btw


A - Als zelfstandig naamwoord

btw 1.0

(belastingrecht [recht],belastingaangifte [burgerplichten])

belasting over de toegevoegde waarde, door de consument en niet-btw-plichtige organisaties te betalen, door de overheid geheven, indirecte belasting op de verkoop van de meest uiteenlopende producten en diensten, waarbij in iedere fase van de productie of distributie een waarde wordt toegevoegd op grond van de te verwachten marktwaarde; omzetbelasting

Semagram


Btw…

is een belasting

 • [Herkomst of oorsprong] is oorspronkelijk een in Nederland geïntroduceerde vorm van directe belasting
 • [Tijd] bestaat in Nederland sinds 1969 en in België sinds 1971
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is verplicht; is een indirecte belasting; is een bronbelasting
 • [Betrokkene] wordt door de overheid geheven en door de consument en niet-btw-plichtige organisaties betaald
 • [Object betroffen] wordt geheven op de verkoop van producten en diensten in iedere fase van productie en distributie

Algemene voorbeelden


De afkorting btw staat voor 'belasting toegevoegde waarde'. Deze afkorting dient met kleine letters geschreven te worden [...]. De redenen om btw niet in hoofdletters te schrijven is bijvoorbeeld dat het geen merknaam is. Een andere reden is dat veel gebruikte afkortingen vaak met kleine letters geschreven worden en niet met hoofdletters.

http://www.berekenenbtw.net/btw-afkorting/

Mr. A.L.C. Simons is een btw-specialist. Dat is een belangrijk gegeven, want die zijn anders dan mensen die alles van de inkomstenbelasting weten of degenen die de successierechten tot in de puntjes beheersen. De omzetbelasting (btw) is namelijk geen Nederlands produkt. Het is feitelijk een Europese regeling met wat franje van eigen bodem.

NRC,

Btw is Belasting over de Toegevoegde Waarde. U betaalt de belasting over uw omzet [...]. De btw komt bovenop het bedrag waarvoor u producten of diensten verkoopt aan uw klanten. Er zijn verschillende tarieven.

http://www.ondernemersplein.nl/belasting/btw/,

De Duitse kanselier Helmut Kohl kwam tijdens het weekeinde zwaar onder politiek vuur te liggen wegens zijn plannen om een belastinghervorming te financieren met een verhoging van de belasting op de toegevoegde waarde (btw).

De Standaard,

In de reeks "Fiskale Wenken" verscheen het boek "Sport en Fiskus". Daarin staat niet alleen informatie over direkte belastingen, maar ook over de indirekte (btw) en over het sociaal statuut van sporters.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • bedragen
 • dalen
 • gelden (voor)
 • genereren
 • omhooggaan
 • omlaaggaan
 • opbrengen
 • stijgen (met)
 • zakken

Goed nieuws: als gevolg van een regeringsbeslissing daalt de btw op de elektriciteitsfactuur voor particuliere klanten vanaf 1 april van 21% naar 6%! De btw daalt zowel voor het energiegedeelte als voor de transport- en distributiekosten.

http://www.lampiris.be/nl/blog/de-btw-op-de-elektriciteitsfactuur-daalt-naar-6,

Vanaf 1 januari zakt de btw in restaurants van 21% naar 12%.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:19dpIPYnig8J:www.test-aankoop.be/Topic/Topic/543421+&cd=3&hl=nl&ct=clnk&gl=nl,

Een vijfde (19,35%) van de btw die u betaalt, gaat naar de sociale zekerheid. Dat besliste de regering gisteren. Het gaat om 115 van de 575 miljard die de btw opbrengt.

De Standaard,

Vanaf 1 januari 1996 en tot en met 31 december 1997 bedraagt de btw op de eerste schijf van 2 miljoen frank aan bouwwerken slechts 12 procent in plaats van 21 procent.

De Standaard,

"De btw genereert met 51 miljard de grootste belastingopbrengst."

http://people.zeelandnet.nl/lievense/copa-btw.htm,

Boeken en tijdschriften, behalve die in het onderwijs, gaan eveneens 5 procent in prijs omhoog. Bovendien wordt de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen opgetrokken van 60 naar 65 jaar. De btw gaat daarentegen vanaf begin volgend jaar omlaag.

De Standaard,

De ingekohierde belastingen van natuurlijke personen stegen met 7,5 miljard, de voorafbetalingen ten laste van de vennootschappen met 1,9 miljard, de btw met 4,5 miljard en de registratierechten met 1,7 miljard.

De Standaard,

"We hielden onlangs een onderzoek naar de prijsverschillen van printers tussen Nederland en Duitsland. We kwamen soms op enkele honderden guldens verschil uit. Ook de andere indeling in de btw-categoriën kan parten spelen. In Nederland bedraagt de btw 6 en 17,5 procent. Sommige producten vallen er in de voordelige primaire levensmiddelen-categorie, daar waar ze bij ons geprijsd worden met een btw van 21 procent."

De Standaard,

België heft per liter 3 frank accijns op de limonades en daarop moet ook 21 procent btw worden betaald. In de ons omringende landen is er geen accijns en bedraagt de btw 6 procent, zo klaagt de sector.

De Standaard,

De btw geldt voor de meeste ondernemers. U bent ondernemer als u zelfstandig werkzaamheden uitvoert, en daar inkomsten uit hebt.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/

Btw in Duitsland gaat omhoog.

De Standaard,

als object bij een werkwoord


 • btw aanrekenen
 • btw afdragen
 • btw aftrekken
 • btw bepalen (op)
 • btw berekenen (aan
 • btw over)
 • btw betalen
 • btw heffen (op)
 • btw innen
 • btw invoeren
 • btw ontduiken
 • btw ontlopen
 • btw ontvangen
 • btw optellen (bij)
 • btw optrekken
 • btw terugbetaald krijgen
 • btw teruggeven
 • btw terugkrijgen
 • btw terugvorderen
 • btw terugvragen
 • btw toepassen
 • btw verhogen
 • btw verlagen
 • btw verleggen
 • btw verrekenen
 • btw voorfinancieren
 • btw vragen

De Kamer heeft donderdag een wetsvoorstel in overweging genomen dat de btw op de sierteelt verlaagt naar 6 procent.

De Standaard,

Festival Pinkpop hoopt de verhoogde btw te ontlopen door zich voor te doen als bioscoop.

http://www.nu.nl/muziek/2388010/pinkpop-wil-verhoogde-btw-als-bioscoop-ontlopen.html,

Ruim eenderde denkt dat belastingen een barrière vormen om buitenlandse markten te betreden, nog meer dan culturele verschillen. Daarmee wijzen ze indirect voorstellen van Europees commissaris Bolkestein (interne markt) af om btw te vragen voor internetverkopen. Dit zou alleen gelden voor producten die elektronisch worden geleverd, zoals software en muziek.

Nederlands Dagblad,

De sociaal-democraten willen nu echter naast de forse stimulans voor schone auto's ook de wegenbelasting voor alle automobilisten iets te verlagen. Voorwaarde is wel dat duidelijk moet zijn dat de hoge prijzen niet op korte termijn verdwijnen en Zalm dus structureel meer btw over benzine ontvangt.

De Telegraaf,

Fiscus mag btw geen twee keer innen.

De Standaard,

Om te voorkomen dat de groothandel de af te dragen btw moet voorfinancieren, dienen buitenlandse afnemers zich in Nederland te laten registreren.

NRC,

Als de producten geëxporteerd worden - wat voor 55 procent van de sierteelt het geval is - krijgt de teler die btw terugbetaald.

De Standaard,

"Je betaalt voor dezelfde bloemen minder in Frankrijk, begrijpelijk dat onze export het minder goed doet. In Nederland is de btw al jaren maar 6 procent. In Frankrijk trok de overheid de btw twee jaar geleden op, maar ze krabbelde vorig jaar terug."

De Standaard,

Het forfaitaire voordeel, zoals vastgesteld voor de directe belastingen, is een bedrag inclusief btw. Om de btw te berekenen moet men er dus eerst de kosten uithalen die niet onder de btw vallen en vervolgens de btw zelf.

De Standaard,

Volgens VSN is er een aantal oplossingen. De invoering van een btw-tarief is op basis van Europese regelgeving verplicht. 'Dus we kunnen de btw gewoon invoeren, maar dan kan Financiën het ontvangen geld vervolgens weer doorsluizen naar Verkeer en Waterstaat. Ook kunnen we een nul-tarief invoeren. Dan is er officieel een btw-heffing.'

Meppeler Courant,

Europa heeft de btw voor de sierteelt bepaald op 21 procent.

De Standaard,

"De inspecteur zegt dan dat er een FIOD-onderzoek gaande is en wijst op rapporten waarin wetenschap wordt aangewreven. De rechter in het kort geding gaat dan echt de btw niet teruggeven. Hij oordeelt dat het een fiscale procedure betreft en dat de eiser het onderzoek maar moet afwachten."

http://people.zeelandnet.nl/lievense/copa-btw.htm,

Dat betekent dan ook dat u die nieuwe, meer voordelige regeling reeds vanaf 1 januari 1993 had mogen toepassen. Heeft u dat niet gedaan, dan is het nog niet te laat. U kan immers de te veel betaalde btw nog terugvragen.

De Standaard,

"Wanneer jij koopt bij een leverancier die de door jou betaalde btw niet afdraagt, ben jij volgens de FIOD strafbaar."

http://people.zeelandnet.nl/lievense/copa-btw.htm,

Voor gemengde btw-plichtigen, dat zijn de werkgevers die naast hun met btw belaste activiteit nog een beroepsactiviteit hebben, is de berekening complexer. Zij hebben immers vaak minder dan 50 % van de voorbelasting gerecupereerd. Dit komt erop neer dat zij ook op een lager bedrag btw zullen moeten toepassen wanneer zij die wagens kosteloos ter beschikking stellen van hun werknemers.

