint.

  http://www.xs4all.be/~dvdavid/mag_science/Gezondheid/mag_science.20010514155643.nl.html,

  • een rechterlijk verbod

  Verspreiding van het vraaggesprek door deze zenders zou in strijd met het rechterlijk verbod zijn geweest.

  NRC,

  Een rechterlijk verbod als preventieve maatregel vormt als dusdanig geen 'belemmering' van de persvrijheid, maar een vaststelling dat de persvrijheid op een evidente wijze wordt misbruikt.

  De Standaard,

  • een strafrechtelijk verbod

  De Raad adviseerde de invoering van een strafrechtelijk verbod op experimenten met embryo's met daarin scherp geformuleerde uitzonderingsgevallen.

  http://www.bsk.utwente.nl/bw/index.html,

  Het strafrechtelijke verbod op euthanasie en hulp bij zelfdodinggeldt niet voor artsen wanneer zij euthanasie of hulp bij zelfdoding toepassen onder bepaalde voorwaarden en ieder geval melden bij de gemeentelijke lijkschouwer.

  http://www.che.nl/lindeboom/

  Er dient een strafrechtelijk verbod te komen op de vernietiging van menselijk leven en op onderzoek dat een ontkenning vormt van de wezenskenmerken en de bestaanszin van de mens en de menselijke soort.

  http://www.bsk.utwente.nl/bw/index.html

  • een strikt verbod

  Totdat de beroepsgroep en de overheid het daarover moet elkaar eens kan een strikt verbod op vrijwel alle onderzoek worden opgelegd.

  NRC,

  • een tijdelijk verbod

  Het tijdelijk verbod op xenotransplantatie (van dier naar mens) blijft vooralsnog gehandhaafd in afwachting van de uitkomst van een breed maatschappelijk debat.

  http://www.e-stem.nl/,

  Begin 2001 is dit tijdelijke verbod omgezet in een verbod voor onbepaalde tijd.

  http://www.veevleesei.nl/

  Het voordeel dat door het moratorium wordt geboden is dat het voorlopig hetzelfde effect heeft als het definitief verbieden, maar dat het daarbij een bredere consensus kan verwezenlijken onder de vorsers, aangezien de argumenten voor een tijdelijk verbod veel overtuigender zijn dan die voor een definitief verbod.

  http://www.health.fgov.be/bioeth/nl/advies/advies-nr10.htm,

  • een totaal verbod

  Het grootste probleem wordt allicht het totale verbod op kinderarbeid.

  De Standaard,

  • een uitdrukkelijk verbod

  Zij zijn ondanks een uitdrukkelijk verbod van hun ouders met een pontje overgestoken naar de binnenstad van Alkmaar.

  Meppeler Courant,

  Volgens de ouders werd hun jongste dochter al toen ze pas vijftien was door Opus Dei-juffrouwen in het geheim aangeklampt met het uitdrukkelijke verbod om daarover thuis te praten.

  De Standaard,

  Hetzelfde [...] geldt voor het uitdrukkelijk verbod in het plan Vance-Owen op de vorming van staten binnen de staat Bosnië-Herzegovina.

  NRC,

  • een volledig verbod

  De Europese groenen eisen dat er een volledig verbod komt op zowel het klonen van mensen als het klonen van dieren.

  De Standaard,

  De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Eric Derycke, verheugt zich over het einde van de Franse proeven en vindt dat nog dit jaar het Verdrag voor het volledig verbod op nucleaire tests, met een te kontroleren nuloptie, wordt afgesloten.

  De Standaard,

  • een wereldwijd verbod

  De Japanse minister van buitenlandse zaken, Kono, uitte zijn ontevredenheid over het tempo van ontwapening en vroeg onder meer om een snelle actie voor een wereldwijd verbod op kernproeven.

  NRC,

  Het wereldwijde verbod moest in 1992 van kracht worden.

  http://www.natuurinformatie.nl/asp/page.asp?alias=ecomare.devleet=i001236=natuurdatabase.nl

  • een wettelijk verbod

  De christelijke kamerfracties voelen niets voor een wettelijk verbod.

  Reformatorisch Dagblad,

  De reikwijdte van dit wettelijke verbod dient zich uit te strekken tot alle maatschappelijke terreinen.

  http://www.e-stem.nl/,

  De vernietiging van het gros van de Belgische mijnen moet binnen de drie jaar achter de rug zijn en het wettelijk verbod duurt vijf jaar.

  De Standaard,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een bestaand verbod

  Voorts wordt een bestaand verbod op gebruik van nazisymbolen uitgebreid tot leuzen en merktekenen die lijken op nazisymbolen.

  NRC,

  Volgens Fischler blijft het verzet van de bevolking tegen het gebruik van hormonen even groot als vroeger en is er geen reden om het bestaande verbod op te heffen.

  De Standaard,

  • een dreigend verbod

  Maar mogelijke stemmenwinst van de provocatiecampagne valt weg tegen een nu dreigend verbod van de extreemrechtse partij.

  NRC,

  Het dreigende verbod op embryo-onderzoek had een mobiliserende werking op de gemeenschap van medische onderzoekers.

  http://www.bsk.utwente.nl/bw/index.html

  • een (algemeen) geldend verbod

  Deze zomer maakt de krant veel stampij over tot mislukken gedoemde pogingen van de politie om het geldende verbod op topless zonnen te handhaven op de stranden van Copacabana en Ipanema.

  http://www.groene.nl/2000/8/rz_brasil.html,

  Maar er bestaat geen algemeen geldend verbod de tragedie van de joden te verfilmen.

