kapverbod


kapverbod 1.0

verbod op het kappen van hakhout, van een of meer bomen of van bossen; in het bijzonder: volgens een verordening geldend verbod op het kappen van hakhout en een of meer bomen, tenzij daarvoor uitdrukkelijk een vergunning is afgegeven

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kapverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient om waardevolle bomen te behouden en/of om ontbossing tegen te gaan; kan ook dienen om (broedende) vogels te beschermen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kan inhoudelijk per gemeente of per provincie sterk verschillen
 • [Betrokkene] wordt vaak uitgevaardigd door de gemeente, maar ook door de provincie of een rijksdienst opgelegd worden
 • [Toepassingsgebied of bereik] is van toepassing op het kappen (vellen, rooien) van hakhout, een of meer waardevolle bomen of boomsoorten, maar kan ook van toepassing zijn op gehele bossen

Hoofdsemagram: verbod


Algemene voorbeelden


Volgens Greenpeace is er maar één manier om de oerbossenproblematiek op te lossen: "per nu" stoppen met kappen. Visseren: "We zullen ons moeten bezinnen op de vraag wat we met de oerbossen willen. Daarom bepleiten wij een moratorium, zoals dat bijvoorbeeld voor het Great Bear Rainforest in British Columbia al geldt." De milieuactiviste erkent dat zo'n kapverbod veel geld – "ongeveer 15 miljard dollar per jaar" – gaat kosten, al is het alleen maar om de houtindustrie schadeloos te kunnen stellen.

Reformatorisch Dagblad,

Het burenrecht kent de bepaling dat een nabuur verwijdering kan vorderen van bomen, heesters en heggen die te dicht bij de erfgrens staan (artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek). Op grond van jurisprudentie is voor tussenkomst van de rechter tot handhaving van deze bepaling van het burenrecht slechts plaats indien het kapverbod het gestelde belang niet kan dienen of indien onder de gegeven omstandigheden moet worden aangenomen dat de gemeente bij afweging van het overheidsbelang tegen het particulier belang in redelijkheid niet tot het handhaven van het kapverbod heeft kunnen komen. Het kan immers niet zo zijn dat het kapverbod wel van toepassing is op de eigenaar van een boom, maar niet op de buurman die verwijdering van de boom vordert.

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Dinkelland/CVDR202739.html,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • gelden

Binnen de bebouwde kom geldt meestal een kapverbod op grond van de algemene plaatselijke verordening of een gemeentelijke bomenverordening. Buiten de bebouwde kom is het kappen van bomen geregeld in de Wet natuurbescherming (voorheen de Boswet) (artikel 4.1 tot en met 4.9).

https://www.plasbossinade.nl/kennis-delen/blog/kappen-van-bomen-over-de-bomen-en-het-bos,

In de Flora- en Faunawet wordt geen datum genoemd voor het broedseizoen. Op het moment dat beschermde inheemse broedvogels bezig zijn met hun broedproces, mogen er geen verstorende werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden, dus ongeacht de periode van het jaar. Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 augustus. In deze periode geldt er dan ook een kapverbod

https://www.politiedierenenmilieu.nl/nieuws/602-broedseizoen-dus-kapverbod.html,

In de meeste gevallen mag u bomen in uw tuin kappen. Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de Groene Kaart staan, geldt een kapverbod. Wanneer u toch zo'n boom wilt kappen, vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor kappen aan.

https://www.meppel.nl/Inwoner/Wonen_ver_bouwen/Ver_bouwen_slopen/kapvergunning

als object bij een werkwoord


 • aan kapverbod afkondigen
 • een kapverbod indienen
 • een kapverbod opleggen

China kondigt kapverbod bomen af. De autoriteiten in de Chinese provincie Sichuan hebben het kappen van bomen in de bovenstroom van de Yangtze-rivier per 1 september verboden. Ook is er een graasverbod voor vee afgekondigd. Massale ontbossing is volgens de autoriteiten mede verantwoordelijk voor de omvangrijke overstromingen van de afgelopen weken in het oostelijke deel van de rivier, nabij de miljoenenstad Wuhan.

https://www.nrc.nl/nieuws/1998/08/24/china-kondigt-kapverbod-bomen-af-7411814-a46561,