De Standaard,

De btw kan worden verlegd van de leverancier naar de klant, de zogeheten verleggingsregeling.

http://www.bedrijvenpagina-blog.nl/btw-verlegd/,

De gemeente heeft de btw op de bouw kunnen terugvorderen.

Meppeler Courant,

Door deze zogeheten 'sale and lease back' constructie behaalt de stad volgens een gemeentelijke woordvoerder een voordeel van enkele miljoenen guldens, doordat de op te richten beheersstichting de btw die over de aankoop van het gebouw moet worden betaald, mag verrekenen met de btw die wordt geheven op de huurprijs.

NRC,

Ook het ter beschikking stellen van bergruimte voor het opslaan van goederen, is een met btw belaste dienst, die het de eigenaar mogelijk maakt de btw betaald bij oprichting, aankoop of onderhoud van de opslagruimte te verrekenen.

De Standaard,

Zo blijven weinig bronnen over om belastingverlaging in de hogere inkomensschijven te financieren. Een mogelijkheid is om – opnieuw – de btw te verhogen.

Elsevier,

In kristen-demokratische kringen was er de voorbije dagen sprake van de btw te verhogen om de loonlasten te kunnen verminderen.

De Standaard,

In de Fiscaliana van 19 augustus is een vergissing geslopen. De juiste zin luidt: "Valsheid in geschrifte met het oogmerk om btw te ontduiken kost een maand tot vijf jaar en/of 10.000 tot 500.000 frank boete".

De Standaard,

Btw is de belasting die u betaalt over uw omzet. U berekent de btw in de prijs voor uw goederen of diensten. Per maand, kwartaal of jaar doet u aangifte, en betaalt u de btw. Btw die u zelf betaald hebt over zakelijke kosten mag u aftrekken.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/hoe_werkt_de_btw

U berekent btw aan uw klanten. Dit kunnen particulieren zijn of andere ondernemers. U telt de btw op bij het bedrag dat u rekent. Uw verkoopprijs is dan inclusief btw.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/

Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. U betaalt over uw omzet btw aan ons. Meestal berekent u deze btw aan uw klanten. Van de inkopen en kosten die u maakt, kunt u de btw aftrekken.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw

((vooral) in België)
 • de btw recupereren

Als een btw-plichtige een nieuw bedrijfsgebouw koopt of bouwt, kan hij de btw betaald bij aankoop of oprichting rekupereren.

De Standaard,

Sommige vormen van terbeschikkingstelling van onroerende goederen worden echter toch met btw belast. Dat kan interessant zijn voor de verhuurder, die op die manier zijn kostprijs ziet dalen. Voor de huurder leidt dit in vele gevallen zelfs niet tot een verhoging van zijn huurprijs, vermits hij vaak de btw op de huurgelden zal kunnen rekupereren.

De Standaard,

Bij een facturen-carrousel, zoals die in de zaak-Smans en de zaak-Stuyck, wordt de Belgische staat vaak enkele miljoenen lichter gemaakt. Bedrijven boeken fictieve kostennota's en verlagen daardoor hun inkomstenbelasting. Ook de btw op de fictieve facturen kunnen zij vaak van de overheid recupereren.

De Standaard,

met koppelwerkwoord


 • opeisbaar worden
 • (geen) btw verschuldigd zijn

De bouwheer moet, vóór de btw opeisbaar wordt, bij het bevoegde btw-kontrolekantoor een voor eensluidend verklaard afschrift indienen van de bouwvergunning, de bouwplannen, het aannemingskontrakt en, wanneer het gaat om een appartementsgebouw, de basisakte.

De Standaard,

Bij de verkoop van een nieuwe woning moet de verkoper vooraleer de btw opeisbaar wordt bij het btw-kantoor, een voor eensluidend verklaard afschrift indienen van de bouwvergunning die werd uitgereikt aan de oprichter van het gebouw dat wordt verkocht, de plannen, de verkoopovereenkomst en eventueel de basisakte als het een appartementsgebouw betreft.

De Standaard,

Schenk uw klanten een geschenk waarop geen btw verschuldigd is.

De Standaard,

Over de extra kosten die het gevolg waren van de laattijdige betaling van de koopsom aan de vorige eigenaar, de vennootschap Locabail, zegt de minister-presidente dat het gebruikelijk is de intresten verbonden aan de prefinanciering van het projekt niet in de koopprijs te verrekenen. Doet men dat wel, dan is daarop immers btw verschuldigd.

De Standaard,

Zo maakt het voor de Hoge Raad fiscaal niets uit op elke eervolle of misdadige wijze men inkomen vergaart; ook een drugshandelaar moet over zijn winst inkomstenbelasting betalen. De meeste andere Europese landen denken daar anders over. Dat leidde tot de Straatsburgse beslissing dat een drugshandelaar over zijn omzet geen btw verschuldigd is; ook niet als hij in Nederland opereert.

NRC,

Steeds meer wordt de uitvoering van het openbaar vervoer echter geregeld via openbare aanbestedingen. Een vervoerder sluit daarbij een contract met bijvoorbeeld een gemeente of de rijksoverheid. De fiscus stelt nu dat over deze contracten btw verschuldigd is.

Meppeler Courant,

met adjectief ervoor


 • extra btw
 • gemiddelde btw
 • nieuwe btw
 • onvoldoende btw
 • sociale btw
 • verschuldigde btw

Naast het omprijzen moest ook het jaarlijkse balansen plaatsvinden, maar ook moest het hogere btw-tarief worden ingevoerd. Van enige eenheid in beleid is geen sprake. Zo voert het ene bedrijf de nieuwe btw nog niet in, het andere prijst slechts een deel van het assortiment ook in euro's, maar de klanten lijkt het voorlopig koud te laten.

NOS Nieuws,

"Voor een huis van 4,5 miljoen bedraagt de gemiddelde btw uiteindelijk toch nog 17 procent."

De Standaard,

"Algemeen kan ik wel stellen dat indien iemand ons voor alle werken die hij liet uitvoeren correcte facturen kan voorleggen, hij niet extra belast zal worden en dus geen extra btw dient te betalen."

http://www.livios.be/_qena/quevi.asp?vraagid=7253_taal=1=,

Vermeulen stapte naar de Senaat met een dossier waarin hij de minister verwijt onvoldoende btw te hebben betaald op zijn woning.

De Standaard,

Naast het gebruikelijke onderfactureren, bestaat er tevens een grootschalige fraudepraktijk waarvan de autohandelaars het slachtoffer zijn. Alles draait rond het bewijs van uitvoer uit de Europese Unie. De uitvoerdocumenten blijken vaak vervalst te zijn. Meestal is het de stempel die nagemaakt is. Wanneer het voor de handelaar duidelijk is dat het om een vervalsing gaat, zal hij de terugbetaling van de borgsom weigeren. Maar als hij de vervalsing niet opmerkt, en de bevoegde controlediensten wel, moet de handelaar de verschuldigde btw aan de Schatkist betalen.

De Standaard,

Voor gemengde btw-plichtigen, dat zijn de werkgevers die naast hun met btw belaste activiteit nog een beroepsactiviteit hebben, is de berekening complexer. Zij hebben immers vaak minder dan 50 % van de voorbelasting gerecupereerd. Dit komt erop neer dat zij ook op een lager bedrag btw zullen moeten toepassen wanneer zij die wagens kosteloos ter beschikking stellen van hun werknemers. Zo zou de verschuldigde btw 6,3 % bedragen bij een verhoudingsgetal van 80 %.

De Standaard,

De lonen dienen sociaal zekerheidsvrij gemaakt en vervangen door een sociale btw.

De Standaard,

Wij herhalen nogmaals met klem: de lonen dienen maximaal sociale-zekerheidsvrij te worden gemaakt en de SZ dient alternatief langs indirekte belastingen gefinancierd te worden (sociale btw).

De Standaard,

 • de hoge btw
 • een lage btw
 • een, de hogere btw
 • een, de lagere btw

Voor Zwitserland voorspelt Space Travel een goede winter dank zij een prijsverlaging door de lagere btw.

De Standaard,

EU-commissaris Energie en Klimaat Miguel Arias Cañete gaat bekijken of het mogelijk is een lager btw-tarief toe te passen voor materialen die bijdragen aan energiebesparing, zo is vandaag te lezen in vakblad Cobouw. Hij zegt dit naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof dat een lage btw op isolatiematerialen en zonnepanelen in Groot-Brittannië onwettig heeft verklaard.

http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/1404163/eu-bekijkt-mogelijkheden-lage-btw-energiebesparing,

Bij de voorbeelden is ook al rekening gehouden met andere wijzigingen die volgend jaar van kracht worden, zoals de hogere btw op luxe-goederen en de hogere energieheffingen.

http://www.nibud.nl/framenws.htm,

De gewone hotel- en restauranthouders [...] zeggen dat ze in deze moeilijke jaren dreigen doodgeknepen te worden door de hoge btw van 20,6 procent.

De Standaard,

Dat we daar bovenop nog met een hogere btw worden geconfronteerd dan onze buurlanden, maakt de toestand echt onhoudbaar.

De Standaard,

(Zeer frequent gebruikt. Regelmatig ook afgekort als "incl. btw" en "excl. btw" en vaak tussen haakjes geplaatst na het vermelden van de kosten, de hoogte van de rekening, een bedrag e.d. Ook met het adjectief erna: "btw inclusief", "btw exclusief" (zie daarvoor de combinatiemogelijkheden onder "overig").)
 • exclusief btw
 • inclusief btw

Waar heeft u zoal ervaring in, mevrouw? Goed dan. In koffie zetten voor monteurs en eindeloos moppen aanhoren, waar ik overigens ook om kan lachen. In telefoon aannemen en rekeningen uitschrijven voor onderhoud, reparatie en schadeherstel, inclusief btw. In een fabriek beginnen en opbouwen.

De gelukkige, Mensje van Keulen,

Bouwkosten: 6,5 miljoen gulden (incl. btw en grondkosten).

NRC,

Kostprijs voor werken aan bermgrachten en onbevaarbare waterlopen - leveren en plaatsen van betonbuizen: - diameter 30 cm: volgens offerte van de aannemer aan te duiden door de stad (richtprijs 2001: 56,99 EUR/m incl. btw) verhoogd met 25 EUR voor administratie- en toezichtskosten - diameter 40 cm: volgens offerte van de aannemer aan te duiden door de stad (richtprijs 2001: 65,99 EUR/m incl. btw) verhoogd met 25 EUR voor administratie- en toezichtskosten - diameter 50 cm: volgens offerte van de aannemer aan te duiden door de stad (richtprijs 2001: 65,99 EUR/m incl. btw) verhoogd met 25 EUR voor administratie- en toezichtskosten.

http://www.dendermonde.be/stad/diensten/ai_weg/waterl1.htm

Het forfaitaire voordeel, zoals vastgesteld voor de directe belastingen, is een bedrag inclusief btw.

De Standaard,

De uitgifteprijzen per vierkante meter bedragen voor halfvrijstaande en vrijstaande woningen respectievelijk 100,- en 115,- per vierkante meter (prijzen excl. btw).

Meppeler Courant,

De btw-administratie laat de rekuperatie toe van de btw betaald bij aankoop van relatiegeschenken, voor zover de inkoopprijs ervan, exclusief btw, per stuk lager is dan 500 frank.

De Standaard,

Vrije kavels hier, die deze zomer voor zo'n 150 euro (excl. btw) per vierkante meter in de verkoop gaan.

Dagblad van het Noorden,

Op basis daarvan stelde het zwembad de gemeente voor de subsidie op 2,13 gulden (exclusief btw) per bezoeker vast te stellen.

Meppeler Courant,

Het aanpassen van de toestellen voor de euro kost 495 gulden (exclusief btw).

News.nl,

 • de Belgische btw
 • de Duitse btw
 • de Nederlandse btw

Als u elektronische diensten verricht aan afnemers in een ander EU-land, dan kunt u aan al uw verplichten in België voldoen, via een door de Nederlandse belastingdienst onderhouden Nederlandstalig webportal. U doet via dat webportal aangifte en ook het afdragen van de Belgische btw verloopt via de Nederlandse belastingdienst. Dit systeem wordt aangeduid als het 'Mini One Stop Shop' ('MOSS') systeem.

https://www.shoppingtomorrow.nl/Belastingen_(2014)/BTW/Plaats_van_de_prestatie,

Bent u ondernemer die voor zakelijke doeleinden Duitse btw heeft betaald? De door u betaalde Duitse btw kunt u meestal terugvorderen met een teruggaafverzoek. Denk dan aan Duitse btw teruggave met betrekking tot o.a. kosten voor deelname aan beurzen, seminars en congressen, import van goederen, hotelovernachtingen, brandstof, inkoop en doorlevering van goederen binnen Duitsland, etc.

http://www.nedtax.nl/page/427/teruggave-btw-duitsland-teruggaaf,

Een buitenlandse ondernemer kan zelf aan zijn administratieve verplichtingen voor de Nederlandse btw voldoen. Maar hij mag dit ook overlaten aan een fiscaal vertegenwoordiger. In een aantal situaties is het zelfs verplicht.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • de (te veel, te weinig) betaalde btw
 • nagevorderde btw
 • ontdoken btw
 • ontvangen btw
 • teruggekregen btw
 • verhoogde btw
 • verlaagde btw

Festival Pinkpop hoopt de verhoogde btw te ontlopen door zich voor te doen als bioscoop.

http://www.nu.nl/muziek/2388010/pinkpop-wil-verhoogde-btw-als-bioscoop-ontlopen.html,

De zaak leek echter, na de studie, niet rendabel, en dus werd het project niet doorgevoerd en Inzo werd in vereffening gesteld. Waarop de staat de terugbetaalde btw terugvorderde.

De Standaard,

Het geld zou afkomstig zijn geweest van teruggekregen btw op valse facturen.

De Standaard,

"De fiscus voerde het stelsel in nadat gebleken was dat aannemers-koppelbazen al eens vergaten de ontvangen btw door te storten."

De Standaard,

Een vrachtwagen sigaretten verdonkeremanen is goed voor 60 miljoen ontdoken btw en accijnzen.

De Standaard,

Wanneer btw-plichtigen betrapt worden op onregelmatigheden, kunnen zij een sanktie krijgen die kan oplopen tot 200 % van het bedrag van de nagevorderde btw.

De Standaard,

"Maar als de bouwheer btw-plichtig was, leidt het tot een dubbel verlies omdat de bouwheer de betaalde btw nog eens geheel of gedeeltelijk kan aftrekken van de btw die hij aan zijn klanten aanrekent en zelf moet doorstorten aan de overheid."

De Standaard,

Let echter op: er zijn een heel aantal vormvoorwaarden, en een ervan is het voorleggen van het aannemingskontrakt. Blijkt daaruit dat de btw verschuldigd was vóór 1 januari 1996, dan kunt u de verlaagde btw vergeten.

De Standaard,

Deze uitspraak past in het kader van enkele andere arresten met betrekking tot de aftrek van de betaalde btw.

De Standaard,

Het kan in dat geval geen kwaad om meteen ook de te veel betaalde btw van voor 1 januari 1993 terug te vragen.

De Standaard,

Donderdag lekten nog enkele "dossiers" uit: de vermeende te weinig betaalde btw op het huis van minister Karel Pinxten (CVP) en de verkiezingscampagnes van de Brusselse ministers Charles Picqué (PS) en Jos Chabert (CVP).

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • (de) btw in Duitsland
 • (de) btw in Europa
 • (de) btw in het land van aankoop
 • (de) btw in het land van bestemming
 • (de) btw in de onroerende sector

Gelet op de belangstelling van veel belastingplichtigen voor de uitbreiding van de toepassing van de btw in de onroerende sektor, kan men zich de vraag stellen of een onderwerping van de onroerende verhuur aan de btw geen betere stimulans is voor de bouwsektor dan de huidige tijdelijke tariefverlaging.

De Standaard,

De lidstaten houden nog vast aan de heffing van de btw in het land van bestemming.

De Standaard,

Voor sommigen is de verleiding dan ook groot om te doen alsof de door hen gekochte goederen werden uitgevoerd. In het toekomstige btw-systeem is deze vorm van fraude niet meer mogelijk. Dan betaalt iedereen btw in het land van aankoop.

De Standaard,

De harmonisering van de btw in Europa stelt momenteel weinig voor.

De Standaard,

Btw in Duitsland gaat omhoog.

De Standaard,

 • btw in aftrek brengen
 • btw in rekening brengen

Inzake btw stelt zich geregeld de vraag vanaf welk ogenblik men als btw-plichtige wordt beschouwd. Deze vraag is niet zonder belang. Zij bepaalt immers of men de betaalde btw in aftrek mag brengen.

De Standaard,

Deze door de PTT betaalde btw wordt voor een klein deel doorberekend aan de klanten. Na 1 januari 1996 kan PTT Telecom deze btw wèl aftrekken. Tegelijkertijd moet het over alle geleverde goederen en diensten 17,5 procent btw in rekening brengen aan zijn klanten.

NRC,

Voorzetsel: op

 • (de) btw op de aankoopprijs
 • (de) btw op activiteiten
 • (de) btw op (de) autokosten
 • (de) btw op betalingen
 • (de) btw op bloemen
 • (de) btw op de bouw
 • (de) btw op consumptiegoederen
 • (de) btw op diensten
 • (de) btw op eerste levensbehoeften
 • (de) btw op energie
 • (de) btw op een huis
 • (de) btw op huisbrandolie
 • (de) btw op huisbrandstof
 • (de) btw op kosten (voor)
 • (de) btw op luxegoederen
 • (de) btw op nieuwbouw
 • (de) btw op producten
 • (de) btw op rundvlees
 • (de) btw op sierbloemen
 • (de) btw op snijbloemen
 • (de) btw op sociale woningbouw
 • (de) btw op verbouwingen
 • (de) btw op een villa
 • (de) btw op vlees
 • (de) btw op het voordeel
 • (de) btw op de voordelen
 • (de) btw op een woning
 • btw op fictieve facturen
 • btw op valse facturen

VLD-Senator Leo Goovaerts gaf gisteren cijfers over de belastinginkomsten in Vlaanderen en in de rest van het land. Blijkt dat Vlaanderen, bij voorbeeld als het gaat om btw op nieuwbouw, buiten verhouding veel betaalt.

De Standaard,

Het is belangrijk dat ook dit uitgeklaard wordt. Zoals het belangrijk is dat, nu de vraag ter tafel ligt, uitgeklaard wordt of minister Pinxten de btw op zijn huis volledig betaald heeft.

De Standaard,

Volgens het rapport van Vermeulen betaalde minister van Landbouw Karel Pinxten slechts 63.248 fr. btw op zijn villa, waarvan hij de waarde op 8,7 miljoen bepaalt.

De Standaard,

Omdat zijn echtgenote als zelfstandige fiscalist-boekhoudster btw-plichtig is, en de woning deels voor haar beroep gebruikt, moest Karel Pinxten de btw op zijn woning betalen volgens het stelsel van medecontractant.

De Standaard,

De landbouwers kwamen samen op het San Marco-plein waar zij de Italiaanse regering luidruchtig vroegen de overheidshulp aan de veehouders te verhogen, nu het vertrouwen van de consument in rundvlees door de gekke-koeienziekte is aangetast. Zij willen dat de btw op vlees van zestien naar tien procent wordt teruggebracht.