  NRC,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • het in het eerste, tweede, vierde lid gestelde verbod
  • de in het eerste en tweede lid gestelde verboden

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt slechts, nadat de betrokkene door het college is aangeschreven, dat dit verbod ten aanzien van de in die aanschrijving te noemen diersoorten van toepassing is.

  http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

  Burgemeester en wethouders kunnen de rechthebbende op een onroerend goed gelegen binnen een krachtens het eerste lid aangewezen gedeelte van de gemeente ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.

  http://www.loppersum.nl/asp/Bestuur/Bestandsbeheer/Vero_APV_031215.pdf

  De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voorzover artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

  http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

  Het college kan de rechthebbende op een onroerend goed gelegen binnen een krachtens het derde lid aangewezen gedeelte van de gemeente ontheffing verlenen van het in het vierde lid gestelde verbod.

  http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

  • een uitgevaardigd verbod

  Het uitgevaardigde verbod wil deze vervuiling uit de straten van Overpelt bannen.

  http://www.overpelt.be/index.wsql

  Het vorige maand door de Verenigde Naties uitgevaardigde verbod op lijndiensten en het totale handelsembargo zijn bedoeld om de Haïtiaanse legerleiding van generaal Raoul Cedras te bewegen af te treden en Aristide, die in 1991 bij een bloedige coup werd verdreven, toe te staan terug te keren.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: aan

  • een verbod aan bisschoppen
  • een verbod aan Europese bedrijven
  • een verbod aan pensioen-bv's

  Enig redelijk belang voor een verbod aan pensioen-bv's om iets anders te doen dan de uitvoering van pensioentoezeggingen lijkt ondertussen niet aanwezig.

  NRC,

  Er is sprake van een verbod aan Europese bedrijven zich te schikken naar de omstreden wetten en de mogelijkheid om schadevergoeding te bekomen voor Europese rechtbanken, van een geschillenpanel voor de Wereldgezondheidsorganisatie, van weigering van visa aan Amerikaanse zakenlui en van de aanleg een lijst van Amerikaanse bedrijven die profiteren van de sancties.

  De Standaard,

  Het afschaffen van de aflaten, het afschaffen van wetten, die het kerkelijk grootgrondbezit bevoordeelden, herverdeling van het kerkelijk grootgrondbezit, verregaande terugdringing van de macht van de Inquisitie, een verbod aan bisschoppen om gelden, die zij ten koste van het volk vergaard hadden, buiten de bisdommen te brengen.

  http://home.wanadoo.nl/iki/inq-dro.htm

  Voorzetsel: op

  • een verbod op abortus
  • een verbod op alcohol
  • een verbod op bedelen
  • een verbod op chemische wapens
  • een verbod op cookies
  • een verbod op crowdsurfen
  • een verbod op de jacht
  • een verbod op dierproeven
  • een verbod op discriminatie
  • een verbod op doping
  • een verbod op dubbele nationaliteit
  • een verbod op echtscheiding
  • een verbod op embryo-onderzoek
  • een verbod op euthanasie
  • een verbod op gezichtbedekkende kleding
  • een verbod op handel met voorkennis
  • een verbod op het klonen van mensen
  • een verbod op hoofddoekjes
  • een verbod op hormoonvlees
  • een verbod op junkmail
  • een verbod op kernproeven
  • een verbod op kinderarbeid
  • een verbod op landmijnen
  • een verbod op nachtarbeid
  • een verbod op nachtvluchten
  • een verbod op opiumteelt
  • een verbod op reclame
  • een verbod op roken
  • een verbod op vuurwapens
  • een verbod op wapenbezit

  Na de moord op zestien schoolkinderen en hun juf in het Schotse Dunblane beloofde de regering een verbod op vuurwapens.

  De Standaard,

  Wyld vindt een verbod op wapenbezit onzinnig en een schending van de mensenrechten.

  De Standaard,

  De discussie over het verbod op roken in openbare gebouwen ligt nog vers in het geheugen.

  De Standaard,

  Een voor de hand liggende maatregel is een verbod op nachtvluchten tussen 23.00 en 7.00 uur.

  http://www.milieudefensie.nl/persber/mobicamp/schirott.htm,

  Dat wetsontwerp handhaaft het verbod op nachtarbeid, maar legt dezelfde uitzonderingen vast voor mannen als vrouwen.

  De Standaard,

  De jongeren raakten het na een chaotische zitting eens over een verbod op kinderarbeid, het aanpakken van de fiscale fraude en het mondiaal heffen van vermogensbelasting en energiebelasting.

  De Standaard,

  CDA'er Van Velzen en D66'er Van der Laan wijzen erop dat een meerderheid van het parlement voor een verbod op junkmail was.

  Trouw,

  President Clinton zei dat de handtekeningen die al onder het verdrag staan, neerkomen op een verbod op kernproeven "nog voordat het verdrag formeel van kracht wordt".

  De Standaard,

  "Een verbod op hormoonvlees schept een controleprobleem", aldus Bergwerff.

  http://oud.refdag.nl/gezo/990511gezo01.html,

  De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) zal de ouders die willen dat de openbare Haagse Vliegerschool een verbod op hoofddoekjes schrapt, gelijk geven.

  Trouw,

  De Duitse minister van Wetenschapsbeleid, Jürgen Rüttgers, riep op tot een wereldwijd verbod op het klonen van mensen.