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet bevat bepalingen over de bescherming van natuur en dier- en plantensoorten, maar ook over de bescherming van houtopstanden buiten de bebouwde kom Boswet. Alle provincies hebben verordeningen vastgesteld waarin is geregeld hoe een kapmelding moet worden ingediend, waaraan herbeplanting moet voldoen en wanneer ontheffing van de herbeplantingsplicht kan worden verleend. Sommige provincies hebben ook beleidsregels vastgesteld waarin bijvoorbeeld is aangegeven wanneer een kapverbod wordt opgelegd.

https://www.bomenstichting.nl/nieuwsarchief/houtopstanden-en-de-wet-natuurbescherming.html

In uitzonderingsgevallen kunnen Gedeputeerde Staten een kapverbod opleggen wanneer het natuur- of landschapsschoon ernstig in gevaar is. In de praktijk gebeurt dat slecht af en toe, zoals in gevallen waarbij het om zeer oude bomen of buitengewoon waardevolle boomgemeenschappen gaat.

https://www.bomenrecht.nl/wet-natuurbescherming/

Gaat u een bos kappen of rooien, dan moet u in een aantal situaties minimaal 1 maand van tevoren een kapmelding indienen. In Nederland wordt bos beschermd door de Wet natuurbescherming. Daarin staat dat mensen die bos willen kappen, dit moeten melden bij de provincie of bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) [...]. De provincie of RVO.nl kan een kapverbod opleggen. Mag u wel kappen? Dan bent u verplicht om ook weer nieuwe bomen aan te planten. Bossen maken vaak deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/natuur-en-landschap/bomen/bos-en-bomen-kappen

 • een kapverbod rechtvaardigen

Ook wanneer bomen en struiken door brand, storm of ziekte verloren gaan dient u hiervan melding te doen [...]. Na de melding krijgt u een ontvangstbevestiging. Gedeputeerde Staten zullen dan beoordelen of er omstandigheden zijn die een kapverbod rechtvaardigen. Na het verstrijken van de termijn (zes weken) mag de houtopstand, zonder tegenbericht, worden geveld.

https://www.limburg.nl/publish/pages/1644/toelichting_meldingformulier_houtopstanden.docx

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • het kapverbod in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • het kapverbod in de Bomenverordening (BVO)

Is het kapverbod in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of Bomenverordening (BVO) nog wel up tot date? En in overeenstemming met het bomenbeleid? Kunnen beheerplannen nog wel uitgevoerd worden of is de APV/BVO te strikt of verdwijnen er ongewild juist teveel bomen? Onze boomjurist kan voor u een quickscan op het kapverbod in APV/BVO uitvoeren met daaraan gekoppeld het bomenbeleid en een advies over mogelijkheden die de APV of BVO biedt tot deregulering en/of tot extra bescherming van bomen.

http://www.cobra-adviseurs.nl/groenjuristen/themas/wet-en-regelgeving/kapverbod

Voorzetsel: om

 • een kapverbod om houtopstanden te vellen
 • een kapverbod om bomen en/of houtopstanden te vellen

De Gemeente Barneveld heeft een "Verordening op het vellen van houtopstanden", de zogenaamde "Kapverordening". In die verordening is sprake van een kapverbod om houtopstanden te vellen anders dan bij wijze van dunning, tenzij een kapvergunning is verkregen van het college van burgemeester en wethouders.

http://www.barneveld.nl/index2.html

Een bomenverordening is een gemeentelijke verordening waarin sprake is van een kapverbod om (aangewezen) bomen en/of houtopstanden te vellen, tenzij men een vergunning of ontheffing voor kap heeft verkregen van het College van burgemeester en wethouders. De bomenverordening is een algemeen bindend voorschrift, een wettelijke regeling vastgesteld door de gemeenteraad (artikel 149 gemeentewet).

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-23390.html,

Voorzetsel: van

 • een kapverbod van twee jaar

De Braziliaanse regering heeft maatregelen genomen om de voortgaande ontbossing van het Amazone-regenwoud tegen te gaan. Ze stelde donderdag een kapverbod van twee jaar in voor mahoniehout en voor een tweede harde houtsoort die bekend staat als "virola surinamensis". Ook mag een deel van de bosgrond niet meer in landbouwgrond worden omgezet.