De Standaard,

Tot op heden was de btw-administratie van mening dat bij overdracht van de handelszaak op basis van artikel 11 van het btw-Wetboek, de btw op verbouwingen van minder dan vijf jaar oud moest worden herzien.

De Standaard,

De btw op sociale woningbouw [...] daalt.

De Standaard,

Hij meldde aan het slot van de discussie over de btw op sierbloemen dat een "grote consensus" bestond, maar bleek de enige te zijn die dit had waargenomen.

De Standaard,

Paul Tant, fractieleider van de CVP in de Kamer en indiener van een wetsvoorstel om de btw op snijbloemen te verlagen, blijft bij zijn eis dat de verlaging in België van kracht moet worden vanaf 1 juli, en niet later.

De Standaard,

De boeren hekelden de "onverschilligheid van de Italiaanse regering" en het "snobisme van de Europese Commissie". Ze eisen dat de overheid 10.000 stuks rundvee opkoopt tegen de geldende marktprijzen en dat de btw op rundvlees verlaagd wordt.

De Standaard,

Bij de voorbeelden is ook al rekening gehouden met andere wijzigingen die volgend jaar van kracht worden, zoals de hogere btw op luxe-goederen en de hogere energieheffingen.

http://www.nibud.nl/framenws.htm,

De btw op kosten voor wagens van derden komt niet voor aftrek in aanmerking.

De Standaard,

Maar Clarke deed veel van zijn partijgenoten opgelucht ademhalen, door de aankondiging van een subsidiepakket dat 15 miljoen gepensioneerden moet compenseren voor de invoering van de btw op huisbrandolie, in april 1994.

NRC,

Vorig jaar nog slaagde ze erin de steun te werven van vijftien leden van de meerderheid voor een amendement tegen de verhoging van de btw op huisbrandstof.

De Standaard,

De opbrengst van de btw op energie kan gebruikt worden om de lasten op arbeid te verlagen.

De Standaard,

Meer geld wordt besteed aan werkgelegenheidsprogramma's en koopkrachtshandhaving door een verlaging van de btw op eerste levensbehoeften.

NRC,

Nochtans houdt de fiscus ook bij de berekening van de btw op de voordelen van alle aard er soms rekening mee dat de werkgever de voorbelasting slechts gedeeltelijk heeft kunnen recupereren.

De Standaard,

In België bedraagt de btw op de meeste producten 21 procent en voor voeding 6 procent.

De Standaard,

Bij een facturen-carrousel, zoals die in de zaak-Smans en de zaak-Stuyck, wordt de Belgische staat vaak enkele miljoenen lichter gemaakt. Bedrijven boeken fictieve kostennota's en verlagen daardoor hun inkomstenbelasting. Ook de btw op de fictieve facturen kunnen zij vaak van de overheid recupereren.

De Standaard,

De btw op de bouw van een woning ligt hoger dan in de buurlanden en het basistarief van de registratierechten bij de aankoop van een woning ligt meer dan tweemaal hoger dan in Nederland, Frankrijk en Luxemburg en zesmaal hoger dan in Duitsland.

De Standaard,

Wanneer de werkgever de firmawagen niet kosteloos laat gebruiken voor privéverplaatsingen, maar voor dit privégebruik een vergoeding laat betalen door zijn personeelsleden, dan is het totale bedrag van deze vergoeding aan de btw onderworpen. Hier houdt de fiscus dus geen rekening met het feit dat de btw op de autokosten door de werkgever slechts voor maximaal de helft werd gerecupereerd.

De Standaard,

Voor niet-btw-plichtigen maakt de btw op de aankoopprijs van een gelijkaardige wagen deel uit van de schadevergoeding, zelfs indien de schadelijder zou beslissen de wagen niet te vervangen.

De Standaard,

De intussen beruchte 63.248 frank was de btw op de andere activiteiten die niet onder het stelsel van medecontractant vielen.

De Standaard,

Door het uitblijven van een verhoging van de btw op consumptiegoederen en grotere uitgaven voor het wederopbouw- en ontwikkelingsplan kan kritiek op het budget vanuit vakbonds- en zwarte organisaties mogelijk worden voorkomen.

NRC,

In de Fiscale Kroniek van 18 juli werd een poging gedaan om de nieuwe regels voor de berekening van de btw op de gratis ter beschikking stelling van firmawagens uit de doeken te doen. Hieruit kon men vooral afleiden dat er voortaan minder btw op dat voordeel verschuldigd zal zijn.

De Standaard,

De 'witte werkster' kan alleen concurreren met de zwart betaalde hulp als zij niet meer dan 12 à 15 gulden per uur kost, aldus Schoenmaeckers. Om dat te bewerkstelligen zou de 'wig' grotendeels buiten werking moeten worden gesteld en zou in Europees verband de btw op arbeidsintensieve diensten moeten worden afgeschaft.

NRC,

Voor een werkgever die de btw op autokosten voor de "volle 50 %" heeft kunnen recupereren, komen deze formules erop neer dat de btw op het voordeel van alle aard gelijk is aan 7,9 % (om precies te zijn: 7,8765546 %) van het bedrag van het voordeel, zoals dat bepaald werd voor de toepassing van de directe belastingen.

De Standaard,

Het btw-wetboek bevat eveneens een bepaling die voorziet in de heffing van btw op betalingen ter vergoeding van "de overdracht van of het verlenen van al dan niet exclusieve rechten op het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen".

De Standaard,

De btw op bloemen in ons land bedraagt 20,5 procent, in het buitenland maar 6 procent.

De Standaard,

Het geld zou afkomstig zijn geweest van teruggekregen btw op valse facturen.

De Standaard,

Voorzetsel: over

 • btw over de aanneemsom
 • btw over benzine
 • btw over de bouwkosten
 • btw over de kosten
 • btw over rijksbijdragen

Tot dusver betalen de vervoersmaatschappijen geen btw over rijksbijdragen die ze ontvangen.

Meppeler Courant,

In dat geval mocht Meppel evenmin btw over de bouwkosten terugvorderen.

Meppeler Courant,

Voorwaarde is wel dat duidelijk moet zijn dat de hoge prijzen niet op korte termijn verdwijnen en Zalm dus structureel meer btw over benzine ontvangt.

De Telegraaf,

Een vergelijkbare problematiek speelt bij de woningbouwcorporaties, die sociale huurwoningen onderbrengen in een stichting, waardoor zij bij oplevering vrijstelling van btw over de aanneemsom kunnen vragen.

NRC,

Een speciale bouwstichting was in het leven geroepen. Op deze manier was het mogelijk 17% btw over de totale kosten terug te krijgen.

Meppeler Courant,

Met de belastinginspecteur werd afgesproken dat de stichting niet langer zou worden vrijgesteld van btw-heffing over de huur. De wet staat dat toe. Dat heeft voor de gemeente de prettige consequentie dat btw over de bouwkosten mag worden 'verrekend' met de btw over de huur.

Meppeler Courant,

Voorzetsel: per

 • btw per bediening
 • btw per glas
 • btw per persoon

Voor de verwijdering van de kadavers dient een overeenkomst met de NTF gesloten te worden. Deze heeft aangeboden de kadavers van landbouwhuisdieren bij alle aanbieders in de gemeente vanaf het erf af te halen. Een en ander dient contractueel geregeld te worden. Belangen die hier spelen zijn volksgezondheid en visuele hinder. De kosten voor de gemeente bedragen fl. 4,80 exclusief btw per bediening.

Meppeler Courant,

Diversen: Jus d'orange, melk, verse fruitsalade, gekookte eitjes, roomboter, vruchtenyoghurtjes en bonbonnetjes. vanaf € 20,50 excl. btw per persoon (bij minimaal 25 personen). Als u het buffet compleet wilt maken met een glas champagne, bedraagt de meerprijs € 2,75 exl. btw per glas (Henkell Trocken).

http://www.ontbijtservice.com/

Buffet A. In rieten mandjes geserveerd: Croissantjes, beschuitjes, plakjes ontbijtkoek, krentenbrood, witte en bruine luxe broodjes. Beleg geserveerd op schalen: Cassler rib, kipfilet, paté, jonge kaas, leidse kaas, smeerkaas en drie soorten zoetwaren. Diversen: Jus d'orange, verse fruitsalade, gekookte eitjes, roomboter, vruchtenyoghurtjes en chocolaatjes. Vanaf € 14 excl. btw per persoon (bij minimaal 25 personen).

http://www.ontbijtservice.com/

Voorzetsel: van

 • een btw van 15 procent
 • een btw van 5,5 procent
 • een btw van 20 procent
 • een btw van 20,6 procent

De Duitse kanselier Helmut Kohl kwam tijdens het weekeinde zwaar onder politiek vuur te liggen wegens zijn plannen om een belastinghervorming te financieren met een verhoging van de belasting op de toegevoegde waarde (btw). Volgens Kohl moet de btw van 15 procent in de volgende legislatuur, vanaf het najaar van 1998, worden verhoogd.

De Standaard,

Een btw van 20 procent drukt zwaar op de bouw en kleinere werken.

De Standaard,

Luxeproducten als kaviaar of oesters worden in Frankrijk als levensnoodzakelijke producten aangezien die aanspraak maken op een btw van 5,5 procent.

De Standaard,

De gewone hotel- en restauranthouders [...] zeggen dat ze in deze moeilijke jaren dreigen doodgeknepen te worden door de hoge btw van 20,6 procent.

De Standaard,

 • de btw van het land van oorsprong

"In theorie zou er op 1 januari 1997 bij export geen vrijstelling meer mogen zijn van btw en moeten wij de btw van het land van oorsprong factureren."

De Standaard,

Voorzetsel: voor

 • btw voor aankoop (van)
 • btw voor gezinswoningen
 • btw voor een sector

Een soortgelijk spel wordt gespeeld over de verlaging van de btw voor grote gezinswoningen.

De Standaard,

De siertelers zullen dezer dagen ook aan de processie van Echternach denken. Het voorbije weekeinde boorde premier Jean-Luc Dehaene hun hooggespannen verwachtingen over een verlaging van de btw voor hun sector de grond in.

De Standaard,

Bovendien klopt het bedrag van 63.248 frank niet, want in die rubriek staat ook 768.844 frank btw voor aankoop van materiaal, stipte hij aan.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • aan (de) btw onderworpen zijn
 • aan (de) btw onderwerpen
 • aan btw afdragen
 • aan btw uitgeven
 • onderhevig aan btw
 • (een x-bedrag) aan btw

Gaf een gemiddeld huishouden in 1997 nog 7377 gulden per jaar uit aan btw, accijnzen, energieheffingen en lokale belastingen, dit jaar zal dat 9820 gulden zijn.

De Telegraaf,

De vereniging wil ook vaker samen optreden met de auteursrechtenvereniging Sabam en de belastingdiensten en btw-administratie. Maar toch vindt Ifpi het de politie en belastingdiensten aan actiebereidheid ontbreken. Zo heeft ze naar eigen zeggen al vier maanden geleden kant-en-klare dossiers overgemaakt aan de BBI. Twee daarvan gaan over een btw-carrousel waarbij voor minstens 50 miljoen frank aan btw ontdoken is.

De Standaard,

De gemeente Meppel krijgt 408.255 gulden aan btw terug die zij heeft moeten afdragen op de bouwkosten van zwembad Hesselingen.

Meppeler Courant,

Door de verhuring aan de btw te onderwerpen, krijgt de eigenaar immers ook het recht om de voorbelasting, de btw betaald bij de bouw, de aankoop, de herstelling of het onderhoud van het gebouw te rekupereren.

De Standaard,

De zaak draait rond het zwart verkopen van exportbier op binnenlandse markten in heel Europa. Daardoor ontdoken de betrokkenen voor honderden miljoenen aan btw, accijnzen en directe belastingen.

De Standaard,

Het systeem, dat niet toegankelijk is voor particulieren, winkelketens en grote bedrijven, is zoals bij gewone verkopen onderhevig aan btw, belastingen en boekhoudkundige reglementering.

De Standaard,

Gedurende één jaar is de verhuring van bedrijfsgebouwen latent aan de btw onderworpen geweest.

De Standaard,

De verzendingskosten van producten die bij een postorderbedrijf besteld worden, zijn aan btw onderworpen.

De Standaard,

Wanneer de werkgever de firmawagen niet kosteloos laat gebruiken voor privéverplaatsingen, maar voor dit privégebruik een vergoeding laat betalen door zijn personeelsleden, dan is het totale bedrag van deze vergoeding aan de btw onderworpen.

De Standaard,

 • inzake btw

Onderzoek naar onregelmatigheden inzake btw bij de bouw van een woning, fictieve tewerkstelling bij een particulier bedrijf en levering van goederen door een school.

De Standaard,

In vergelijking met de boete van 10 procent die inzake btw in alle gevallen van fiscale correctie wordt toegepast, is de boete van 40 procent een goede overeenkomst.

De Standaard,

Inzake btw is er, behalve de aanpassingen ingevolge de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Europese Unie, hoofdzakelijk het 12 %-tarief voor nieuwe onroerende goederen te melden (Fiskaliana 26 december), en een kb van 1 september over boeten voor wie misbruik maakt van een vergunning voor versnelde teruggave van btw.

De Standaard,

 • met btw belast
 • met btw belastbaar
 • met (de) btw belasten
 • met (de) btw verhogen
 • fraude met btw
 • verrekenen met de btw

Door deze zogeheten 'sale and lease back' constructie behaalt de stad volgens een gemeentelijke woordvoerder een voordeel van enkele miljoenen guldens, doordat de op te richten beheersstichting de btw die over de aankoop van het gebouw moet worden betaald, mag verrekenen met de btw die wordt geheven op de huurprijs.

NRC,

Ook het ter beschikking stellen van bergruimte voor het opslaan van goederen, is een met btw belaste dienst, die het de eigenaar mogelijk maakt de btw betaald bij oprichting, aankoop of onderhoud van de opslagruimte te verrekenen.

De Standaard,

De btw betaald bij aankoop van een produkt is normaal slechts rekupereerbaar wanneer u dat produkt gebruikt voor een met btw belastbare levering of dienst, met andere woorden, wanneer u dat produkt doorverkoopt.

De Standaard,

Fraude met btw is vaak internationaal maar voor de wet maakt het niet uit of een ondernemer een ingezetene is dan wel een buitenlander met een filiaal in Nederland, aldus Financiën.

Het Financieele Dagblad,

Voor gemengde btw-plichtigen, dat zijn de werkgevers die naast hun met btw belaste activiteit nog een beroepsactiviteit hebben, is de berekening complexer.

De Standaard,

Volgens de anti-fraudemaatregelen moet de Belastingdienst bewijzen dat de ondernemer op de hoogte is van fraude met btw.

http://www.allroundsecurity.nl/index2.html

Sommige vormen van terbeschikkingstelling van onroerende goederen worden echter toch met btw belast.

De Standaard,

Vraag is steevast of het bedrag van de schade voor een partikuliere schadelijder moet verhoogd worden met de btw.

De Standaard,

 • na aftrek van (de) btw

Als op jaarbasis de verschuldigde btw (na aftrek van btw op daarmee verband houdende kosten) niet meer dan € 1.345 bedraagt, kan zelfs worden verzocht om ontheffing van btw-plicht en de daarbij behorende administratieve verplichtingen. Maar let op, in dat geval heeft u geen recht meer op aftrek van btw.

https://www.bakertillyberk.nl/Detail/227079/866774/Aftrek-van-btw-op-zonnepanelen.html,

Een ondernemer investeert in een volledig elektrische auto van € 25.520 inclusief btw. Na aftrek van btw is de investering € 21.091. De MIA bedraagt dan 36%, ofwel € 7.593.

http://www.fleetwise.nl/fiscaal/fiscale-regelingen-voor-zuinige-autos/artikel/milieu-investeringsaftrek-hoe-werkt-het

In de veronderstelling dat het bedrijf 40 procent van de kosten voor zijn rekening neemt, is de bijdrage van de werkgever dus 40.000 frank. Na aftrek van de btw en de fiscale recuperatie schiet daar nog ongeveer 16.000 frank van over.

De Standaard,

 • onder de btw vallen

Sommige kontrakten met betrekking tot onroerend goed vallen [...] toch onder de btw.

De Standaard,

Om onder de btw te kunnen vallen, moet de nadruk liggen op de toelating om op een bepaalde plaats zijn beroepswerkzaamheid uit te oefenen.

De Standaard,

Om de btw te berekenen moet men er dus eerst de kosten uithalen die niet onder de btw vallen en vervolgens de btw zelf.

De Standaard,

 • op het vlak van de btw

Ook op het vlak van de btw speelt de wettelijke rentevoet een rol, alhoewel daar meestal, net zoals voor de directe belastingen, een speciaal tarief van toepassing is.

De Standaard,

De ministerraad heeft vrijdag een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de hervorming van de fiscale procedure. Die is nodig om de gezamenlijke controle van ondernemingen op het vlak van btw en inkomstenbelastingen mogelijk te maken, maar ook om geschillen tussen de burger en de fiscus vlotter te behandelen.

De Standaard,

 • een akkoord over (de) btw
 • een compromis over (de) btw
 • een compromisvoorstel over (de) btw
 • de discussie over (de) btw
 • in onderhandeling zijn over (de) btw

Inmiddels is gebleken dat het warenhuis nog druk in onderhandeling is met de belastingdienst over btw die tien jaar geleden door Wastora over de verkochte artikelen is afgedragen.

De Telegraaf,

Hij meldde aan het slot van de discussie over de btw op sierbloemen dat een "grote consensus" bestond, maar bleek de enige te zijn die dit had waargenomen.

De Standaard,

Maystadt heeft compromis klaar over btw op sierteelt. De minister van Financiën, Philippe Maystadt, gaat met een compromisvoorstel over de btw op sierteelt naar de Europese ministerraad van 3 juni.

De Standaard,

Maystadt en Tant zetten alles op diplomatiek overleg Europees akkoord over verlaagde btw voor sierteelt.

De Standaard,

 • de inkomsten uit btw
 • de ontvangsten uit de btw

De inkomsten uit de directe belastingen stegen met 1,7 procent tot 1.153 miljard frank, de ontvangsten uit de btw en andere indirecte belastingen namen met 4 procent toe tot 531 miljard frank.

De Standaard,

Bij de opstelling van de begroting '96 ging de regering nog uit van een inflatie van 2,2 procent en dat bleek te hoog. Nu gaat men ook voor dit jaar uit van een gemiddelde prijsstijging van 1,9 procent. Voor de regering betekent dit dat de inkomsten uit btw, accijnzen en bedrijfswinsten lager zijn dan waarmee was rekening gehouden.

De Standaard,

 • aanvulling van (de) btw
 • administratie van (de) btw
 • afdracht van (de) btw
 • aftrek van (de) btw
 • aftrekbaarheid van (de) btw
 • aftrekken van (de) btw
 • bedrag van (de) btw
 • berekening van (de) btw
 • betalen van (de) btw
 • betaling van (de) btw
 • controle van (de) btw
 • harmonisering van (de) btw
 • heffing van (de) btw
 • invoering van (de) btw
 • ontduiking van (de) btw
 • opbrengst van (de) btw
 • terugbetaling van (de) btw
 • teruggaaf van (de) btw
 • teruggave van (de) btw
 • toepassing van (de) btw
 • vergoeding van (de) btw
 • verhoging van (de) btw
 • verlaging van (de) btw
 • vrijstelling van (de) btw

Maandenlang onderzoek naar een internationale zwendel in slachtafval, EU-subsidies en ontduiking van btw, leidde het gerecht naar de harde kern van de Belgische vleesmaffia.

De Standaard,

Op korte termijn werkt de administratie aan een grondige, gelijktijdige, controle van btw en inkomstenbelastingen.

De Standaard,

Inzake btw is er, behalve de aanpassingen ingevolge de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Europese Unie, hoofdzakelijk het 12 %-tarief voor nieuwe onroerende goederen te melden (Fiskaliana 26 december), en een kb van 1 september over boeten voor wie misbruik maakt van een vergunning voor versnelde teruggave van btw.

De Standaard,

"Maar als de bouwheer btw-plichtig was, leidt het tot een dubbel verlies omdat de bouwheer de betaalde btw nog eens geheel of gedeeltelijk kan aftrekken van de btw die hij aan zijn klanten aanrekent en zelf moet doorstorten aan de overheid."

De Standaard,

Handelaren in auto's, auto-onderdelen, motoren, video- en fotoapparatuur, telefoons en computers krijgen een aansprakelijkheid opgelegd voor de afdracht van btw.

http://www.allroundsecurity.nl/index2.html,

In een arrest van 9 januari 1996 besliste het Hof van Cassatie dat een particulier slechts recht heeft op een vergoeding van de btw indien hij bij de aankoop van een andere wagen ook effectief btw betaalt.

De Standaard,

Zijn vennootschap was wel failliet, maar zijn particulier vermogen bleef intact. Tenminste tot op het ogenblik dat hij vanwege de Ontvanger van de btw een dwangbevel ontving, waarin betaling werd geëist van alle btw die van de failliete vennootschap gevorderd werd.

De Standaard,

Maar ook voor de andere belastingbronnen, zoals de personen- en vennootschapsbelasting, die als aanvulling van de btw aangeboord zouden kunnen worden, is de ruimte voor een differentiatie van aanslagvoeten en belastingbasis zeer gering, vanwege de fiskale mobiliteit van zowel gezinnen als ondernemingen in het geografisch en ekonomisch "enge" België.

De Standaard,

De truc is dat de afnemer al gebruik kan maken van het recht op teruggaaf van de btw als de leverancier de btw nog niet heeft afgedragen.

Het Financieele Dagblad,

Verschillen zijn er bijvoorbeeld in het verlenen van de benodigde vergunningen en vrijstellingen en het betalen van btw.

Meppeler Courant,

In de Fiscale Kroniek van 18 juli werd een poging gedaan om de nieuwe regels voor de berekening van de btw op de gratis ter beschikking stelling van firmawagens uit de doeken te doen.

De Standaard,

De Antwerpse raadkamer bevestigde gisteren de aanhouding van vier verdachten betrokken in een gigantische vleesfraude met slachtafval, EU-subsidies en ontduiking van btw.

De Standaard,

Het feit dat de terbeschikkingstelling gebeurt in het kader van het beheer van een privaat vermogen van een partikulier, belet de toepassing van de btw niet.

De Standaard,

De afschaffing van overheidssubsidies aan het openbaar vervoer, en de invoering van btw op bus-, metro- en treintarieven waren eveneens aangekondigd.

De Standaard,

Op het menu staat volgens Maystadt ook de mogelijke verhoging van de aftrekbaarheid van de btw op restaurantkosten.

De Standaard,

De harmonisering van de btw in Europa stelt momenteel weinig voor.

De Standaard,

Visser verwacht dat het nog tenminste twee weken zal duren voordat er duidelijkheid komt over de terugbetaling van de btw.

De Telegraaf,

De administratie van btw, registratie en domeinen werd belast met het beurstaksdossier.

De Standaard,

Dat pakket heeft een waarde van ongeveer 100.000 frank. In de veronderstelling dat het bedrijf 40 procent van de kosten voor zijn rekening neemt, is de bijdrage van de werkgever dus 40.000 frank. Na aftrek van de btw en de fiscale recuperatie schiet daar nog ongeveer 16.000 frank van over.

De Standaard,

Op basis van de wetteksten zou hij kunnen proberen zijn aansprakelijkheid te beperken tot het bedrag van de btw.

De Standaard,

De minister van Financiën, Theo Waigel, wil de vermindering van de solidariteitsheffing op de deelstaten verhalen. Die worden verzocht aan de federale overheid een gedeelte af te staan van hun aandeel aan de opbrengst van de btw.

De Standaard,

Alleen de verhoging van de btw komt overigens in de gezondheidsindex.

De Standaard,

De lidstaten houden nog vast aan de heffing van de btw in het land van bestemming.

De Standaard,

Een soortgelijk spel wordt gespeeld over de verlaging van de btw voor grote gezinswoningen.

De Standaard,

Als je onder de 225.000 frank per jaar blijft, krijg je vrijstelling van btw.

De Standaard,

 • het middentarief van de btw

De verhoging van het middentarief van de btw, van 9 en 13 naar 13 en 14 procent, moet ruim zes miljard gulden opleveren.

NRC,

 • diensten van (de) btw
 • ontvanger van (de) btw

Vooraleer de verkoop doorgaat, worden de ontvangers van btw en directe belastingen door de notaris op de hoogte gebracht.

De Standaard,

Zijn vennootschap was wel failliet, maar zijn particulier vermogen bleef intact. Tenminste tot op het ogenblik dat hij vanwege de Ontvanger van de btw een dwangbevel ontving, waarin betaling werd geëist van alle btw die van de failliete vennootschap gevorderd werd.

De Standaard,

Cafés, tavernes en andere tapperijen schenken veel minder borrels uit jenever-, whisky-, of portoflessen dan wat door de diensten van btw, accijnzen en belastingen wordt aanvaard.

De Standaard,

 • 50% van de btw
 • de helft van de btw
 • een vijfde van de btw
 • vijftig procent van de btw

De 50 %-grens speelt enkel een rol voor het privégebruik van een personenwagen door een individuele ondernemer. Omdat die slechts 50 % van de btw op zijn autokosten, de zogenaamde "voorbelasting", kan recupereren, hoeft hij geen herziening toe te passen of een dienst aan zichzelf te belasten zolang het privégebruik de 50 % niet overschrijdt.

De Standaard,

De stijging van de inflatie wordt deze maand vooral veroorzaakt door de verhoging met 50 procent van de btw die op 1 april is ingegaan voor de meeste consumptiegoederen en diensten.

NRC,

Als de regering het licht op groen zet, zouden zakenlieden de helft van de btw op hun maaltijden in restaurants kunnen aftrekken.

De Standaard,

Een vijfde (19,35%) van de btw die u betaalt, gaat naar de sociale zekerheid.

De Standaard,

 • (niet) vrijgesteld van btw (worden, zijn)
 • vrij van btw (zijn)

Wanneer men een auto koopt van een particulier, is die aankoop weliswaar vrij van btw, maar zal de verkoper de door hem bij aankoop betaalde btw niet hebben kunnen recupereren.

De Standaard,

Aanvraag van een btw-nummer. Iedereen die geregeld en zelfstandig handelingen verricht die niet van btw zijn vrijgesteld, moet een aangifte van aanvang van werkzaamheid indienen op het btw-kantoor.

http://www.advocaat.be/publiek/online/o0015.htm

De diensten die aan de beleggingsfondsen worden verstrekt, worden vrijgesteld van btw, zodat de fiskale neutraliteit van de effektiezeringsoperaties gewaarborgd is.

De Standaard,

Goederen die naar het buitenland worden verstuurd, zijn vrijgesteld van btw en aksijnzen.

De Standaard,

(Zie ook de verbindingen voor btw en ondernemer voor de btw.)
 • voor de btw opdraaien
 • voor (de) btw gelden
 • aansprakelijk (stellen, zijn) voor de btw
 • procedures voor (de) btw
 • regels voor (de) btw
 • rekeningen voor (de) btw

Volgens de vice-president van het Hoogste Volksgerechtshof, Gao Changli, waren de straffen zo streng uitgevallen omdat rekeningen voor btw een belangrijk bestanddeel vormen van China's hervormde belastingstelsel.

Meppeler Courant,

Nieuwe regels voor btw firmawagens.

De Standaard,

"Desnoods gaan we van start met aparte procedures voor btw en inkomstenbelastingen."

De Standaard,

Bij de bestemmeling van de factuur werd eerst de aftrek van de btw verworpen, omdat hij geen regelmatige factuur kon voorleggen. Daarna wilden de controlediensten hem ook nog eens aansprakelijk stellen voor de btw die door de beweerde leverancier niet aan de overheid was doorgestort.

De Standaard,

Heeft de btw betrekking op "niets", dan is ze per definitie ook niet aftrekbaar, want het "niets" wordt niet gebruikt in een economische activiteit. Hiermee is de kous voor de bestemmeling van de factuur nog niet af. Volgens de belastingadministratie is hij ook hoofdelijk mee aansprakelijk voor de btw die zijn "leverancier" niet aan de overheid heeft betaald.

De Standaard,

De discretieplicht is begrensd. Vooreerst geldt ze alleen voor inkomstenbelastingen en bijvoorbeeld niet voor btw of erfeniskwesties.

De Standaard,

Zo'n gezamenlijke controle vereist ook dat dezelfde procedureregels - bijvoorbeeld op het gebied van verjaringstermijnen - gelden voor btw en inkomstenbelastingen.

De Standaard,

Het kan niet de bedoeling zijn de overheid toe te laten de verschuldigde belasting twee keer te innen. Wanneer de controle al de aftrek van de btw heeft verworpen, is er geen reden meer om de afnemer aan te spreken voor de betaling van de belasting die zijn leverancier verschuldigd was, maar niet heeft voldaan. Hij moet dan ook maar één keer voor de btw opdraaien.

De Standaard,

De waarborg bedraagt meestal 21 procent van de gefactureerde waarde, wat overeenkomt met de btw-aanslagvoet. Als de wagen de unie niet verlaat, moet de verkoper voor de btw opdraaien. Als de wagen de unie niet verlaat, moet de verkoper voor de btw opdraaien.

De Standaard,

(Vaak tussen haakjes geplaatst na het vermelden van de kosten, de hoogte van de rekening, een bedrag e.d.)
 • zonder btw

De kern van het probleem is dat bedrijven bij de fiscus btw terug kunnen krijgen en particulieren en gemeenten niet. Voor hen is het met een btw-tarief van 17,5 procent de moeite waard om mazen in de wet te zoeken. Voor gemeentehuizen, theaters en sportcentra is de truc dat ze niet meer door de gemeente worden gebouwd, maar door een tussengeschoven 'eigen' vennootschap. Voor dergelijke onroerend goedexploitanten kent de wet de keuze met of zonder btw te werken.

NRC,

Voor het navigatiesysteem (van Bosch/Blaupunkt) moet 119.900 frank, btw niet inbegrepen, op tafel worden gelegd. Installatie in de wagen kost 14.000 frank, eveneens zonder btw.

De Standaard,

De maatregel, die geldt van begin dit jaar tot einde volgend jaar, verlaagt het btw-tarief tot 12 procent voor woningen die niet groter zijn dan 190 m² (100 m² voor appartementen). Het voordeel geldt voor de eerste schijf van 2 miljoen frank (zonder btw).

De Standaard,

Van Ussel maakt [...] de vergelijking tussen een Primera met een 1,6 liter benzinemotor (prijs, exclusief btw 446.473 frank) en een Primera met 2 liter diesel (prijs, steeds zonder btw, 500.415 frank).

De Standaard,

met substantief ervoor


 • x miljard btw
 • x procent btw
 • vier ton btw

Meppel krijgt ruim vier ton btw terug.

Meppeler Courant,

De overheid zou in plaats van 18 procent BTW een lager tarief voor milieuvriendelijke produkten moeten hanteren.

NRC,

De tabaksverkoop leverde de Belgische staatskas over het hele jaar ongeveer 40 miljard frank aan aksijnzen en 13 miljard btw op.

De Standaard,

We zien er ook (p. 276): [...] dat de Vlaamse Gemeenschap bijna 90 procent van haar centen van de federale regering krijgt, afgerond: 250 miljard personenbelasting, 200 miljard btw en 16 miljard kijk- en luistergeld.

De Standaard,

In de loop van het komend jaar wordt bezien of deze verhoging voldoende is om de kosten voor de isolatiesubsidie te financieren. Daarbovenop komt een brandstoffenheffing en 17,5 % BTW.

Meppeler Courant,

De VLD steunt het voorstel van CVP-kamerfraktieleider Paul Tant om op sierteeltprodukten nog slechts 6 procent in plaats van 21 procent btw te heffen.

De Standaard,

Het streekvervoer dreigt in financiële problemen te komen nu de fiscus heeft aangekondigd 17,5 procent btw te heffen op openbaar-vervoerdiensten.

Meppeler Courant,

 • een soort btw

Alsof de beurs van Tokio nog niet genoeg zorgen had, rapporteerden enkele media dat de Japanse minister van Financiën van plan is de verkoopsbelasting - een soort btw - te verhogen.

De Standaard,

Japan kampt [...] met hetzelfde probleem als Europa: de bevolking vergrijst razendsnel en er moet een spaarpot worden aangelegd om de sociale zekerheid van latere generaties te verzekeren. "Het probleem is dat de regering nu verschillende maatregelen tegelijk neemt", zegt Vanden Houtte. "Ze kondigde een verhoging aan van de verkoopbelasting (een soort btw) en schafte een systeem van terugbetalingen op de personenbelasting af."

De Standaard,

met telwoord ervoor


 • meer btw
 • minder btw

De consumenten betaalden vorig jaar 25 miljard frank meer btw, 9,4 miljard frank meer accijnzen en 6,6 miljard frank meer registratierechten.

De Standaard,

In de Fiscale Kroniek van 18 juli werd een poging gedaan om de nieuwe regels voor de berekening van de btw op de gratis ter beschikking stelling van firmawagens uit de doeken te doen. Hieruit kon men vooral afleiden dat er voortaan minder btw op dat voordeel verschuldigd zal zijn.

De Standaard,

Voorwaarde is wel dat duidelijk moet zijn dat de hoge prijzen niet op korte termijn verdwijnen en Zalm dus structureel meer btw over benzine ontvangt.

De Telegraaf,

Duitsers zullen meer btw moeten gaan betalen.

De Standaard,

met bezittelijk voornaamwoord


 • jullie btw
 • hun btw

"Ik zie hem graag debatteren op de televisie. als we die niet hadden." "Zo is het, beslist. Maar hij heeft toch ook jullie btw doen opslaan, en nog zo geen klein beetje." "Dat is hij niet geweest. Dat was een liberaal. Daarbij, Corstius heeft het hier zelf uitgelegd."

Het beleg van Brussel, Frans Verleyen,

Zeven landen, waaronder alle buurlanden van België, passen, ondanks de bestaande afspraken, een verlaagd btw-tarief toe op snijbloemen en sierplanten. Vier andere landen willen niet horen van een aanpassing van de afspraken en eisen dat de zeven landen hun btw verhogen.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • btw en accijns
 • btw en accijnzen
 • btw, accijnzen en belastingen
 • btw, accijnzen en directe belastingen
 • btw, accijnzen, energieheffingen en lokale belastingen
 • btw, belastingen en sociale bijdragen
 • btw en inkomstenbelastingen
 • btw en registratie
 • btw, registratie en domeinen
 • btw en verzendkosten
 • accijns, btw en milieuheffingen
 • boetes, btw en belastingen
 • directe belastingen en de btw
 • de inkomstenbelasting of de btw
 • invoerrechten en btw
 • taksen en btw

De ferry's varen in internationale wateren en zijn daardoor niet onderhevig aan taksen en btw.

De Standaard,

Tussen Antwerpen en Wenen kunnen die videorecorders "verdwijnen" en in het zwart worden verkocht, zonder dat invoerrechten en btw zijn betaald.

De Standaard,

De BBI is bevoegd voor alle mogelijke belastingzaken. De meeste dossiers die ze behandelt, hebben betrekking op de inkomstenbelasting of de btw, maar het kan net zo goed om erfenis- of registratierechten gaan.

De Standaard,

Ze moest een keurkorps worden van hooggekwalificeerde ambtenaren uit de administraties van de directe belastingen en de btw, die de zware fiscale fraude zouden opsporen en bestrijden.

De Standaard,

Een duurzame wereldeconomie dwingt tot afremmen van die groei. Dit kan door het vliegverkeer - door invoering van accijns op kerosine, btw en milieuheffingen - aan dezelfde lasten te onderwerpen als het wegverkeer.

NRC,

Gaf een gemiddeld huishouden in 1997 nog 7377 gulden per jaar uit aan btw, accijnzen, energieheffingen en lokale belastingen, dit jaar zal dat 9820 gulden zijn.

De Telegraaf,

Eigenlijk zou het de Belgische overheid niet moeilijk moeten vallen in haar strijd tegen namaak-cd's al snel een een miljard frank aan boetes, btw en belastingen te recupereren, zegt Ifpi, de Belgische vereniging van producenten van muziekdragers.

De Standaard,

Meer dan de helft van de kostprijs van een huis bestaat uit fiskale en parafiskale lasten (btw, belastingen en sociale bijdragen op de lonen van de arbeiders en op het inkomen van de ondernemer...).

De Standaard,

Via deze bestelkaarten kunt u cd's die nog moeten verschijnen op voorintekening met korting bestellen. Op de website vermelden wij tot wanneer deze korting geldig is. U betaalt dan slechts € 17,50 per cd inclusief btw en verzendkosten en wordt als eerste bediend.

http://www.klassiekecd.nl/tatlin/u.html

Alle prijzen zijn per verpakkingseenheid en excl. 19% btw en verzendkosten gebaseerd op verzending in Nederland.

http://www.verstedenpapier.nl/winkel/enter.html?target=VerpakkingenGebaksdozen_.html

Aan welke verplichtingen inzake btw en registratie van aannemers moet iemand voldoen die zich als "klusjesman" wil vestigen?

De Standaard,

De administratie van btw, registratie en domeinen wordt belast met de afhandeling van het beurstaksdossier en die sluit in 1993 een overeenkomst met een twintigtal banken.

De Standaard,

Volgens die plannen moeten er 43 fiscale controlecentra komen in België, waar zo'n 2.500 tot 3.000 ambtenaren zouden werken. Zij worden belast met de gezamenlijke controle van ondernemingen inzake btw en inkomstenbelastingen.

De Standaard,

"De belangrijkste doelstelling blijft voor mij in elk geval de invoering van een gezamenlijke controle van btw en inkomstenbelastingen."

De Standaard,

Maribel werd volledig gefinancierd door een verhoging van btw en accijnzen.

De Standaard,

Zo ontdoken de betrokkenen voor honderden miljoenen aan btw, accijnzen en directe belastingen.

De Standaard,

De benzineprijzen (vóór btw en accijns) zijn in Nederland het hoogst in de EU.

NRC,

Cafés, tavernes en andere tapperijen schenken veel minder borrels uit jenever-, whisky-, of portoflessen dan wat door de diensten van btw, accijnzen en belastingen wordt aanvaard.

De Standaard,

Daardoor ontdoken de betrokkenen voor honderden miljoenen aan btw, accijnzen en directe belastingen.

De Standaard,

voorafgegaan door als


 • als btw vermelden

Iedereen die op een factuur een bedrag vermeldt als btw, is [...] uit hoofde van de wet dit bedrag aan de overheid verschuldigd.

De Standaard,

overig


 • btw inclusief
 • btw exclusief

Voorbeeld: Een onderneming schenkt een goed dat 70 EUR kost in aankoopprijs, btw inclusief. De btw bij de aankoop is voor de onderneming aftrekbaar (12,15 EUR).

https://books.google.nl/books?id=YxV2BQAAQBAJ&pg=PA208&lpg=PA208&dq=%22btw+inclusief%22&source=bl&ots=Kagh6AWZbz&sig=4DGzAbekCirH-zuVP5lyenEXpJY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwihoJ6c4brKAhUGhg8KHY7ZAxE4UBDoAQhIMAc#v=onepage&q=%22btw%20inclusief%22&f=false,

Voor een continue verdere uitbouw van de kaaimuren is het nodig een nieuw deelcontract te gunnen. Hiervoor stelde het Havenbedrijf Antwerpen een tweede deelcontract op van 16.666.665 euro (btw exclusief).

http://nieuws.vlaanderen.be/NASApp/nieuws/NewsModuleServlet?eventName=getNewsDetails=4009=withTitle,

(Vaak tussen haakjes geplaatst na het vermelden van de kosten, de hoogte van de rekening, een bedrag e.d.)
 • btw inbegrepen
 • btw niet inbegrepen

Een spot om 12 uur op Radio 2, voor zowat 940.000 luisteraars, kost 97.500 frank voor dertig seconden - btw niet inbegrepen.

De Standaard,

Het huis dat Tessa en hij hadden gebouwd, had precies 3 835 667 frank gekost. Btw inbegrepen voorzover ze die hadden betaald.

Donderdagmiddag. Halfvier, Kristien Hemmerechts,

Het bijwonen van de conferentie - plus lunches, consumpties en volledige documentatiemap - kost 55.420 frank (btw inbegrepen), de workshop kost 31.320 frank.

De Standaard,

Zoals de woning er nu staat, kost ze 5 miljoen, btw inbegrepen.

De Standaard,

Om een idee te geven van wat al mogelijk (of niet mogelijk) is: één van de meest geavanceerde kleinbeeldtoestellen, de Kodak DCS 460, haalt een resolutie van zes miljoen pixels per opname en heeft een ram-geheugen van 105 megabyte, wat bij dit model overeenkomt met 17 foto's. Prijskaartje: 1.234.200 frank (btw inbegrepen).

De Standaard,

De nieuwe maximumprijzen (btw inbegrepen) zijn voor butaan in flessen 37,80 (- 0,87) fr/kg, propaan in flessen 40,75 (+0,80) fr/kg, propaan in bulk 13,30 (+0,43) fr/l en LPG motorbrandstof 12,22 (+0,07) fr/l.

De Standaard,

 • geen btw

"Wanneer je genoeg geld hebt om te investeren en elke dag een miljoen omzet en daar geen btw over afdraagt ben je na een jaar schatrijk."

http://people.zeelandnet.nl/lievense/copa-btw.htm,

Tot dusver betalen de vervoersmaatschappijen geen btw over rijksbijdragen die ze ontvangen.

Meppeler Courant,

Zo maakt het voor de Hoge Raad fiscaal niets uit op elke eervolle of misdadige wijze men inkomen vergaart; ook een drugshandelaar moet over zijn winst inkomstenbelasting betalen. De meeste andere Europese landen denken daar anders over. Dat leidde tot de Straatsburgse beslissing dat een drugshandelaar over zijn omzet geen btw verschuldigd is; ook niet als hij in Nederland opereert.

NRC,

Griekenland werd voor het Europese Hof van Justitie gedaagd omdat het geen btw hief op vaartuigen onder Griekse vlag, zonder stopplaats in buitenlandse havens.

De Standaard,

De enige manier waarop de ondernemer zijn onschuld kan bewijzen, is aannemelijk maken dat het voordeel uit een transactie geen verband houdt met het gegeven dat er ergens in een keten van transacties geen btw is betaald.

Het Financieele Dagblad,

(Het woord plus (symbool: +) is een voegwoord.)
 • 20.000 + btw
 • plus btw

Zitten er minder dan duizend muntstukken in de binnengebrachte geldzak, dan rekent de bank een pro rata met een minimum van 50 frank (plus btw).

De Standaard,

De Opvolgingskommissie stelt strenge straffen voor indien de voorgeschreven hoge recyclagepercentages niet worden gehaald: onmiddellijk ekotaks op de vrijgestelde produkten, een boete die gelijk is aan de ontdoken ekotaks, vier frank per produkt voor de kosten die de gemeenschap heeft gedragen voor inzameling en verwerking, en dat alles plus btw.

De Standaard,

Mijn website is op zich trouwens al een prima selectie-instrument: wie ons via het net heeft leren kennen, behoort wellicht tot de doelgroep. Nee, als het de bedoeling was op een 'elitepubliek' te mikken, zou ik zoals sommige 'relatiebureaus' elk jaar een torenhoog lidgeld kunnen vragen. Hier betalen ze één keer een bescheiden instapgeld van 12.000 + btw om levenslang lid te zijn.

http://www.singles.be/press10.htm,

Vaste verbindingen


voor btw

Zie: voor btw

ondernemer voor de btw

Zie: ondernemer voor de btw

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


btw 1.1

((vooral) in België,belastingrecht [recht],belastingaangifte [burgerplichten])

organisatie, instelling, dienst die zich bezighoudt met de (controle van de) btw; belastingdienst voor de btw; btw-controledienst; btw-kantoor
Hoewel aansluiting bij de betekenis 1.0 meer voor de hand ligt, kunnen functienamen als btw-ambtenaar, btw-beambte, btw-inspecteur e.d. ook wel als behorend bij deze betekenis opgevat worden. Een btw-ambtenaar of btw-inspecteur is dan geen ambtenaar die zich bezighoudt met de btw (bet. 1.0), maar een ambtenaar of inspecteur die werkzaam is bij een btw-kantoor (betekenis 2.0). Vooral in een voorzetselbepaling, vaak ingeleid door van.

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Een btw…

is een organisatie

 • [Activiteit of handeling] houdt zich exclusief bezig met (de controle van) de btw

  Algemene voorbeelden


  Men wil [...] eerst tot toenadering tussen de twee diensten en uitwisseling van informatie (ook compatibiliteit van de computers) komen, daarna tot fusie. Op 1.1.1996 werd de "administratie van fiscale zaken" opgericht. Die is ook belast met de coördinatie van de strijd tegen de belastingfraude. Op 1.7.1996 zouden een 50-tal controlecentra worden opgericht, bemand door ongeveer 3.000 ambtenaren, van btw en directe belastingen.

  De Standaard,

  De kroon op het werk volgt omstreeks 2000. Dan gaan de administraties van de btw en de direkte belastingen op in de AOIF - de nieuwe dienst die op 1 juli volgend jaar in embryonale vorm van start gaat.

  De Standaard,

  Op 1 juli volgend jaar wordt de belangrijkste stap uit de herstrukturering gezet. Dan worden ongeveer 3.000 personeelsleden uit de btw (1.000) en de directe belastingen (2.000) in een nieuwe administratie samengebracht, de Administratie van de Ondernemings- en de Inkomensfiskaliteit (AOIF). "Dat houdt in dat een vijftigtal kontrolecentra worden gecreëerd om grondigere kontroles mogelijk te maken door polyvalente teams met medewerkers van de btw en van de direkte belastingen."

  De Standaard,

  In de aangepaste plannen zullen ambtenaren van btw en direkte belastingen in team - de polyvalente diensten - samenwerken en ambtenaren zullen ook de kans krijgen zich gemakkelijker de stof van de partner-administratie eigen te maken.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  B - Als voegwoordelijk bijwoord

  btw 1.0

  ((vooral) geschreven taal)

  (Engels) by the way; trouwens; overigens
  Vooral in chats, sms'jes, tweets en e-mails.

  Algemene voorbeelden


  De stijl van chatten houdt het midden tussen gesproken en geschreven stijl [...]. Sommige chatters gebruiken graag een heel eigen arsenaal van afkortingen, om het vooruit te doen gaan. Zoals in zoveel dingen op het Internet heerst hier ook het Engels. Jam staat voor just a minute en btw voor by the way. Omdat het snel moet gaan, en omdat veel mensen verleerd zijn aan hun schrijfstijl een ironische of bitsige of welke draai ook te geven, hebben de chatters de emoticons uitgevonden.

  De Standaard,

  Voorbeelden van afkortingen zijn: IMHO = In My Humble/Honest Opinion; FYI = for your information; BTW = by the way.

  http://web.inter.nl.net/users/Maurice.Makaay/

  Aangezien vele termen op het net steeds meer voorkomen worden er afkortingen gebruikt, zo zeg je niet "ik ben direkt terug", maar zeg je BRB. Nog een heleboel andere afkortingen hieronder! A/S/L Age / Sex / Location (bv 18 / Mannelijk / Eindhoven); BRB Be Right Back - Ik ben zo terug; BTW By The Way - Oh ja, nog iets...; C? See? - Zie je het?; CU - Cya See You! - Tot ziens; DND Do Not Disturb - Niet storen; IC I see - Ah, ik snap het.

  http://www.chat4all.nl/

  Btw, ik heb nog nooit alleen in een bus gezeten! Dit is m'n #expeditierobinson voor deze avond.

  https://twitter.com/kajvandervoort/status/644590110785323009,

  Oh en btw.... Ik heb mijn haar weer geverfd #MrSilver.

  https://twitter.com/jwmusicofficial/status/642730166968557568,