  De Standaard,

  Het management van de genoteerde onderneming moet er zorg voor dragen dat elke persoon in de onderneming voor wie het verbod op handel met voorkennis geldt, de grootste discretie aan de dag legt met betrekking tot de bevoorrechte informatie en nalaat hiervan enig gebruik te maken.

  http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9920173/ info%20slides/paper%20IPO.doc,

  Het strafrechtelijk verbod op euthanasie blijft in dit wetsvoorstel dan ook onverkort gehandhaafd.

  http://www.cvp.be/senaat/rondom/wetsvoorsteleuthanasie.htm

  Toen parlementslid Powell in 1984 'The Unborn Children (Protection) Bill' introduceerde, bleek dat de overgrote meerderheid van het Britse Lagerhuis voor een verbod op embryo-onderzoek was.

  http://www.bsk.utwente.nl/bw/index.html,

  Waarom een verbod op doping?

  http://www.wvc.vlaanderen.be/dopinglijn/paginas/vraag1.htm

  Voor de meesten betekent het bestaande verbod op dubbele nationaliteit dat zij dan hun "eigen" paspoort, plus de daaraan verbonden pensioenen of sociale voorzieningen, kwijt zouden raken.

  De Standaard,

  Zo geldt onder andere een verbod op discriminatie bij dienstenverkeer, bij goederenverkeer, bij personenverkeer, bij fiscale heffingen, bij kapitaalverkeer en bij vestigingsrecht.

  http://www.europese-beweging.nl/3gebruik/meerwt3/meerwt3.htm

  Sjöstedt pleit voor een volledig verbod op dierproeven in combinatie met een verbod om producten op de markt te brengen.

  http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

  Komt het verbod op de reclame er, dan moeten we twee, drie stappen terugzetten.

  De Standaard,

  Als één van de eerste landen voerde België een verregaand verbod op de landmijnen in.

  De Standaard,

  Daarnaast wordt handhavingscapaciteit ingezet bij het toezicht op de naleving van het verbod op de jacht van ganzen.

  http://www.aid.nl/index2.html,

  Het verbod op bedelen in Groningen komt niet uit de lucht vallen.

  Dagblad van het Noorden,

  Hij [...] denkt aan de nota die circuleert met een pleidooi voor een algemeen verbod op alcohol binnen het gebouw.

  De kinderen van Arthur, Kristien Hemmerechts,

  Hij weigert zich uit te spreken voor een verbod op abortus.

  De Standaard,

  Het verbod op chemische wapens dat in dit verdrag is opgenomen, wordt eind april van kracht.

  De Standaard,

  Een verbod op cookies maakt het surfen alleen maar trager, ingewikkelder èn duurder.

  de Volkskrant,

  Het verbod op crowdsurfen wordt door het publiek opgevolgd.

  ANP,

  Het ROC gaf drie redenen voor het verbod op gezichtsbedekkende kleding.

  http://www.minocw.nl/brief2k/2003/doc/25011b.PDF

  Na het verbod op opiumteelt viel in veel stammen elke economische activiteit stil.

  De Standaard,

  Voorzetsel: tegen

  • een verbod tegen homo's

  Ze bleven hem trouw, ook al waren ze diep teleurgesteld dat hij het verbod tegen homo's in de strijdkrachten niet ongedaan maakte.

  De Standaard,

  • een verbod tegen spam

  Ook de andere leden van de Europese Unie hebben zich verplicht dit jaar een verbod tegen spam in te stellen.

  Nederlands Dagblad,

  Voorzetsel: tot

  • een verbod tot publicatie van de gegevens
  • een verbod tot het stoken van vuur
  • een verbod tot het verbranden van afval
  • een verbod tot vissen in de driemijlszone

  De werkgeversorganisatie van de autosector, Febiac, de Federatie van Onafhankelijke Auto-Invoerders (FOAI) en de Belgische staat hebben een akkoord bereikt dat het verbod tot publicatie van de gegevens van de inschrijvingen van nieuwe voertuigen opheft.

  De Standaard,

  Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua overweegt om het verbod tot vissen in de driemijlszone door grotere schepen op tong en schol uit te breiden tot alle vissoorten.

  http://www.envirodesk.com/site/news.asp?module=NEWS=DETAILS=3822,

  Zo hanteert de gemeente Meerssen (Limburg) in principe het verbod tot het stoken van vuur.

  http://www.milieuom.nl/nota.pdf,

  Bovendien bemoeilijkt zo'n situatie de handhaving van het verbod tot het verbranden van afval buiten inrichtingen.

  http://www.milieuom.nl/nota.pdf,

  • een verbod tot eind juni 2003
  • een verbod tot het einde van het seizoen

  Maandag e.k. stemt een werkgroep met vertegenwoordigers van de EU-lidstaten over het Europese Commissievoorstel tot uitstel van een verbod tot eind juni 2003.

  http://www.gaia.be/nl/nieuws/191199.html,

  Wij hadden gehoopt op een verbod tot het einde van het seizoen op 31 januari.