De Standaard,

Voorzetsel: voor

 • een kapverbod voor bijzondere bomen
 • een kapverbod voor mahoniehout
 • een kapverbod voor virola surinamensis

Rotterdam gaat monumentale bomen beter beschermen. De gemeenteraad van Rotterdam heeft vandaag op initiatief van GroenLinks besloten om een kapverbod voor bijzondere bomen op te nemen in de APV.

https://rotterdam.groenlinks.nl/nieuws/kapverbod-voor-monumentale-bomen,

De Braziliaanse regering heeft maatregelen genomen om de voortgaande ontbossing van het Amazone-regenwoud tegen te gaan. Ze stelde donderdag een kapverbod van twee jaar in voor mahoniehout en voor een tweede harde houtsoort die bekend staat als "virola surinamensis". Ook mag een deel van de bosgrond niet meer in landbouwgrond worden omgezet.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • oplegging van een kapverbod

Net als onder de Boswet is het doel van de regels met betrekking tot houtopstanden onder de Wnb de instandhouding van het bosareaal. Om deze doelstelling te realiseren blijven de meldplicht, herplantplicht en mogelijke oplegging van een kapverbod ingeval van houtkap bestaan. De kap dient daarbij wel nog steeds een bepaalde omvang en locatie te hebben. Enkel houtopstanden groter dan 10 are of 20 rijbomen en gelegen buiten de bebouwde kom worden gereguleerd.

http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/bescherming-van-houtopstanden-onder-de-wet-natuurbescherming-deel-1/,

 • de eis voor een kapverbod

De procedures schijnen speciaal de pik te hebben op Amsterdam. In de hoofdstad kun je niet naar een boom wijzen of de eis voor een kapverbod ligt al bij de Raad van State. En de gemeente verliest een angstig groot deel van dergelijke procedures.

https://www.nrc.nl/nieuws/1995/02/13/slapende-procedures-niet-wakker-maken-7256475-a635544,

met ander, nevengeschikt substantief


 • de meldingsplicht, de herplantplicht en het kapverbod

De belangrijkste elementen van de Boswet zijn onveranderd opgenomen in de nieuwe wet: de meldingsplicht, de herplantplicht en het kapverbod. Er zijn ook zaken veranderd. Zo bepalen de Provincies welke gegevens bij een melding moeten worden aangeleverd.

https://www.bomenrecht.nl/wet-natuurbescherming/

Vaste verbindingen


een kapverbod behoudens vergunning

 1. Vormvariant: een kapverbod behoudens ontheffing

  verbod op het kappen van hakhout of van een of meer bomen, tenzij daarvoor vergunning is gekregen
  Vaak kortweg ook kapverbod genoemd.

  Een "kapverbod, behoudens vergunning" kan van gemeente tot gemeente verschillen. Er zijn enkele houtopstanden waarop het verbod van vellen anders dan bij wijze van dunning niet van toepassing is. Dit moet ter plaatse worden beoordeeld. Daarnaast geldt dat binnen de bebouwde kom het verbod niet van toepassing is bij houtopstanden die op een hoogte van 1,5 m. boven de grond een stamdikte hebben van 15 cm. en minder.

  http://www.barneveld.nl/index2.html

  Een bomenverordening is een gemeentelijke verordening waarin sprake is van een kapverbod om (aangewezen) bomen en/ of houtopstanden te vellen, tenzij men een vergunning of ontheffing voor kap heeft verkregen van het College van burgemeester en wethouders [...]. Een dergelijk "kapverbod behoudens vergunning of ontheffing" kan van gemeente tot gemeente sterk verschillen, zowel naar vorm als naar inhoud.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-23390.html,

  Voor de monumentale en waardevolle bomen voorkomende op de gemeentelijke bomenlijst geldt een kapverbod behoudens vergunning. Indien het behoud van de boom naar de beste boomdeskundige maatstaven niet langer mogelijk en verantwoord is kan mogelijk ontheffing verleend worden.

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Alkmaar/420928.html,

  Bij besluit van 25 maart 2008 heeft de raad van de gemeente Cromstrijen de derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: de APV) vastgesteld. Daarbij is artikel 4.3.2, eerste lid, van de APV gewijzigd, in die zin dat het verboden is zonder vergunning van het college de houtopstanden te vellen of te doen vellen die staan vermeld op de door het college vastgestelde bomenlijst. De gewijzigde bepaling is op 25 oktober 2008 in werking getreden. Voorheen gold voor alle houtopstanden een kapverbod behoudens vergunning.

  https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=49729&summary_only=&q=raad,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen