kartelverbod


kartelverbod 1.0

verbod om een kartel te vormen; verbod dat inhoudt dat ondernemingen in een bepaalde branche of markt geen onderlinge overeenkomst mogen aangaan met het doel concurrenten uit te sluiten; verbod op kartelvorming

Semagram


Een kartelverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient om kartelvorming en oneerlijke concurrentie tegen te gaan
 • [Betrokkene] betreft ondernemingen in een bepaalde branche of markt die concurrenten willen uitsluiten
 • [Onstoffelijke inhoud] is een verbod op het vormen van een kartel

  Hoofdsemagram: verbod


  Algemene voorbeelden


  Het kartelverbod is van toepassing op alle vormen van concurrentiebeperkende afspraken: schriftelijk én mondeling, horizontaal én verticaal.

  http://www.NMa-org.nl/

  Het kartelverbod, zowel in het EG recht als in het Nederlands recht, is alleen van toepassing indien zulke afspraken als een merkbare mededingingsbeperking beschouwd moeten worden.

  http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/wiarda/pw.cgi/2001/index.html

  Met een branchebeschermingsovereenkomst kan men bijvoorbeeld voorkomen dat er in hetzelfde winkelcentrum meer dan één supermarkt wordt gevestigd. Branchebeschermingsovereenkomsten zijn in beginsel verboden op grond van artikel 6 van de Mededingingswet (kartelverbod). Dit vanwege hun concurrentiebeperkende doel en effect.

  http://www.NMa-org.nl/

  Op het kartelverbod bestaan twee uitzonderingsmogelijkheden: 1. vrijstellingen; 2. ontheffingen. Afspraken die expliciet in de wet of in uitvoeringsmaatregelen van het kartelverbod zijn vrijgesteld, zijn zonder meer toegestaan.

  http://www.NMa-org.nl/

  De NMa kan het kartelverbod alsnog van toepassing laten zijn als in het voorafgaande boekjaar meer dan 60% van de geldswaarde van de omzet werd behaald met producten waarvoor de afnameverplichting geldt.

  http://www.NMa-org.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • betreffen
  • gelden

  Het kartelverbod betreft alleen afspraken die de concurrentie beperken.

  http://www.NMa-org.nl/

  Voor afspraken die reeds bestonden op het moment van inwerkingtreding van het kartelverbod en die niet onverbindend of verboden waren op grond van de Wet economische mededinging (waarschijnlijk 1 januari 1998) geldt een overgangsregeling. Voor dergelijke afspraken geldt het kartelverbod de eerste drie maanden niet.

  http://www.NMa-org.nl/

  als object bij een werkwoord


  • een kartelverbod kennen

  Op grond van de Mededingingswet van 1 januari 1998 zijn concentraties van ondernemingen (bijvoorbeeld door fusie) zonder voorafgaande aanmelding verboden. Naast concentratietoezicht kent deze wet ook een kartelverbod en een verbod op misbruik van een economische machtspositie.

  http://www.aedesnet.nl/

  met adjectief ervoor


  • het Europese kartelverbod
  • het Nederlandse kartelverbod

  Een verzoek tot ontheffing van het Europese kartelverbod kan worden ingediend bij de Europese Commissie in Brussel.

  http://www.NMa-org.nl/

  Door het systeem wordt volgens de NMa ook de toetreding van nieuwkomers tot de markt bemoeilijkt. Het gaat bij het steunsysteem om een zogenoemde verticale prijsafspraak. Omdat voor zulke afspraken in principe een Europese vrijstelling geldt, vallen ze niet onder het kartelverbod. Maar in Nederland hebben deze praktijken een dusdanig concurrentiebeperkend effect dat de NMa de doorwerking van de Europese vrijstelling naar het Nederlandse kartelverbod "buiten toepassing" kan verklaren.

  Reformatorisch Dagblad,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • het kartelverbod van artikel 6 MW
  • het kartelverbod van artikel 81, lid 1, EG
  • het kartelverbod van lid 1

  Nadat de overeenkomsten waren aangemeld, heeft de NMa inmiddels haar oordeel gegeven: individuele verticale prijsbinding voor buitenlandse boeken is in strijd met het kartelverbod van artikel 6 MW en komt niet in aanmerking voor een ontheffing op grond van artikel 17 MW. De NMa volgt daarbij grotendeels de argumentatie van de Europese Commissie.

  http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/wiarda/pw.cgi/2001/index.html

  Prijsafspraken vallen [...] altijd onder het kartelverbod van artikel 81, lid 1, EG. Toch lijkt het Hof, gezien de bijzondere markt van perspublicaties, de mogelijkheid van een ontheffing op grond van artikel 81, lid 3, EG niet geheel uit te sluiten.

  http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/wiarda/pw.cgi/2001/index.html

  Met betrekking tot artikel 81 EG zou het integratiebeginsel gevolgen kunnen hebben zowel voor de toepassing van het kartelverbod van lid 1, als voor het verlenen van een individuele vrijstelling op grond van lid 3.

  http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/wiarda/pw.cgi/2001/index.html

  in voorzetselgroep


  • (niet) in strijd zijn met het kartelverbod

  De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft bepaald dat de anti-leurregeling die schilders onderling handhaven in strijd is met het kartelverbod.

  Metro,

  In deze zaak kwam ook de toepassing van de mededingingsregels aan de orde. Op grond van de artikelen 3g, 10 en 81 EG zou de Franse regeling in strijd kunnen zijn met het kartelverbod. Lidstaten moeten zich namelijk onthouden van maatregelen die het nuttig effect ontnemen aan artikel 81 EG.

  http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/wiarda/pw.cgi/2001/index.html

  De nieuwe biercontracten die Heineken afsluit met cafés en andere horecagelegenheden zijn niet in strijd met het kartelverbod. Dat heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bepaald.

  ANP,

  • (niet) vallen onder het kartelverbod

  Prijsafspraken vallen [...] altijd onder het kartelverbod van artikel 81, lid 1, EG. Toch lijkt het Hof, gezien de bijzondere markt van perspublicaties, de mogelijkheid van een ontheffing op grond van artikel 81, lid 3, EG niet geheel uit te sluiten.

  http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/wiarda/pw.cgi/2001/index.html

  Het gaat bij het steunsysteem om een zogenoemde verticale prijsafspraak. Omdat voor zulke afspraken in principe een Europese vrijstelling geldt, vallen ze niet onder het kartelverbod.

  Reformatorisch Dagblad,

  • de inwerkingtreding van het kartelverbod

  Voor afspraken die reeds bestonden op het moment van inwerkingtreding van het kartelverbod en die niet onverbindend of verboden waren op grond van de Wet economische mededinging (waarschijnlijk 1 januari 1998) geldt een overgangsregeling.

  http://www.NMa-org.nl/

  Indien voor deze bestaande afspraken binnen drie maanden na inwerkingtreding van het kartelverbod een verzoek om ontheffing wordt ingediend zijn deze afspraken niet verboden zolang de directeur-generaal van de NMa niet op het verzoek heeft beslist.

  http://www.NMa-org.nl/

  • ontheffing van het kartelverbod
  • vrijstellen van het kartelverbod

  De NMa kan ontheffing verlenen van het kartelverbod als afspraken bijdragen tot verbetering van de productie of de distributie.

  Het Financieele Dagblad,

  Op 31 maart 1998 diende de Nederlandse Dagbladpers (NDP), waarbij 30 van de in totaal 32 uitgevers waren aangesloten, een aanvraag in bij de NMa met het verzoek om ontheffing te verlenen van het kartelverbod voor het Bindend Besluit Cadeaustelsel.

  http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/wiarda/pw.cgi/2001/index.html

  U moet bij de NMa verzoeken indienen voor ontheffing van het kartelverbod en uw voorgenomen fusie melden.

  http://www.NMa-org.nl/

  Branchebeschermingsovereenkomsten kunnen in de opstartfase van een winkelcentrum echter nuttige effecten hebben. Ze zijn daarom in nieuwe winkelcentra voor een beperkte periode vrijgesteld van het kartelverbod.

  http://www.NMa-org.nl/

  Exclusieve afname als onderdeel van een alleenverkoopovereenkomst valt onder de vrijstellingsregels voor alleenverkoop. Staat de exclusieve afname op zichzelf, dan zijn de volgende afspraken vrijgesteld van het kartelverbod. De leverancier mag instemmen met het verbod om zelf in het afzetgebied de contractsproducten te verkopen. Partijen mogen overeenkomen dat de alleenverkoper geen concurrerende producten zal vervaardigen of verhandelen, dat hij een volledig warenassortiment of een minimumhoeveelheid zal afnemen en dat hij de producten zal verkopen onder de merknaam van leverancier of in een voorgeschreven verpakking. Voorwaarde voor vrijstelling is dat de afspraken niet gelden voor onbepaalde tijd of voor een periode langer dan vijf jaar.

  http://www.NMa-org.nl/

  • overtreding van het kartelverbod

  Volgens de NMa wordt de regel in Nederland dusdanig toegepast dat op het moment dat een concurrent in de buurt de prijzen verlaagt, de maatschappij bijspringt om haar eigen pomphouder dezelfde prijsverlaging te kunnen laten doorvoeren. De oliemaatschappijen kunnen nu hun zienswijze geven op de conclusies van de NMa. Ze krijgen daarvoor volgens een woordvoerster "een redelijke termijn". Daarna neemt de NMa een definitief besluit. Houdt ook dat oordeel in dat de afspraken een overtreding vormen van het kartelverbod, dan kan de NMa bij voortzetting van de praktijken een boete of sanctie opleggen.

  Reformatorisch Dagblad,

  • de reikwijdte van het kartelverbod

  Het integratiebeginsel kan in beginsel aanleiding geven tot een beperking van de reikwijdte van het kartelverbod.

  http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/wiarda/pw.cgi/2001/index.html

  • toepassing van het kartelverbod

  Met betrekking tot artikel 81 EG zou het integratiebeginsel gevolgen kunnen hebben zowel voor de toepassing van het kartelverbod van lid 1, als voor het verlenen van een individuele vrijstelling op grond van lid 3.

  http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/wiarda/pw.cgi/2001/index.html

  • uitzonderen van het kartelverbod

  In Duitsland wordt op grond van § 16 GWB (Gezets gegen Wettbewerbsbeschränkungen) verticale prijsbinding voor boeken uitgezonderd van het kartelverbod, maar is wel onderhevig aan een misbruiktoezicht.

  http://roquade.library.uu.nl/cgi-bin/wiarda/pw.cgi/2001/index.html