  De Standaard,

  Voorzetsel: van

  • een verbod van autotelefoons
  • een verbod van chemische wapens
  • een verbod van discriminatie
  • een verbod van eigenrichting
  • een verbod van embryo-onderzoek
  • een verbod van foltering
  • een verbod van geweld
  • een verbod van kernproeven
  • een verbod van nachtvluchten
  • een verbod van slavernij
  • een verbod van softdrugs
  • een verbod van wreedheid jegens dieren

  Het verbod van wreedheid jegens dieren is al oud, maar helaas nauwelijks van toepassing op de industriële vleesproductie.

  http://www.gaia.be/nl/column/kraes.html,

  Ontgoochelend ook was het de migratiestop en het verbod van softdrugs verworpen te zien.

  http://www.liberaalappel.org/doelstellingen.php

  Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966), dat onder meer een verbod van foltering en een verbod van slavernij inhoudt.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  Het verbod van nachtvluchten over drie Brusselse gemeenten werd ongedaan gemaakt.

  De Standaard,

  Op de Ontwapeningsconferentie in Genève heeft India donderdag geweigerd in te stemmen met het ontwerpverdrag voor een algeheel verbod van kernproeven.

  De Standaard,

  Het verbod van geweld, en zelfs de dreiging daarmee, tussen staten vormt de grondslag van het Handvest van de Verenigde Naties.

  NRC,

  Het verbod van eigenrichting is een algemeen rechtsbeginsel.

  http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9829460/straf.pdf,

  Anderzijds gaf de regering ook duidelijke signalen af dat ze geen algeheel verbod van embryo-onderzoek voorstond.

  http://www.bsk.utwente.nl/bw/index.html

  De rechtbanken doen beroep op het verbod van discriminatie of de vrijheid van onderwijs!!

  http://users.skynet.be/sky50779/recht1.htm

  Hij doet dit omdat de federale minister van Buitenlandse Zaken vorige zaterdag in een opinieartikel in De Standaard de deelstaten verweet te talmen met de goedkeuring van de Internationale Conventie over het verbod van chemische wapens.

  De Standaard,

  Dat konden we gisteren zelf vaststellen toen rijkswachtcommandant Flor Koninckx ons vanuit zijn auto met luide stem liet weten geen voorstander te zijn van een verbod van autotelefoons: "De techniek kan je toch niet tegenhouden."

  De Standaard,

  • een verbod van de politie
  • een verbod van de rechter
  • een verbod van de SP-top
  • een verbod van de Verenigde Naties

  Frankrijk, Rusland en China hebben een ontwerp-resolutie opgesteld die voorziet in opheffing van het verbod van de Verenigde Naties op olie-export door Irak.

  NRC,

  In Den Haag was een vredesbijeenkomst gepland voor de Amerikaanse ambassade, maar na een verbod van de politie weken de enkele tientallen demonstranten uit naar het Malieveld.

  NOS Nieuws,

  Zolang er geen verbod van de rechter ligt, gaan we verder.

  Algemeen Dagblad,

  Claes zei gisteren dat hem niets te verwijten valt, behalve misschien dat hij te veel vertrouwen heeft gesteld in de voormalige penningmeester van de SP, Etienne Mangé. Die heeft onlangs toegegeven dat hij in 1989 een gift van 50 miljoen frank heeft aangenomen van helikopterfabrikant Agusta, ondanks een verbod van de SP-top.

  NRC,

  • een verbod van 6 maanden
  • een verbod van acht uur
  • een verbod van twee weken
  • verbod van 1 september tot en met 15 februari

  Wie een dijkverbod overtreedt krijgt een verbod van twee weken.

  News.nl,

  In andere kwetsbare gebieden: verbod van 1 september tot en met 15 februari (inclusief stalmest).

  http://www.hasselt.be/open.php?lang=nl=menu

  Dat betekent elke keer een procesverbaal van 175 gulden en een verbod van acht uur om zich op de Wallen op te houden.

  NRC,

  Een tijdelijk verbod van 6 maanden op het voederen van vleesbeendermeel aan alle landbouwhuisdieren wordt ingevoerd.

  http://www.nice-info.be/html/PROF/prof_setNN.htm?http://www.nice-info.be/html/PROF/NUTRINEWSONLINE/NN0401bseART.htm,

  Voorzetsel: voor

  • een verbod voor ambtenaren
  • een verbod voor artsen
  • een verbod voor Gerry Adams
  • een verbod voor journalisten
  • een verbod voor ondernemingen
  • een verbod voor overheden
  • een verbod voor particulieren
  • een verbod voor vakbonden

  Ook verklaarde hij een snelle herinvoering te willen van het verbod voor vakbonden om bij arbeidskonflikten steunakties te voeren bij andere fabrieken dan die waar het konflikt zich afspeelt.

  De Standaard,

  Het verbod voor journalisten om namen openbaar te maken van mensen tegen wie een justitieel onderzoek loopt, wordt ingetrokken.

  NRC,

  In de zaak Pfeiffer oordeelde het Hof dat een nationaal verbod voor ondernemingen om handelsnamen te gebruiken op een wijze die verwarring kan veroorzaken met handelsnamen van een andere onderneming, onder de reikwijdte van artikel 43 EG [...] viel.

  http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/wiarda/pw.cgi/2001/index.html,

  Verbod voor overheden om obo's te verplichten te handelen in strijd met de Mededingingswet.

  http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_adviezen_9912,

  Het verbod voor particulieren om aanplakbiljetten te (laten) drukken op wit papier.

  http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/33n4/dupont.htm

  De Amerikaanse president Clinton leek gisteren het zijne bij te dragen aan het totstandbrenging van duurzame vrede door te laten doorschemeren dat het verbod voor Gerry Adams om voet op Amerikaanse bodem te zetten, mogelijk zou worden opgeheven in ruil voor een positieve reactie op het initiatief van Major en Reynolds.

  NRC,

  Overigens blijft het verbod voor ambtenaren van de gemeente Dongeradeel om voor hun werk boerenbedrijven te bezoeken gewoon van kracht.

  http://www.dongeradeel.nl

  Maar een verbod voor artsen die alternatieve technieken toepassen als ze daarvoor niet specifiek opgeleid zijn, kreeg alleen van Agalev een meerderheid.

  De Standaard,

  • een verbod voor autobussen
  • een verbod voor motorvoertuigen
  • een verbod voor vrachtwagens
  • een verbod voor dierproeven
  • een verbod voor roken

  Is een eventueel verbod voor roken en open vuur duidelijk aangegeven.

  http://www.alkmaar.nl/gemeente/index.htm

  Van een verbod voor vrachtwagens, het houden van nadere verkeers- en geluidsonderzoeken kan geen sprake meer zijn.

  Meppeler Courant,

  Een ontheffing van het verbod voor motorvoertuigen kost ƒ 100.

  http://www.barneveld.nl/index2.html

  Antiproefdierorganisaties streven dan ook naar een Europees verbod voor dierproeven in de cosmetica branche.

  http://www.thelight.demon.nl/dierenleed/Main_page/index.htm

  Op de vraag hoever het college met de maatregelen aan de Noorder- en Bierkade en het algehele verbod voor autobussen in de Blokzijler stadskern is, antwoordde het college dat met betrekking tot het laatste reeds in april dit jaar is besloten.

  Meppeler Courant,

  • een verbod voor de weekenden
  • een verbod voor een bepaalde tijdsduur
  • een verbod voor onbepaalde tijd
  • een verbod voor veertien dagen

  Notoire overlastbezorgers kregen dit verbod voor veertien dagen opgelegd.

  http://www.gggd.amsterdam.nl/algemeen/jaarverslag/index.htm,

  Vanaf 1 januari 2001 is er een verbod voor onbepaalde tijd op het vervoederen van diermeel aan landbouwhuisdieren.

  http://www.veevleesei.nl/

  Het verbod voor de weekeinden geldt tot eind augustus.

  De Standaard,

  Wanneer er naar het oordeel van het college sprake is van overlast kan zij het verbod voor een bepaalde tijdsduur activeren.

  http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

  in voorzetselgroep


  • aan een verbod denken
  • aan een verbod vasthouden
  • aan een verbod werken
  • de hand houden aan een verbod
  • zich aan een verbod houden

  Ten eerste moet er streng de hand worden gehouden aan een verbod van het bouwen in de Maasvallei, ondanks de bezwaren van de Limburgse gemeenten.

  NRC,

  De ministers Netelenbos (Verkeer) en Korthals (Justitie) werken aan een verbod op het bezit en de verkoop ervan.

  Algemeen Dagblad,

  Justitie denkt zelfs aan een verbod, maar Gonggrijp weet bijna zeker dat de regering een dergelijke encodering niet kan verbieden.

  http://www.portablegear.nl/nieuws-detail.htm?NID=1490,

  Het Vaticaan toont begrip voor de pogingen van een vervolgde Kerk om te overleven, maar houdt angstvallig vast aan zijn verbod op vrouwelijke priesters.

  De Standaard,

  Veerman zei de wens van de Kamer te zullen overnemen, maar liet direct weten te weinig controleurs te hebben om na te gaan of alle hobbykippenhouders zich ook daadwerkelijk aan het verbod zullen houden.

  NRC,

  • achter een verbod staan
  • zich achter een verbod scharen

  De regering had beide kamers gevraagd zich uitdrukkelijk achter zo'n verbod te scharen.

  De Telegraaf,

  Het hele Europees parlement staat dus achter het verbod op hormonenvlees, maar de Europese ministerraad heeft het laatste woord.

  De Standaard,

  • bij een verbod blijven
  • belang hebben bij een verbod
  • zich bij een verbod neerleggen

  Sommige vogelhandelaren weigeren zich echter bij het verbod neer te leggen.

  De Telegraaf,

  Pronk blijft bij het verbod, zolang er geen nieuwe gegevens zijn die erop wijzen dat FR-720 ongevaarlijk is.

  Provinciale Zeeuwse Courant,

  Deze organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling heeft volgens Proefdiervrij echter helemaal geen belang bij zo'n verbod.

  Haarlems Dagblad,

  • een conventie inzake een verbod
  • een protocol inzake een verbod
  • een verdrag inzake een verbod
  • een wet inzake een verbod

  De Conventie inzake het Verbod op Chemische Wapens is een mijlpaal op het vlak van de ontwapening en één van de kernpunten van ons buitenlands beleid.

  De Standaard,

  Vajpayee zegt dat er geen sprake van is dat zijn land het verdrag inzake een verbod op atoomtests zal tekenen, zoals de Verenigde Staten hebben gevraagd.

  http://oud.refdag.nl/vp/980516vp01.html,

  Nederland heeft het protocol inzake het verbod op het klonen van mensen ondertekend.

  http://www.ub.rug.nl/eldoc/dnpp/pp/vvd/lire/3905/p001.pdf

  De door het Belgische parlement al aangenomen wet inzake het verbod op tabaksreclame.

  Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

  • met een verbod akkoord gaan
  • met een verbod breken
  • met een verbod dreigen
  • met een verbod komen
  • met een verbod instemmen
  • met een verbod rekening houden
  • in strijd met een verbod handelen

  Er werden 23 bonnen uitgedeeld (à 80 gulden) voor het parkeren in strijd met het verbod om stil te staan aan de Kerkweg te Giethoorn.

  Meppeler Courant,

  Vaak is dreigen met het verbod ook al voldoende, waardoor de nieuwe werkwijze veel meer oplevert dan de tientallen verboden alleen.

  Het Parool,

  De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met het verbod van de drijfjacht op herten en zwijnen.

  Provinciale Zeeuwse Courant,

  Journalisten moeten dan wel rekening houden met het verbod op laster of, zoals men dat in Bhutan noemt 'het een witte man een zwarte hoed opzetten'.

  http://www.openbaarministerie.nl/opportuu/0106/sig2.htm,

  Met de ontmoeting brak Major met het verbod op contacten met politici die banden hebben met terroristische groepen in Noord-Ierland.

  De Standaard,

  Ze hebben ingestemd met een verbod om de sportfoto's nog ooit te publiceren.

  NRC,

  President Bush heeft aangekondigd zo snel mogelijk met een verbod op het klonen van mensen te komen.

  NRC,

  • onder een verbod vallen

  Het met draagbare camera's filmen op straat valt niet onder het verbod.

  ANP,

  Bioscoopreclame zal niet onder het verbod vallen.

  De Limburger,

  Onder dat verbod valt niet alleen het verbod tot het aangaan van een sexuele relatie, maar ook het aangaan van andere relaties die de behandelrelatie denatureren en in gevaar brengen zoals een arbeidsrelatie.

  http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/verpleegkundigen_files/2000.236.htm

  • op een verbod aandringen
  • op een verbod betrekking hebben
  • op een verbod hopen
  • op een verbod neerkomen
  • op een verbod terugkomen
  • een controle op een verbod
  • een ontheffing op een verbod
  • een overtreding op een verbod
  • een uitzondering op een verbod
  • een verdrag op een verbod
  • een wet op een verbod

  De regering kwam vier uur later terug op het verbod dat in strijd is met de akkoorden van Oslo en sprak van een "vergissing".

  De Standaard,

  Het Parlement is bereid in heel specifieke gevallen een uitzondering op het verbod op dierproeven toe te staan.

  http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

  De konferentie doet eveneens een oproep om het verdrag op het verbod van de kernproeven nog dit jaar rond te krijgen.

  De Standaard,

  Zo'n erkenning houdt in dat de wet op het verbod op zondagwinkelen ter plaatse niet langer van kracht is.

  De Standaard,

  Zo was er in mei 1990 al een intern rapport van de Commissie waarin werd aangeklaagd dat de controle op het verbod op beendermeel bij de voeding van Britse runderen ver van sluitend was.

  De Standaard,

  Het deel dat betrekking heeft op het verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen was sinds 24 augustus 1999 reeds van kracht.

  http://www.uienteelt.nl

  Ten behoeve van een ontheffing op het verbod hoeft slechts aangetoond te worden dat het dier gefokt is en redelijk gehuisvest kan worden.

  http://www.schildpaddencentrum.nl/winkel.htm,

  Undercoveragenten besloten evenwel om overtredingen op het verbod te gaan onderzoeken.

  de Volkskrant,

  Wij hadden gehoopt op een verbod tot het einde van het seizoen op 31 januari.

  De Standaard,

  In Duitsland en andere belangrijke atletieklanden wordt een schorsing van vier jaar als onwettig beschouwd omdat het neerkomt op een verbod van het uitoefenen van een beroep.

  Meppeler Courant,

  Milieuorganisaties dringen al langer aan op een verbod op broomhoudende brandvertragers.

  http://www.zdnet.be/news.cfm?id=36877,

  • over een verbod debatteren
  • over een verbod nadenken
  • over een verbod spreken
  • een akkoord over een verbod
  • een discussie over een verbod
  • een verdrag over een verbod

  Het Louis XVI bureau waaraan president Kennedy in 1963 plaatsnam om het verdrag over het verbod van kernproeven te ondertekenen, ging voor ongeveer 44 miljoen frank van de hand, veertig keer meer dan de meest optimistische schatting aangaf.

  De Standaard,

  Daarna werkte hij vijf jaar in Bristol op een afdeling van het Britse ministerie van Milieuzaken waar hij zich eerst onledig hield met de telling van dagroofvogels, later met het akkoord over het verbod op de handel in bedreigde diersoorten en slagtanden.

  De Standaard,

  De discussie over het verbod op roken in openbare gebouwen ligt nog vers in het geheugen.

  De Standaard,

  Vorige week debatteerde de Kamer al over een verbod op leeftijdsdiscriminatie bij arbeid.

  Reformatorisch Dagblad,

  In het Europarlement wordt gesproken over een verbod op reclame voor kinderen.

  de Volkskrant,

  In de Europese Unie wordt nagedacht over een verbod op kinderreclame.

  ANP,

  • tegen een verbod demonstreren
  • tegen een verbod protesteren
  • tegen een verbod zijn
  • zich uitspreken tegen een verbod
  • zich verzetten tegen een verbod

  Vorig jaar hebben de studenten hier gedemonstreerd tegen een verbod een toneelstuk van Mickiewicz op te voeren dat enkele anti-Russische uitlatingen bevat.

  Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

  Het Duitse ministerie van Verkeer is tegen een verbod op mobiel bellen in de wagen, zoals Zwitserland er een invoert vanaf 1 september.

