categorisch


categorisch 1.0

betrekking hebbend op een indeling in categorieën

Algemene voorbeelden


In dit stuk zullen we een blik werpen op de manier waarop mensen categorische distincties maken tussen een "wij" en een "zij".

http://home.planetinternet.be/~sintlod9/baluba/baluba_inhoud.htm

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een categorische indeling

Wij maken m.a.w. geen categorische opdeling in verschillende subtypes geassocieerd met dyslexie; er wordt enkel een indicatiescore gegeven.

http://allserv.rug.ac.be/~mcovents/Testpracticum/WISCIII-DST.htm

 • een categorische perceptie

Kleuren verwoorden heeft te maken met een categorische perceptie om de wereld te reduceren.

NRC,

 • categorische variabelen

Loglineaire modellen kunnen een krachtig stuk gereedschap vormen in analyses met categorische variabelen, zeker als er geen duidelijke afhankelijke variabele is.

http://www.fss.uu.nl/soc/hg/nsv/md99.txt

Vaste verbindingen


Categorische Logica

Zie: categorische logica

categorisch 2.0

onvoorwaardelijk; stellig; vastbesloten

Algemene voorbeelden


Vier, vijf Achterbergkenners die ik ernaar vroeg konden geen uitkomst bieden, enkelen wisten categorisch zeker dat de strofe niet van Achterberg was.

Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

Tot nu toe heeft Bureau Heffingen deze bezwaarschriften categorisch niet ontvankelijk verklaard.

http://www.nvv.nl/

Hij voegde eraan toe: "Ik kan u categorisch meedelen dat er geen crisis in de Amerikaans-Franse betrekkingen is".

NRC,

Toen men u destijds vroeg of Lionel Desmidt vijanden had, hebt u die vraag categorisch met nee beantwoord.

Pandora, Pieter Aspe,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een categorisch nee
 • een categorisch neen
 • een categorisch njet
 • een categorische negatie
 • een categorische ontkenning
 • een categorische weigering

Een categorische weigering van hulp bij zelfdoding kan er net zo goed toe leiden dat mensen worden afgeschreven.

De Standaard,

Toch, in de afwijzing van hen en hun wereld, in de categorische negatie ervan, was hij misschien wel meer hun zoon dan zijn zuster hun dochter was.

De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

Op de vraag aan Camdessus of hij tegen die tijd niet te moe zal zijn voor de zoveelste keer te moeten pleiten voor uitbreiding van SDR's, antwoordde hij met een categorische ontkenning.

NRC,

Een categorisch nee tegen levensbeëindiging bij demente mensen met een euthanasiepas, vindt de commissie daarom niet verdedigbaar.

NRC,

Aanvankelijk was er een categorisch: 'Neen.'

In liefdes naam, Greta Seghers,

Discrete contacten met de Nederlandse recherche om bij de redactie van Vrij Nederland te polsen of daar sprake was van een artikel over België, waren uitgelopen op een vriendelijk maar categorisch njet.

Drugs, Jef Geeraerts,

 • een categorische afschaffing
 • een categorische afwijzing
 • een categorische eis
 • een categorische uitspraak
 • een categorisch bezwaar
 • een categorisch verbod
 • categorische maatregelen

De groeiende toestroom van asielzoekers leidde tot een aantal categorische maatregelen om asielzoekers te weren.

http://home.wanadoo.nl/nijhofflaan/media/ou_info/s03221.pdf

Het boekje bevat nog meer categorische uitspraken van het type 'gentlemen prefer blondes', die het de lezer wel erg gemakkelijk maken.

NRC,

Het resultaat van hun beraadslagingen, een voorontwerp van wet dat nog niet is vrijgegeven, zou volgens uitgelekte berichten niets meer of minder behelzen dan een categorisch verbod op alle vormen van cryptografie.

NRC,

Rita Kohnstamm wijdde er wel een column aan, waarin zij opperde dat een categorische afwijzing van klikken het recht van de sterkste in stand houdt.

NRC,

Een categorisch bezwaar is bijvoorbeeld dat men niet mag ingrijpen in de goddelijke schepping.

NRC,

Wat ik wil benadrukken, is dat wij onze autoritaire houding met betrekking tot meningen moeten matigen; in een wereld met kernwapens is dat een categorische eis.

Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

Ondanks decennia van Europese samenwerking is categorische afschaffing van paspoortcontroles een historische stap.

NRC,

met bijwoord


 • heel categorisch
 • zeer categorisch
 • minder categorisch

De woordvoerder van premier Rabin was vanochtend zeer categorisch in zijn afwijzing van het bericht.

NRC,

Na de twee trainingen met Lierse, zo rond 18 uur, klonk de Lange al heel wat minder categorisch.

De Standaard,

Welnu, heren, de Princeton-think tank is dienaangaande heel categorisch.

Drugs, Jef Geeraerts,

met werkwoord


 • iets categorisch afkeuren
 • iets categorisch afwijzen
 • iets categorisch ontkennen
 • iets categorisch uitsluiten
 • iets categorisch van de hand wijzen
 • iets categorisch verwerpen
 • iets categorisch weigeren

"Militair ingrijpen, tot en met de Golfoorlog categorisch afgekeurd, is blijkbaar weer voorstelbaar en wordt niet langer principieel afgewezen", aldus het rapport.

De Standaard,

En zeker tot aan de eeuwwisseling is er ook geen aanleiding om Sombarts inzichten categorisch te verwerpen.

NRC,

Met name de Nationale Winkelraad hoopt vurig dat de nieuwe nota vestiging van supermarkten op plekken aan de rand van de stad categorisch uitsluit.

NRC,

De opmerking dat het om een onnatuurlijke manier van musiceren gaat, wijs ik categorisch van de hand.

De Standaard,

President Aristide heeft categorisch ontkend iets met de moord te maken te hebben.

NRC,

Zijn bond weigert categorisch te praten over uitstel van de invoeringsdatum tot na de eerder afgesproken datum van 1 oktober 1995.

NRC,

Vaste verbindingen


categorische imperatief

Zie: categorische imperatief