  De Standaard,

  De militanten protesteren tegen Turkije en tegen het verbod dat Duitsland eind vorig jaar uitvaardigde voor diverse Kurdische groepen.

  Meppeler Courant,

  Nederland heeft zich lang verzet tegen het verbod.

  NRC,

  "Maar een opkomst van driekwart is niet laag", aldus Aho, die wees op het vorige Finse referendum, in 1931, toen de Finnen zich tegen het verbod op alcohol uitspraken.

  NRC,

  • tot een verbod besluiten
  • tot een verbod komen
  • tot een verbod leiden
  • tot een verbod oproepen
  • tot een verbod overgaan

  De school wil niet tot een verbod van zwoele kleding overgaan.

  ANP,

  Soms leidt dit tot een verbod op toepassing van een bouwmateriaal in een bepaald toepassingsgebied of tot toelating onder speciale voorwaarden.

  http://www.dubo-centrum.nl/

  Amnesty International riep op tot een verbod op het gebruik van geheim bewijsmateriaal om mensen tijdens deportatieprocessen in hechtenis te houden.

  http://www.amnesty.nl/landeninfo.html

  Maar pas deze week kwam het tot een verbod van Tiels burgemeester E.J. van Tellingen.

  NRC,

  In de zomer van het afgelopen jaar besloot het Congres tot een verbod op kernproeven voor een periode van negen maanden ingaande 1 oktober 1992.

  NRC,

  • de afkondiging van een verbod
  • de afschaffing van een verbod
  • de behandeling van een verbod
  • de handhaving van een verbod
  • de herziening van een verbod
  • de intrekking van een verbod
  • de invoering van een verbod
  • de naleving van een verbod
  • de opheffing van een verbod
  • de ontheffing van een verbod
  • de opschorting van een verbod
  • de overtreding van een verbod
  • de schending van een verbod
  • de schrapping van een verbod
  • de toepassing van een verbod
  • de uitbreiding van een verbod
  • de uitvoering van een verbod
  • de verbreding van een verbod
  • de versoepeling van een verbod
  • de vrijstelling van een verbod
  • het effect van een verbod
  • het gevolg van een verbod
  • het principe van een verbod
  • het uitstel van een verbod
  • pleitbezorger van een verbod
  • voorstander van een verbod

  Tijdens de behandeling van het besluit voor een vrijstelling van het verbod van individuele verticale prijsbinding voor dagbladen [...] liet de toenmalige minister van Economische Zaken Wijers duidelijk merken dat hij niet enthousiast was over deze sectorspecifieke uitzondering van dagbladen.

  http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/wiarda/pw.cgi/2001/index.html

  De dierenrechtenorganizatie Gaia denkt dat Canada, dat een uitstel van het verbod nastreeft, zijn grote winsten en belastinggelden uit de bontindustrie wil veilig stellen.

  De Standaard,

  Hij kondigde aan in het kader van de Westeuropese Unie (WEU) [...] te willen ijveren voor een verbreding van het verbod op het gebruik van antipersoonsmijnen.

  De Standaard,

  Zelfs indien de ministers van Landbouw volgende week instemmen met een versoepeling van het verbod, voorgesteld door de Europese Commissie, kunnen ze waarschijnlijk nog niet terug.

  De Standaard,

  J.V. is van mening dat het niet verboden is af te wijken van het principe van het verbod van retroactiviteit, maar dit enkel op basis van een wet en niet op basis van de wil van een rechter.

  http://www.asf.be/AssisesRwanda2/nl/nl_JPI_competenceuniv.htm

  De steun voor de schrapping van het verbod op echtscheiding kalft sedert de zomer, toen hij nog rond zeventig procent lag, zienderogen af.

  De Standaard,

  De toepassing van het verbod van bevoorrechte toegang, de toepassing van het verbod verbintenissen over te nemen en voorschotten in rekening-courant te verlenen.

  http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/cig/g4000.htm

  Het was ook de Britse vertegenwoordiger die zich verzette tegen een uitbreiding van het verbod op discriminatie.

  De Standaard,

  Irak is bereid de onderhandelingen met de Verenigde Naties te hervatten over een tijdelijke opschorting van het verbod olie te exporteren, mits de VN de begeleidende voorwaarden versoepelen.

  NRC,

  Een schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur (daaronder inbegrepen een overtreding van het verbod tot détournement de pouvoir) kan worden gezien als een aanwijzing dat de belangenafweging gebrekkig is geweest.

  http://ruljis.leidenuniv.nl/group/jfsa/www/migrecht/vernieuwing/nl%20versie/teksten_online.htm,

  In andere gemeenten is het daarentegen mogelijk om een ontheffing van het verbod te krijgen.

  http://www.milieuom.nl/nota.pdf,

  Na dertien uur vergaderen stemden zeven van de vijftien lidstaten maandagnacht in het comité tegen een opheffing van het verbod op sperma, vet en gelatine.

  De Standaard,

  Om de naleving van het verbod te verifiëren hebben de wetenschappelijke experts een globaal controlenetwerk ontworpen.

  De Standaard,

  Zij willen een herziening van het verbod.

  De Standaard,

  Frankrijk en Rusland [...] ijveren voor versoepeling van de sancties, dat wil zeggen voor intrekking van het verbod om olie te exporteren.

  NRC,

  Fleurop is een van de 49 bedrijven en bedrijfscombinaties die na afkondiging van het verbod een verzoek tot ontheffing indienden.

  NRC,

  Het hof van beroep van Brussel heeft gisteren de behandeling van het verbod op nachtvluchten op de luchthaven van Zaventem verdaagd.

  De Standaard,

  Een onbedoeld effect van het verbod op kinderarbeid tot twaalf jaar was de toename van fabrieksarbeid door vrouwen en jeugdige werknemers van boven de twaalf jaar, voor wie zeer lange arbeidsdagen golden, inclusief nachtarbeid.

  http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd,

  De samenwerking tussen de Turken en Eurometaal is een direct gevolg van het verbod van de Duitse regering om de in Liebenau geproduceerde granaten te leveren aan de Turkse regering.

  Meppeler Courant,

  In april kregen de pleitbezorgers van een verbod de opmerkelijke steun van vijftien gepensioneerde generaals.

  De Standaard,

  Het waarschuwde woensdag een andere krant, omdat die had nagelaten schendingen van een verbod op voetzoekers te bekritizeren.

  De Standaard,

  In de praktijk blijkt dat de uitvoering van een verbod op voeren van diermeel toch niet perfect werkt.

  http://www.id.dlo.nl/bse/

  Agalev is onder andere voorstander van een verbod op aanvalsdressuur voor particulieren en sensibiliserende maatregelen pro sterilisatie.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  De Bulgaarse president, Zjeljoe Zjelev, heeft zijn veto uitgesproken over de gisteren door het parlement besloten afschaffing van een verbod om ex-communisten te benoemen op hoge functies aan de universiteiten.

  NRC,

  Door handhaving van een verbod op het gebruik van cbe's in chocolade blijft volgens Welmuth nu de ridicule situatie bestaan, dat produkten [...] uit andere lidstaten vrijelijk mogen worden geïmporteerd, terwijl die produkten in Nederland niet mogen worden gemaakt voor de binnenlandse markt.

  NRC,

  De Europese Commissie is voorstander van de invoering van een verbod voor toestellen met een hushkit.

  http://www.brusselsairport.be/environment/,

  • voor een verbod ijveren
  • voor een verbod pleiten
  • voor een verbod zijn
  • een basis voor een verbod
  • een campagne voor een verbod
  • een drijfveer voor een verbod
  • een pleidooi voor een verbod
  • een reden voor een verbod
  • een voorstel voor een verbod
  • plannen voor een verbod
  • steun voor een verbod

  Als de pleidooien voor het verbod op kinderarbeid (fabrieksarbeid) weerklank vinden, dan zal dit nog niet veel verhelpen aan de arbeid die kinderen elke dag verrichten.

  http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/cop/Dutch/publication.htm

  Die pragmatische benadering leidt in dit preadvies tot steun voor een verbod van het kloneren van mensen, omdat het belang van het kind zou moeten prevaleren.

  http://www.ub.rug.nl/eldoc/dnpp/pp/vvd/lire/3904/p002.pdf

  Het voorstel voor een verbod van de SPO werd gisteren door de procureur-generaal ingediend.

  NRC,

  In Nederland zag de regering zich genoodzaakt voortijdig uitgelekte plannen voor een verbod in te trekken.

  De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

  De leidraad van Van der Hoeven gaat een stap verder, en noemt kleding voldoende reden voor een verbod.

  NRC,

  Als we terugkijken in de geschiedenis, lijken eerder economische motieven de drijfveer voor dat verbod te zijn.

  http://oud.refdag.nl/gezo/990511gezo01.html,

  De basis voor dit verbod [...] heeft een biologische fundering.

  http://www.vub.ac.be/CLWF/semiotiek.pdf,

  Agalev pleit onder andere voor een verbod op nachtvluchten.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  De Britse regering heeft zich aangesloten bij een wereldwijde campagne voor een verbod op landmijnen.

  De Standaard,

  De fracties die voor een verbod zijn, vinden het houden van nertsen om ethische redenen onverantwoord.

  NRC,

  Groot-Brittannië voegt zich daarmee bij de dertig landen die voor een verbod ijveren.

  De Standaard,

  met infinitief met om te


  • een verbod om te doden
  • een verbod om te roken
  • een verbod om te zwemmen

  Het verbod om te doden, heeft dat ook betrekking op de doodstraf?

  http://www.bezinningscentrum.nl/indemarge/ssi_indemarge/pdf_indemarge_hor/marge397.pdf

  Het verbod om te zwemmen heeft te maken met de veiligheid van de zwemmers.

  http://www.iwbp.nl/backoffice/upload/uploadedpdf-av/Keur%20waterbeheer.pdf,

  Het verbod om te roken kan evenwel niet zover strekken, dat het roken in de gebouwen en in de bijbehorende tuinen die in of nabij een bos of natuurgebied liggen, niet meer mogelijk is.

  http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • verbod of bevel
  • bevel of verbod

  Zij verwijst naar in de lidstaten gangbare praktijk voor verbodsacties, hetgeen voor Nederland betekent dat geen bevel of verbod in kort geding wordt toegewezen zonder dat de President een voorlopig oordeel over de vermeende onrechtmatigheid heeft gegeven.

  http://www. ivir. nl/medewerkers/dommering. html

  Een dergelijk verbod of bevel kan eventueel worden versterkt met een dwangsom.

  http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

  De rechter kan een verbod of bevel uitspreken.

  http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

  • verbod of gebod

  Hij is niet boos op jou, maar reageert op jouw verbod of gebod!

  http://www.ouder-kindzorg.nl/

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen